STORE KLASSER: I 2014/2015 var det i snitt 20,31 elever per lærer på 1. til 4. trinn i Oppegård kommune. I 2016/2017 var tilsvarende tall 19,5, som betyr en marginal endring på 0,81 lærerårsverk siden 2014.
Nyheter
STORE KLASSER: I 2014/2015 var det i snitt 20,31 elever per lærer på 1. til 4. trinn i Oppegård kommune. I 2016/2017 var tilsvarende tall 19,5, som betyr en marginal endring på 0,81 lærerårsverk siden 2014. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Mangler lærere for de yngste

De siste fem skoleårene har antall elever på 1. til 7. trinn økt med 282 elever uten en tilsvarende økning i antall lærerstillinger.

Allerede i 2015 fikk 100 utvalgte kommuner ekstra midler til å ansette flere lærere for de yngste elevene.

I 2016 fikk alle kommunene midler. Oppegård kommune fikk nærmere 4 millioner kroner i øremerkede midler til flere lærere på 1. til 4. trinn.

I teorien skulle de øremerkede midlene gitt 5,64 nye lærerårsverk i vår kommune, men i virkeligheten utviklet årsverk-tallet seg fra 82,38 i 2014/2015 til 83,75 i 2016/2017.

Den reelle forskjellen var dermed kun 1,37 lærerårsverk, som betyr at kommunens utnyttelsesgrad av de øremerkede midlene var på kun 24 prosent.

PS! Saken fortsetter under bildet!

STORT BEHOV FOR FLERE LÆRERE: Kolbotn skole er blant de skolene med de største klassene på 1. til 4. trinn.
STORT BEHOV FOR FLERE LÆRERE: Kolbotn skole er blant de skolene med de største klassene på 1. til 4. trinn. Foto: Anders Nordheim Dahl

På jumboplass

Ifølge GSI-statistikken for lærertetthet på 1. til 4. trinn for hele Norge, ser man en forbed- ring fra 16 elever per lærer i snitt i 2014/2015 til 15,8 elever per lærer i 2016/2017.

Når det gjelder tall for Oppegårdskolen, hadde vi 20,31 elever per lærer på 1. til 4. trinn i 2014/2015 og 19,5 elever per lærer i 2016/17.

Les også: – Vi tar dette på største alvor

Den siste tilstandsrapporten viser at Oppegård hadde i 2015/2016 den laveste lærerdekningen på 1. til 7. trinn i kommunegruppe 13, den såkalte kommunegruppe 13 består av 39 store kommuner Oppegård kommune kan sammenligne seg med, med 3,2 flere elever per lærer i snitt i Oppegård enn gjennomsnittet for kommunegruppen.

Ifølge tilstandsrapporten har tallene sammenheng med et økende antall elever i Oppegård uten en tilsvarende økning i antall lærerstillinger.

PS! Saken fortsetter under bildet!

STORE KLASSER: I 2014/2015 var det i snitt 20,31 elever per lærer på 1. til 4. trinn i Oppegård kommune. I 2016/2017 var tilsvarende tall 19,5, som betyr en marginal endring på 0,81 lærerårsverk siden 2014.
STORE KLASSER: I 2014/2015 var det i snitt 20,31 elever per lærer på 1. til 4. trinn i Oppegård kommune. I 2016/2017 var tilsvarende tall 19,5, som betyr en marginal endring på 0,81 lærerårsverk siden 2014. Foto: Yana Stubberudlien

Økning i antall elever

De siste fem skoleårene har antall elever på 1. til 7. trinn økt med 282 elever, mens lærertettheten har tydelig blitt redusert. Dette til forskjell fra gjennomsnittet for kommunegruppe 13, som har vært stabilt de siste årene.

Almaas sier kommunen har først i 2017 bevilget 2 millioner kroner for å kompensere for deler av veksten i elevtallet.

Les også: Nekter å erkjennelovbrudd i Oppegård-skolen

Hun presiserer at disse midlene blir fordelt på alle trinnene i grunnskolen, ikke bare på 1. til 4. trinn. 

– Det øremerkede tilskuddet vi mottar fra nasjonalt hold for å øke lærertetthet er økt til 6,9 millioner i 2017, så det forventes å gi god effekt fremover, sier kommunalsjef Jorunn B. Almaas. 

Les også: Fortsatt høye mobbetall

Det er TV 2 som har kommet med avsløringen. De har hentet inn data for antall lærerårsverk på 1.- 4. trinn for alle landets kommuner fra Grunn- skolenes Informasjonssystem (GSI) og sett på utviklingen.

Det viser seg at til tross for øremerkede midler til å ansette flere lærere, har utviklingen gått i feil retning i 46 prosent av landets kommuner og det blir flere elever per lærer.

PS! Saken fortsetter under bildet!

KOMMUNALSJEF: Jorunn Almaas.
KOMMUNALSJEF: Jorunn Almaas. Foto: Yana Stubberudlien

Ikke nok med tilskudd

– Beløpet som er mottatt i øremerket tilskudd i 2016 er benyttet i sin helhet til om lag seks nye årsverk på 1. til 4. trinn. Midlene ble fordelt på alle barneskolene i kommunen med om lag én 9 % stilling per klasse, for å følge opp elever i mindre grupper i for eksempel lesing og regning, sier kommunalsjef Jorunn B. Almaas. 

Hun forklarer at Oppegård har siden 2014 fått 87 flere elever på 1. til 4. trinn, og denne veksten i elevtallet har gitt et økt press på skolene og medført større klasser.

Les også: – Ikke kødd med barna våre, Oppegård kommune

Ifølge Almaas er dette årsaken til at lærertettheten i Oppegård fremkommer med en så lav vekst til tross for det øremerkede tilskuddet.

 

Til toppen