NY INFRASTRUKTUR: Natur må vike plass for ny infrastruktur.

Debatt Utbygging på Myrvoll

NY INFRASTRUKTUR: Natur må vike plass for ny infrastruktur. (Foto: Mariella Nora Isabella Filberg Memo)

Antropocen på Myrvoll

"Utbyggingen på Myrvoll får stå som et skrekkens eksempel, der store områder med natur er utradert rundt det som skulle og burde være en utbygging konsentrert på den gamle Trelasttomten, men som til de grader este ut over sine bredder og medførte masseødeleggelse", skriver leder for Naturvernforbundet i Oppegård, Mariella Nora Isabella Filberg Memo, i sitt debattinnlegg.

Noen bestemte på et tidspunkt at naturen der var verdiløs. Skogsåsen ble snauhugget midt i hekketiden, og senere transformert til det ugjenkjennelige.

SJELDEN OG GAMMEL SELJE: En sjelden omfangsrik, gammel selje ble hugget ned, til tross for at den stod på siden av ny infrastrukturtrasè. Foto: Mariella Nora Isabella Filberg Memo

Det ble hugget helt ned til Lille Kolbotnvann og tilførselsbekken. Lille Kolbotnvann er et A-område, høyeste verdi i naturtypekartleggingen, og en sjelden naturtype.

I tillegg sier Vannressurslovens §11 at det generelt skal bevares et belte med vegetasjon mot vann og vassdrag. Store deler av våtmarken på Trelasttomten har blitt fylt igjen. Her hekket blant annet den rødlistene fuglen sivhøne, som også er en ansvarsart for Oslo og Akershus.

FORTID: Skogsåsen finnes ikke mer. Foto: Mariella Nora Isabella Filberg Memo
  Foto: Mariella Nora Isabella Filberg Memo
HVOR ER UTVIDELSEN AV VÅTMARKEN? Her, mellom gravemaskinen og trærne, ser vi den lille strimmelen med våtmark som er igjen på Trelasttomten. JM lovte å utvide våtmarken i sør som kompensasjon for gjenfylling i nord. Det var bare kosmetisk grønnvasking av utbyggingsprosjektet. Vi kan ikke se at våtmarken er utvidet, snarere er den gjort smalere med fyllinger på venstre side. Summen av inngrep her tilsier at den rødlistede fuglen sivhøne som hekket her, ikke kommer til å hekke her i fremtiden. Det er også tvilsomt hvordan det går med amfibiene når store deler av overvintringsarealene på land er ødelagt, og det blir et stort press fra menneskelig aktivitet. Foto: Mariella Nora Isabella Filberg Memo
  Foto: Mariella Nora Isabella Filberg Memo

Les også: Tap av natur og økologisk sorg

Det er hugget helt inn til gården Øvre Ekornrud. Skogen mot nord er gjennomhugget, slik at den nå fremstår som en galleriskog tappet for sin økologiske funksjon og utsatt for vindfall.

Skogsgater er hugget for å gi plass til infrastruktur. Og store områder er sprengt, gravet og fylt på.

INGEN BUFFERSONE: Var det virkelig ikke mulig å bevare en buffersone med trær mot gården Øvre Ekornrud? Foto: Mariella Nora Isabella Filberg Memo
INGEN BUFFERSONE. Foto: Mariella Nora Isabella Filberg Memo

Les også: Manglende sikring i Skiveien

NY INFRASTRUKTUR: Natur må vike plass for ny infrastruktur. Foto: Mariella Nora Isabella Filberg Memo
DET VAR EN GANG: Det var en gang en Skogsås... Foto: Mariella Nora Isabella Filberg Memo

 

Utbyggingen på Myrvoll får stå som et skrekkens eksempel, der store områder med natur er utradert rundt det som skulle og burde være en utbygging konsentrert på den gamle Trelasttomten, men som til de grader este ut over sine bredder og medførte masseødeleggelse.

Vi setter vår lit til en ny politisk sammensetning, og våkne, engasjerte og informerte innbyggere, og håper vi slipper å se dette igjen. Vi har ingen natur å miste.

  Foto: Mariella Nora Isabella Filberg Memo
  Foto: Mariella Nora Isabella Filberg Memo

Les også: – Naturen i Oppegård trenger din støtte

Nyheter Valhallaveien

Etterlyser flere tiltak i Valhallaveien

Oppegård Avis har fått flere meldinger om at fjerning av busslommene i Sønsterudveien har påvirket trafikkbildet i Valhallaveien i en enda mer negativ retning. Beboerne etterlyser flere trafikksikkerhetstiltak. Les hele saken

Til toppen