KLAR TALE: Harald Lundstedt i FNF (foran med kartet) ønsker ikke noe beredskapssenter her.
Debatt
KLAR TALE: Harald Lundstedt i FNF (foran med kartet) ønsker ikke noe beredskapssenter her. (Bilde: Yana Stubberudlien)

- Derfor sier jeg nei til Taraldrud

FNF-leder tordner ut mot beredskapssenterplanene

Det kommer stadig forslag om store tiltak innenfor markagrensen langs E6. Nå er det beredskapssenteret det gjeller. Ingen er imot et beredskapssenter, men FNF er meget bekymret om det blir plassert på Taraldrud. 

Innenfor marka

Området ligger innenfor markagrensen som har et meget strengt vern, og det vil skape en unødig stor barriere for Oppegårds befolkning når de skal inn i turnettet i Østmarka.  

Det er under en kilometer mellom bebyggelsen i Oppegård og E6. Dette område er nærfriluftsområdet til mange tusen mennesker og må bevares fordi det betyr så mye for hverdagstrivselen og i et folkehelseperspektiv, og dette for en stadig større befolkning som i fremtiden vil bli mer fysisk aktive enn i dag.  

Alternativer

Oppegård kommune har lansert Mastemyr som et alternativ til Taraldrud, men dette er nå uaktuelt. Nå blir det enten Grønmo eller Taraldrud, og avgjørelsen skjer medio oktober.  
Oppegårds befolkning er allerede mye støyutsatt. Et beredskapssenter vil daglig skape mye trafikk og støy både fra bakken og luften, samt fire store øvelser i året med store helikoptre. 
Taraldrud ligger innenfor markagrensen, utenfor etablerte kollektivstrenger, og klart utenfor det området der den nylig vedtatte areal- og transportplanen for Oslo og Akershus har konkludert med at det skal være utvikling. Dessuten var det en klar forutsetning da E6 ble etablert innenfor markagrensen, at veien i ettertid ikke skulle brukes som argument for bebyggelse eller annen utvikling. 

Trist og merkelig

Både Oslo og Ski kommuner ønsker at Taraldrud blir valgt. Det er både trist og merkelig at Ski kommune stadig ivrer etter å ødelegge våre nære friluftsområder. Nå er det beredskapssenteret, før var det oppstillingsplassen for trailere på alunskiferdeponiet. Opprydding av deponiet blir brukt som brekkstang for å ta områdene i bruk. Denne planen er foreløpig avvist, men saken kommer trolig tilbake i november. FNF vil avvise hvileplassen for trailere, og vi vil forlange at det blir ryddet opp i alunskiferdeponiet. 
Ski kommune hadde ingen innvendinger mot den nylig vedtatte arealeffektive samplanleggingen for Oslo og Akershus. Denne planen utelukker all utvikling på Taraldrud med begrunnelse at en utvikling her strider mot samfunnsinteressene. Tross disse fakta fortsetter politikere i Ski å unytte området med den begrunnelse at en utvikling her er samfunnsnyttig. Dette er påstander sagt mot bedre vitende. 
Det er også verd å merke seg at Oppegårds folkevalgte stortingsrepresentant ikke vil gjøre noe i denne viktige saken for Oppegård kommune. 

Spørreundersøkelse

Spørreundersøkelsen viste at det var et klart flertall i Oppegårds befolkning mot en sammenslåing med Ski kommune.
Til tross for dette er sammenslåingen vedtatt. I avtalen som er inngått mellom Ski og Oppegård står det at markagrensen skal ligge fast, men dette gjelder først etter at vi har blitt felles kommune.  Plasseringen av beredskapssenteret blir avgjort medio oktober, denne vil få en statlig regulering der kommunene er fratatt enhver medbestemmelse.
Uansett utfallet av beredskapssenteret vil trolig Ski kommune fortsatt gjøre alt de kan for å ødelegge våre nærfriluftsområder frem til vi blir felles kommune. Denne holdningen fra Ski kommune vil skape enda større skepsis til den vedtatt sammenslåingen og virker bare mer og mer uforståelig og ondsinnet.  

Spennende

All erfaring fra kommuner som tidligere har slått seg sammen er det lokaldemokratiet som er taperen. Politikerne sier at dette må vi løse, men det har mange kommunepolitikere sagt før uten å lykkes.
Hva nytt som skal prøves for å bedre lokaldemokratiet i vår kommende storkommune vet ikke jeg, men det skal bli spennende å se.
I et forsøk på å stoppe Ski kommunes aggressive byggedrømmer rett utenfor vår stuedør har nå Bærekraftig Follo, LA 21 forumet i Ski og FNF Oppegård, som representerer alle friluftslivsorganisasjonene i Follo, inngått et samarbeid for å være en sterk beskytter av Oppegårds nærfriluftsområder.
Vi skal utfordre politikerne i Ski til å svare for seg til Oppegårds befolkning. Kommunesammenslåinger kan utfordre organisasjonslivet på mange områder, men friluftsorganisasjonene er klare til å møte utfordringene.

Debatt Vann og avløp

Vann til besvær

"Vi ber ordfører Thomas Sjøvold om å opplyse innbyggerne om hvor mye det vil koste å oppgradere VA-nettet i Oppegård til det samme nivået som i Ski? Han kan gjøre det enkelt ved å omregne det til antall svømmehaller", skriver Gunnar Sveen fra Kolbotn på vegne av bevegelsen OppegårdsVenner. Les hele saken

Nyheter Algeoppblomstring i Gjersjøen

Skal sjekke om drikkevannet vårt er trygt

Endelig svar på om det er cyanobakterier i Gjersjøen og hvilken type cyanobakterier det er vil først foreligge i midten av uken. "Ved tydelig vannblomst eller påviste algetoksiner må det nedlegges forbud mot bruk av vannet som drikkevann, til matlaging og til bading", ifølge Folkehelseinstituttet. Les hele saken

Til toppen