UTBYGGING: Innsender har innspill i forhold til utviklingen av Kolbotn.
Debatt
UTBYGGING: Innsender har innspill i forhold til utviklingen av Kolbotn. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

– Ikke bygg ned Kolbotn torg

– For torgarealene på Kolbotn Torg er jeg redd det gjøres alvorlige feil som vil ramme både dagens befolkning, og som etterkommerne våre vil klandre oss for.

I planforslaget for Kolbotn sentrum legges det til rette for å bygge ned deler av det nåværende åpne torget med boliger og butikker. Alvorlige negative konsekvenser for befolkningen og for dem som nå bor på torget er ikke nevnt i planen. Planen er heller ikke illustrert på måter som gjør det mulig å danne seg et bilde av hvordan vårt viktigste felles uterom vil se ut. Når det samtidig er satt korte frister for uttalelse, blir befolkningens mulighet for å påvirke denne svært viktige delen av planen sterkt redusert. I en slik situasjon bør det groveste inngrepet - den planlagte boligblokken på selve torget - tas ut av planen og stilles i bero fram til en skikkelig konsekvensvurdering og presentasjonsform er utarbeidet og lagt ut til høring. 

Flott at det lages en sentrumsplan

Det er åpenbart behov for en slik plan. Jeg gir også min fulle støtte til mange av de grepene som er foretatt i planen. Men for torgarealene på Kolbotn Torg er jeg redd det gjøres alvorlige feil som vil ramme både dagens befolkning, og som etterkommerne våre vil klandre oss for.

Ikke reduser vårt mest verdifulle felles uterom!

Nedre torg er i dag regulert som torg og festplass. Ut fra dette har vi i dag et stort, bilfritt og åpent rom for felleskap i Kolbotn sentrum. Torget fungerer godt også ved større samlinger som 17. mai, markedsdager og utekonserter. Dette er det aller mest verdifulle og attraktive felles uterommet vi har. I årene framover vil befolkningen i nærområdet til torget øke betydelig. Dette vil forsterke behovet for et romslig torg og en festplass.  Kommunen må ha råd til å opprettholde og om nødvendig styrke torget for disse funksjonene.

Kvaliteten av torget som uterom kan helt sikkert forbedres. Derfor er det positivt at det i planen gis et tydelig uttrykk for at plasser og torg skal danne ryggraden i Kolbotn sentrums offentlige rom med et sammenhengende byparksystem. Derfor er det også prisverdig at kommunen overfor NSB har tatt initiativet for å sikre en god lokalisering av Kolbotn stasjon og en god sammenknytning av nedre torg med sentrum øst for jernbanen. Det er også positivt å la nedre torg flukte med jernbanesporet.

Negativt

Av samme grunn vil det være åpenbart negativt for plassdannelsen å redusere det verdifulle fellesarealet ved å bygge deler av torget ned med boliger og butikker. Det finnes en rekke muligheter å forbedre torget på uten en slik nedbygging. Disse mulighetene er ikke vurdert i planen. Slik planen nå er utformet, mister vi betydelige deler av et velfungerende og åpent torg. Det som blir igjen er et trangere og mer lukket torg avgrenset til tre korridorer med ulik bredde.

Det er forståelig at kommersielle interesser ønsker å bygge boliger og forretninger på denne dyrebare indrefileten som er befolkningens felles eiendom. Men om dette samtidig tjener kommunens nåværende og framtidige innbyggere er høyst tvilsomt. Det er for meg og mange andre uforståelig at kommunen legger til rette for en privatisering og nedbygging av deler av det mest verdifulle offentlige rommet vi har. 

Manglende konsekvensvurderinger må gjennomføres.

Nedbyggingen av deler av torget har åpenbart negative konsekvenser. Når et økende behov for et felles romslig torg og festplass skal dekkes, er det ikke problemfritt å redusere torgarealet. Disse konsekvensene for fellesskapet er ikke vurdert i planen. I særlig grad gjelder dette konsekvensene av den planlagte boligblokken på selve torget.  Denne blokken vil også gi åpenbare og til dels sterkt negative konsekvenser for deler av de eksisterende boligene på Kolbotn Torg. Heller ikke disse konsekvensene er nevnt i planen. Det bor mennesker i disse boligene i dag som har basert sitt liv på en rimelig forutsigbarhet ut fra de fasade- og plantegningene kommunen godkjente ved byggingen av dagens Kolbotn Torg.

Disse helt fraværende konsekvensvurderingene er en alvorlig svakhet ved planforslaget.

Presenter planen for Øvre og Nedre torg på en slik måte at befolkningen kan få et inntrykk av hvordan det framtidige torget vil se ut.

Den planen vi nå må forholde oss til inneholder et plankart, en illustrasjonsplan, en snitt-tegning og en skriftlig omtale. En nøye gjennomgang av denne presentasjonen reiser mange ubesvarte spørsmål og gir mange ulike tolkningsmuligheter. 

Viktig sak

Samlet sett framstår presentasjonen av en så viktig sak for en så stor del av den framtidige befolkningen som utilgjengelig. For de fleste er det rett og slett ikke mulig å gi en kvalifisert vurdering og uttalelse til denne viktige delen av planen. Nedre torg er sannsynligvis det viktigste felles uterommet vi har i kommunen. Da må vi kunne forvente at kommunen på en langt bedre måte kan vise oss hvordan torget vil se ut med den planen som nå er lagt fram. Et minimumskrav må være at det lages en modell som kan vises i Kolben og/eller en 3D-presentasjon som legges ut på nettet. Planutkastet kan med fordel også suppleres med perspektivtegninger. Dette er det jo også helt vanlig å gjøre i tilsvarende plansaker. Det er uforståelig at dette ikke er gjort allerede. 

Legg inn nødvendig tid for en skikkelig behandling av denne delen av planen.

Den korte uttalelsesfristen gjør det svært vanskelig å kunne avgi en skikkelig uttalelse. For den delen av planen som gjelder torget bør et rimelig krav være at høringsfristen utsettes til seks uker etter at kommunen har gjennomført de manglende konsekvensvurderingene og bearbeidet og presentert sitt planforslag slik at det kan forstås av publikum.

Dersom kommunen likevel vil opprettholde sin framdriftsplan, vil jeg sterkt tilrå at den planlagte nedbyggingen av deler av torgarealet inntil videre tas ut av planen. En ny plan for dette området bør deretter kunne fremmes når det er utarbeidet alternative forslag til hvordan torget kan forbedres, når det er gjennomført skikkelige konsekvensanalyser, og når denne planen kan presenteres på en måte som gir befolkningen innsyn i hvordan torget ser ut etter gjennomføringen.

Dersom kommunepolitikerne ikke ser seg i stand til å etterkomme denne tilrådingen, må de ta konsekvensene av de korte tidsfristene. I denne situasjonen vil det være uforsvarlig å opprettholde den planlagte boligblokken på torget. Ta den ut av planen!

Debatt Utbygging på Myrvoll

Antropocen på Myrvoll

"Utbyggingen på Myrvoll får stå som et skrekkens eksempel, der store områder med natur er utradert rundt det som skulle og burde være en utbygging konsentrert på den gamle Trelasttomten, men som til de grader este ut over sine bredder og medførte masseødeleggelse", skriver leder for Naturvernforbundet i Oppegård, Mariella Nora Isabella Filberg Memo, i sitt debattinnlegg. Les hele saken

Til toppen