HENGER SAMMEN MED SKOLETILHØRIGHET: I forbindelse med reguleringsplanen for Skrenten ble det i slutten av november innarbeidet mulighet for en gangbro innarbeidet. Dette burde derfor også vært innarbeidet i det vedtaket om skoletilhørighet som nå skal fattes, mener Gunnar Sveen.

Debatt LESERNE HAR ORDET

HENGER SAMMEN MED SKOLETILHØRIGHET: I forbindelse med reguleringsplanen for Skrenten ble det i slutten av november innarbeidet mulighet for en gangbro innarbeidet. Dette burde derfor også vært innarbeidet i det vedtaket om skoletilhørighet som nå skal fattes, mener Gunnar Sveen. (Illustrasjonsbilde: Hans Martin Enger)

Sikker skolevei for alle barneskoleelever

Målsetningen må være at elevene i barneskolen skal kunne gå alene til skolen hvilket tilsier spesielle tiltak for å sikre slike skoleveier. For deler av kommunen vil dette kunne inkludere bussing.

Oppegård kommune har følgende skolekretser for barneskoler - Greverud, Østli, Sofiemyr, Tårnåsen, Kolbotn og Vassbonn hvor det i 2017/2018 var 2.655 elever – herav 378 seksåringer.

Et tankekors burde være at man i 1992/1993 hadde samme antall barneskoler og 1.632 elever.

Økningen i antall elever er altså tatt ved å gjøre eksisterende skoler større, men kommunen kunne også ha benyttet denne muligheten til å bygge flere barneskoler og derigjennom skapt bedre skolevei for de minste.

I så måte synes man imidlertid mer opptatt av kommunale tomter som finansieringskilde.

Les også: Vil selge kommunale eiendommer for en halv milliard

Veinettet og tiltak

Man har i barneskolekretsene følgende vesentlige trafikkårer/fylkesveier: FV 152 Skiveien/Mastemyrveien og FV 129 Sønsterudveien/Taraldrudveien. 

Det er noe usikkert om veinettet har hatt en vesentlig innflytelse når det gjelder nåværende inndeling av skolekretser i Oppegård, men følgende barneskoler har i dag elever fra begge sider av en fylkesvei hvor disse er sikret som følger;

  • Greverud – overgang Skiveien, men usikret jernbanebro før dette
  • Østli – undergang Skiveien
  • Sofiemyr – overgang Sønsterudveien
  • Vassbonn – bro over Mastemyrveien

Det vises forøvrig også til Oslosiden hvor overgangene i Nedre Prinsdalsvei er sikret ved hjelp av fartsreduksjon, trafikklys, gangfelt og overgang.

Relativt lav trafikkfrekvens antas å være grunn til at det ikke er innarbeidet spesielle tiltak rundt Tårnåsen skole.

Men hva så med Kolbotn skole?

Inndelingen for Solbråtan og Skrenten – Kolbotn skole – innebærer kryssing av Skiveien hvilket i dag anses mangelfullt sikret i forhold til øvrige skoler.

Les også: Foreslår gangbro over rundkjøringen

I forbindelse med reguleringsplanen for Skrenten ble mulighet for gangbro innarbeidet.

Hvem sender en seksåring alene over Skiveien?

Dette burde derfor også vært innarbeidet i det vedtaket om skoletilhørighet som nå skal fattes.

Trafikksikker kommune?

Vi vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på den manglende trafikksikringsplan i kommunen – ikke vært vektlagt eller bearbeidet i perioden 2014-2018 – hvor spesielt utsatte – barn og eldre/funksjonshemmede – burde vært sikret.

All oppmerksomhet har vært knyttet til CO2 og biltrafikk. Hjertesoner rundt Solkollen er det minste problem i den forbindelse – med unntak av de som vil måtte krysse Skiveien.

Kommuner som er godkjent som Trafikksikker-kommune eller har underskrevet intensjonsavtale med Trygg Trafikk angående dette, gis anledning til å søke om inntil 1,5 millioner kroner per prosjekt.

Ski kommune ble i 2016 utnevnt til «årets trafikksikkerhetskommune» og har sammenfattet målsetning, strategi og tiltak på en forbilledlig måte.

Oppegård kommune hadde tilsvarende for 2011-2014 hvilket ikke er videreført, men står for revisjon etter kommunesammenslåingen til Nordre Follo. 

Nytt navn for denne vil være Mobilitetsplan.

Jeg foreslår at oppgradering av Oppegårds plan for 2011-2014 til Skinivå bør innarbeides allerede i kommuneplan 2019-2030 hvor man så langt har anført følgende; 

Pkt. 7. Det legges vekt på gode gang- og sykkelveiforbindelser, spesielt fra sentrum og ut til tettstedene, til turområder og til viktige mål for barn og unge. Snarveier opprettholdes.

Regelverk Statens vegvesen

Statens vegvesen har i dag ansvar for fylkesveiene og har nedfelt sine retningslinjer for gående og kjørende i veiledningen Kryssingsteder for gående.

Følgende siteres fra denne: “Gangfelt er først og fremst et framkommelighetstiltak for myke trafikanter, ikke et trafikksikkerhetstiltak.

De må således også sikres hvor det må være vår målsetning at det man får til i Oslo bør man også kunne få til i Oppegård hva fylkesveier angår. 

At deler av Nedre Prinsdalsvei på Oslosiden i denne forbindelse antagelig er kommunal vei kan etter min oppfatning ikke høres.

I tillegg til skolevei er krysset Skiveien/Kolbotnveien også nedslagsfelt for øvrige fotgjengere til og fra Kolbotn sentrum/jernbanestasjon. Dette burde samlet tilsi en løsning med over- eller undergang for å skape et sikkert krysningspunkt. Man har gjennomført dette for Greverud senter.

Les også: Foreslår gangbro over rundkjøringen

Nyheter Storebukta-prosjektet

– Kjører anleggsvannet fra Storebukta til Vestby

Etter krav fra Fylkesmannen ble det langvarige utslippet fra Storebukta-prosjektet til Kolbotnvannet stoppet onsdag forrige uke. Utbyggeren kjører nå anleggsvannet fra Storebukta til en lanbrukseiendom i Vestby hvor vannet oppbevares i en tett tank. Les hele saken

Nyheter Prisøkning fra 27. januar

Ruter øker billettprisene

Førstkommende søndag kommer den årlige prisendringen fra Ruter som innebærer en prisøkning på de fleste billettyper. Samtidig endres aldersgrensene for barn og ungdom slik at barn under seks år reiser gratis og ungdom betaler barnebillett frem til fylte 18 år. Les hele saken

Til toppen