ANBEFALER FEM TILTAK: I sin innstilling til formannskapet anbefaler rådmann Lars Henrik Bøhler at fem konkrete tiltak prioriteres.

Nyheter Revidert skolebruksplan mot 2030

ANBEFALER FEM TILTAK: I sin innstilling til formannskapet anbefaler rådmann Lars Henrik Bøhler at fem konkrete tiltak prioriteres. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Dette er planen for skolene i Oppegård

Sjekk hvilke skoler anbefales prioritert i den reviderte skolebruksplanen.

Onsdag neste uke skal formannskapet behandle forslag til en revidert skolebruksplan for 2016-2030.

Revidert skolebruksplan for 2016-2030

 • Formålet med den er å gi en helhetlig vurdering av hva som er den mest hensiktsmessige skolestrukturen frem mot sammenslåingen av Ski og Oppegård til Nordre Follo kommune.
 • Planen vil forsøke å gi en samlet fremstilling av fremtidig skolekapasitet sett opp i mot forventet boligutbygging, økning i elevtall som kan få konsekvenser for skolekretsgrenser og nærskoletilhørighet.
 • Det vil bli utarbeidet en ny skolebruksplan for Nordre Follo.

I sin innstilling anbefaler rådmann Lars Henrik Bøhler at fem tiltak prioriteres i følgende rekkefølge:

 • Rådmann utarbeider forslag til ny forskrift for skoletilhørighet. Forslaget sendes på høring (les mer om dette i Oppegård Avis neste uke).
 • Bygging av ny ungdomsskole på Sofiemyr. Forprosjektet vil komme til behandling i løpet av våren 2019.
 • Enten utbygging og rehabilitering av Fløysbonn skole eller nybygg for Sofiemyr skole. Politisk behandling av KVU/mulighetsstudie forventes i januar 2019.
 • For Greverud skole arbeides det videre med KVU/mulighetsstudie: Utbygging og rehabilitering av Greverud skole. Prosjektet tar sikte på neste politiske behandling i løpet av vinteren 2019.
 • Mulighetsstudie for utbygging av Flåtestad skole fortsetter. Prosjektet er under planlegging.

Videre kan du lese om fremtidige planer for alle grunnskolene i vår kommune.

Dette er planen for Fløysbonn skole: Skolestart i august 2022

Oppegård Avis har tidligere skrevet at det skal bygges en ny ungdomsskole for Hellerasten og Fløysbonn.

Prosjektkontoret er nå i gang med forprosjektet for ny ungdomsskole og idrettshall. I formannskapsmøtet i juni ble første del av forprosjektet behandlet. Det ble valgt alternativet "Terrasse" med skole plassert ovenpå idrettshallene.

Les også: Skole + idrettshall = sant

Fokuset på sambruk er meget viktig. Prosjektet jobber for en fleksibel løsning som ivaretar at flest mulig rom og funksjoner kan brukes både på dagtid og kveldstid.

Det jobbes også med å rigge det videreprosjektet for en samspillsentreprise. Dette innebærer at entreprenør kommer inn tidligere i prosessen. "Det jobbes mot å ha en entreprenør på plass i samspillet i løpet av januar 2019. En slik løsning vil gi bedre kontroll på det endelige resultat og at kommunen har god kontroll på kostnadene", står det i skolebuksplanen.

I løpet av året og frem til sommeren 2019 skal hele forprosjektet stå klart med alt av tegninger og teknisk underlag – og med en målpris som man er kommet frem til i fellesskap. Endelig målpris vil legges frem for kommunestyret som for beslutning om investering høsten 2019.

Innflytting i den nye skolen bør legges til skolestart og en realistisk ferdigstilling er innen utgangen av 2021, med påfølgende prøvedrift og klar til skolestart i 2022, ifølge den reviderte skolebruksplanen.

Dette er planen for Sofiemyr skole: Fortsatt usikkerhet

Det er vedtatt at Sofiemyr skole skal selges, og at elevene skal flyttes til Fløysbonn.

Eiendomsavdelingen jobber med konseptvalgutredning (KVU)/mulighetsstudie på Sofiemyr etter vedtak i formannskapet i april. Det foreligger to alternativer:

 • Rehabilitering og utbygging av Fløysbonn skole
 • Riving av Fløysbonn skole og nybygg for Sofiemyr skole

Neste politiske behandling forventes i januar 2019. Prosjektet tar sikte på videre planlegging i 2018 – 2019 og bygging av ny skole i 2020–2021.

Skolen er planlagt utvidet til en maksimal kapasitet på 630 elever.

Les også: Usikker fremtid for ny barneskole

Dette er planen for Sofiemyråsen ressurssenter: Skal integreres i ny barneskole

Det kommunale ressurssenteret, som ligger under Sofiemyrtoppen skole, skal trolig integreres i den nye barneskolen på Sofiemyr.

"Nær beliggenhet til Sofiemyr skole gir muligheter for samarbeid, men avstanden hindrer optimal inkludering i skolehverdagen. Skolen er heller ikke utformet til å møte dagens krav til hjelpemidler elektriske rullestoler, løfteanordninger og behovet for plass", står det i skolebruksplanen. 

Les også: – Over all forventning

Dette er planen for Kolbotn skole: Ny skole innen 2020

I september vedtok kommunestyret rehabilitering og utvidelse av Kolbotn skole basert på gjennomført forprosjekt.

I dette prosjektet skal hovedbygget rehabiliteres i henhold til dagens tekniske krav, paviljongen og mauren skal rives.

I tillegg kommer det to nye bygninger hvor det er planlagt en flerbrukshall under det ene bygget.

Skolen blir med dette prosjektet utvidet til en fireparallell-barneskole når den er ferdig utbygget. Utearealet blir også revitalisert og bearbeidet for å imøtekomme skolens bruk og behov.

Byggeprosjektet er lagt ut på anbud for innhenting av entreprenør, planlagt oppstart er i 1. kvartal 2019 med forventet ferdigstillelse innen utgangen av 2020.

I byggeperioden vil elevene flyttes til en midlertidig skole som planlegges etablert på Solkollen. Oppegård Avis har tidligere skrevet at flyttingen er utsatt til påsken.

Les også: Flytting til Solkollen utsettes til påske

Dette er planen for Hellerasten skole: Skal rives og selges

Det ble tidligere vedtatt salg av Hellerasten skole fremfor en videre utbygging og rehabilitering. Elever som i dag hører til Hellerasten skole vil få ny ungdomsskole på Sofiemyr som sin nærskole.

Det er ikke lagt inn noen store utbyggingsområder i den nåværende skolekretsen utover ferdigstillelse av Kornmoenga, ifølge skolebruksplanen.

Elevtallet forventes å få en topp i 2022 og 2024 før det synker noe igjen mot 2030.

Årsaken til toppen skyldes at det i dag er store kull i første og andre klasse på Tårnåsen som kommer til Hellerasten i disse årene.

Les også: Store forskjeller fra skole til skole

Dette er planen for Greverud skole: Fortsatt usikkerhet

Eiendomsavdelingen jobber med en konseptvalgutredning (KVU)/mulighetsstudie hvor følgende alternativer blir utredet:

 • Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.
 • Utbygging på dagens skoletomt. Minstekrav er å se på varig løsning for de klasserommene og SFO som kommunen i dag leier i moduler. Tillatelse for midlertidig skolebygg er gjeldende i to år frem til januar 2020.
 • Nytt skolebygg på del av eiendommen (gnr/bnr 42/25) i Rolf Presthusvei som er i kommuneplanen satt av med 19.440 kvadratmeter til fremtidig skole.

"Størrelsen på skole på eksisterende tomt er avhengig av avklaringer i kommende mulighetsstudie. Når det gjelder eksisterende skole, er minste utvidelse å erstatte midlertidige moduler med permanent bygg slik at skolen kan driftes forsvarlig med dagens elevtall", ifølge den reviderte skolebruksplanen.

Greverud skole må også vurderes som barneskole også for elever fra Langhus, ifølge skolebruksplanen. En naturlig grense vil kunne være krysset Oppegårdveien–Langhusveien. Avstand til skolen for disse elevene vil være inntil to kilometer.

Neste politiske behandling planlegges i årsskiftet 2018–2019. Med forutsetninger kommunens administrasjon kjenner i dag tar prosjektet sikte på videre planlegging i 2019, og bygging i 2019 – 2020.

Dette er planen for Østli skole: Nytt tak

Bygningsmasse på Østli skole består av tre bygg. Første etappe med hovedbygget er oppført i 1992, mens tilbygg på hovedbygg og gymbygget sto ferdig i 1997. Bygget er oppført med betongbæresystem og -dekker samt forblending av kombinert støpt stein og trekledning.

Bygget er i relativt god stand, men en del utskifting må påregnes på både tekniske anlegg og bygningskomponenter, hvor nytt tak bør prioriteres. I 2000 ble det oppført en paviljong av brukte brakkeelementer med tanke på cirka fem års bruk. Bygget står ennå, men kommunen anbefaler å vurdere om det skal rives.

Dette er planen for Flåtestad skole: En ekstra base og grupperom

Skolebruksplanen 2016–2030 la opp til at elever på Østli skole skulle ha skoletilhørighet på Flåtestad skole.

Videre står det følgende: "For å kunne ivareta intensjonen i skolebruksplanen vil det være behov for en utvidelse av Flåtestad skole. Gjeldende reguleringsplan åpner for mulighet til å utvide skolen med en ekstra base og grupperom".

Det er igangsatt en mulighetsstudie for utbygging av en base til. Denne utvidelsen vil gjøre Flåtestad skole til en femparallell ungdomsskole, med maksimal kapasitet på 150 elever per trinn, totalt 450 elever.

Eiendomsavdeling tar sikte på å legge frem en politisk sak til våren. Prosjektet tar sikte på videre planlegging og bygging i 2021–2022.

Ingieråsen skole, Vassbonn skole og Tårnåsen skole: Ingen omfattende tiltak

Ifølge den reviderte skolebruksplanen er det ikke behov for omfattende rehabilitering eller utbygging/ombygging av skolene på Ingieråsen, Vassbonn og Tårnåsen i planperioden 2018-2030.

Når Kolbotn skole står ferdig (innen 2020), og Beredskapssenteret kommer på Taraldrud (innen 2020), må det vurderes om kommunens velkomstklasse skal flyttes fra Tårnåsen til Kolbotn skole, står det i skolebruksplanen.

Les også: – Fra «Skolen i skogen» til «Skolen i skuddlinjen»

Dette er planen for Follo barne- og ungdomsskole (FBU): Ingen tiltak

Oppegård kommune er deleier i den interkommunale grunnskolen FBU, lokalisert i Ski kommune. Skolen gir spesialundervisning for elever som har store og sammensatte læringsvansker og behov for tilrettelagt undervisning. Foresatte må søke om inntak på grunn lag av en sakkyndig vurdering fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Skolen har elever fra alle de syv Follo-kommunene. Skoleåret 2018/2019 har skolen 49 elever fordelt på 9 klasser på 1.–10.trinn. Oppegård kommune har en eierandel for 12 elevplasser.

Skolen flyttet inn i helt nye lokaler i august 2018, like nord for Haugjordet ungdomsskole i Ski kommune.

Dette er planen for WANG Ung Follo: Fortsatt usikkerhet

Oppegård kommune har et vedtak om etablering av en friskole i tilknytning til den nye hallen og ungdomsskolen på Sofiemyr.

WANG Ung Follo har søkt om etablering av en toparallell-ungdomsskole i Oppegård og fått dette godkjent av Utdanningsdirektoratet.

"Det har vist seg vanskelig at de etablerer seg i den nye skolen, på grunn av problemer med momskompensasjon og egnede lokaler. Det er derfor uvisst hvor de til slutt velger å etablere seg og hvilke konsekvenser dette får for elevtallet i ungdomsskolen i Oppegård," står det i den reviderte skolebruksplanen.

Les også: – Håper å starte opp høsten 2020

 

 

 

 

 

Nyheter Kommunen har fortsatt ingen kontroll 

Lekkasje av hydraulikkolje fra Regnbuen Gjenvinning: Tussetjern stengt for bading inntil videre

Kommunen ble varslet om oljesøl i Tussetjern fredag ettermiddag, men på grunn av rutinesvikt har meldingene ikke nådd rett instans i kommunen før sent lørdag kveld. Søndag ettermiddag har kommunen fortsatt ingen kontroll på lekkasjen.
Les hele saken

Til toppen