DENNE SKOGEN KAN BLI SOLGT: Det gule feltet viser det aktuelle området som kommunen vurderer å selge til boligutbyggerne, slik at det kan bygges ut en sammenhengende bebyggelse fra Oslo-grensen til Holteveien.

Nyheter Rikeåsen-saken

DENNE SKOGEN KAN BLI SOLGT: Det gule feltet viser det aktuelle området som kommunen vurderer å selge til boligutbyggerne, slik at det kan bygges ut en sammenhengende bebyggelse fra Oslo-grensen til Holteveien. (Foto: Privat)

Dette mener gruppelederne om Rikeåsen-saken

Skogsområdet på Rikeåsen kan snart bli solgt til boligutbyggere. Les hva lokalpolitikerne mener om det eventuelle salget.

Naboene til det aktuelle skogsområdet på Rikeåsen har i over to år kjempet for å bevare nærskogen.

Torsdag 7. mars inviterer de alle til å være på en protestaksjon for å markere standpunktet før utbyggingen kan bli vedtatt.

– Markeringen starter torsdag 7. mars klokken 16.30. Vi møtes ved krysset i Nordveien-Skogveien og håper mange vil komme. Målsettingen med denne markeringen er å vise til folkevalgte at vi er mange som bryr oss om nærskogen vår. Dette er også en flott mulighet til å markere standpunktet vårt før utbyggingen kan bli vedtatt, sier trebarnsfar og medlem av naboaksjonen, Svein Størksen (52).

Her kan du se en kort videofilm som naboene har laget med håp om å kunne påvirke politikernes planer:

Det har nærmest vært en krigsstemning hos naboene til det idylliske skogsområdet på Rikeåsen som kan bli forvandlet til en sammenhengende bebyggelse fra Oslo-grensen til Holteveien. Det ble kjent i september 2016 at kommunen vil selge den kommunale eiendommen på Rikeåsen. Naboene protesterer fortsatt mot planene om å bygge boligblokker på det som er et friluftsområde i dag.

Dette har vi spurt lokalpolitikerne om:

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet alle gruppelederne i Oppegård kommune. Vi har stilt dem følgende spørsmål:

1. Hva er deres standpunkt i saken? Ja eller nei til salg av Rikeåsen, og hvorfor?

2.  På side 9 i kommuneplanen for Nordre Follo står det blant annet at «…man må gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd framfor å bygge ned natur». Hvorfor avviker dere fra dette i Rikeåsen-saken?

3. Hvilke konsekvenser (for eksempel for klima, nærmiljø, natur, biomangfold, folkehelse, friluftsliv og annet) kan det eventuelle salget av Rikeåsen føre til, etter deres mening?

4. Hvor skal det være «grønne lunger» i Kolbotn sentrum? Det vil si hvilke områder på Kolbotn vil dere skåne for utbygging?

5. Hvordan forholder dere dere til regjerningens stortingsmelding om friluftsliv? Er dette dokumentet ment å være styringsdokument for fremtidig politikk i Nordre Follo?

Her finner dere noen utdrag fra regjerningens stortingsmelding om friluftsliv:

  • s. 8: Meldingen understreker viktigheten av å ivareta og videreutvikle grønnstrukturer i byer og tettsteder. Dette innebærer blant annet at slike områder skal prioriteres for statlig sikring.
  • s. 10: Friluftsliv er en viktig del av den norske nasjonale identiteten og den norske kulturarven. Friluftsliv har en dokumentert helseeffekt og er en viktig faktor for befolkningens livskvalitet.
  • s. 11: Satsing på arealene i nærmiljøet er derfor viktig. Parkene og grønnstrukturene i byer og tettsteder er meget viktige for rekreasjon og friluftsliv, spesielt for hverdagsaktiviteten.
  • s. 16: En dansk studie har påvist at de som bor mindre enn 300 meter fra grønne områder har bedre helse på en lang rekke områder enn de som bor mer enn en kilometer fra et grønt område.
  • s. 18: For barn og unge som ikke trives med organiserte idretter, eller som faller fra når de blir tenåringer, har friluftsliv en stor verdi som aktivitetsform i folkehelsearbeidet.
  • s. 21: Større befolkning i byer og tettsteder vil øke etterspørselen etter arealer i disse områdene. Dette vil sette høye krav til arealplanleggingen og byutviklingen, slik at muligheter for friluftsliv og rekreasjon i grønne omgivelser ivaretas.
  • s. 39: Ivaretakelse av grønnstruktur bør være et premiss ved utvikling av nye boligområder og annen utbygging i byer og tettsteder.
  • s. 40: Før det fastsettes en plan for arealbruk, skal virkninger for blant annet friluftsliv være vurdert. Hvis området er kartlagt og verdsatt som friluftslivsområde, vil den verdi området har fått være sentral i vurderingen.
  • s. 45: Flere studier har vist at avstand fra bolig til tur- og rekreasjonsområder har stor betydning for aktivitetsnivået. … Grøntområder svært nær boligen er det som brukes markant mest av barn og unge. 

Dette mener gruppelederne om Rikeåsen-saken:

Kjell G. Pettersen (H): 1. I forslaget til kommuneplan som har vært ute på høring, ligger det forslag om å selge deler av Rikeåsen. Det har aldri vært vår tanke at hele arealet skulle selges. Vi vil se på alle uttalelser og innspill som er kommet før vi tar endelig stilling til eventuelt salg. Vi har registrert at det er sterke meninger mot salg. 2. Som sagt har vi ikke tatt stilling til om deler av Rikeåsen skal selges. 3. Hvis man skulle selge de deler av Rikeåsen som kunne være aktuelt å selge, dvs. den bratte skråningen der det ikke er mulig å ta seg frem og som heller ikke benyttes som friområde, er jeg usikker på om dette vil ha noen konsekvenser i det hele tatt. Men som nevnt: Vi har ikke tatt stilling til salg. 4. I løpet av mars legges det frem forslag til «Plan for utforming av grøntområder og offentlige rom i Kolbotn sentrum». Denne planen vil bli foreslått sendt ut på høring før den blir endelig vedtatt. Plan vil beskrive hvordan offentlige turveier, bekkeåpninger, parker og torg innenfor områdereguleringen for Kolbotn sentrum skal utformes. Planen vil også angi hvilke kvalitetskrav som dettes, for å sikre en helhetlig standard på turveier m.v. når disse realiseres av ulike utbyggere med ulik fremdrift. 5. Stortingsmeldingen om friluftsliv trekker opp retningslinjene for statens politikk på dette området. Dette vil selvsagt også være en del av rammebetingelsene for den polititikken som skal føres i Nordre Follo. (Foto: Yana Stubberudlien)
Merete Bellingmo (Ap): 1. AP ønsker å ta vare på sentrumsnære grøntområder. Dette er viktig når vi fortetter i sentrum og nære kollektivknutepunkter. Rikåsen er og skal være et godt område å bo i, og skal ivareta og avlaste fortettingen i sentrum ved å gi tilgang til grønne områder og friområder for mange. Ved en totalvurdering av hele området sør for sentrum ser vi at det er viktig for boområdet at Rikåsen ikke bygges ut. Derfor svarer vi nei til salg. 2. Vi avviker ikke fra dette. Vi ønsker ikke å bygge i utbygd natur. 3. Viser til svar over. 4. Når det gjelder Kolbotn sentrum ønsker vi at det skal være et sammenhengende drag av parkområde - Byparken i Kolbotn sentrum. Byparken rundt Kolbotnvannet med sin gangvei rundt vannet, forsetter utover i sørøst mot Solbråtan og nordvest over Jan Baalsruds plass over til Rådhusplassen. Her har Ap foreslått og ser det naturlig at hele området sør for rådhuset blir et parkområde. Dette åpner sentrum og skaper luft, lys og aktivitet. I dagens plan støtter ikke H dette, men ønsker å fortette med også sør for rådhuset. 5. Stortingsmeldingen om friluftsliv er et godt dokument som gir gode føringer og empiri på gode samfunn. Grøntstruktur og tilgang til friluftsliv er viktig for befolkningen. Det er derfor flott at vi i Kolbotn sentrum er så privilegerte med å ha Kolbotnvannet og skog i nærhet til den tette bebyggelse. Når vi da gjør disse områdene lettere tilgjengelig fra sentrums boligområder med sammenhengende gangveier, ivaretas mye av det som vektlegges i stortingsmeldingen. Med tilgang med vann, med et utebasseng knyttet til svømmehallen ivaretas folkehelsen for alle. Svømmehallen i sentrum er en viktig faktor for god folkehelse for alle i kommunen. Møtestedet Kolbotn sentrum i nordre del av Nordre Follo vil berike den nye kommunen med en flott stor grønn blå bypark knyttet til ny svømmehall som det sterkt og viktig folkehelsetilbud for ALLE. Stortingsmeldingen vil være og skal være et styrende dokument for utviklingen av boområder og tettsteder i Nordre Follo. ( Foto: Oppegård Avis)
Ida Lindtveit Røse (KrF): 1. Først skal tomten reguleres. Der er forslaget å fjerne det som tidligere var satt av til boligutvikling slik at Rikeåsen bevares som en liten nærskog. I forslaget er det lagt opp til boligutvikling helt i skråningen, dette vil vi ta stilling til etter høringen. 2. Dette blir en del av vurderingen om man skal åpne for noe boligutvikling i skråningen mot stasjonen. 3. Dette vil være en del av vurderingen i reguleringsplanen. Dette har vi også bedt om at skal vurderes nøye, og vi vil legge vekt på dette når vi skal ta endelig beslutning. 4. Det skal være flere grønne lunger og mindre parker i Kolbotn sentrum. 5. Vi forholder oss til den slik som andre stortingsmeldinger, og det som omhandler lokal utvikling er en del av føringene for dette. Ja, dette dokumentet er ment å være styringsdokument for fremtidig politikk i Nordre Follo, og dette er en del av utgangspunktet for videreutvikling av kommunesentrum. I tillegg kommer andre føringer, som for eksempel regional plan - der vi er forpliktet til å fortette i sentrumsområder, nært kollektivtrafikk og langs jernbanen. (Foto: Oppegård Avis)
Jens Nordahl (MDG): 1. MDG har alltid vært mot salg av Rikeåsen. MDG ønsker å bevare denne unike skogen av hensyn til folkehelse, bokvalitet, barna som leker der, naturen og dyrene som bor der. Kolbotn og Rosenholm ligger an til å få mange nye innbyggere i årene som kommer. Tusenvis vil ha Rikeåsen som sin fremtidige nærskog. Om skogen på Rikeåsen ødelegges, får vi den aldri tilbake; det ville vært tragisk. 2. MDG avviker ikke fra dette, MDG vil bevare Rikeåsen. Vi er imot salg og utbygging der. MDG ønsker at kommuneplanen for Nordre Follo blir tydeligere på arealnøytralitet innenfor bebygget område. Helt konkret betyr dette at områder som er grønne i dag også forblir grønne i fremtiden. 3. Å ødelegge den vakre skogen på Rikeåsen er både tragisk og meningsløst. Et slikt arealinngrep vil svekke dyre-, insekts- og plantelivet i området. Skogen blir mindre, og derfor mindre egnet til friluftsliv og rekreasjon, noe som svekker folkehelse og områdets bokvalitet. Arter utryddes i et akselererende tempo; den største trusselen mot biologisk mangfold, lokalt som internasjonalt, er nedbygging av natur. Vårt oppdrag som lokalpolitikere må derfor være å ta vare på Rikeåsen. 4. Foruten vern av Rikeåsen ønsker vi å skåne Kantoråsen og Generasjonsparken i Kolbotn sentrum for utbygging. Utover dette har et samlet formannskap bedt om at rådmannen planlegger Rådhusparken og alle andre grøntarealer i Kolbotn sentrum. Vi imøteser derfor administrasjonens plan om grøntarealer i Kolbotn sentrum. I forbindelse med den allerede vedtatte utbyggingen i Skrenten og på Kollen er det viktig at naturen her blir mest mulig bevart og tilgjengelig for folk og dyr. 5. Vi kjenner ikke meldingen i detalj, men stiller oss fullt og helt bak de sitatene du trekker frem. (Foto: Oppegård Avis)
Synnøve Kronen Snyen (SV): 1. Vi sier et rungende Nei til salg av Rikeåsen. Nærskogsområder som Rikeåsen er viktig for barn og voksne, og for folkehelse og trivsel. Vi er også mot storstilt salg av kommunal eiendom. Dette er virkelig å selge unna "arvesølvet", naturen vår og felleskapsressursene som Rikeåsen representerer, til utbyggere og private interesser. SV stiller opp på aksjonen 7. mars. 2. Godt poeng. Kommuneplanen må følges! 3. Rikeåsen har stor betydning for de som bor i nærheten både som rekreasjonsområde og som eneste grønn "lunge" i denne delen av kommunen. Nærskogområder som dette har stor betydning for det psykiske og fysiske velværet for de som bor i nærheten. 4. Vi ønsker også å bevare generasjonsparken der den er i dag. Beliggenheten er god og parken er et viktig bidrag for å skape aktivitet for alle aldersgrupper i Kolbotn sentrum. 5. Den peker på verdien av å beholde områder som Rikeåsen. Dette bør de utbyggingsaggressive politikerne i Oppegård ta innover seg. (Foto: Oppegård Avis)
Inger Johanne Bjørnstad (V): 1.-3. Rikeåsen skal ikke bygges ned. Dette er det eneste nærområdet til de som bor nord i kommunen i det kuperte terrenget mellom Prinsdalen og jernbanen. Dessuten er det nok muligheter for utbygging for lang tid fremover uten å ta dette området eller andre grønne områder. Utbygging av Rikeåsen kom opp på 80-tallet, og har siden vært oppe mange ganger. Nå sist med en mer begrenset utbygging. Men tar man først noe, kan det lett bli mer. Rikeåsen i seg selv har kanskje mest å si for nærmiljøet, men det bør ikke være så enkelt å «ta hull på» slike grønne områder. Vi bør heller utnytte bedre det vi allerede har tatt i bruk til utbygging, 4. Grønne lunger i Kolbotn bør minst bli Rådhusparken, Generasjonsparken med Storebukta og Veslebukta, Solkollen og deler av Kollen. 5. Stortingsmeldingen gir signaler om hvordan statens politikk skal være, og hva staten forventer at kommunene skal bidra med. Det blir for langt hvis jeg skal komme inn på de konkrete sakene. (Foto: Yana Stubberudlien)

Tvillingbyene Kolbotn og Ski

Hvor lenge skal det få være sånn?

"Jeg lurer på om ordfører Hanne Opdan og varaordfører Hans-Martin Enger har sett hvordan Jan Baalsruds plass ser ut i dag, med buskene som er ustelt og nesten fire meter høye", skriver leser Anne Elisabeth Henriksen fra Kolbotn. Les hele saken

Gjersjøelva natur- og kulturpark

Ferdig med restaureringen av ruinene etter Stubljan

Gjersjøelva natur- og kulturpark fikk i 2018 en halv million kroner av Sparebankstiftelsen til restaurering av ruinene etter en nedbrent herregård ved Hvervenbukta. Det har vært et utfordrende arbeid å bygge opp muren på nytt. Frank Westgaard fra Svartskog har gjort et formidabelt arbeid. Sjekk resultatet! Les hele saken

Til toppen