FORESLÅR Å SELGE ALT: Rådmannen foreslår at parken selges i sin helhet, sammen med resten av rådhuskvartalet. Parken skal bevares som offentlig park rundt rådhusbygningen i henhold til sentrumsplanen.

Nyheter Rådhuskvartalet

FORESLÅR Å SELGE ALT: Rådmannen foreslår at parken selges i sin helhet, sammen med resten av rådhuskvartalet. Parken skal bevares som offentlig park rundt rådhusbygningen i henhold til sentrumsplanen. (Oppegård Avis)

Dette mener politikerne om salget av rådhuskvartalet

Oppegård Avis har spurt lokalpolitikerne om rådhuskvartalet bør selges, ikke selges eller selges delvis, og hvilke formål rådhuset og rådhusparken kan brukes til hvis de forblir i kommunal eie.

Kjell G. Pettersen (H): – Vi fremmer forslag om at rådhusparken ikke bør selges, med unntak av 1.143 kvadratmeter på syd- og vestsiden av rådhusbygningen som omfatter energibrønnene som er tilknyttet rådhuset. Denne delen av parken kan selges, men skal også driftes av private som park. Det vil være enklere drifte rådhusparken hvis resten av parken er i kommunal eie. Rådhuset er vedtatt solgt – og vil bli solgt. Kommunen er avhengig av salgsinntekter fra bygninger som det ikke er aktuelt å beholde til eget bruk eller egne aktiviteter. Hvilke konkrete aktiviteter som skal foregå i rådhusparken og i parken på Tangen er under vurdering. Å ta stilling til hvilke baner som skal være hvor kan neppe sies å være et spørsmål som skal avgjøres politisk. (Foto: Yana Stubberudlien)
Merete Bellingmo (Ap): – Vi ønsker alternativ 1 hvor hele parken er i kommunal eie. I tillegg vil vi foreslå at BT2-feltet (det sørvestlige hjørnet av eiendommen, en del av parkeringsplassen i dag) innlemmes i parken, og at det ikke bygges på dette hjørnet. Vi står fortsatt på at rådhuset ikke skal selges før det foreligger konkrete planer for eiendommen. Det vil være et betydelig behov for kontorplasser i Nordre Follo. Mange av disse kan være på Kolbotn. Det er viktig at den nye kommunen har et administrativt tilbud til befolkningen i nordre del av kommunen og at rådhuset vurderes som lokaler for den delen av administrasjonen som i dag er i leide lokaler. Ap går fortsatt inn for å etablere et sentralt parkområde sør for rådhuset. Det skal derfor settes i gang et arbeid med å fradele parken, uavhengig av hva rådhuset skal brukes til i fremtiden. Rådhusparken skal være en del av byparken i Kolbotn sentrum med aktiviteter for alle generasjoner. Nordre del av eiendommen må forbli kommunal. Her vil Ap ha sosial boligbygging, noe som kun kan gjøres mulig om kommunen eier tomten. (Foto: Yana Stubberudlien)
Ida Lindtveit Røse (KrF): – Rådhusparken bør ikke selges. Dette er en viktig park i Kolbotn sentrum og kommunen kan selv utvikle den. Selve rådhuset bør selges, dette vil sikre utvikling av området, av huset og gi viktige inntekter til kommunen. Rådhuset bør brukes til de formålene som er regulert i sentrumsplanen. Vi må vente litt når det gjelder utvikling av rådhusparken. Dette må vi komme tilbake til. Her er det viktig å lytte til hva innbyggerne - både små og store, ønsker av innhold i parken. (Foto: Oppegård Avis)
Håkon Arald Gulbrandsen (SV): – Rådhusparken bør ikke selges. Den indre sentrumskjernen kan ikke privatiseres og overlates til utbyggeres eget forgodtbefinnende. Vi må bevare rådhusparken for allmennheten. Rådhuset bør heller ikke selges. Det er bygget for å ivareta felleskapets interesser. Både den sentrale beliggenheten og byggets signaleffekt tilser at det fortsatt bør være i offentlig eie. Det bør brukes tit allmennyttige formål som offentlige tjenester og frivilligheten. Det grønne preget må beholdes og videreutvikles. Det bør legges opp til at parken blir brukt mer, ikke minst av barna. Det bør legges opp til mulighet for å gjøre ulike aktiviteter, gjerne pumptrackbane og bocciabanen, og hyggelige steder hvor folk kan være sammen, grille og lignende. (Foto: Privat)
Inger Johanne Bjørnstad (V): – Vi sier ikke ja til noen av de tre alternativene. Hele rådhuskvartalet med rådhuset og parken bør vente. Kolbotn sentrum bør ikke utvikles på kun tre-fire år. Derfor bør kommunen ha styringen på rådhuskvartalet ennå i noen år. Rådhuset har kommunen sikkert behov for i noen år til. Eventuelt kan de leie ut deler av det. Det er forhastet å bestemme dette nå. Kun området nord for rådhuset kan selges hvis kommunen har behov for penger nå. (Foto: Yana Stubberudlien)
Jens Nordahl (MDG): – Vi ønsker ikke å selge rådhusparken av hensyn til innbyggernes interesser. Vi tror kommunen har størst innflytelse og råderett over rådhusparken om kommunen selv eier den. Vi ønsker ikke noe fremtidig utbyggingspress i rådhusparken. Rådhuset bør ikke selges. Det har i alt for liten grad vært diskutert hva rådhuset kan brukes til. Med sin plassering og størrelse er rådhuset en betydelig ressurs som kommunen kan nyttiggjøre seg til fellesskapets beste. Det er visjonsløst å vedta salg av rådhuset uten å gjøre en nærmere vurdering av hva det kan brukes til. Vi foreslår å omgjøre rådhuset til en næringshage, et kontorfellesskap for gründere og oppstartsbedrifter, etter modell av Mesh og Sentralen i Oslo. Rådhuset ligger sentralt plassert i forhold til tog og buss, bare drøyt ti minutter unna Oslo sentrum. Svært mange vil enkelt kunne komme seg til Kolbotn. Hvordan fremtidens rådhuspark skal se ut ønsker vi å finne ut sammen med innbyggerne i Oppegård. Vi ønsker rådhusparken som en grønn, pustende lunge i Kolbotn sentrum, men det må gjerne også være aktiviteter der som fremmer bolyst og folkehelse. Aktiviteter som appellerer til barn i alle aldre bør være et mål. I fjor høst fremmet vi et forslag om at kommunen skulle ta befolkningen med på råd når det gjelder utformingen av aktivitetstilbudet på Jan Baalsruds plass, og forslaget ble støttet av de andre partiene. Vi tenker at det også burde være en slik dialog mellom kommunen og innbyggerne når det gjelder utforming av rådhusparken. (Foto: Yana Stubberudlien)
RARKEN I RÅDHUSKVARTALET: Rådhusparken er skravert i rødt på kartet. Kart: Oppegård kommune/Follokart

Kommunen jobber nå med klargjøring for salg av hele rådhuskvartalet med rådhuset, rådhusparken og de øvrige bygningene (les mer i faktaboksen).

Førstkommende mandag skal det fattes et vedtak i kommunestyret om hvem som skal eie og drifte den fremtidige byparken i rådhuskvartalet.

I kveld skal saken behandles i formannskapet. Møtet starter klokken 17:00 i formannskapssalen i rådhuset.

Har du spørsmål?

Husk at førstkommende mandag kan du stille spørsmål til kommunestyret som skal ha et møte klokken 19:00 i kommunestyresalen i rådhuset. Da skal det fattes det endelige vedtaket i saken om drifts- og eierformen for rådhusparken.

En halv time før kommunestyrets ordinære møter er det spørretid. Da kan innbyggerne stille spørsmål til kommunestyret, ordføreren eller medlemmer av kommunestyret.

Les også: Vil selge hele rådhuskvartalet

Nyheter Tvillingbyene Ski og Kolbotn

– Nordre Follo skal være like bra enten du bor i nord eller syd, øst eller vest

For en uke siden skrev Anne Elisabeth Henriksen (66) fra Kolbotn et innlegg om gjengrodd Kolbotn torg og velstelt Ski torg, og ba ordføreren og varaordføreren om å svare på innlegget. Her kan du lese svaret. Les hele saken

Til toppen