Enorme boligplaner på Kolbotn

I planforslaget for Kolbotn sentrum er det lagt til rette for bygging av 1200 boliger.

– Vi ønsker å ha en variasjon i boligtyper som gjør det attraktivt å bo i sentrum og spiller på kvalitetene ved å bo nært en stasjon og Kolbotnvannet, sier plansjef i Oppegård kommune, Anne Holten. 

STORE PLANER: – Boligbehovet i Oslo-området er stort. Det er også et stort behov for å fortette rundt eksisterende infrastruktur. Vi legger til rette for bygging av så mange boliger ut ifra det vi mener en god utnyttelse av området er, sier plansjef i Oppegård kommune, Anne Holten.
STORE PLANER: – Boligbehovet i Oslo-området er stort. Det er også et stort behov for å fortette rundt eksisterende infrastruktur. Vi legger til rette for bygging av så mange boliger ut ifra det vi mener en god utnyttelse av området er, sier plansjef i Oppegård kommune, Anne Holten. Foto: Yana Stubberudlien


Hun sier det legges til rette for 1200 nye boliger, som en fordobling av antallet siden den siste boligplanen for Kolbotn sentrum.

Forslaget er en del av den nye områdereguleringen for Kolbotn sentrum, som skal legges frem til politisk behandling i slutten av september. Et foreløpig planutkast skal sendes ut i dag. 

KAN BLI REVET: Sentrumsbygget kan bli erstattet med et bygg med to tårn og tolv etasjer. Det kan bli snakk om 120 boliger her.
KAN BLI REVET: Sentrumsbygget kan bli erstattet med et bygg med to tårn og tolv etasjer. Det kan bli snakk om 120 boliger her.


Skal behandles snart

Etter førstegangsbehandlingen av planen i formannskapet den 28. september, blir det en høringsperiode frem til den 17. november hvor alle kan komme med sine innspill til planen. Det tas sikte på sluttbehandling av planen innen utgangen av 2016. 

– Det vi ønsker å legge til rette for er en god stasjon med god tilgjengelighet, samt en god forbindelse mellom øst- og vestsiden av jernbanen. Vi har også Kolbotnvannet som er en stor kvalitet på Kolbotn, og vi ønsker å bygge ut et sentrum slik at denne attraksjonen kommer bedre til sin rette enn i dag, sier plansjefen. 

MANGE BOLIGER: Her, langs Skrenten, kan det også bli mange boliger.
MANGE BOLIGER: Her, langs Skrenten, kan det også bli mange boliger. Foto: Anders Nordheim Dahl

Satser på Skrenten

Det er store boligplaner for Skrenten og området mellom Circle K, langs Skiveien, og nord og øst for Kolbotn kirke. Her legges det til rette for bygging av opptil 415 nye boliger.

 Det er også store planer for Sentrumsbygget i Kolbotnveien 7.

 – Dette er en av de mest sentrale tomtene i sentrum, men dagens bygg er uhensiktsmessig i forhold til sentrumsfunksjoner vi ønsker å ha nært stasjonen. Arealformålene tilsier at det er mulig å få til mye mer på denne tomten, sier plansjef i Oppegård kommune, Anne Holten.

 Hun sier eksisterende bygg kan bli revet og erstattet med et nytt bygg, med ett eller to tårn på opptil tolv etasjer. Det nye bygget kan få plass til 120 boliger, butikker, kontorer og et svømmebasseng!

P-UTFORDRINGER: En del av parkeringsplassene ved Kolbotn stasjon kan bli fjernet som en del av forslaget.
P-UTFORDRINGER: En del av parkeringsplassene ved Kolbotn stasjon kan bli fjernet som en del av forslaget. Foto: Yana Stubberudlien

0,8 til maks én p-plass

I den nye planen skal det settes krav til antall parkeringsplasser for bil for boligene i sentrum, med 0,8 til maksimalt én parkeringsplass per boenhet.

 Det skal ikke legges til rette for mange nye parkeringsplasser i Kolbotn sentrum – snarere tvert imot. Noen av parkeringsplassene på Kolbotn stasjon foreslås fjernet, ifølge Holten.

PS: HVa mener du om saken? Ønsker du flere boliger og høyere bygninger på Kolbotn? Skriv til oss på debatt@oavis.no eller kommenter i kommentarfeltet under.

PÅ KOLLEN: Her legges det til rette for en ny barnehage med seks avdelinger.
PÅ KOLLEN: Her legges det til rette for en ny barnehage med seks avdelinger. Foto: Yana Stubberudlien

Fakta om sentrumsplanen:

Sentrumsplanen:

 • Målet med planen er å tilrettelegge for et sammenhengende bymessig sentrum.
 • Sentrumsområdet skal være klimanøytralt og være utformet med prioritet for gange, sykkel og kollektiv.
 • Forslag til områderegulering for Kolbotn sentrum skal behandles politisk i UMP den 27. september og i formannskapet den 28. september.
 • Den 10. oktober blir det arrangert et åpent møte i Kolben.
 • Høringsfristen er satt til den 17. november.
 • Det tas sikte på endelig vedtak i kommunestyret 12. desember.

 • GAMLE BANKEN: Her kan det bli 28 nye boliger.
  GAMLE BANKEN: Her kan det bli 28 nye boliger. Foto: Yana Stubberudlie

Flere andre forslag

I planforslaget legges det også til rette for blant annet følgende etableringer:

 • En fremtidig etablering av en kultur- eller utdanningsinstitusjon bak Kolben, på tomten til Generasjons- parken.
 • En ny barnehage med seks avdelinger på Kollen, rett bak Stab- buret i Kolbotnveien eller øst for Sentrumsbygget.
 • Utvidelse av Kolbotn skole og Kolbotn barnehage.
 • Området rundt rådhuset kan bli omregulert til offentlig og privat tjenesteyting eller boligutvikling. Her kan det bygges en ny videregående skole eller en institusjon innen omsorg og helse, ifølge kommunen.
 • Et turveisystem rundt deler av Kolbotnvannet, med to broer over Kolbotnvannet: Den ene broen ved Båtsleppa og den andre ytterst på Tangen ved Jordbærsletta.
 • En ny undergang skal legges til Nedre torg, mellom Kolben og Kolbotn stasjon.
 • Den eksisterende undergangen i Theodor Hansens vei skal utvides slik at hensynet til gående og syklende ivaretas, men arbeidene med begge undergangene og Kolbotn stasjon kan ikke påbegynne før Follobanen står ferdig i 2021.
 • Kantorbekken og Augestadbekken skal åpnes.
 • En ny buss-stopp skal legges ved DNB-bygget i Kolbotnveien der det i dag er handelsaktivitet.

Nyheter Oljeutslipp til Tussetjern

Avdekket nye typer olje i Tussetjern – Fraråder fortsatt bading

Det er fortsatt olje i Tussetjern og det er synlig oljefilm på vannet ved strandsoner etter lekkasje av hydraulikkolje for over en måned siden. Forrige uke ble det også avdekket nye typer olje som tyder på oljeforurensning fra vakuumpumper og kompost. Les hele saken

Til toppen