TOMME SYKKELSTATIVER: Det er svært få som sykler til skolene i kommunen om vinteren. Bildet er tatt tirsdag formiddag denne uken.

Nyheter Områderegulering: Sofiemyr idrettspark

TOMME SYKKELSTATIVER: Det er svært få som sykler til skolene i kommunen om vinteren. Bildet er tatt tirsdag formiddag denne uken. (Foto: Yana Stubberudlien)

Foreslår 1120 plasser til sykkel

Det foreslås å etablere 1120 plasser til sykkelparkering for de to skolene og idrettsanleggene som skal bygges på Sofiemyr.

Slik kan du påvirke planen:

* I forbindelse med det aktuelle planforslaget skal det arrangeres et åpent informasjonsmøte i Oppegård kvalifiseringssenter, som holder til i Fløisbonnveien 2-4 på Sofiemyr (red. anm.: Jernia-bygget).

* Møtet skal avholdes torsdag 28. februar og starter klokken 18:30.

* Husk at du kan sende innspill til planforslaget via kommunens nettsider eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk hørings­svaret med saksnummer 17/4889. Fristen for innspill er torsdag 28. mars 2019.

Ifølge planforslaget for områdereguleringen av Sofiemyr idrettspark, som har blitt lagt ut til offentlig ettersyn frem til 28. mars, er det beregnet et behov for 440 plasser til sykkelparkering for barneskolen, 440 plasser for ungdomsskolen og 240 plasser for idrettsanleggene.

Dette kan bidra til å redusere attraktiviteten til å bruke privatbil til trening, ifølge forslaget.

Spørreundersøkelsen, som ble utført i forbindelse med dette, viser at selv om mange av medlemmene i Kolbotn IL bor innenfor gang- og sykkelavstand til anleggene, kjører allikevel 74 prosent til treningen.

Les også: Flere store og små trafikksikkerhetstiltak på vei

Ingen sykler, men mange biler

Oppegård Avis var innom Sofiemyr skole tirsdag formiddag denne uken. Det var ingen sykler i sykkelstativene ved skolen, men parkeringsplassene for bil var fylt til randen.

Det var ingen ledig plass for bil verken ved barneskolen, ungdomsskolen, Holberg barnehage eller Sofiemyr kirke.

TOMME SYKKELSTATIVER: Det er svært få som sykler til skolene i kommunen om vinteren. Bildet er tatt tirsdag formiddag denne uken. Foto: Yana Stubberudlien

 

MANGE BILER: Det var fylt til på parkeringsplassene ved begge skolene tirsdag formiddag. Foto: Yana Stubberudlien
LOVLIG PARKERING? Det stod til og med en bil rett foran hovedinngangen til skolen fra Holbergs vei. Foto: Yana Stubberudlien

 

Få sykler om vinteren

Oppegård kommune er en av de totalt fire sykkelkommunene i Akershus, og har en vedtatt sykkelstrategi for 2010-2019 der målet er å doble andel sykkelturer fra fire til åtte prosent i innen 2019.

Les også: Færre syklister enn i 2015

Sykkelstrategien for sykkelkommunen Oppegård for 2010-2019 har følgende formål:

 

IKKE LETT Å VÆRE VINTERSYKLIST: Bildet er tatt klokken 15.40 tirsdag 8. januar i Holbergs vei.

IKKE LETT Å VÆRE VINTERSYKLIST I SYKKELKOMMUNEN: Bildet ble tatt i Holbergs vei klokken 15.40 tirsdag 8. januar.  Foto: Yana Stubberudlien

Oppegård er en sykkelkommune, og gjennom sine planer legger kommunen og fylkeskommunen til rette for mer bruk av sykkel og mindre bruk av bil, men ironisk nok er det bilbransjen som preger Sofiemyrområdet per i dag, ifølge planbeskrivelsen.

Kommunen skriver at det er nær 20 bilrelaterte bedrifter (salg av biler, bilpleie og verksteder) spredt i området som til sammen sysselsetter rundt 50 personer.

Les også: Tanker fra et sykkelsete

Dårlig vintervedlikehold

Dessverre er det ikke så lett å være vintersyklist i Oppegård. Undertegnede, som har vært en helårssyklist gjennom flere år og har barn ved Sofiemyr skole, kan bekrefte at det er svært sjeldent at noen barn eller foresatte sykler til og fra skolen om vinteren.

VANSKELIGE FORHOLD: Bildet ble tatt i Holbergs vei tirsdag 5. februar kl. 07.30. Foto: Yana Stubberudlien

Grunnen til dette kan være dårlig vintervedlikehold av Holbergs vei, som er en skolevei for mange barn. Sykkelen min i hvert fall måtte derfor stå ubrukt halvparten av vinteren.

Situasjonen har vært enda verre for rullestolbrukere og småbarnsforeldre med barnevogn.

Undertegnede har også opplevd flere ganger i løpet av denne vintersesongen at skolebarn, rullestolbrukere og voksne med barnevogn har vært tvunget til å gå i kjørebanen på grunn av manglende brøyting på fortauet.

"Brøyting, brøyting og atter brøyting! Det er elendig i Oppegård og man ser raskt forskjell når man sykler over Oslogrensen. Er brøyting bra, sykler man lett hele året," skriver Ruby Askvik fra Sofiemyr på Facebook-siden til Oppegård Avis.

LETT TILGJENGELIG? Dette er en sykkelparkering ved Holberg barnehage på Sofiemyr. Bildet er tatt rundt klokken 08.00 torsdag 28. februar. Foto: Yana Stubberudlien

Rullestol i kjørefeltet

Vinteren har vært vanskelig for rullestolbruker Dana Shiwani (38) fra Sofiemyr, som bruker elektrisk rullestol for å levere sønnen til Holberg barnehage.

– Det er ikke lett å være rullestolbruker om vinteren. Når det er mye snø på gangfeltet langs Holbergs vei, kan jeg ikke kjøre med elektrisk rullestol der. Da setter den seg fast og jeg trenger hjelp fra andre folk for å få den ut av snøen. I slike tilfeller er jeg nødt til å bruke kjørefeltet for å komme frem til barnehagen. Denne vinteren måtte jeg gjøre det minst åtte-ni ganger. Situasjonen er nok verre for småbarnsforeldre med barnevogn, sier 38-åringen.

VANSKELIG MED RULLESTOL OM VINTEREN: Rullestolbruker Dana Shiwani (38) fra Sofiemyr. Foto: Yana Stubberudlien

Hvordan blir brøyting i Nordre Follo?

Etter å ha sett og hørt om hvordan situasjonen med brøytingen i Ski kommune har vært i år, kan det være en grunn til bekymring for hvordan vintervedlikehold i Nordre Follo kommune skal se ut om ett år.

DETTE ER SKI SENTRUM: Dette bildet, som ble tatt av Svein Arne Grindstad i Ski sentrum 8. februar i år, beskriver situasjonen mer enn tusen ord.  "Gangveien utenfor XXL i går (8. februar) før regnet kom. Totalt ufremkommelig og slik har den vært i flere dager. Og slik var det i fjor også. Svært kritikkverdig", skrev Grindstad på Facebook-siden Hva skjer i Ski? 9. februar. Riks- og fylkesveiene eies av Statens vegvesen (SVV), så det er SVV og ikke Ski kommune som har ansvar for vintervedlikehold av denne veien, men dette gjør ikke livet lettere for syklistene. Foto: Svein Arne Grindstad

Fra 470 til 180 p-plasser for bil

Ferdig utbygget vil planområdet være hverdagsomgivelsene for omtrent 1800 barn, ifølge planforslaget. I tillegg vil rundt 150 voksne vil jobbe i planområdet.

Oppegård Avis har nylig skrevet at antall parkeringsplasser for bil blir redusert fra dagens 470 plasser i planområdet (inkludert dagens to grusbaner, eller 330 uten grusbanene) til 180 plasser i hverdagen for å gi plass til nye idrettsanlegg og boliger.

Les også: Foreslår null parkeringsplasser ved to nye skoler på Sofiemyr

Når hele planen for Sofiemyr idrettspark realiseres, mister man muligheten til å bruke grusbanen ved ishockeybanen der idrettshallen skal bygges (3100 kvadratmeter i areal) og grusbanen der tennishallen skal bygges (4000 kvadratmeter i areal) for reserveparkering for bil ved større arrangementer.

Ifølge planforslaget kan det ved større arrangementer og etter nærmere avtale med kommunen, vurderes å tillate reserveparkering på den nye grusbanen på minst 46 x 66 meter (2400 kvadratmeter i areal) som skal etableres den nye barneskolen på Sofiemyr. Dette kan utløse ca. 50 p-plasser. Denne banen foreslås med kjørbar atkomst fra Holbergs vei, men atkomsten skal være stengt med bom.

Les også: Kritisk til null parkeringsplasser

180 parkeringsplasser - 1800 barn og 150 voksne

Idrettsparken får dermed kun to parkeringsområder for bil, og disse får atkomst fra Kongeveien i nord ved Fløisbonnveien og fra Kongeveien i sør ved Sofiemyrveien (like ved den nye tennishallen).

Det skal tilrettelegges for 85-90 parkeringsplasser på hvert av de to feltene, det vil si 180 parkeringsplasser totalt for hele planområdet. Det skal legges til rette for sambruk av disse parkeringsplassene, men i planforslaget er det ikke spesifisert hvem som kan bruke disse feltene. Dette bekrefter rådmannen.

Minimum åtte av parkeringsplassene på hvert av de to områdene skal være reservert for av- og påstigning for kjørende som ankommer fra Kongeveien.

Parkeringsfelt 1:

FELT 1 MED 85 TIL 90 P-PLASSER VED KLUBBHUSET: Dagens parkering ved klubbhuset skal reduseres siden grusbanen ved ishockeybanen forsvinner som følge av planforslaget. Illustrasjon: Oppegård kommune

Ifølge reguleringsbestemmelsene i planen skal parkeringsområdet foran klubbhuset utformes slik at kun halvparten av kapasiteten, det vil si rundt 40-45 p-plasser, skal være tilgjengelig mellom klokken 07:00-16:00 på virkedager. Det da avstengte parkeringsarealet skal være utformet slik at det kan benyttes til fysisk aktivitet, ifølge dokumentet.

Ifølge varaordfører Kjell G. Pettersen kan de 90 p-plassene ved klubbhuset brukes av ansatte ved den nye ungdomsskolen og foresatte som har ærend på denne skolen, samt brukere av idrettshallen på ettermiddag og kveldstid.

Parkeringsfelt 2:

FELT 2 MED 85 TIL 90 P-PLASSER VED DEN NYE TENNISHALLEN. Illustrasjon: Oppegård kommune

Ifølge varaordfører Kjell G. Pettersen kan de 90 p-plassene ved den nye tennishallen brukes av ansatte ved den nye barneskolen og foresatte som har ærend på denne skolen, samt brukere av idrettsanleggene på ettermiddag og kveldstid. Pettersen påpeker at den nye barneskolen vil ligge ca. 200 meter unna p-plassen.

Det varaordføreren ikke nevner er at den bratte skrenten med turveien fra denne parkeringsplassen til Sofiemyrhallen og den nye barneskolen, har en stigning på cirka 1:20. I planen påpekes det også at det er utfordrende å anlegge gang- og sykkelveier som har en stigning på maks 1:15. 

Denne turveien oppfyller ikke krav til universell utforming og det er svært vanskelig å ta seg fram der, ifølge planen. Terreng og høydeforskjeller i planområdet er utfordrende for bevegelses- og orienteringshemmede, spesielt om vinteren. I planforslaget henvises folk til heisene i den nye idrettshallen som skal bygges ved klubbhuset, men da blir turveien lengre enn 200 meter.

Les også: Foreslår null parkeringsplasser ved to nye skoler på Sofiemyr

Ny av- og påsettingsplass i Tømteveien

Oppegård Avis har også skrevet at det ikke skal etableres ordinære parkeringsplasser for bil ved den nye barneskolen som skal erstatte dagens Fløysbonn skole. Det skal kun tilrettelegges for maks fire HCP-plasser og tre plasser for servicebiler ved den nye barneskolen.

Det er foreslått å etablere en ny "kiss & ride" (red. anm.: av- og påsettingsplass) i Tømteveien med seks plasser for den nye barneskolen.

Sammen med dagens eksisterende parkeringsplass ved Sofiemyråsen barnehage i Tømteveien vil dette øke trafikken med 85 kjørende til og fra skolen i leveringstiden.

I tillegg legges det opp til en mindre "kiss & ride" i Holbergs vei med seks av- og påsettingsplasser for å forhindre at biler stopper midt i veien for å sette av barn.

INGEN ORDINÆRE PLASSER FOR BIL: I planforslaget for omreguleringen av Sofiemyr idrettspark er det foreslått å bygge en ny barneskole med totalt tolv av- og påstigningsplasser fordelt på Tømteveien (ved ressursenteret og de to barnehagene der) og ved Holberg barnehage. Illustrasjon: Oppegård kommune

 

Les også: Bussterminal med nytt busstopp

Avgiftsbelagt parkering

KAOS: Slik så parkering ved Sofiemyrhallen ut da hovedarrangementet for RG-gruppen ble avholdtfor et par år siden. Foto: Yana Stubberudlien

For å unngå at parkering skjer langs kommunale veier rundt idrettsparken, er det foreslått å gjennomføre supplerende tiltak som "parkering forbudt-sone" og/eller "beboerparkering".

For å redusere bilbruken foreslås det i planforslaget at de som organiserer større arrangementer og kamper bør sørge for å informere deltakere om redusert tilbud på parkeringsplasser samtidig som det informeres om kollektivtilbudet i området.

"Arrangørene bør oppfordre til samkjøring, for eksempel ved hjelp av app, og det bør vurderes å innføre avgiftsbelagt parkering ved større arrangementer for å redusere privatbilbruken", står det i planforslaget.

Videre står det at ved å kreve avgift kan pengene brukes til å refinansiere shuttlebuss fra for eksempel den store parkeringsplassen ved Oppegård golfbane eller fra Kolbotn stasjon.

Får 50 til 110 flere kjøretøy per døgn

Konsekvensutredningen viser at etter den planlagte utbyggingen av idrettsparken med to skoler, en idrettshall, en tennishall og 100 nye boliger, vil det bli en reduksjon i virkedøgntrafikk (VDT) i Holbergs vei på 50 kjøretøy, men en økning i årsdøgntrafikk (ÅDT, et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde) på 110 kjøretøy.

FRA BARNESKOLEN TIL BOLIGER: Det er foreslått å bygge 100 boliger (rekkehus og lavblokker) mellom Holberg barnehage og den nye barneskolen som skal bygges på tomten til dagens Fløysbonn skole. Illustrasjon: Oppegård kommune

Dette skyldes at boliger har jevn trafikk hele året i stedet for hovedsakelig trafikk gjennom skoleåret.

Dette innebærer at trafikkbildet blir jevnere i Holbergs vei enn i dag. Det er først og fremst boligene som vil medføre økt trafikk til planområdet, ifølge planforslaget.

For det nye boligfeltet i Holbergs vei foreslås det å bruke 0,7-1,2 parkeringsplasser per bolig.

Les også: Kritisk mot boligutbygging av skoletomten

Til toppen