SENDTE NYTT FORSØK: Søndag forsøkte denne politiske koalisjonen seg på et nytt frieri overfor Arbeiderpartiet.  Fra venstre: Tor Anders Østby (Sp), Hans Martin Enger (MDG), Camlla Hille (V), Simen Bondevik (KrF) og Elin Skifjell (SV)
Nyheter
SENDTE NYTT FORSØK: Søndag forsøkte denne politiske koalisjonen seg på et nytt frieri overfor Arbeiderpartiet. Fra venstre: Tor Anders Østby (Sp), Hans Martin Enger (MDG), Camlla Hille (V), Simen Bondevik (KrF) og Elin Skifjell (SV) (Foto: Privat)

Her er forslaget mellompartiene prøver å få Ap med på

Arbeiderpartiet skal få ordføreren - MDG får varaordføreren.

Mandag kveld er svært spennende i lokapolitikken i Nordre Follo. Høyres medlemmer har allerede gitt et klart signal: De sier enstemmig ja til å samarbeide med Arbeiderpartiet. 

Søndag ble det kjent at mellompartiene Venstre, MDG, Senterpartiet, KrF og SV hadde gått sammen og forhandlet ferdig et forslag til avtale med Arbeiderpartiet.

Denne avtalen vil gi Arbeiderpartiet og Hanne Opdan ordførervervet. Arbeiderpartiets medlemsmøte debatterer saken utover kvelden. 

Oppegård Avis har mandag kveld fått innsyn i avtaleforslaget, som er på 30 punkter. Blir denne avtalen en realitet, vil MDG få varaordførervervet. Videre vil Utvalg for Oppvekst og kultur gå til Venstre. Utvalg for omsorg og helse og seniorpolitikk går til Sp, mens Plan og byggesaksutvalget går til Ap. Utvalg for teknikk og miljø går til SV. 

Dette er de 30 punktene som mellompartiene har sendt over til Arbeiderpartiet: 


1. Å sørge for å få en ambisiøs klimaplan og innføre et klimabudsjett med sektorvise mål for klimautslipp. Kommunen skal bruke sin innflytelse som innkjøper, utbygger, reguleringsmyndighet og tilrettelegger for å redusere CO2-utslippene. Målet er at Nordre Follo ikke skal påvirke klimaet negativt, men bli en klimanøytral kommune innen 2030

2. Å sikre trygg økonomi og forutsigbar styring av nye Nordre Follo kommune, herunder en grundig og kritisk gjennomgang av kommunens investeringsplaner med mål om å utsette eller begrense kommunens låneopptak

3. Å sikre et seriøst og anstendig arbeidsliv ved å innføre en modell som forebygger arbeidslivskriminalitet og motvirker sosial dumping

4. Ha en åpenhetskultur og samarbeidsform som lar alle partier komme frem og synes i samarbeidet, og som sikrer god informasjonsflyt og medvirkning

5. At det arbeides aktivt for økt åpenhet og innbyggermedvirkning

6. At grønne lunger og nærskoger så langt det lar seg gjøre skal bevares, både for å sikre det biologiske mangfoldet og for å sikre friluftsliv og lek i folks nærområder

7. En nullvisjon for tap av matjord

8. Utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold i hele kommunen

9. Bevare Svartskog i tråd med forliket i 2015

10. Bevare tilgangen til sjøen, marka og naturen, og etablere en kyststi langs hele kommunen

11. Sikre alle en trygg skolevei, gang og sykkelveier skal kunne brukes hele året. Jobbe for flere sykkelveier mellom knutepunkter i kommunen

12. At arbeidet med at Nordre Follo skal bli landets beste oppvekstkommune fortsetter, gjennom å bedre kvaliteten og tilbudet innen barnehage, skole, SFO, samt styrke skolehelsetjenesten, styrke helsestasjonene og arbeidet mot mobbing

13. For barn i lavinntektsfamilier bør kjernetid i SFO være gratis, som et første skritt mot et gratis tilbud til alle. SFO skal være gratis fra 5. klasse for de med spesielle behov

14. Å jobbe aktivt for å utjevne sosial ulikhet og sikre alle like muligheter uavhengig av sosial bakgrunn

15.Jobbe for økt matglede og bedre aktivitetstilbudet på barnehage, skole SFO og sykehjem

16. Å styrke satsingen på lærlinger, praksisplasser og studenter i praksis, minst 2 per 1000 innbyggere

17. At i Nordre Follo kommune er heltidsarbeid normalen. Så langt det er praktisk mulig, skal kommunale stillinger lyses ut som faste stillinger

18. Kommunale sykehjem og hjemmesykepleie skal ikke konkurranseutsettes, men drives av kommunen

19. At Nordre Follo skal være en trakasserings- og voldtektsfri sone. Dette skal vi få til gjennom et aktivt partssamarbeid i kommunen, samarbeid med politi og frivilligheten og trygg utforming av byer og tettsteder

20. Å finne løsninger for å sikre tilstrekkelig bassengkapasitet både på Langhus og i Oppegård

21. Gjøre det lettere for personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser å styre sine egne liv, gjennom å styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistent

22. Legge til rette for at folk skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, blant annet gjennom økt satsing på hjemmetjenestene, gode digitale verktøy og gratis trygghetsalarm

23. Sikre at ektepar og samboere som har sykehjemsplass skal få bo sammen, hvis de ønsker det

24. At psykisk syke og rusavhengige skal sikres et godt ettervern og botilbud i kommunen

25. At barnetrygden holdes utenfor beregningen av sosialhjelp

26. At idrett- og kulturtilbud skal styrke integreringen og at kommunens virksomheter og aktiviteter brukes til målrettet integreringsarbeid

27. Å bygge en raushetskultur og tydelig vise at vi ønsker kulturelt mangfold velkommen

28. At det skal utarbeides en strategi for sosial boligbygging, som skal følges opp av en handlingsplan med konkrete tiltak som sikrer at flere får tilgang på boligmarkedet

29. At det arbeides aktivt for å bekjempe ensomhet ved å styrke frivillige organisasjoner og sørge for fortsatt gode tilbud gjennom frivillighetssentralen og Aktiv på dagtid.

30. Sikre et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner

Nyheter Nytt helsesenter på Trollåsen

Fikk avslag fra Fylkesmannen

Etter en naboklage har Fylkesmannen satt en foreløpig stopper for byggingen av et nytt helsesenter på Trollåsen. Avslaget fra Fylkesmannen gjør at prosjektet skal utsettes ytterligere i påvente av en ny omregulering av tomten. Les hele saken

Nyheter Sumpskogen ved Storebukta

– En hån mot naturen

Leder i Naturvernforbudet i Nordre Follo, Mariella Nora Isabella Filberg Memo, reagerer sterkt på anleggelse av den nye gangveien inne i den rødlistede sumpskogen ved Storebukta. – Verken utbyggeren eller kommunen ved Vei og Park har faglig kompetanse til å vurdere felling av trær der, sier hun. Les hele saken

Til toppen