BOLIGPLANER: Her. i Durendalveien 1 på Oppegård, planlegges 40 boliger for seniorer.
Nyheter
BOLIGPLANER: Her. i Durendalveien 1 på Oppegård, planlegges 40 boliger for seniorer. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Her planlegges det å bygge 40 seniorboliger

Alle gode ting er tre. Etter to år og tredje forsøk kan Durendalveien 1 gå til neste etappe, nemlig detaljregulering av seniorboligene.

På vegne av Olai Eiendom AS har arkitektkontoret Shark AS utarbeidet et planinitiativ for Durendalveien 1 i Oppegård syd.

Utbyggeren foreslår å bygge inntil 40 seniorleiligheter fordelt på fire boligblokker med felles parkeringskjeller.

Fremmet tre ganger

PLANOMRÅDET: Det gule huset i Durendalveien 1, som ligger vis-à-vis Oppegård Sushi & Wok og jernbanelinjen, kan bli erstattet med 40 private omsorgsboliger fordelt på fire boligblokker.
PLANOMRÅDET: Det gule huset i Durendalveien 1, som ligger vis-à-vis Oppegård Sushi & Wok og jernbanelinjen, kan bli erstattet med 40 private omsorgsboliger fordelt på fire boligblokker. Foto: Yana Stubberudlien

Det er for tredje gang saken fremmes i Utvalget for miljø og plan (UMP). Planinitiativet ble for første gang presentert for to år siden, men saken ble avvist på bakgrunn av det var et rent boligprosjekt.

I juni i år ble saken fremmet på nytt, denne gang som et privat omsorgs- og seniorprosjekt, men da valgte UMP å utsette saken. Rådmannen mente da at forslaget ikke var i tråd med verken kommuneplanen eller småhusplanen.

Nå, etter at planinitiativet har blitt revidert og konkretisert som et privat omsorgs- og seniorprosjekt hvor seniorboligene skal tilrettelegges med livsløpsstandard, fellesarealer og felles servicefunksjoner, har prosjektet fått grønt lys.

Fire seniorblokker

Det er foreslått å rive den eksisterende boligen fra 1920, og bygge fire boligblokker på inntil fire etasjer og en inntrukket toppetasje.

PS! Saken fortsetter under bildet!

SLIK KAN DET BLI: Her kan du se de nye blokkene sett fra nordvest. I bakgrunnen ser du Skiveien, Oppegård Sushi & Wok og jernbanelinjen.
SLIK KAN DET BLI: Her kan du se de nye blokkene sett fra nordvest. I bakgrunnen ser du Skiveien, Oppegård Sushi & Wok og jernbanelinjen.


Forslaget innebærer bygging av inntil 40 leiligheter med to til fire rom i varierende størrelser, og tilrettelegge disse som private omsorgs- og seniorboliger.

All parkering vil bli under bakken, og vil ha universell adkomst med heis og trapperom til alle blokkene.

Planforslaget legger til rette for et trimrom og et felles oppholdsrom i underetasje, samt en stor felles terrasse. På arealene mellom blokkene legges det opp til et felles tun med sitteplasser og en bocciabane.

Stiller flere krav

UMP har nå fattet et enstemmig vedtak og er innstilt på å behandle detaljregulering for prosjektet. Her skal det ses nærmere på blant annet boligtype, arkitektonisk uttrykk, høyde, plassering av boligene og fellesarealer i forhold til sol- og støyforhold, tilgjengelighet til friområdet i sør, samt prosjektets miljøprofil, med vekt på overvannshåndtering, materialbruk og energibruk.

I vedtaket presiseres det at siden eiendommen har støyutfordringer fra både Skiveien og jernbanen, må støy utredes grundig, og det må lages et godt konsept for å håndtere støyutfordringene.

Ny gang- og sykkelbro

KAN FÅ NY BRO: Utbyggerne må bidra til ny gang- og sykkelbru over jernbanen. Dagens kjørebru vil kunne tilrettelegges med to kjørefelt.
KAN FÅ NY BRO: Utbyggerne må bidra til ny gang- og sykkelbru over jernbanen. Dagens kjørebru vil kunne tilrettelegges med to kjørefelt. Foto: Yana Stubberudlien

Utviklingen av området er avhengig av at infrastrukturen er på plass. Gjeldende kommuneplan sier nemlig at utbygging av Oppegård lokalsenter ikke skal skje før ny atkomst til Skiveien fra området øst for jernbanen er etablert.

Arbeidet med områdereguleringsplanen for Oppegård syd har stoppet opp fordi rådmannen så langt ikke har funnet en god løsning på utfordringen med Oppegård jernbanebro, som er fra 1920 og ikke tilfredsstiller dagens krav til verken kapasitet eller trafikksikkerhet.

UMP har nå vedtatt at utbyggerne av Durendalveien 1 må bidra til ny gang- og sykkelbro over jernbanen. Dette vil også være et mindre kostbart prosjekt enn en ny kjørebro med gangfelt på begge sider. Rådmannen påpeker i sitt notat at eksisterende kjørebro vil kunne tilrettelegges med to kjørefelt.

Fakta om prosjektet

  • Eiendommen er på rundt 3900 kvadratmeter.
  • Tomten er i dag bebygd med en SEFRAK-registrert enebolig fra 1920.
  • Eneboligen skal rives og erstattes med inntil 40 seniorboliger fordelt på fire boligblokker på inntil fire etasjer og en inntrukket toppetasje.
  • En stor del av eiendommen er utsatt for mye støy. Støy fra vei og jernbane skal utredes som en del av planarbeidet.
  • Prosjektet kan bidra til å bygge en ny gang- og sykkelbru over jernbanen.

Nyheter Budsjettet i Nordre Follo

– Dere bløffer!

I går vedtok Nordre Follo kommunestyre budsjettet for 2020. Det at budsjettet ble vedtatt for ett år og ikke for hele planperioden 2020-2023 falt dårlig i smak hos FrPs gruppeleder, Tønnes Steenersen. Les hele saken

Til toppen