HER JOBBES DET: Her ser du fra krysset mellom Kolbotnveien, Miljøgata og Ormerudveien, hvor det graves for tiden.
Nyheter
HER JOBBES DET: Her ser du fra krysset mellom Kolbotnveien, Miljøgata og Ormerudveien, hvor det graves for tiden. (Bilde: Jan Erik Range)

Mye graving i Kolbotnveien

Dagens vann- og avløpsanlegg i Ormerudveien skal skiftes ut. Det blir også anlagt et eget gang- og sykkelfelt på østsiden, og med et grøntfelt mot Ormerudveien. Dagens Fjellveien får slakere stigning fra Ormerudveien.

Dagens avløpsledninger vil bli trykktestet. Også private stikkledninger bil bli kontrollert. Dersom det er lekkasjer kan beboerne bli pålagt å betale for oppgraderingen. Kommunen har som mål å unngå senere graving i disse komunale veiene.

Private vann- og avløpsledninger blir skriftet ut fra tilkobling på hovedledning og til ca. 1 meter innenfor tomtegrense for hver enkelt eiendom. Her etableres det nye stoppekraner på vannledningene og nye stakekummer på kloakkledningene

Det er opptil hver enkelt eier om de ønsker å skifte ut fra nye stoppekraner og stakekummer og inn til deres bolig. Den enkelte eier må inngå avtale med enten Solon Eiendom eller annen entreprenør. Det opplyses om at dersom vann- og/eller avløpsledninger er utette, kan kommunen sende ut pålegg om utbedring.

Ikke bare rør

Det er Solon Eiendom som skal stå for gjennomføring av prosjektet som en del av en planlagt utbyggingsavtale med Oppegård kommune.

Hafslund Varme legger også fjernvarme til de nye byggene og Kolbotn Skole, og kabler i luftstrekk langs Ormerudveien skal legges ned i bakken.

Oppegård kommune har et fokus på å forhindre og redusere utslipp av kloakk til bekker og vassdrag, og har et spesielt fokus på å bedre vannkvaliteten i Kolbotnvannet og Gjersjøen. Samtidig er det fokus på å redusere lekkasjene på vannledningsnettet, samt å forbedre forsyningssikkerheten og brannvannkapasiteten. Den informasjonen vi har om ledningsnettet i dette området tilsier at det nå er modent for utskifting, og arbeidet gjøres blant annet for å unngå svikt i vannforsyningen.

Det vil bli midlertidig vannforsyning i anleggsperioden,. Kommunen mener dette skal gi få eller ingen ulemper for  beboerne. Den provisoriske vannforsyningen skal etableres i etapper og mer informasjon vil bli gitt når dette er aktuelt for den enkelte abonnent.

Nyheter Kolbotn stasjon

Pakkhuset som sykkelhotell

Bane NOR foreslår midlertidig bruk av pakkhuset på Kolbotn stasjon som et sykkelhotell med plass til bare 20 til 30 sykler. Når Kolbotn stasjon skal bygges om, ønsker de å rive det bevaringsverdige pakkhuset. Les hele saken

Til toppen