Nå er Kolbotn sentrums fremtid vedtatt - les alt her!

Områdereguleringen for Kolbotn sentrum har endelig blitt vedtatt. Se hva politikerne har bestemt seg for og hvordan kommunens hovedstad skal utvikles.

Mandag fattet kommunestyret endelig vedtak i den såkalte sentrumsplanen. Arbeidet med den har pågått siden høsten 2014, og målet har vært å utvikle et bymessig sentrum med ulike boligtyper, handel og tjenester.

Oppegård Avis har fulgt opp saken siden oppstarten av planarbeidet. Mandag ble det vedtatt flere endringer siden sentrumssaken ble førstegangsbehandlet i desember i fjor.

Her kan du lese om de viktigste endringene siden sist:

  • Sentrumsbygget skal rives og erstattes med et signalbygg.
  • Rådhusparken skal utvides noe mot sør og får omtrent halvparten av p-plassen sør for rådhuset. Resten av p-plassene rundt rådhuset (både nord og sør for det) skal omreguleres til offentlig/privat tjenesteyting og bolig. Bruksarealet skal reduseres fra 12.000 til 9.000 kvadratmeter, og maks bolig- andel skal endres fra 7.000 til 3.000 kvadratmeter.
  • Det skal bygges et offentlig amfi som forbinder Kolbotn torg med ramper og trapper mellom nedre torg med nye jernbaneplattformer. Nytt amfi skal bygges som lokk over Solbråtanveien. Hele feltet får en høyde på maks to etasjer (GH +109).

PS! Saken fortsetter under bildet! I videovinduet øverst i saken kan du se kommunestyrets behandling av sentrumsplanen i sin helhet - fra start til slutt. Gruppemøter og pauser er klippet vekk fra videoen! Lenger ned i saken kan du også lese vedtaket i sin helhet.

I DAG: Slik er Kolbotn sentrum ut i dag, sett fra fugleperspektiv. Det kommer til å skje mye her i årene som kommer.
I DAG: Slik er Kolbotn sentrum ut i dag, sett fra fugleperspektiv. Det kommer til å skje mye her i årene som kommer. Foto: Anders Nordheim Dahl

Reduserte utbygging

I forrige utgave av Oppegård Avis kunne du lese om Kantorbekken Boligpark, det nye utbyggingsprosjektet der dagens 20 småhus langs Kolbotnveien og Kantorveien (de såkalte feltene B3 og B4) skulle ersattes med 250 leiligheter fordelt på 14 boligblokker på tre til seks etasjer.

Nå har kommunestyret redusert både gesimshøyden og BRA (bruksareal) på boligene. I tillegg har det blitt satt krav til ønsket boligtype i planområdet.

Les også: Bygger idrettshall til 236 millioner på Sofiemyr

Les også: Nå skal det bygges folkebad og ny storsvømmehall

Ifølge vedtaket skal vertikaldeling av bebyggelsen, type townhouse, vektlegges i detalj- reguleringen, og elementene skal fremkomme i fasadeuttrykket som god arkitektur med variasjon.

– Vi har sett at det finnes bedre løsninger for det aktuelle planområdet. Vi har derfor valgt å redusere prosjektet noe og sette krav til andre type boliger i planområdet for å myke det opp, og få mer lys og grønt, sier varaordfører Siv Kaspersen (H).

PS! Saken fortsetter under bildet!

VEDTATT AV 31 REPRESENTANTER: Arbeidet med sentrumsplanen har pågått siden høsten 2014. Mandag kveld ble det fattet endelig vedtak i saken.
VEDTATT AV 31 REPRESENTANTER: Arbeidet med sentrumsplanen har pågått siden høsten 2014. Mandag kveld ble det fattet endelig vedtak i saken. Foto: Yana Stubberudlien

Les vedtaket

Et enstemmig kommunestyre vedtok områderegulering for Kolbotn sentrum mandag 27. mars. Planen legger til rette for et bymessig sentrum med en varierte boliger, handel, service, ny stasjon, turveier og en sammenhengende bypark ved Kolbotnvannet.

Har du lyst til å fordype deg i politikernes vedtak? Her kan du lese mer!

Les også: Klikk her for å komme til kommunens egen side om utvilkingen av Kolbotn sentrum

Les også: Her kan du lese møteprotokollen fra kommunestyrets møte hvor de behandlet saken den 27. mars

Planen ble lagt ut på høring i november i fjor og kommunen fikk mange innspill, i tillegg til innsigelser fra regionale myndigheter. På bakgrunn av dette ble det gjort enkelte endringer i planen, som nå er vedtatt. På grunn av en innsigelse fra Statens Vegvesen er Skiveien og områdene øst for Skiveien er tatt ut av planen og blir behandlet i en egen prosess

Videre prosess

Alle berørte parter får i disse dager et brev fra kommunen om vedtaket og muligheten for å klage. Den vedtatte planen er en områderegulering. Det er satt krav om detaljreguleringer for det enkelte delområde. Mange eiere og utbyggere er i gang med dette og to utbyggere har allerede varslet oppstart av sitt planarbeid. Under forutsetning av at disse planene er i tråd med den vedtatte områdereguleringen, kan de første detaljreguleringene bli  lagt ut til offentlig ettersyn allerede inneværende år.

Kommunen jobber også med en gjennomføringsplan hvor vi beskriver kvalitet på de offentlige uterommene, turveien og annen infrastruktur.

PS! Har du lyst til å lese hele vedtaket? Da kan du bla deg ned under videoen. I videoen kan du se kommunestyrets behandling av saken i sin helhet, slik det ble strømmet live på oavis.no mandag den 27. mars. Pauser og gruppemøter er klippet vekk i videoen.

Klikk play for å se video!

Her er vedtaket i sin helhet

Dersom du har lyst til å lese enda flere detaljer om vedtaket, kan du her lese vedtaket slik det står beskrevet i møteprotokollen fra kommunestyrets behandling av saken den 27. mars.

16/17 Områderegulering for Kolbotn sentrum 2. gangs behandling Behandling:

Repr. Nordahl (MDG) fremmet følgende endringsforslag: § 4.7 Det kan etableres inntil 10 parkeringsplasser til bilpoolordning.... § 4.7 Parkeringsnorm, bolig, blokkbebyggelse min: 0,5; maks 1 § 4.7 Parkeringsnorm, bolig rekkehus, min: 0,5, max: 1 § 4.11

Nytt kulepunkt: det skal undersøkes og vises hvordan grønne tak og annen beplantning kan benyttes for å minske sannsynligheten for og effekten av overvannsflom § 9.2 ...klimavennlig signaturbygg.... (kulepunkt 4)

Votering: Forslagene § 4.7- 4.11 fikk 6 stemmer og falt (MDG, V, SV) § 9.2 fikk 5 stemmer og falt (MDG, V)

Repr. Bjørnstad (V) tok opp et av Venstres endringsforslag til planbestemmelsene fra FSK: 2/3 av BT3 tas ut, resten legges til BT4

Votering: Fikk 6 stemmer og falt (MDG, V, SV)

Repr. Thuestad (V) tok opp følgende forslag fra UMP: 1. Rådhuset endres fra BT til T Votering: Fikk 6 stemmer og falt (MDG, V, SV)  2. Et mindre grøntareal (f.eks. GF1 eller GN3) vurderes avsatt til hundepark.

Votering: Fikk 4 stemmer og falt (MDG, 1V)

Thuestad (V) og Snyen (SV) fremmet følgende fellesforslag: Sentrumsbygget vurderes vernet. Administrasjonen bes komme med tilbake med en plan for dette.

Votering: Fikk 2 stemmer og falt (1 V, SV)

Repr. Snyen (SV) fremmet følgende endringsforslag:

1. Det legges opp til at deler av utbygging og finansiering av boligfelt gjøres gjennom boligbyggelag. Det skal legges opp til borettslagsmodellen og husbankfinansiering.

2. Administrasjonen vurderer med utgangspunkt i Sandnes-modellen hvordan det kan sikres salg av boliger til førstegangsetablerere.

3. Det skal tilstrebes at på områder kommunen ikke eier skal det stilles krav til utbyggere om 5% av boligene skal selges til førstegangsetablerere.

4. Generasjonsparken på felt BT3 skal bevares.

5. Det er en ambisjon om å få et klimanøytralt sentrum. Det skal legges fram en sak for UMP om hvordan dette målet kan imøtekommes.

6. Nær1 blir en del av GN11.

Votering: Pkt 1- 2 fikk 1 stemme og falt (SV) Pkt 3 fikk 4 stemmer og falt (MDG, SV) Pkt 4 fikk 6 stemmer og falt (MDG, SV, V) Pkt 5 fikk 4 stemmer og falt (MDG, SV) Pkt 6 fikk 5 stemmer og falt (MDG, SV, 1V)

Repr. Pettersen (H) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Høyre, Krf, Uavhengige og Ap:

1. Felt B3 og B4 Plankartet Felt B3 og B4 endres slik mot Kolbotnvannet:

Fra maks GH 116m endres til 113m GH 113m endres til 110m GH 110m endres til 108m GH 109m endres til 107m. Planbestemmelsene I § 5.2 gjøres følgende endringer: BRA endres for felt B3 fra 12 000m2 til 10 500m2 med tilsvarende MUA fra 3 600m2 til 3 100m2 . BRA endres for felt B4 fra 7 700m2 til 6 500m2 med tilsvarende MUA fra 2 300m2 til 2 000m2 .

§ 5.3 får følgende tillegg: Følgende elementer skal vektlegges i detaljreguleringen:  Vertikaldeling av bebyggelsen, type townhouse. Elementene skal framkomme i fasadeuttrykket som god arkitektur med variasjon.

Votering: enstemmig vedtatt

2. Felt BT2 og GP1

Plankartet Felt GP1 utvides mot sør inn i felt BT2. Ny feltavgrensningen for BT2 følger feltavgrensningen for rådhuset mot øst. Planbestemmelsene I § 11.1 endres BRA fra 12 000m2 til 9 000m2 . Maks boligandel endres fra 7 000m2 til 3 000m2 . Parkering for felt BT1 og BT2 skal samordnes.

Votering: forslaget er vedtatt med 27 stemmer mot 4 (MDG, SV)

Fellesforslag mellom Høyre, Krf, Uavhengige, Ap og MDG: Elbillading Planbestemmelsene § 4.7 Parkeringsplass for bil: Side 7 av 13 Det legges til et nytt kulepunkt tre som lyder:

For bolig, blokkbebyggelse og bolig, rekkehus skal 100% av plassene tilrettelegges med fordelingsskap for inntak av strøm, og det skal sikres at det er tilstrekkelig effekt. Det skal etableres styringssystem som sikrer god utnyttelse av kapasiteten i nettet.

Tidligere kulepunkt tre, blir kulepunkt fire og lyder: For de øvrige formålene skal 50% av plassene tilrettelegges for lading av elbil

Votering: enstemmig vedtatt

Repr. Sjøvold (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 1. Teknisk justering av bestemmelse undergang Th Hansens vei I planbestemmelsene tilføyes felt 3_STJ i §1, §2 og §15.9: § 1 Plankart og planavgrensning Reguleringsplanen omfatter følgende plankart: 0217-2014004_og1 over grunnen 0217-2014004 på grunnen/vannoverflate § 2 Arealformål 2021 Trasé for jernbane Felt STJ, 3_STJ § 15.9 Trase for jernbane (Felt STJ, 3_STJ)

Votering: enstemmig vedtatt

2. Endring i bestemmelser om turvei Planbestemmelsene § 16 Grønnstruktur § 16.1 Naturområde Innenfor felt, GN1, GN2, GN11 og GN13 skal det anlegges turvei som del av byparksystemet med følgende utforming:

Votering: enstemmig vedtatt

3. Endring i felt KjT1

Plankartet Feltavgrensningen for felt KjT1 justeres i tråd med vedlagte skisse. Maks gesimshøyde for feltet skal være maks GH + 109. Planbestemmelsene §13.2 kombinert formål kjøpesenter/tjenesteyting (felt KjT1), kulepunkt 3.

Det skal anlegges et offentlig amfi som forbinder felt KjT1 med ramper og trapper mellom nedre torg og nye jernbaneplattformer i felt ST2. Nytt amfi tillates bygget over Solbråtanveien som lokk. I felt KjT1 skal det anlegges en offentlig passasje og rampe som forbinder nedre- og øvre torg.

Votering: vedtatt med 27 stemmer mot 4 (MDG, SV)

Fellesforslag mellom Høyre, Krf ,Uavhengige og Ap: Krysset Kolbotnveien/Skiveien Det vedtas følgende tillegg til formannskapets innstilling pkt 2: Det legges til grunn for planarbeidet at krysset Skiveien/Kolbotnveien skal planlegges med rundkjøring.

Votering: Innstillingens pkt 1 vedtatt med de endringer som fremgår av voteringen ovenfor Innstillingens pkt 2 enstemmig vedtatt Endringer til innstillingens pkt 2 vedtatt mot 1 stemme (1V)

Vedtak: 1.

Forslag til områderegulering for Kolbotn sentrum, planident 0217-2014004, datert 01.03.2017, vedtas med de endringer som framgår av saksframlegget. Vedtaket er fattet i medhold av planog bygningsloven § 12-12. Følgende endringer gjøres i planbestemmelsene §§ 15.6, 15.10 og 15.11.: § 15.6 Kommunal vei (F elt SVK1 – SVK2, Kolbotnveien )

Kolbotnveien skal opparbeides med nye kjørefelt med minimum 6,5 meter bredde, som sikrer god framkommelighet for busser og som ivaretar hensyn til myke trafikanter:  Gaten skal utformes med kantstein, gatetrær og belysning.

Mot jernbanen skal gaten opparbeides med 5m bred gang - sykkelvei. Fortau mot nord skal minimum ha 3m bredde inkl. kantstein. Bredde på fortau kan tilpasses inn mot fjellskråning og eksisterende bebyggelse.

Belegg skal være av god kvalitet, sklisikkert og med jevn overflate som ivaretar hensynet til orienterings - bevegelseshemmede og syklister.

Mot ST3 skal det anlegges 3 kiss & ride parkeringsplasser. § 15.10 Kollektivholdeplass (Felt SKH) Kollektivholdeplass i Kolbotnveien skal opparbeides som offentlig bussholdeplass med leskur, egen belysning og maks kantsteinhøyde 0,18m.  Det skal utarbeides en teknisk plan som spesifiserer arealbruken for felt SKH og SKF1.

Planen skal godkjennes av Bane NOR og Statens Vegvesen før detaljreguleringsplaner som berører veien fremmes til politisk behandling. Veibanen skal være minimum 6,5 meter bred. § 15.11 Kombinert samferdselsformål (Felt SKF1 - SKF2 ) For SKF1 gjelder §15.10 annet kulepunkt, som omhandler en teknisk plan som spesifiserer arealbruken og veibredde for feltene SKH og SKF1. For felt SKF2 gjelder krav nedfelt i §15.6. Resterende del av § 15.11 beholdes uendret

Felt B3 og B4

Plankartet Felt B3 og B4 endres slik mot Kolbotnvannet: Fra maks GH 116m endres til 113m GH 113m endres til 110m GH 110m endres til 108m GH 109m endres til 107m

Planbestemmelsene I § 5.2 gjøres følgende endringer: BRA endres for felt B3 fra 12 000m2 til 10 500m2 med tilsvarende MUA fra 3 600m2 til 3 100m2 . BRA endres for felt B4 fra 7 700m2 til 6 500m2 med tilsvarende MUA fra 2 300m2 til 2 000m2 . § 5.3 får følgende tillegg: Følgende elementer skal vektlegges i detaljreguleringen:  Vertikaldeling av bebyggelsen, type townhouse.

Elementene skal framkomme i fasadeuttrykket som god arkitektur med variasjon. Felt BT2 og GP1 Plankartet Felt GP1 utvides mot sør inn i felt BT2. Ny feltavgrensningen for BT2 følger feltavgrensningen for rådhuset mot øst.

Planbestemmelsene I § 11.1 endres BRA fra 12 000m2 til 9 000m2 . Maks boligandel endres fra 7 000m2 til 3 000m2 . Parkering for felt BT1 og BT2 skal samordnes.

Elbillading

Planbestemmelsene § 4.7 Parkeringsplass for bil: Det legges til et nytt kulepunkt tre som lyder:

For bolig, blokkbebyggelse og bolig, rekkehus skal 100% av plassene tilrettelegges med fordelingsskap for inntak av strøm, og det skal sikres at det er tilstrekkelig effekt. Det skal etableres styringssystem som sikrer god utnyttelse av kapasiteten i nettet.

Tidligere kulepunkt tre, blir kulepunkt fire og lyder:

For de øvrige formålene skal 50% av plassene tilrettelegges for lading av elbil Teknisk justering av bestemmelse undergang Th Hansens vei I planbestemmelsene tilføyes felt 3_STJ i §1, §2 og §15.9: § 1 Plankart og planavgrensning Reguleringsplanen omfatter følgende plankart: 0217-2014004_og1 over grunnen 0217-2014004 på grunnen/vannoverflate § 2 Arealformål 2021 Trasé for jernbane Felt STJ, 3_STJ § 15.9 Trase for jernbane (Felt STJ, 3_STJ)

Endring i bestemmelser om turvei

Planbestemmelsene § 16 Grønnstruktur § 16.1Naturområde Innenfor felt, GN1, GN2, GN11 og GN13 skal det anlegges turvei som del av byparksystemet med følgende utforming: Endring i felt KjT1 Plankartet Feltavgrensningen for felt KjT1 justeres i tråd med vedlagte skisse. Maks gesimshøyde for feltet skal være maks GH + 109.

Planbestemmelsene §13.2 kombinert formål kjøpesenter/tjenesteyting (felt KjT1), kulepunkt 3.

Det skal anlegges et offentlig amfi som forbinder felt KjT1 med ramper og trapper mellom nedre torg og nye jernbaneplattformer i felt ST2. Nytt amfi tillates bygget over Solbråtanveien som lokk. I felt KjT1 skal det anlegges en offentlig passasje og rampe som forbinder nedre- og øvre torg.

2. Skiveien og området øst for Skiveien, som var del av planområdet til offentlig ettersyn, tas ut av områdereguleringen. Skiveien og området øst for Skiveien legges fram til ny 1. gangs behandling og offentlig ettersyn etter at nødvendige endringer er gjort.

Krysset Kolbotnveien/Skiveien

Det legges til grunn for planarbeidet at krysset Skiveien/Kolbotnveien skal planlegges med rundkjøring.

Nyheter Rådhuskvartalet

Dette mener politikerne om salget av rådhuskvartalet

Oppegård Avis har spurt lokalpolitikerne om rådhuskvartalet bør selges, ikke selges eller selges delvis, og hvilke formål rådhuset og rådhusparken kan brukes til hvis de forblir i kommunal eie. Les hele saken

Nyheter Plastisbanen på Kolbotn

– Ingen trussel for miljøet

Kjemikaliene i vedlikeholdsmidlene som kommunen bruker for å vaske og polere plastisbanen er skadelige og giftige for liv i vann, ifølge produktbeskrivelsen fra leverandøren. Kommunen skriver at midlene fortynnes i vann til en slik grad at de ikke utgjør skade for miljø. Les hele saken

Til toppen