KAN BLI HALVERT: Svømmehallen på Langhus skulle bygges med tre basseng. Det største skulle ha internasjonale mål (50x25). Nå foreslår rådmannen å halvere lengden til 25 meter.
Antall stupetårn er også foreslått redusert fra fem til tre. Tribunekapasiteten er foreslått halvert til 250 sitteplasser, som ikke oppfyller krav til et nasjonalanlegg.

Nyheter Svømmehallkapasitet i Nordre Follo

KAN BLI HALVERT: Svømmehallen på Langhus skulle bygges med tre basseng. Det største skulle ha internasjonale mål (50x25). Nå foreslår rådmannen å halvere lengden til 25 meter. Antall stupetårn er også foreslått redusert fra fem til tre. Tribunekapasiteten er foreslått halvert til 250 sitteplasser, som ikke oppfyller krav til et nasjonalanlegg. (Illustrasjon: Ola Roald Arkitekter )

Nye svømmehallen på Langhus kan bli halvert

Antall stupetårn, lengden på hovedbassenget og antall sitteplasser på tribunene ved den nye svømmehallen på Langhus er nå foreslått halvert. Dette vil føre til at den nye svømmehallen blir et folkebad for de 15.000 innbyggerne på Langhus istedenfor et nasjonalt svømmeanlegg med internasjonale mål for innbyggerne i hele Nordre Follo.

SKAL SE PÅ SVØMMEKAPASITET I SINE KOMMUNER: Ordførerne i Oppegård og Ski, Thomas Sjøvold (H) og Hanne Opdan (Ap). Foto:  Synnøve Sundby Fallmyr

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Ski kommune skal bygge en ny 50-meters svømmehall på Langhus og en ny turnhall i Ski.

Det var ansett at disse to hallene skulle dekke behovet til både Ski og Oppegård kommuner, og det var derfor vedtatt at Oppegård skulle gå inn som deleier i disse to byggeprosjektene, med en eierandel på 5 prosent i hvert av prosjektene. På samme måte skal Ski være deleier i den nye idrettshallen på Sofiemyr.

Nå viser det seg at svømmehallen på Langhus ikke kan realiseres innenfor den vedtatte i 2015 kostnadsrammen på 450 millioner kroner hvorav Oppegårds andel er på 22,5 millioner kroner.

Rådmannen i Ski foreslår nå at basseng-prosjektet halveres.

Les også: Svømmehall og boliger som nabo

Svømmehallkapasitet i Nordre Follo

Oppegård Avis har i denne artikkelen prøvd å se på hvordan svømmehallkapasiteten i Nordre Follo kommune med sine snart 60.000 innbyggere vil bli påvirket av denne reduksjonen.

Ski kommune med sine 30.800 innbyggere har per i dag fire svømmeanlegg: Ski bad, Kråkstad bad, Finstadtunet og Dagbo (Langhus bad blir nedlagt 31. desember 2021), men allikevel er svømmehallskapasiteten i Ski er lav og ligger under anbefalingene fra Norges svømmeforbund. Sistnevnte anbefaler tre alternativer for kommune mer 25.000 – 40.000 innbyggere:

 • tre enkeltstående 25-meters anlegg
 • to 25-meters anlegg med tilleggsarealer
 • étt 50-meters anlegg

Ski idrettsråd har tidligere påpekt at de samtlige svømmehallene i Ski er i svært dårlig forfatning og har for lengst overlevd normal levetid for en svømmehall (cirka 30 år) – med unntak av Finstadtunet.

Vi har tidligere skrevet at svømmetilbudet på skolene i Ski kommune er langt bedre enn i Oppegård. 

I Oppegård kommune med sine 27.800 innbyggere har vi to svømmeanlegg per i dag: på Høyås og i Sofiemyr svømmehall. Sistnevnte er vedtatt revet etter at den nye svømmehallen på Kolbotn blir ferdigstilt vinteren 2021-2022 (les mer i faktaboksen lengre ned i saken).

Fra 450 til 650 millioner kroner siden 2015

Ordføreren i Ski kommune, Hanne Opdan, sier at formannskapet i Ski har i dag fått saken om svømmehallen på Langhus til politisk behandling 9. mai.

     Dette foreslår rådmannen:

 • Ny svømmehall på Langhus skal bygges med en kostnadsramme på 450 millioner kroner inkl. moms.
 • Skal bygges med ett hovedbasseng (konkurransebasseng) på 25x25 meter med ti baner (istedenfor den tidligere vedtatte planen om et basseng med internasjonale mål på 50x25 meter med ti baner).
 • Skal bygges med to opplæringsbasseng på 12,5x9 meter hver (to ulik innhold). Dette tilsvarer den opprinelige planen.
 • Antall stupetårn skal halveres. Svømmehallen skal bygges med stupetårn på 1, 3 og 5 meter istedenfor den tidligere vedtatte planen om stupetårn på 1, 3, 5, 7.5 og 10 meter.
 • Tribunekapasiteten blir redusert til 250 sitteplasser. Ifølge tidligere vedtak skulle det bygges et tribuneanlegg med opptil 500 sitteplasser, som er et krav til nasjonalanlegg.
 • Skal tas i bruk i løpet av 1. halvår 2021.
 • Les mer her.

Her kan vi lese at rådmann  Jane Short Aurlien har nå foreslått at antall stupetårn, lengden på hovedbassenget og antall sitteplasser på tribunene skal halveres, for å kunne realisere prosjektet innenfor den vedtatte rammen på 450 millioner kroner.

De to andre forslagene er på henholdsvis 520 og 650 millioner kroner.

Sistnevnte forslag dreier seg om svømmehallen som hittil var aktuelt å realisere på Langhus, utformet med kravene om et nasjonalanlegg med internasjonale mål, men som siden 2015 har blitt 200 millioner kroner dyrere å realisere.

Av de økonomiske konsekvensene velger nå rådmannen i Ski å halvere lengden på hovedbassenget og antall sitteplasser på tribunene samt å redusere antall stupetårn fra fem til tre (se faktaboksen).

Rådmannen i Ski mener at den foreslåtte modellen skal ivareta behovet for svømmeopplæring, være et folkebad og dekke idrettens behov til trening og konkurranse i Nordre Follo.

Går for halvert svømmehall

– Nå skal vi sette oss godt inn i sakspapirene og finne en god løsning for våre innbyggere innenfor den vedtatte rammen på 450 millioner kroner. Vi skal bygge svømmehall på Langhus til glede for våre innbyggere og for å kunne ivareta svømmeopplæringen. Vi står fast på vår ramme på 450 millioner kroner. Nå må vi sørge for å få best mulig innenfor denne rammen, sier Opdan.

Med de svømme- og idrettshallene som er vedtatt i investeringsbudsjettene i våre to kommuner og vært i Fellesnemda, bør behovet være meget godt dekket.

Hanne Opdan, ordfører i Ski kommune

Hun sier Ski kommune må vurdere det totale behovet i Nordre Follo, og se det sammen med kapasiteten i hele regionen og de aktuelle planene.

– Til de 15.000 innbyggere som bor på Langhus har vi bare et 25 meters basseng ved Langhus bad i dag og det er det vi må erstatte siden Langhus bad blir nedlagt i 2021. Det ligger som en forutsetning for salg av tomten der dagens svømmebasseng ligger (red. anm.: solgt til Selvaag), sier Opdan.

Hun sier at med de svømme- og idrettshallene som er vedtatt i investeringsbudsjettene i våre to kommuner og vært behandlet i Fellesnemda, bør behovet for innbyggerne i Nordre Follo kommune være meget godt dekket.

Forutsetter at Ski tar ansvar for egne innbyggere

– Jeg synes det er viktig at man forholder seg til den avsatte budsjettrammen. Det hadde vært fint med et basseng på 50 meter, særlig for idretten, men det aller viktigste er å ha tilstrekkelig bassengkapasitet. Det forutsetter jeg at Ski kommune tar høyde for, det vil si at de passer på at det er tilstrekkelig kapasitet for de som i dag bor i dagens Ski. Dermed tar begge kommuner ansvar for at den nye kommunen har nok bassengkapasitet, sier ordføreren i Oppegård kommune, Thomas Sjøvold (H).

Han påpeker at den nye svømmehallen på Kolbotn vil ha langt bedre kapasitet enn dagens Sofiemyrhall.

SLIK KAN DET BLI PÅ KOLBOTN: I forprosjektet for svømmehallen på Kolbotn har kommunen tegnet inn et hovedbasseng ved Kolben samt et flyttende basseng på Kolbotnvannet. Illustrasjon: Sweco/Ola Roald

      Kolbotn svømmehall:

 • Kostnadsrammen totalt: 284 millioner kroner inkl. moms hvorav nettokostnad for kommunen: 111 millioner kroner. For å sammenlikne: En enkel svømmehall uten tilleggsfunksjoner på Sofiemyr, ifølge estimatet fra mars 2017, ville koste kommunen 61,5 millioner kroner (netto).
 • Skal bygges kombinert med boliger på tomten til Generasjonsparken ved Kolben.
 • Skal delfinansieres av salg av boligtomten.
 • Det skal være et hovedbasseng (konkurransebasseng) på 21x25 meter med åtte baner og 200 tribuneplasser langs den ene siden. Det blir også et lite barnebasseng på 25 kvadratmeter med vannsklie samt et oppvarmet opplæringsbasseng på 12,5 x 8 meter med HC-rampe og heis.
 • Planlagt ferdigstillelse: Vinteren 2021-2022. Nærmere tidspunkt blir fastsatt i kontrakten med leverandøren etter tilbudsfristen (5. juni 2019).
 • Det utredes muligheter for et flytende badebasseng i Kolbotnvannet, utredningen gjennomføres som eget prosjekt.

– Det vil gi god kapasitet i mange år fremover både for skole, idrett og som folkebad, sier Sjøvold.

– Mener du at Oppegård med sine 27.800 innbyggere vil få tilstrekkelig svømmekapasitet på den nye svømmehallen på Kolbotn med hovedbassenget på 25x21 meter? Hva med elevene og idretten?

– Disse prosjektene (red. anm.: på Langhus og på Kolbotn) er igangsatt før kommunesammenslåingen. Når det gjelder Oppegård, har vi tatt utgangspunkt i befolkningsutvikling innenfor dagens kommunegrense for å beregne kapasitet, sier Sjøvold.

Han sier at den nye svømmehallen på Kolbotn vil ha tre basseng inkludert et hovedbasseng som er vesentlig større enn i dagens Sofiemyrhall.

Les også: Slik kan flytende svømmebasseng på Kolbotnvannet se ut

Fryktet reduksjoner

Oppegård Avis har kontaktet leder av Nordre Follo Idrettsråd, Nina K. Vøllestad, i forbindelse med saken.

– Forslaget er nytt for oss, så akkurat nå er det vanskelig å si hva dette (red. anm.:  forslaget om å halvere svømmehallen på Langhus) vil bety for innbyggerne i Nordre Follo, sier Vøllestad.

Hun sier at ut fra det de har fått høre, er det ikke positivt for verken Oppegård eller Ski når svømmekapasiteten på Langhus reduseres så mye. 

– Ut fra det vi har fått høre, er det ikke positivt for verken Oppegård eller Ski når svømmekapasiteten på Langhus reduseres så mye.

Nina K. Vøllestad, leder av Nordre Follo Idrettsråd

– For Oppegårds del, er vi nødt til å se på dette i sammenheng med den nye svømmehallen på Kolbotn før vi kan uttale oss om innbyggerne får tilstrekkelig svømmekapasitet, sier Vøllestad.

Hun sier mange politikere i begge kommuner har vært bekymret for de samlede investeringskostnadene.

– Vi har fryktet at det skulle komme reduksjoner i de planlagte investeringene i idrettsanlegg, sier Vøllestad.

Les også: – Bygg 50-meters basseng

 

 

 

 

 

Nyheter Observasjoner av ulv

Fikk flere meldinger om ulv

Det har vært flere observasjoner av ulv i nærområdet. – Det dreier seg mest sansynlig om streifulver, og det er helt vanlig at de dukker opp i områder utenfor ulvereviret i Østmarka på denne tiden av året, sier fagansvarlig for ulveovervåkingen ved Statens naturoppsyn, Jan Huseklepp Wilberg. Les hele saken

Til toppen