EN VARIERT SKOLEHVERDAG: Ikke alle elever har det like greit på skolen, dessverre. Spørsmålet er hva hver enkelt skole gjør for å forhindre mobbing. Her får du svaret.
Nyheter
EN VARIERT SKOLEHVERDAG: Ikke alle elever har det like greit på skolen, dessverre. Spørsmålet er hva hver enkelt skole gjør for å forhindre mobbing. Her får du svaret. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Sjekk hvordan din skole jobber mot mobbing

Mobbing og krenkende atferd er fortsatt en utfordring i Oppegård-skolen, men hva gjør skolene for å forebygge mobbing? Vi har sjekket med samtlige skoler.

Andel elever som opplever at de blir mobbet er større i Oppegård enn det som er snittet i de sammenliknbare kommunene, fylket og resten av landet. Det gjelder både barne- og ungdomstrinnet i kommunen.

Tallene er hentet fra den siste elevundersøkelsen, som ble gjennomført på alle skolene i Oppegård i november 2015.

SKAPTE DEBATT: Nina Birkelands åpne og personlige intervju om sønnens mobbeutfordringer ved Sofiemyrtoppen skole har satt sterkt inntrykk i lokalsamfunnet.
SKAPTE DEBATT: Nina Birkelands åpne og personlige intervju om sønnens mobbeutfordringer ved Sofiemyrtoppen skole har satt sterkt inntrykk i lokalsamfunnet. Foto: Yana Stubberudlien

Dette kommer også frem i tilstandsrapporten for grunnskolen for skoleåret 2015-2016, som ble lagt frem for politikerne i september i år.

Her skriver kommunen følgende: "Selv om det er lagt ned mye arbeid for å bedre elevenes trivsel, er mobbing og krenkende atferd fortsatt en utfordring. Når det gjelder læringsmiljø ligger vi på noen områder under snittet for sammenlikningskommunene. Det er satt i nn tiltak på alle skolene for å minimere mobbing, men utvikling av sosial kompetanse og læringsmiljø må fortsatt ha sterkt fokus".

Mobbedebatten fikk et helt nytt ansikt da Nina Birkeland sto frem i Oppegård Avis og fortalte sin sterke historie om hvordan mobbingen påvirket hennes familie. Mange lurer på hva skolene gjør for å forhindre mobbing? Nå får du svaret!

Klikk her for å lese intervjuet med Nina Birkeland

Varierer fra skole til skole

Tallene for mobbing på 7. trinn har blitt redusert ved Vassbonn skole og Sofiemyrtoppen skole (avdeling Sofiemyr), mens på Kolbotn, Tårnåsen og Østli skoler har mobbetallene blitt økt siden fjoråret, viser den siste elevundersøkelsen.

Samtidig har Tårnåsen og Vassbonn skoler minst mobbing i Oppegård kommune. Mobbetallene her ligger på samme nivå som i fylket og på landsbasis.

Mest mobbing og minst trivsel

Tallene for mobbing på 10. trinn har blitt redusert på Ingieråsen skole og særlig på Flåtestad skole, mens på Hellerasten skole har de blitt økt.

På Sofiemyrtoppen (avdeling Fløysbonn) har mobbetallene ikke endret seg og ligger nå på det høyeste nivået i hele Oppegård. Trivselstallene her er også de laveste i Oppegård, ifølge tilstandsrapporten.

Slik forebygges det mobbing på ditt barns skole

tilstandsrapporten beskrives det tiltak skolene i Oppegård har gjennomført for å øke trivsel og forebygge mobbing.

På spørsmål om hvordan skolene jobber med å forebygge og avdekke mobbing, svarer skolene følgende:


Sofiemyrtoppen barne- og ungdomsskole

Bilde: Anders Nordheim Dahl
 • Vi har en skole-hjem-plansosialkompetanseplan og mobbeplan som er grunnlaget for dette arbeidet.
 • Årlig gjennomføres Elevundersøkelsen og Zeroundersøkelsen. Resultatene analyseres og jobbes med i forhold til aktuelle tiltak. Vi har retesting på våren med utvalgte spørsmål.
 • Sosiallærer som jobber med jente- og guttegrupper.
 • Kontaktlærerfunksjonen er styrket med en halv time i uken.
 • Kommunenes plan for oppfølging av elevenes nærvær er nyttig for å avdekke nye saker.
 • Rutiner for tilsyn.
 • Oppfølging av handlingsplikten som omfatter de ansatte sin plikt til å handle etter § 9a3 (elevenes arbeidsmiljølov).
 • Felles begrepsforståelse av hva krenkende atferd/mobbing er.
 • Rutiner for personalet dersom man har mistanke om mobbing
 • Kompetanseheving av foresatte, ansatte og elever innenfor digital mobbing.
 • Teammøter med drøfting av elevsaker som fast sak.
 • Samarbeidsmøter mellom helse, ledelse og sosiallærer.
 • Systematisk opplæring innenfor nettvett , inklusive «Bruk hue»-kampanje om høsten.

Ingieråsen ungdomsskole:

Bilde: Anders Nordheim Dahl
 • Skolen arbeider kontinuerlig med resultatene fra elevundersøkelsen både blant elevene og personalet.
 • Resultatene fra Elevundersøkelsen om mobbing er gode, men målet er selvsagt null mobbing.
 • Elevene ved skolen deltar aktivt i arbeidet med læringsmiljøet gjennom mobbeteam (anti-mobbeteam/trivselsteam) på hvert trinn, hvor to representanter fra hver klasse møter rådgiverne en  gang i måneden for å snakke om læringsmiljøet. Dette er et viktig , forebyggende og avdekkende organ ved skolen.
 • Personalet ved skolen fokuserer også denne våren ekstra på læringsmiljøet gjennom timeforskning hvor vi arbeider spesifikt med enkelte klasser hvor det har vært utfordringer i læringsmiljøet.
 • For å skape gode holdninger hos elevene er forebygging av digital mobbing et av temaene som 8. og 9. trinn skal ha to ganger hvert skoleår. Skolen benytter oppgaver og caser som elevene kan drøfte. I januar/ februar på 8. trinn hvert år skal skolen ha et temamøte med fokus på fornuftig bruk av digitale midler med besøk av «Bruk hue». De stiller også med foreldremøte om kvelden slik at dette også blir en del av hjem-skole-arbeidet.
 • Her kan du lese skolens handlingsplan mot mobbing.

Hellerasten ungdomsskole:

Helleraste ungdomsskole, vår 2016
Helleraste ungdomsskole, vår 2016 Bilde: Anders Nordheim Dahl
 • Forebygging skal gjennomsyre alt vi driver med. Voksne skal være forbilder for sosial kompetanse og i relasjoner, se ungdommen og bidra til at hver og en kan oppleve å føle seg betydningsfull.
 • Lærere bygger trygghet i klassens læringsmiljø og trekker elevene med i arbeidet. Ringsamtaler benyttes.
 • Alle på skolen inkluderes i mange felles arrangementer. På kultursamlinger/konserter opptrer alle på scenen, og elevene er støttende publikum for hverandre.
 • Kontaktlærer følger opp eleven og hjemmet med elevsamtaler og utviklingssamtaler. Før samtalene svarer eleven på et spørreskjema som alltid har med spørsmål om mobbing. Det sjekkes også ut i samtalene.
 • En gang i året viser Elevundersøkelsen til mobberesultat, som alle følger opp i ettertid.
 • Trivselsteam består av to elever fra hver klasse som sammen på skolen, trinnet eller i klassen jobber både forebyggende og avdekkende. Rådgivere leder Trivselsteam og støtter kontaktlærere med å avdekke krenkelse, stoppe krenkelse og øke elevers sosiale kompetanse.
 • Rektor og inspektør leder skolens systematiske arbeid med forebygging, avdekking, rapportering og tiltak.
 • Skolen har et årshjul for arbeid med det psykososiale miljøet, mål for miljøet, definisjon på krenkelse og rutiner for å håndtere og rapportere krenkelse.
 • Skolen samarbeider med skolehelsetjenesten og miljøarbeidere i forebyggende arbeid og avdekking av mobbing.
 • Selvhjelpskurs ”led deg selv” på 8. og 9. trinn er nytt tiltak for å gjøre ungdom mer robuste.
 • Foreldre/FAU jobber aktivt for skole - og ungdomsmiljøet. De holder nyttårsball for alle elevene, 17. mai-frokost, turer og sosiale samlinger for klassemiljøet, grilltreff ved skolestart og eget temamøte for alle foreldre med mål å bygge tette støttende foreldrenettverk.
 • Holdninger og nettvett tas opp i klassen når rutiner for mobbeforebygging gjennomgås, og som tema på 8. trinn med konseptet ”Bruk hue”.
 • Lærerne jobber med bevisstgjøring i undervisning i engelsk og norsk om hvordan oppføre seg på sosiale medier. Lærerne tar det opp hyppig i samtaler med klassen i fellestid og i fag som KRLE, samtaler på foreldremøter og i utviklingssamtaler med den enkelte.
 • Med økt fokus på sosial kompetanse, blir det også jobbet mer systematisk med elevens sosiale kompetanse på Internett .
 • Skolen oppfordrer foreldre til å følge opp ungdommens liv og oppførsel på internett.
 • Skolen tar aktivt del i etterarbeidet av krenkelser på internett, selv om det skjer utenfor skoletid. Det gjelder å bygge trivsel som gir grunnlag for å lære.

Flåtestad ungdomsskole: 

 • Elevene blir spurt om mobbing og krenkende adferd i utviklingssamtalene to ganger i året.
 • Før utviklingssamtalene er det elevsamtaler.
 • Lærerne har arbeidsrom på basene og de er alltid i nærheten av elevene. Dette fører til mange kortere, uformelles samtaler med elevene.
 • Skolen bruker kartleggingsverktøyet «Klassetrivsel.no» minst to ganger i året for alle elever, og har stor nytte av dette.
 • Resultatene på elevundersøkelsen brukes aktivt blant medarbeidere, elevråd, SU og FAU for å bli enige om hva skolen må ha fokus på.
 • For å forebygge mobbing har skolen mange tiltak som skal fremme gode relasjoner mellom alle i skolesamfunnet. Aldersblanding på basene er viktig for relasjonsbygging, da elevene blir godt kjent med hverandre på tvers av trinn.
 • Skolen skal fra skoleåret 2016 - 2017 ta i bruk «Mitt valg» for å jobbe med holdninger hos elevene. I tillegg til dette har skolen temamøter.
 • Opplegget «Bruk hue» er gjennomført for alle elevene og foreldrene. Lærerne trekker også inn dette temaet i sine fag der dette er aktuelt. 

Østli barneskole:

Bilde: Thomas N. Witsø-Bjølmer
 • Alle elever ved Østli skole har årlig to utviklingssamtaler og tre individuelle elevsamtaler der trivsel og trygghet er ett av flere tema.
 • To ganger per år har gjennomføres det undersøkelser for å kartlegge læringsmiljøet. I høstsemesteret gjennomføres trivselsundersøkelse for 1. – 5. trinn i uke 39 og Elevundersøkelsen for 6. og 7. trinn i oktober/november. I vårsemesteret gjennomføres trivselsundersøkelse for 1. – 7. trinn i uke 7. I etterkant av undersøkelsene har lærerne samtale i klassene og utarbeider tiltak. Resultatet fra trivselsundersøkelsen tas opp på utviklingssamtalene.
 • I alle pauser er skoleområdet delt inn i fem soner som dekkes av tilsyn. Alle voksne som er ute bruker gul vest slik at de er lett synlig for elevene. Vi jobber med å utvikle gode relasjoner og trygghet mellom elevene og de voksne.
 • Ved oppstart av skoleåret har alle klasser ringsamtaler med fokus på trivsel. Lærer, rektor og inspektør er til stede.
 • Mobbering en blir gjennomgått i alle klasser, og elevene oppfordres til å si fra til de voksne om de selv blir plaget eller ser andre som blir det.
 • Det jobbes kontinuerlig med nettvett og oppdragelse/diskusjoner rundt riktig bruk av digitale og sosiale medier.
 • Skolen har arrangert foreldremøter med Barnevakten for å bevisstgjøre og inkludere foreldre i arbeidet.

Vassbonn barneskole:

Bilde: Yana Stubberudlien
 • Alle kontaktlærerne har avsatt 45 minutter per uke til elevsamtaler. Ledelsen har elevsamtale årlig med alle elevene på 5. - 7.trinn.
 • Skolen har årlig trivselsundersøkelse for 4. - 7.trinn, i tillegg til at 6. og 7. trinn svarer på elevundersøkelsen. Det er økt tilsyn i friminuttene, og systematisk opplæring av personalet med hensyn til felles standarder og holdninger. Det er lav terskel for å ta kontakt hjem-skole.
 • «Mitt valg»-timene brukes aktivt for å skape gode holdninger hos elevene når det gjelder forebygging av digital mobbing. Likeså har IKTplan.no gode oppgaver. De eldste trinnene har også brukt heftet «Du bestemmer». I rektors månedsbrev til hjemmene er det jevnlig temaer om hvordan vi kan samarbeide om gode holdninger hos elevene.
 • Arbeid med psykososialt miljø på Vassbonn skole er også beskrevet på skolens hjemmeside.

Tårnåsen barneskole:

Bilde: Yana Stubberudlien
 • Skolens trivselsplan beskriver faste trivselsfremmende tiltak ved skolen, tiltak for å forebygge og avdekke mobbing, samt rutiner når mobbing og krenkende atferd skjer.
 • Voksnes tilsyn i friminutt er jevnlig tema på personalmøter: Hva ser vi etter og hva gjør vi med det vi ser?
 • Skolens ledelse ønsker å være informert om alle elever som sier de ikke har det bra på skolen. Alle klasser jobber med «Mitt valg». Hele skolen hadde et oppgraderingskurs om dette på vårens plandag.
 • På Tårnåsen skole blir det gjennført den såkalte «klassetempen » i alle klasser en gang per måned. Dette gjør at vi får en god oversikt på hva som er bra og hva lærerne bør jobbe med i klassemiljøet.
 • Nettvettregler og prinsipper for god digital dialog er en del av satsingsområdet IKT og digitale ferdigheter. Tårnåsen skole lager en lokal plan med utgangspunkt i den kommunale. Digital mobbing er et naturlig tema.
 • Skolen vil også samarbeide med FAU for at digital mobbing blir fast punkt på foreldremøte på mellomtrinnet.

Kolbotn barneskole:

Bilde: Yana Stubberudlien
 • Annenhver uke har klassene Mitt Valg/Zerotime som et ledd i skolens forebyggende arbeid mot mobbing.
 • Skolen har avsatt tid til elevsamtaler med alle elever flere ganger i året. Det blir dette året prøvd ut serier av kortere, målrettede elevsamtaler der hver elev snakker med læreren hver 2. – 3. uke. Dette gir lærerne god innsikt i elevgruppen og gir mulighet for å avdekke og stoppe uønskede forhold før de får utviklet seg.
 • Skolen har et aktivt elevråd som har initiert et arbeid med å lage et årshjul for foreldrearrangerte aktiviteter på kveldstid. Dette er gjort for å styrke relasjonene mellom elevene og foreldrene og forebygge mobbing.
 • Skolen har i en årrekke hatt fast besøk fra Barnevakten.no hvert halvannet år for å forebygge digital mobbing.
 • For 5. – 7. trinn har skolen gode resultater når det gjelder digital mobbing.

Greverud barneskole:

Bilde: Yana Stubberudlien
 • Skolen har valgt å satse på ”Zero”-programmet som utgangspunkt for et målrettet arbeid mot mobbing og vold. Zero bygger på mange års forskning fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger og tar utgangspunkt i arbeid med godt læringsmiljø, trivsel og arbeid med sosial kompetanse. Zero er også spesielt godt egnet i forhold til prosedyren for direkte håndtering av mobbesaker. Zero er forankret i en plan der forebygging, avdekking, kartlegging og oppfølging av mobbesaker er presist formulert.
 • Foreldrene skal informeres om og oppfordres til å støtte læringsoppleggene for sosiale ferdigheter og mot mobbing og vold. Det er viktig at skole og hjem samarbeider om disse temaene.

 • Ved å ha fokus på nettvett og kurs for lærere, elever og foreldre på 5. og 6.trinn ser vi at bevisstheten rundt gode nettvettregler og kloke holdninger øker. Disse tiltakene virker forebyggende på utvikling av
  digital mobbing. Lærerne på skolen har for øvrig nettvettarbeid som tema jevnlig på alle klassetrinn der det er naturlig.

Nyheter Politiets nasjonale beredskapssenter

Mangler penger til døgnbemanning

Til tross for at det nye beredskapssenteret er bygget innenfor gitte tids- og kostnadsrammer, vil det ikke klare å levere på innholdet som er nødvendig for å sikre den lovede terrorberedskapen 24 timer i døgnet. Les hele saken

Til toppen