ER LEI AV SKYTESTØY:  – Vårt bomiljø og helse må ikke lenger få være en salderingspost for å kunne gi skytterlaget en inntektsbringende hobby, sier Kai René Nordtømme og Bjørn Lunder.

Nyheter Pistolbanen på Kurud

ER LEI AV SKYTESTØY: – Vårt bomiljø og helse må ikke lenger få være en salderingspost for å kunne gi skytterlaget en inntektsbringende hobby, sier Kai René Nordtømme og Bjørn Lunder. (Foto: Yana Stubberudlien)

– Skytekvelder uten kontroll må stoppes

Kai René Nordtømme og Bjørn Lunder, som representerer skytestøyutsatte naboer, håper at skytevirksomheten på Kurud snart kan stoppes.

Kai René Nordtømme (54) fra Flåtestadveien og Bjørn Lunder (78) fra Myrvolltoppen er medlemmer i en arbeidsgruppe som jobber for å få vekk støyen fra skytebanene på Kurud.

– Vi har medlemmer i gruppen fra Solbråtan i nord til Greverud i syd. Det som er felles for oss er at støyen fra skytebanene på Kurud fortsatt er uutholdelig og preger vår hverdag. Vi kan ikke tillate at Oppegård Skytterlag (OSL) avholder "redneck skytekvelder" uten kontroll og utfører sine aktiviteter på bekostning av vår helse og bomiljø, sier de to.

– Har blitt enda verre

Ifølge Lunder har de støydempende tiltakene utført av OSL i fjor sommer, bare forverret situasjonen med støy.

– Det de har utført opplever vi som en gedigen høyttaler med ekkoeffekt. Vollen som de skyter imot, har de laget av jord og ikke av halm eller et annet porrøst materiale som vi har foreslått å bruke i kombinasjon med tunge mater som festes på fjellveggene, sier Lunder.

Han påpeker at de utførte tiltakene, som ble godkjent av Fylkesmannen, har aldri vært kontrollert på stedet.

– Maksimalt 60 desibel gjelder for alle

Skytterlaget mener det er unikt at kommunen tilsidesetter allment aksepterte retningslinjer beskrevet i T-1442. Sistnevnte setter støygrensen til 65 desibel, som det aksepteres for beredskapssenteret på Taraldrud, mens kommunen krever at OSL holder seg innenfor 60 desibel, som er de kommunale retningslinjene for Oppegård og Ski kommuner.

– Det er ikke riktig at Oppegård kommune stiller strengere krav til OSL enn til beredskapssenteret på Taraldrud.  Det er kommuneplanens bestemmelser som ligger til grunn for begge, med 60 desibel som den maksimale støygrensen, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Han understreker at reguleringsplanen for beredskapssenteret er en statlig reguleringsplan, vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ikke av kommunen.

Sjøvold viser til følgende utdrag fra departementets planvedtak for beredskapssenteret:

«Det er tatt inn en tilleggsbestemmelse om at støy fra skytebaner ikke skal overstige de nivåene som fremkommer av de reviderte støyberegningene. Den nye bestemmelsen innebærer at støyutbredelsen fra skytebanene "låses" til et nivå som ligger betydelig under anbefalte nasjonale grenseverdier, og at støynivået ikke vil kunne øke over tid. I praksis innebærer dette at støygrensene for skytebanene også ivaretar de lokale kravene som er satt av Oppegård og Ski kommune.»

– Bestillingsverk

Lunder og Nordtømme reagerer også på støymålingene OSL som viser at den maksimale støyen på pistolbanen er på 58 desibel.

– Dette er et bestillingsverk! Vi bestilte også egne støymålinger i fjor høst. Støyen, som ble målt av Norsk forening mot støy, dokumenterer støynivåer på over 70 desibel. I tillegg ble det laget to uavhengige rapporter for kommunen, av Brekke & Strand og Multiconsult. Disse viser også at støynivåene er godt over støygrensen i kommuneplanen.

Les også: Oppegård Skytterlag får økonomisk støtte i kampen mot kommunen

Skytterlaget kan bli lagt ned

Oppegård Avis har nylig skrevet at Oppegård Skytterlag (OSL) har hatt tett kontakt med Norges Skytterforbund (NSF) for å få hjelp med det de kaller for "angrepene" fra Oppegård kommune. Nå får de økonomisk støtte fra NSF i kampen mot kommunen,

Oppegård kommune mener OSL har brutt avtalen om de maksimale støynivåene på pistolbanen (60 desibel) og har derfor pålagt OSL til å slutte med konkurranseskyting på pistolbanen.

OSL, som fyller 133 år i år og en av Oppegårds eldste idrettslag, frykter nå at pistolbanen kan bli stengt, som kan bety kroken på døren for hele skytterlaget. 

Skal selge eiendommen

Det er også viktig å nevne at Kurud skog eies av kommunen. Eiendommen er på 442.954 kvadratmeter i areal hvorav rundt 50.000 kvadratmeter er regulert til skog og idrett, 175.000 kvadratmeter er regulert til jord og skog, cirka 4.000 kvadratmeter er regulert til p-plasser og 1000 kvadratmeter til felles avkjørsel, mens resten av eiendommen er uregulert.

Det var i fjor høst rådmann Lars Henrik Bøhler foreslo salg av kommunale eiendommer til 484 millioner kroner i løpet av de nærmeste fire årene. Kurud-eiendom er på denne listen som den største eiendommen. Salget er nødvendig for å kunne hente inntektene kommunen trenger i forbindelse med de store investeringene i løpet av planperioden 2019-2022.

Les om dette her: Vil selge kommunale eiendommer for en halv milliard

Kommunestyret vedtok i 2017 at eiendommen skal selges, men Oppegård Avis har hørt om at det finnes et politisk vedtak på at «støyproblematikken» rundt skytebanen skal være løst før salget kan være aktuelt. 

– Stemmer dette?

– Eiendommens størrelse, regulering og/eller et eventuelt fremtidig salg har ingenting med konflikten med skytterlaget å gjøre. Konflikten skyldes et vesentlig mislighold over lang tid av de forutsetninger som lå til grunn for leieavtalen mellom skytterlaget og kommunen. Kommunen kan ikke akseptere en ulovlig aktivitet som plager naboer og ødelegger friluftslivet, på noen eiendommer i kommunen, sier kommunalsjef Ellen Wibe.

– Eiendommen kan ikke selges før den rettslige konflikten er avklart.

Ellen Wibe, kommunalsjef i Oppegård kommune

Hun sier det er flere begrensninger for bruken av eiendommen; det er flere fredede kulturminner på den, den er innenfor 100-metersgrensen til Gjersjøen, og Oppegård Jeger- og fiskerforening har jaktrettigheter på arealet.

– Eiendommen kan ikke selges før den rettslige konflikten er avklart, sier Wibe.

– Har betalt hittil nå 350.000 kroner

Kommunen har engasjert et eksternt advokatfirma i Oslo for å kunne si opp leieavtalen med OSL juridisk.

Ifølge støyansvarlig i OSL, Tom Erik Landberg, dreier det seg om et millionbeløp. Han mener det er betenkelig at kommunen er villig til å bruke skattebetalernes penger i et slikt omfang for å få det lokale skytterlaget fjernet.

– Vi vil bruke det som er nødvendig for å få slutt på den ulovlige skytestøyen.

Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune

Oppegård Avis har bedt kommunen om innsyn i summen de har betalt til Brækhus Advokatfirma for den juridiske rådgivningen i saken. Ifølge kommunalsjef Ellen Wibe har kommunen allerede betalt (hittil nå, før rettsaken mot OSL har startet) 350.000 kroner inkludert moms.

– Det er synd at det må tas rettslige skritt, men kommunen ser ingen annen løsning. Vi vil bruke det som er nødvendig for å få slutt på den ulovlige skytestøyen, sier ordfører Thomas Sjøvold.

 

 

Nyheter Tvillingbyene Ski og Kolbotn

– Nordre Follo skal være like bra enten du bor i nord eller syd, øst eller vest

For en uke siden skrev Anne Elisabeth Henriksen (66) fra Kolbotn et innlegg om gjengrodd Kolbotn torg og velstelt Ski torg, og ba ordføreren og varaordføreren om å svare på innlegget. Her kan du lese svaret. Les hele saken

Til toppen