SLIK KAN DET SE UT: Oversiktsbildet viser hvordan anlegget til PNB kan se ut fra luften, sett fra sør. Planområdet krysses på langs av E6, og strekker seg fra Taraldrudkrysset i sør til Taraldrud kontrollstasjon i nord. Til venstre på bildet ser du Snipetjernvassdraget.
Nyheter
SLIK KAN DET SE UT: Oversiktsbildet viser hvordan anlegget til PNB kan se ut fra luften, sett fra sør. Planområdet krysses på langs av E6, og strekker seg fra Taraldrudkrysset i sør til Taraldrud kontrollstasjon i nord. Til venstre på bildet ser du Snipetjernvassdraget. (Bilde: Nordic - Office of Architecture og COWI AS)

Slik blir politiets nye beredsskapssenter på Taraldrud

Om drøye tre år kan et høymoderne beredskapssenter stå ferdig på Taraldrud.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at det skal bygges Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) på Taraldrud, rett ved kommunegrensen i vest.

PNB skal samle helikoptertjenesten, beredskapstroppen, bombegruppen og krise- og gisselforhandlertjenesten.

Gjennom samlokaliseringen er målet med anlegget høyere kvalitet på beredskap og respons. Senteret planlegges for inntil 300 arbeidsplasser som inkluderer beredskapsressursene, samt administrasjon og servicefunksjoner.

PS! Saken fortsetter under bildet!

HOVEDBYGG: Tegningen viser mulig utforming av hovedbygget, sett fra sør. Hangarer for tre helikoptre er til høyre på bildet.
HOVEDBYGG: Tegningen viser mulig utforming av hovedbygget, sett fra sør. Hangarer for tre helikoptre er til høyre på bildet. Foto: Nordic - Office of Architecture og COWI AS

 

Kan stå ferdig i 2020

PNB planlegges ferdigstilt i 2020, gitt at investeringsbes- lutning tas høsten 2017.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har nå lagt fors- lag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn med høring i seks uker.

Les også: Truer med ekspropriasjon på Taraldrud

Departementet tar sikte på endelig vedtak av reguleringsplanen i august 2017, slik at planen kan inngå i grunnlaget for behandling i Stortinget høsten 2017.

PS! Sjekk forskjellen! Vi har tatt luftfoto av området slik det ser ut i dag, og sammenlignet det med hvordan det blir ut fra tegningene! Saken fortsetter under bildet. For å sjekke forskjellen, swiper du med fingeren eller bruker musen din.

Swipe med fingeren eller bruk musen for å sjekke sammenligningen.

Frem til 22. juni

De berørte kommunene, statlige etater, frivillige organisasjoner, naboer og andre med interesse i saken inviteres til å uttale seg i saken frem til høringsfristen går ut 22. juni.

Kommentarer til planfors- laget kan leveres digitalt på regjeringen.no/id2552260 (her kan du også finne hele planforslaget) eller på epost til postmottak@jd.dep.no.

Les også: – Derfor sier jeg nei til Taraldrud

Alle plandokumenter i saken kan også sees i papirutgave. Den finner du i første etasje i Oppegård rådhus.

PS! Saken fortsetter under bildet!

KRYSSET I DAG: Hovedatkomsten blir via en ny arm som skal bygges nord i Taraldrudkrysset.
KRYSSET I DAG: Hovedatkomsten blir via en ny arm som skal bygges nord i Taraldrudkrysset. Foto: Nordic - Office of Architecture og COWI AS

 

Kort om planforslaget

PNB får hovedatkomst via ny arm på eksisterende rundkjøring i Taraldrudkrysset.

Hovedatkomsten krysser gjennom et 150 meter bredt grøntdrag mellom krysset og hovedporten. I grøntdraget skal det bygges en ny turvei og en friluftsbru over atkomstveien (se det øverste bildet på side 5 i avisen). Bruen skal kob- les til eksisterende bru over E6.

Hovedtyngden av bebyggelsen skal organiseres sentralt i planområdet, på Taraldrud gård, vest for E6. Helikopter- tjenesten plasseres også sent- ralt i området.

Les også: – Får store konsekvenser

Skytehus, innendørs og utendørs skytebaner, øvingsanlegg for strid i bebygd område («SIBO-landsby») og andre støyende øvingsanlegg foreslås plassert lengst i nord mot Taraldrud kontrollstasjon.

Deler av Taraldrudåsen øst for E6 skal reguleres med sikringssone, for å sikre at skogen blir bevart for å hindre innsyn mot PNB. Planområdet øst for E6 vil ikke bli bebygget utover en utrykningsvei forbi Taraldrud kontrollstasjon.

Les også: Se Taraldrud fra fugleperspektiv

Det foreligger også to alternative forslag om tidsbegrensninger for å skjerme naboomgivelsene mot uønsket støy fra PNB, men støy fra skyting og øvelser tillates ikke i noen av disse alternativene på lørdager, søndager og helligdager. Det foreslås ti meter høye støyvoller rundt skytebanene, samt overbygging av standplass og andre støyskjermende tiltak.

PS! Saken fortsetter under bildet!

SETT FRA SØRØST: Helikopterplassen plasseres parallelt med E6. I terrenget ned mot Snipetjern planlegges hangarer og hovedbygg.
SETT FRA SØRØST: Helikopterplassen plasseres parallelt med E6. I terrenget ned mot Snipetjern planlegges hangarer og hovedbygg. Foto: Nordic - Office of Architecture og COWI AS

Inviterer til åpne møter

I forbindelse med høring av planforslaget inviteres alle til to åpne informasjonsmøter, på Kolbotn og i Oslo. I møtene vil planforslaget bli presentert.

Det blir også anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.

Møtet på Kolbotn blir holdt i Kolben 22. mai fra klokken 19.00 til klokken 21.00.

PS! I videoen under kan du forøvrig se Taraldrud fra fugleperspektiv slik det ser ut i dag!

Klikk play for å se video!

 

Nyheter Pressemøtet om covid-19-situasjonen i Nordre Follo

Vevelstadåsen skole og Vestråt barnehage: 61 barn og 16 voksne satt i karantene

Mandag ettermiddag ble det holdt et pressemøte om situasjonen i Nordre Follo. Se opptaket fra møtet her. Les hele saken

Nyheter Covid-19 i Nordre Follo

Kommunen kaller inn til pressemøte: – Nordre Follo kommune er utsatt for smittespredning

I går ble det kjent om to smittetilfeller hos ansatt i barnehage og SFO. Mandag ettermiddag skal kommunen orientere om situasjonen, konsekvenser og tiltak. Les hele saken

Nyheter Togtilbudet i Nordre Follo

Fortsatt stengt for togtrafikk – Utsetter åpning av Østfoldbanen

Etter seks uker med sommerarbeid på Østfoldbanen vil det fortsatt være stengt for togtrafikk mellom Kolbotn og Ås/Kråkstad. Den planlagte åpningen av Østfoldbanen er foreløpig utsatt med én uke. Les hele saken

Til toppen