Slik ønsker Sanner og co at PNB på Taraldrud skal bli

Her er noen av hovedtrekkene i kommunaldepartementets vedtak for PNB på Taraldrud som er relevante for oss.

I forrige uke vedtok kommunal- og moderniseringsdepartementet planene for det nye, planlagte beredskapssenteret på Taraldrud.

I den anledning har vi trukket ut noen hovedpunkter i vedtaket, slik at du kan lese deg opp om hva departementet og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har bestemt seg for å bygge.

Du kan forøvrig også se video fra pressekonferransen der planene ble presentert i videovinduet øverst i saken.

Dersom du ønsker å lese vedtaket i sin helhet, kan du trykke her for å komme direkte til departementets egne sider for vedtaket.

PS! Se video øverst i saken, og les utdrag fra vedtaket under bildet!

VEDTAKET ER KLART: Kommunal- og moderniseringsminiuster Jan Tore Sanner og hans departement er klare på hvordan de ønsker at Taraldrud skal bli, med skytebaner, helikoptre og mer til..
VEDTAKET ER KLART: Kommunal- og moderniseringsminiuster Jan Tore Sanner og hans departement er klare på hvordan de ønsker at Taraldrud skal bli, med skytebaner, helikoptre og mer til.. Foto:  Montasje

 

Hovedtrekk i vedtaket

Her er altså noen av hovedtrekkene i vedtaket. Slik ønsker altså departementet at beredskapssenteret på Taraldrud skal bli.

Lokalsjon, beliggenhet og adkomst med mer

 • Tomten for beredskapssenteretligger på begge sider av E6 på Taraldrud i Ski kommune, like sør for kommunegrensen mot  Oslo.  l vest grenser  planområdet mot Oppegård kommune.
 • Planområdet ligger i marka, og grenser både i vest og øst mot viktige friluftsområder. Det er 600-800 meter til nærmeste boligområder i Oppegård og Oslo.
 • Beredskapssenteret skal inneholde treningsfasiliteter og hovedkvarter for beredskaps­ ressursene, samt administrative funksjoner. Det tillates inntil 33.000 m2 ny bebyggelse, med mulighet for senere utvideise på inntil 12.000 m2  Helikoptertjenesten skal ha base med landings- og startområde, oppstillingsområde og hangarer for 3 helikoptre. Helikopter­ landingsplassen har vært styrende for disponering av tomten. Hovedbygg og treningsbygg vil bli lokalisert midt på tomten, mens skytebaner og utendørs treningsanlegg legges til et lavereliggende område mot nord. Utendørs anlegg omfatter en kombinert 200- og 100- meters skytebane, en 50-meters skytebane, SIBO-landsby (strid i bebygd område) og skytehus for entringstrening.
 • Hovedatkomsten til beredskapssenteret blir fra rundkjøring ved Taraldrudkrysset. l sør reguleres et 150 meter bredt område til friluftsformål. Her skal det også etableres en ny turbro over atkomstveien til senteret. På østsiden av E6 planlegges ingen ny bebyggelse, kun en utrykningsvei til E6 mot nord via Taraldrud kontrollstasjon. 
 • l vest grenser planområdet mot Snipetjernvassdraget og Grønliåsen. Naturverdiene i den vestlige delen av planområdet sikres gjennom reguleringsformål og hensynssoner. Dette gjelder også for kulturminner innenfor planområdet.

PS! Saken fortsetter under bildet!

SLIK KAN DET BLI: Tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB), inngangsparti. Hovedbygget sett fra sør. Hangarer til høyre på bildet. Figuren viser mulig utforming.Illustrasjon: JD/ Nordic - Office of Architecture og COWI AS..
SLIK KAN DET BLI: Tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB), inngangsparti. Hovedbygget sett fra sør. Hangarer til høyre på bildet. Figuren viser mulig utforming.Illustrasjon: JD/ Nordic - Office of Architecture og COWI AS..

 

Støy og innbygging av skytebaner med mer

 • l høringsinnspillene til planen er støy påpekt som en hovedutfordring. l etterkant av høringen har det derfor vært gjennomført et omfattende arbeid med å redusere støybelastningen fra senteret. Det er innarbeidet flere tiltak for delvis å bygge inn de støyende aktivitetene. Dette omfatter blant annet:  Mer støydempende standplassoverbygg på skytebaner, Ekstra støyskjerming av skytebanene. Flere høye støvoller ved SIBO-landsby og skytehus,  Lengre støyskjerm ved skytehus, Lyddempende materialer i bygg og på fasader og Gjennomføring av alle fysiske støyskjermingstiltak er sikret gjennom nye krav i reguleringsbestemmelsene. Videre er støygrensene skjerpet, slik at bruk av treningsgranater i SIBO i praksis bare kan skje innendørs.
 • Ski kommune og Oppegård kommune har bedt om at kommunenes egne støykrav, basert på tidligere nasjonale retningslinjer, må legges til grunn for planen. De nasjonale støyretnings­ linjene ble endret av Klima- og miljødepartementet i desember 2016, og medførte en lemping av grensene for skytestøy. Oslo kommune har ikke tilsvarende særskilte støykrav som Oppegård og Ski. Mange av de private høringsuttalelsene støtter kravet fra Oppegård kommune og Ski kommune.
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener i utgangspunktet at gjeldende nasjonale retningslinjer må legges til grunn for å fastsette juridisk bindende støykrav for planen. Samtidig er det nå lagt inn støyreduserende tiltak i planen som innebærer at støynivåene for en stor del av aktiviteten ved senteret vil være betydelig lavere enn kravene i de nasjonale retningslinjene. Det er et mål at den støyreduksjonen som nå er oppnådd skal være varig, uavhengig av om aktiviteten ved senteret endres over tid.
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor besluttet å ta inn en særskilt reguleringsbestemmelse som sikrer at støynivået fra skytebanene ikke skal overstige de støynivåene som fremkommer av de sist reviderte støyberegningene. l praksis innebærer dette at det for skytebanene vil gjelde betydelig strengere støykrav enn det som anbefales i de nasjonale retningslinjene, og som også vil ivareta de lokale grensene i Oppegård kommune.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Tegning SLIK KAN DET BLI: av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB). Oversiktsbilde som viser hvordan anlegget kan bli seende ut fra luften, sett fra sør..
Tegning SLIK KAN DET BLI: av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB). Oversiktsbilde som viser hvordan anlegget kan bli seende ut fra luften, sett fra sør.. Foto:  JD/ Nordic - Office of Architecture og COWI AS.

Støy i lokalområdene våre og i marka

 • En rekke høringsuttalelser, særlig fra foreninger og private, tar til orde for at alle støyende aktiviteter må skje innendørs og at helikoptertrafikken må flyttes til Rygge. Justis- og beredskapsdepartementet har i sine kommentarer til høringsuttalelsene redegjort for hvorfor det av beredskapsmessige hensyn ikke vurderes som mulig å imøtekomme disse kravene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at man derfor har lagt vekt på å gjennomføre andre avbøtende tiltak for å redusere ulempene for lokalmiljøet.
 • Mange høringsinstansar er bekymret for at støy fra beredskapssenteret vil få negative konsekvenser for befolkningen i Oppegård. Det hevdes at stor støybelastning på dagtid vil føre til omfattende støyplager og forringelse av arbeids- og læringsmiljøet ved skoler og barnehagar. Flere etterspør vurderingar av hvordan langvarig eksponering for skyte- og sprengningsstøy påvirker mennesker, spesielt barn og unge. Kommunane har også etterspurt vurderinger som viser eventuelle samfunnsøkonomiske kostnader og konsekvensar av at mange mennesker blir plaget av støy over lang tid.
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet avviser ikke at støy fra beredskapssenteret vil kunne oppleves negativt. Departementet legger likevel til grunn at grenseverdiane i de nasjonale støyretningslinjene er ment å ivareta hensynet til omgivelsene, herunder befolkningens helse. Støygrensene gjelder også for skoler, barnehagar og omsorgsinstitusjonar, i tillegg til boligbebyggelse. Det må derfor forutsettes at støygrensene også ivaretar hensynet til læringsmiljøet ved slike institusjonar. l tillegg er det nå gjennomført tiltak, og vedtatt reguleringsbestemmelser, som sikrer at støynivået fra skytebanene vil ligge betydelig under de nasjonale retningslinjene og i praksis ivareta lokale grenser for Oppegård kommune.
 • Friluftsområder i marka vil få redusert verdi som følge av økt støy frem til kl. 19 på hverdager. Dette gjelder særlig områdene nærmest beredskapssenteret. På kveldstid etter kl. 19, og i helger og på helligdager vil friområdet ikke belastes av støy, med unntak av enkelte utrykninger med helikopter. Dette betyr at friområdene fortsatt vil kunne brukes som normalt på tidspunkter da områdene er hyppigst i bruk som turområder for lokalbefolkningen.
 • Høringsforslaget omfattet to ulike alternativer for tidsbegrensninger for støy fra utendørs skyting og trening:

  Alternativ 1 (minimumsalternativ): Støy tillates bare på hverdager mellom 08.00 og 17.00, i tillegg mellom 17.00 og 20.00 to faste kvelder i uken.

  Alternativ 2 (ønsket av politiet): Støy tillates bare på hverdager mellom 07.00 og 19.00, i tillegg mellom 19.00 og 23.00 en fast dag /mandag-torsdag) pr. måned.

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet til at alternativ 2 bør vedtas. Departementet legger til grunn at de mulighetene dette gir for å kunne innpasse støyfrie perioder på dagtid, i tråd med skoler og barnehagers behov, tillegges vekt når den daglige driften ved senteret skal planlegges.

PS! Saken fortsetter under bildet!

UNDER ØVELSE: Her ser du berdskapstroppen i aksjon under en øvelse...
UNDER ØVELSE: Her ser du berdskapstroppen i aksjon under en øvelse... Foto:  Oslo politidistrikt

Skytebaner

 • Den store mengden av støyende aktivitet ved beredskapssenteret vil være skyting på de utendørs skytebanene. Det har derfor vært lagt stor vekt på å redusere støy fra disse anleggene. Allerede i forslaget som ble sendt på høring var grenseverdieneide nasjonale støyretningslinjene (T-1442/16) ivaretatt. For å imøtekomme kommunenes ønsker om ytterligere reduksjoner av støynivå, er flere nye tiltak lagt inn etter høringen. Dette omfatter blant annet at standplass på 200- og 100-metersbanene bygges inn med tunge støydempende vegger og tak, og at allerede planlagte støyvoller forhøyes med støyskjermer på toppen. Rundt 50-metersbanen bygges det sammenhengende støyvoll med inngangskulvert til banen. Alle tiltakene er sikret gjennomført gjennom regulerings­ bestemmelser.

 • Oppdaterte støyberegninger for skytebanene viser at de nasjonale støygrensene ivaretas med god margin. Gjennom en ny reguleringsbestemmelse er det skapt sikkerhet for at disse nivåene heller ikke vil bli overskredet over tid. Med de støyskjermingstiltakene som nå er besluttet gjennomført, vil også Oppegård kommunes særskilte støykrav være imøtekommet når det gjelder  støy fra skytebanene.

  PS! Saken fortsetter under bildet!

I AKSJON: Her ser du operatører fra beredskapstroppen under trening. Slik blir det også på Taraldrud..
I AKSJON: Her ser du operatører fra beredskapstroppen under trening. Slik blir det også på Taraldrud.. Foto:  Daniel Gauslaa, Forsvarets mediesenter/Forsvaret.

Sibo og skytehus

 • Som følge av høringsinnspillene er det tatt inn flere tiltak i planen for å redusere støy fra SIBO og skytehus. Det skal anlegges støyvoller med minimum 10-12 meters høyde rundt deler av anleggene, og SIBO er flyttet nærmere allerede planlagt støyvoll rundt 50- meterbanen for å oppnå bedre skjerming. Støydempende skjermvegg på skytehus er forlenget. l tillegg er det i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at det skal brukes støyabsorberende materialer innendørs på alle bygninger i SIBO hvor det skal benyttes treningsgranater. For å unngå refleksjonsstøy, er det også tatt inn krav om støyabsorberende materialer på alle fasader som vender mot SIBO.

 • Politiet har i utgangspunktet ønsket å kunne benytte treningsgranater utendørs i SIBO. l et av alternativene til forslag til reguleringsbestemmelser ble det derfor åpnet for å kunne overskride grenseverdiene for maksimalstøy med 10 desibel mellom kl. 10.00 og 14.00 inntil tre dager i uken. Et slikt unntak vurderes imidlertid ikke å ivareta hensynet til skoler og barnehager på en akseptabel måte, og er derfor tatt ut av bestemmelsene. l praksis innebærer dette at dagens treningsgranater ikke kan benyttes utendørs i SIBO.

 • All støy fra SIBO og skytehus vil være innenfor de fastsatte grenseverdiene. Støy fra treningsgranater og bruk av eksplosiver  dreier seg også om svært få hendelser sammenliknet med aktiviteten på skytebanene, i snitt ca. 20 pr. uke. Dette er likevel en type støy som kan antas å være noe mer sjenerende enn støy fra skytebanene. l arbeidet med å evaluere støybelastningen for omgivelsene etter at senteret har kommet i drift, bør støy fra treningsgranater og eksplosiver derfor ha et særskilt fokus i miljøoppfølgingsarbeidet. Det må i den sammenheng gjennomføres kontrollmålinger av den faktiske støyen fra disse aktivitetene. For å begrense belastningen for nærmiljøet, forutsettes det etablert gode varslingsrutiner for slike hendelser.

 • For å sikre at bruken av treningsgranater og eksplosiver ikke øker vesentlig over tid, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet tatt inn en ny reguleringsbestemmelse om at antall enkelthendelser med treningsgranater og eksplosiver samlet ikke skal overstige 1.250 pr år. Dette utgjør halvparten av det som i konsekvensutredningen er angitt som høyt scenario.

PS! Saken fortsetter under bildet!

I LUFTEN: Her ser du de nye politihelikoptrene som skal brukes på beredskapssenteret..
I LUFTEN: Her ser du de nye politihelikoptrene som skal brukes på beredskapssenteret.. Foto: Ola Mjaaland/NRK

Helikopterstøy

  • Helikoptrene ved senteret vil være i operativ tjeneste, og skal ikke drive trening ved senteret. Forventet omfang av flybevegelser vil være ca. 6 pr døgn (3 avganger og 3 landinger). Det er lagt vekt på å finne traseer for inn- og utflygning som i minst mulig grad gir ulemper for omgivelsene. Endelige traseer fastsettes i konsesjon etter luftfartsloven. Ingen av de foreslåtte traseene medfører overskridelser av anbefalte grenseverdier i de nasjonale støyretningslinjene (T-1442/16).

   Basert på erfaringer fra dagens bruk av politiets to helikoptre på Gardermoen, vil 53 % av flybevegelsene skje på dagtid (kl. 07-19), 24 % på kveld (kl. 19-23) og 23 % om natten (kl. 23-07). Dette innebærer at det i løpet av en skoledag i snitt vil være mindre enn 2 flybevegelser ved senteret. Om natten vil det i gjennomsnitt være i underkant av 1,5 flygninger pr. døgn. Hver enkelt flybevegelse vil bare være hørbar noen få minutter.

   Flere høringsinstanser har bedt om dokumentasjon på hvor mye de nye helikoptrene støyer, for å få en riktig angivelse av støyutbredelsen. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser i sin oversendeise av saken at de nye politihelikoptrene som nå er valgt, støyer mindre enn det som er forutsatt i støyberegningene.

   Selv om støy fra helikoptre er innenfor grenseverdiene, og antallet flybevegelser pr. døgn er begrenset, vil helikopterstøyen være hørbar i stor avstand fra senteret. Inn- og utflygningstraseer for helikoptre vil i hovedsak bli regulert gjennom egen konsesjon etter luftfartsloven. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har likevel tatt inn en ny reguleringsbestemmelse som forutsetter at flyvninger skal gjennomføres slik at de medfører minst mulig ulempe for omgivelsene. Bestemmeisen vil være førende når det som del av støyoppfølgingsplanen skal utarbeides retningslinjer for bruk av de konsesjonsgitte flytraseene. Traseen over Grønliåsen skal ikke benyttes mer enn nødvendig.

   Flere høringsinstanser har vært bekymret for støy fra helikoptervedlikehold, og for at det skal kunne drives vedlikehold på helikoptre som ikke er stasjonert på senteret. For å unngå usikkerhet rundt dette, og etter ønske fra Oppegård kommune, har departementet revidert reguleringsbestemmelsene slik at det kommer klart fram at de driftstekniske funksjonene ved senteret bare skal være for helikoptre som er fast stasjonert på senteret.

SETT FRA SØRØST: Helikopterplassen plasseres på en høytliggende del på tomten, parallelt med E6. I det fallende terrenget ned mot Snipetjern planlegges hangarer og hovedbygg.Illustrasjon..
SETT FRA SØRØST: Helikopterplassen plasseres på en høytliggende del på tomten, parallelt med E6. I det fallende terrenget ned mot Snipetjern planlegges hangarer og hovedbygg.Illustrasjon.. Foto:  JD/ Nordic - Office of Architecture og COWI AS.
Til toppen