Slik kan statsbudsjettet påvirke Oppegård

Her kan du finne noen punkter for hva som er ventet å gi økonomiske konsekvenser for Oppegård kommune i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2019.

Frie inntekter

 • Er midler kommunen fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.
 • Er avgjørende for økonomisk handlefrihet og utvikling av tjenestetilbudet i kommunen.
 • Består av skatteinntekter og rammetilskudd, og utgjør om lag 75 prosent av kommunes samlede inntekter.

I regjeringens forslag til statsbudsjett får kommunene 2,6 milliarder kroner i frie inntekter (skatt og rammetilskudd).

For Oppegårds del betyr det 49 millioner kroner i 2019.

Ski og Oppegård budsjetterer nå frie inntekter likt, og de frie inntektene i budsjettet øker med 4,1 prosent i forhold til justert budsjett for 2018.

Denne økningen skal dekke nye oppgaver som kommer i statsbudsjettet samt endringer som følge av demografi, økte pensjonskostnader og generell pris- og lønnskompensasjon.

Les også: Må spare 184 millioner på fire år

Oppgaver fra statsbudsjettet

Disse punktene er hentet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt informasjonsbrev til kommunene vedrørende forslag til statsbudsjettet:

 • Tidlig innsats i skolen

  200 milloner kroner av veksten i frie inntekter i 2019 kan blant annet brukes til flere lærerårsverk, også i kommuner som allerede oppfyller kravet til lærernormen.
 • Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 1. august 2018, helårseffekt

  Ved behandlingen av statsbudsjett for 2018 og revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble rammetilskuddet til kommunene økt som følge av økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage for 3-5-åringer. Endringen får helårseffekt i 2019, og rammetilskuddet økes med 47,1 millioner kroner.
 • Gratis kjernetid i barnehage for toåringer for familier med lav inntekt fra 1. august 2019

  Familier med lav inntekt har i dag tilbud om gratis kjernetid (20 timer per uke) for 3-5-åringer, samt barn med utsatt skolestart. Regjeringen foreslår å utvide ordningen til å inkludere toåringer fra 1. august 2019, og rammetilskuddet til kommunene økes med 45,7 millioner kroner.
 • Økt foreldrebetaling i barnehage fra 1. januar 2018, helårseffekt

  Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018 ble det besluttet å øke maksimalprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned fra 1. januar 2018. Dette gir noe lavere etterspørsel etter barnehageplass i 2019. Rammetilskudd til kommunene reduseres med 21,9 millioner kroner i 2019.
 • Økt foreldrebetaling i barnehage fra 1. august 2019

  Regjeringen foreslår i statsbudsjett for 2019 å øke maksimalprisen for en heltidsplass i barnehage med 50 kroner per måned fra 1. august 2019. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 65,8 millioner kroner.
 • Opptrappingsplanen for rusfeltet

  Regjeringen ønsker å øke bevilgningen til rusfeltet med 2,4 milliarder kroner i planperioden i 2019-2022. I 2019 er 200 millioner kroner av veksten i kommunenes frie inntekter begrunnet med økt satsing på rusfeltet.
 • Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering

  Stortinget har tidligere vedtatt en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering for årene 2017-2019. I 2019 er 100 millioner kroner av den foreslåtte veksten i kommunenes frie inntekter begrunnet med opptrappingsplanen.
 • Integreringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser

  For å legge til rette for behov for økt kapasitet, samt å imøtekomme kravet fra Stortinget om å likebehandle nybygg, oppgradering og modernisering, foreslås en samlet tilsagnsramme i 2019 på 2612 millioner kroner. Rammen gir rom for tilskudd til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser.
 • Utskrivningsklare pasienter

  Tilbudet til mennesker med psykisk helse- og rusproblemer skal styrkes. Betaling for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet. Som følge av dette overføres det 185 millioner kroner til kommunerammen.
 • Psykologer i kommunene

  Stortinget har vedtatt lovkrav om psykologkompetanse i norske kommuner som skal tre i kraft fra 1. januar 2020. Det foreslås å øke bevilgningen med 50 millioner kroner i 2019, tilsvarende 125 nye psykologstillinger.
 • Dagaktivitetstilbud til personer med demens

  Som en del av demensplan 2020 videreføres tilskuddsordningen til dagaktivitetstilskudd for hjemmeboende personer med demens. Det foreslås 50 mill kr til om lag 450 nye dagaktivitetsplasser i 2019. Kommuner som etablerer nye dagaktivitetsplasser i 2019, vil få økt tilskuddssats for disse tilsvare om lag 50 prosent av antatte kostnader.
 • Ressurskrevende tjenester

  På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen å stramme inn ordningen i 2019. Innslagspunktet foreslås økt til 1,32 millioner kroner. Dette er en økning ut over det som følger av anslått lønnsvekst for 2018 på 50.000 kroner. Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 prosent.
 • Innlemming av boligsosiale tilskudd i rammetilskuddet til kommunene

  Den gradvise innlemmingen av boligsosialt tilskudd i rammetilskuddet sluttføres i 2019 ved at ytterligere 8,9 millioner kroner innlemmes. Fra det boligsosiale kompetansetilskuddet foreslås å innlemme 15,6 millioner kroner i 2019.

Sitter igjen med 6 millioner kroner i 2019

I tillegg må de frie inntektene dekke økte finansutgifter som følge av høyere gjeld, ifølge økonomiplanen for 2019-2022.

Siden Nordre Follo vil ha en høy gjeldsbelastning i forhold til dagens nivå i Ski og Oppegård, vil det påvirke det politiske handlingsrommet. Dette skyldes at det er vedtatt betydelige investeringer.

Ifølge rådmannen må en økende andel av Nordre Follos frie inntekster benyttes til nedbetaling av lån og avdrag utover i økonomiplanperioden.

Etter dette sitter Oppegård kommune igjen med 6 millioner kroner (netto) i 2019 som kommunen selv kan disponere til lokale prioriteringer.

Merutgifter skal dekkes inn ved innsparing

Kommunens inntekter kommer hovedsakelig fra skatt og rammetilskudd, og det er liten mulighet til å påvirke inntektssiden, ifølge rådmann Lars Henrik Bøhler.

Han forklarer videre at gebyrer og brukerbetalinger er i stor grad enten forskriftsbestemt eller styrt etter selvkostprinsipper. Dette innebærer at dersom utgiftene øker uten tilsvarende inntektsøkning, må merutgiftene dekkes inn ved omstilling og effektivisering.

Rammetilskudd og skatt i 2019

Rammetilskuddet inkluderer 3,3 millioner kroner i regionsentertilskudd som følge av kommunereformen.

Når det gjelder skatteinntektene, anslås de å utgjøre 40 prosent av kommunens samlende inntekter i 2019. Gjennom inntektsutjevningen blir skatteinntekter omfordelt fra kommuner med høye skatteinntekter til kommuner med lave skatteinntekter. Inntektsutjevningen
gjøres gjennom rammetilskuddet. 

Oppegård er en skattesterk kommune. I 2017 utgjorde skatteinntektene 125,7 prosent i forhold til gjennomsnittet i landet. Etter inntektsutjevning utgjorde skatteinntektene 109,0 prosent av landsgjennomsnittet. Oppegård kommune ble i fjor trukket 134 millioner kroner i inntektsutjevningen.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2019 før i januar 2020, er det gjort et anslag på en skattevekst på 2,8 prosent fra 2018 til 2019 for kommunene.

Sport Fotball i Oppegård

Går i strupen på lokalpolitikere og kommunen

Fotballdronning Solveig Gulbrandsen går i strupen på lokalpolitikerne som mener at fotball ikke er en helårsidrett, og på kommunen som fraskriver seg alt ansvar. "Kanskje på tide alle fotballspillere med foreldre møter opp utenfor rådhuset og viser hvor mange som elsker fotball hele året!" Les hele saken

Nyheter Politiet i Nordre Follo informerer

– Det er ikke skummelt å si fra

Politikontakt i Nordre Follo, Solveig Kjeserud, reagerer sterkt på det som skjer i ungdomsmiljøet i Follo. – Jeg er bekymret for en ny trend som er i ferd med å få utvikle og sette seg i vårt nærmiljø, sier hun. Les hele saken

Til toppen