Boligutvikling på Fløysbonn

FRA 500 TIL 1200 BOLIGER: Forrige eier av DSV- og Jernia-tomtene ønsket å bygge ut tomtene med opptil 500 boliger, mens den nye eieren vil bygge mer enn det dobbelte av det. Illustrasjonen viser planen for opptil 500 boliger.

Vil bygge opptil 1200 boliger på Fløysbonn

Solon Eiendom har store boligplaner for de såkalte Jernia- og DSV-tomtene samt de andre tomtene de har kjøpt på Fløysbonn og Sofiemyr i det siste, men omreguleringsprosessen vil ta flere år.

Publisert

Den tidligere eieren av området, Loe Utvikling AS, ønsket å bygge ut Jernia- og DSV-tomtene med rundt 400 til 500 boliger, primært for barnefamilier.

Solon Eiendom ASA, som kjøpte de to store næringseiendommene for en halv milliard kroner for ett år siden, har et enda hårete mål for området. Ifølge utviklingsdirektøren i selskapet, Tom André Svenning-Gultvedt, ønsker de å bygge mellom 800 og 1200 boliger på det såkalte feltet B7 på Fløysbonn.

HAR STORE PLANER: Utbyggingsdirektør i Solon Eiendom, Tom André Svenning-Gultvedt, har store planer for Fløysbonn/Sofiemyr.

Arealet, som er på rundt 134 dekar, er i gjeldende kommuneplan avsatt til næringsbebyggelse, men er foreslått omregulert til boligformål. Kommunen har vedtatt at arealbruken skal tas stilling til i en områderegulering hvor man ser på en transformasjon av hele næringsområdet øst for Sam Eides vei.

– Det kommer nok mange boliger her på sikt og det blir en stor utvikling av området om noen år, men først må tomtene omreguleres til boligformål og det sistnevnte skjer ikke før om cirka fire år, sier Svenning-Gultvedt.

Les også: Bolig-boom på Fløysbonn

Trakk innsigelse etter mekling

Da kommuneplanen for 2019-2030 var under behandling for rundt ett år siden, kom det blant en innsigelse til de store boligplanene for B7 fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Fylkesmannen anså at boligbygging på Fløysbonn/Sofiemyr (felt B7) ville føre til en økning i personbiltrafikk, og at forslaget ikke er i tråd med den regionale planen og da heller ikke i tråd med Statlige planretningslinjer for bolig-, areal-, og transportplanlegging.

I innsigelsen ble det også påpekt at området ligger utenfor det prioriterte utbyggingsområdet, og det er lengre enn en kilometer til den nærmeste jernbanestasjonen (Solbråtan) og over to kilometer til Kolbotn stasjon.

"Området B7 er i tillegg støyutsatt og ligger innenfor både gul og rød støysone langs Kongeveien og Taraldrudveien, og området lengst øst vil også være støyutsatt fra beredskapssenteret og ligger her i gul støysone. Det er svært uheldig at det legges ut områder for ny støyfølsom bebyggelse i områder som ikke er egnet til dette", skrev Fylkesmannen.

Fire måneder senere ble det gjennomført en mekling hos Fylkesmannen, som resulterte i at Fylkesmannen trakk sin innsigelse til området B7.

Les også: Sjekk disse spenstige boligplanene

SØNSTERUDVEIEN 30: For tre år siden skrev vi om at Solon Eiendom hadde planer om å bygge ut bensinstasjonstomten med 48 leiligheter, fordelt på tre bygg.

Ikke prioritert i planperioden

Solon Eiendom ASA eier også bensinstasjonstomten i Sønsterudveien 30, som ble kjøpt våren 2012 med tanke på boligutvikling. 

For tre år siden skrev Oppegård Avis om at Solon Eiendom hadde planer om å bygge ut tomten med 48 leiligheter fordelt på tre boligblokker med høyde på fem til syv etasjer, men denne planen ble lagt på is. 

– Vi ønsker fortsatt å bygge boliger der, men denne saken tar lengre tid siden Sønsterudveien ikke er prioritert i den nåværende planperioden for 2020-2023, sier Svenning-Gultvedt i Solon Eiendom ASA.

I kommuneplanen står det at Sønsterudveien 30 skal ha felles planlegging med sentrumsområdet på Sofiemyr.

"Ved omregulering skal bensinstasjonen erstattes med fortettet boligbygging. Den grønne skråningen mot småhusbebyggelsen i syd skal bevares i størst mulig grad.
Før området kan bygges ut skal ny adkomst til lokalsenteret i Sønsterudveien/Valhallaveien være på plass", står det i dokumentet.

Les også: Bladde opp en halv milliard kroner for å bygge flere hundre boliger her

Powered by Labrador CMS