Setningsskader i Kolben kulturhus

40 CENTIMETER NED: Ifølge kommunen ble det avdekket ved en rutinesjekk i fjor at grunnen rundt Kolbens sørøstlige hjørne og noen meter ut fra bygget mot Kolbotnvannet, hadde sunket opp mot 40 centimeter.
40 CENTIMETER NED: Ifølge kommunen ble det avdekket ved en rutinesjekk i fjor at grunnen rundt Kolbens sørøstlige hjørne og noen meter ut fra bygget mot Kolbotnvannet, hadde sunket opp mot 40 centimeter.

Har sunket 40 centimeter

Grunnen rundt Kolbens sørøstlige hjørne og noen meter ut fra bygget mot Kolbotnvannet, har sunket opp mot 40 centimeter. Det er også registrert setningsskader i bygget som gir seg utslag i sprekker i gulv og vegger enkelte steder. – Kolben står på peler til fast grunn, og det er derfor minimal risiko for at bygget synker, sier kommunen.

Publisert

Forrige uke fikk Oppegård Avis tips om at Kolben kunne ha sunket. Den lokale bevegelsen Oppegårds Venner viser til Ellen Sandnes fra Kolbotn som så at kommunen kontrollerte grunnforholdene i Strandliveien tirsdag 11. juni.

"Jeg gikk forbi to oppmålingsmenn  (red. anm.: utførende kontrollører, ansatte i kommunen) som sto i Strandliveien og målte opp bortover mot Kolben. Jeg spurte hva de målte opp og fikk til svar at Kolben hadde sunket og de kontrollerte om den fortsatt sank", sier Sandnes til Oppegårds Venner.

Avdekket sprekker i gulv og vegger enkelte steder

Leder for drift og vedlikehold i Eiendom Oppegård, Hogne H. Haug, bekrefter at kommunen utfører nå målinger for å  følge utviklingen av  såkalte setninger for Kolben.

"Vi har registrert at det er setningsskader i Kolben kulturhus som gir seg utslag i sprekker i gulv og vegger enkelte steder, noe som ikke er uvanlig for større bygg."

– Det er relativt vanlig at man oppdager setningsskader i et bygg, da bygget «setter seg», og man ønsker gjerne å utbedre disse skadene, sier Haug.

Han sier kommuen har registrert at det er setningsskader i Kolben kulturhus som gir seg utslag i sprekker i gulv og vegger enkelte steder, men at det noe som ikke er uvanlig for større bygg, ifølge Haug.

Les også: – Utsett prosjektet og velg en annen tomt

– Ingen indikasjoner på at Kolben synker

FORKLARER SITUASJONEN: Hogne H. Haug, leder for drift og vedlikehold i Eiendom Oppegård.
FORKLARER SITUASJONEN: Hogne H. Haug, leder for drift og vedlikehold i Eiendom Oppegård.

Haug mener at de utførende kontrollørene, som  Ellen Sandnes hadde snakket med forrige uke, hadde ikke noe grunnlag til å kunne uttale at Kolben synker.

– De innhenter måleresultater, som igjen blir analysert av andre, sier Haug.

Ifølge ham er det snakk om nivelleringsmålinger (red. anm.: beregninger av nøyaktige høydeforskjeller) som kommunen har gjennomført av Kolben for å se om setningsskader i Kolben kulturhus er stabile eller under videre utvikling.

SPRAKK PÅ TVERS: Dette bildet, som viser en tversgående sprekk i gulvet, ble tatt på toalettet i andre etasje i Kolben 4. april i år.
SPRAKK PÅ TVERS: Dette bildet, som viser en tversgående sprekk i gulvet, ble tatt på toalettet i andre etasje i Kolben 4. april i år.

– Dette er nødvendig for å kunne evaluere situasjonen over tid og iverksette eventuelle tiltak, sier Haug.

 

Han understreker at målingen som nå er utført, er den første referansemålingen i en rekke  kontrollmålinger. Disse skal utføres over tid, i minst ett eller to år, ifølge ham.

– Vi har nylig fått måleverdiene fra denne målingen, og etter samtale med fagekspertise mener de at det så langt ikke er noen indikasjoner på at Kolben synker eller at bygget er i bevegelse som gir en videre utvikling av setningsskader, sier Haug.

Han forklarer videre at Kolben står på peler til fast grunn, og det er derfor minimal risiko for at bygget synker.

– Det er med mindre det er direkte brudd på pelene eller at disse har mistet festet mot grunnfjellet – noe utførte befaringer samt de første målingene ikke indikerer, sier Haug.

"Det er ikke grunn til å tro at det er en sammenheng mellom setningsskadene i Kolben og at grunnen har sunket opp mot 40 centimeter."

Sank opp mot 40 centimeter

Ifølge Haug ble det i fjor avdekket ved en rutinesjekk at grunnen rundt Kolbens sørøstlige hjørne og noen meter ut fra bygget mot Kolbotnvannet, hadde sunket opp mot 40 centimeter.

– Vi har gjennomført befaring med eksterne geoteknikere for å evaluere hva som er årsaken og eventuelle konsekvenser for bygget. Årsaken ligger trolig i at sommeren 2018 var ekstrem tørr, og at grunnvannet derfor trakk seg tilbake. Dette førte til at grunnvannsstanden sank og kapilærtrykket i jordmassen forsvant, og jordmassen dermed sank sammen, forklarer lederen for drift og vedlikehold i Eiendom Oppegård.

Han sier at konklusjonen etter denne befaringen er at det ikke er grunn til å tro at det er en sammenheng mellom setningsskadene i Kolben og at grunnen har sunket opp mot 40 centimeter.

– Det ble derimot anbefalt at bygget monitoreres med nøyaktige målinger, for å følge med på om setningene er faste eller utvikler seg over tid.  Det er altså første runde (referansemålinger) av disse målingene som nylig ble gjennomført, sier Haug. 

Hva med svømmehallen?

– Kan man bygge en svømmehall på stedet med tanke på de vanskelige grunnforholdene?

De vanskelige grunnforholdene er ikke til hinder for å bygge en svømmehall på tomten (feltet BT3 i sentrumsplanen). Fundamenteringsmetode- og bæring av svømmehallen, og hva ellers som skal bygges på her, må ta hensyn til grunnforholdene, sier prosjektsjef i Oppegård kommune, Alan Raouf.

Ifølge framdriftsplanen skal saken om svømmehallen og flytende basseng behandles først i formannskapet 5. juni før det endelige vedtaket fattes i kommunestyret 11. juni, men siden tilbudsfristen for interesserte utbyggere ble utsatt til 7. juni har dette påvirket fremdriftsplanen. Den politiske behandlingen av saken har nå blitt utsatt til september, ifølge Raouf.

Som avslutningen av fase én i prosjektet skal det da foreligge en endelig forprosjekt med et skisse for anlegget, kalkyle, og forslag til finansiering og budsjett som kommunestyret skal ta stilling til. 

– Er entreprenøren valgt?

Nei, fristen var 7. juni. Vi er nå i en evalueringsfase, og kan ikke si noe om antall tilbydere eller tilbud før denne fasen er over. Beslutningen vil komme i forbindelse med sak til politisk behandling i september, sier Raouf.

Behov for supplerende grunnundersøkelser

– Hvor stor er faren for skred på den aktuelle tomten?

Faren for utrasing av strandsonen er påpekt i flere geotekniske rapporter for området Veslebukta. Under bygging eller annen belastning på strandsonen, gjøres det derfor tiltak mot utrasing. Eksempelvis ved bygging av svømmehall, vil byggetomten mot Veslebukta sikres med stålspuntvegg til fjell. All last fra bygg og tyngre konstruksjoner på tomten vil føres til fjell ved hjelp av stålkjernepeler, betongpeler eller en kombinasjon av disse, sier prosjektsjefen.

Han sier videre at siden grunnundersøkelsene ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å kunne utføre stabilitetsberegninger av terrenget, må det utføres supplerende grunnundersøkelser for å få oversikt over fjelldybder, lagdeling, type løsmasser og fastheten i jorden.

Slike supplerende grunnundersøkelser er pålagt utbygger av den aktuelle tomten å gjennomføre, sier Raouf.

Les også: Bevar Generasjonsparken

Feilmontering av rørene i byggefasen

For ett år siden avdekket Oppegård Avis at rundt 20-30 prosent av gråvannet fra Kolben ble i ti år sluppet ut i Kolbotnvannet som følge av feilmonteringen av rørene i byggefasen da Kolben ble bygd.

Kloakklekkasjen ble oppdaget av kommunen i 2017, men informasjonen om dette forble i kommunen frem til dette ble avslørt under kommunestyremøtet sommeren 2018. I cirka ett år har verken innbyggerne eller folkevalgte blitt informert om dette.

Les også: Kloakkutslipp fra Kolben hemmeligholdt i ett år

Powered by Labrador CMS