Sofiemyr skole

PROBLEMER MED TAKET: Det har vært mange taklekkasjer på Sofiemyr skole. I slutten av oktober ble det påvist taklekkasje i paviljong fire. Nå jobbes det også med undersøkelser og utbedringer av taket i paviljong to etter at det ble oppdaget fukt i noen av takplatene i denne delen av skolebygningen onsdag 13. november.
PROBLEMER MED TAKET: Det har vært mange taklekkasjer på Sofiemyr skole. I slutten av oktober ble det påvist taklekkasje i paviljong fire. Nå jobbes det også med undersøkelser og utbedringer av taket i paviljong to etter at det ble oppdaget fukt i noen av takplatene i denne delen av skolebygningen onsdag 13. november.

Kritisk behov for ny barneskole

Det jobbes fortsatt med undersøkelser og utbedringer av taket i to av paviljongene på Sofiemyr skole etter taklekkasjene denne høsten. I tillegg jobbes det med å fjerne kloakklukten i paviljong fire. FAU reagerer på rådmannens planer om å utsette bygging av ny skole og understreker at behovet er kritisk.

Publisert

Kommunen skriver at den kommunaltekniske virksomheten Eiendom Oppegård har engasjert rammeavtalepartneren Karlsen og Nordseth Entrepenør AS til å foreta en kontroll av tilstanden på samtlige tak på skolen i oktober.

– Dessverre viser det seg at det har oppstått en ny lekkasje i paviljong to (red. anm.: den delen av skolebygningen som ligger nærmest Holbergs vei) som ikke ble fanget opp i første kontroll, slik at en ny evaluering at taktilstanden må tas så snart det lar seg gjennomføre med tanke på været og sesongen vi nå går inn i, sier Hogne Haug, leder for drift og vedlikehold i Eiendom Oppegård.

Les også: Ny taklekkasje på Sofiemyr skole

Skiftet våt isolasjon og underpanel

Fuktproblemer eller muggsopp innendørs:

  • Kan gi trøtthet, hodepine og økt risiko for luftveisallergi og luftveissykdom både hos allergikere og ikke-allergikere. Mulige symptomer på  dette kan være: pustebesvær, hoste, piping i brystet, luftveisinfeksjoner, bronkitt, allergisk rhinitt og eksem.
  • Mye tyder på at fuktskader og muggsopp i inneklimaet kan være knyttet til utvikling av astma og allergi, og ikke bare til forverring av symptomer hos de som allerede har disse.
  • Enkelte muggsopper vokser ved 37°C og kan forårsake ulike infeksjoner i
    menneskekroppen, blant annet lungeinfeksjoner, ørebetennelse og soppinfeksjoner. Dette er først og fremst et problem for personer med sterkt svekket immunforsvar, og som en
    komplikasjon ved andre sykdommer.
  • Gjelder det din arbeidsplass, ta opp problemet med arbeidsgiver, gjerne via verneombudet, arbeidsmiljøutvalget eller bedriftslegen.
  • Kilde: Helsenorge.no, Mycoteam

 

Kommunen har åpnet opp taket i det området i paviljong to hvor taklekkasjen var avdekket for litt over en uke siden. Dette ble gjort for en videre inspeksjon i takkonstruksjonen, ifølge Hogne Haug.

– Her ble det skiftet noe våt isolasjon og rupanel (red. anm.: underpanel i en takkonnstruksjon) fra oversiden. Det ble ikke påvist skader i konstruksjonen. Arbeidene her er nå utbedret og  reparert, men det gjenstår noe utbedring av innvendige himlingsarbeider som tas fortløpende. Dette vil være ferdig i løpet av neste uke, sier han.

Ifølge brevet fra 15. november, fra rektor Kjetil Myklebust til foresatte ved skolen, vil dette ikke ha konsekvenser for klasserommene og undervisningen.

Måtte stenges etter funn av våt isolasjon

Det har vært mange taklekkasjer på Sofiemyr skole de siste årene. Tidligere i år ble det avdekket muggsopp i alle kontrollerte rom på skolen.

I slutten av oktober skrev Oppegård Avis om en taklekkasje i paviljong fire. Musikkrommet, kunst- og håndverksrommet, spiserommet med kjøkkenet og klasserommene til førsteklassingene holder til i denne paviljongen.

– En enkeltlekkasje som dette, forutsatt at det blir tørket opp raskt, gir ikke risiko for muggsoppdannelse.

Hogne Haug, leder for drift og vedlikehold i Eiendom Oppegård

Taklekkasjen var i kunst- og håndverksrommet og i korridoren ved siden dette rommet, men ble vurdert til å skyldes en enkelthendelse.

En enkeltlekkasje som dette, forutsatt at det blir tørket opp raskt, gir ikke risiko for muggsoppdannelse. Det er nå tettet mellom taktekkingen og takhetten. Det er så langt ingen indikasjoner på gjenværende fuktighet eller at dette har vært en lekkasje over tid, eller gjentagende lekkasje samme sted, som gir økt fare for problematikken med muggsopp, sa Hogne Haug, leder for drift og vedlikehold i Eiendom Oppegård, da Oppegård Avis fikk tips om dette fire dager senere.

Verken foresatte eller FAU ved skolen ble informert om lekkasjen før Oppegård Avis omtalte saken bredt.

29. oktober, det vil si åtte dager etter at taklekkasjen hadde blitt påvist av kommunen, ble det gjennomført ytterligere inspeksjoner av undertaket i paviljong fire. Etter funn av våt isolasjon over himlingsplatene i kunst- og håndverksrommet ble dette rommet stengt. 

Avdekket feilkonstruksjon i paviljong fire

Nå sier Hogne Haug at ytterligere bygningstekniske undersøkelser av taket i paviljong fire har avdekket en feilkonstruksjon i gjennomføring av en ventilasjonskanal.

– Dette har vært medvirkende årsak til den siste lekkasjen i dette området. Lekkasjen er midlertidig reparert og tettet, men taket må åpnes igjen for ytterlig inspeksjon. Det har ikke latt seg gjøre på grunn av de nedbørsmengdene som har vært, men kommunens rammeavtalepartner vil ta denne jobben så snart det er åpning i værmeldingen, sier han.  

PAVILJONG FIRE: Krypkjelleren i denne paviljongen har en gymsal og garderober, men har vært stengt siden høsten 2015. Ifølge Reinertsen-rapporten fra 2015, kan den ikke brukes til noe før problematikken med mugg, råtebekjempelse og ventilasjonsanlegget der er utbedret. I rapporten står det at krypkjelleren ikke har isolasjon og knotteplast på muren under bakkenivået, og at området er dårlig drenert. Dette medfører at vanntrykket står mot veggen og skaper fuktighet i påforingsvegger inne, og skaper spesielt dårlig inneklima.
PAVILJONG FIRE: Krypkjelleren i denne paviljongen har en gymsal og garderober, men har vært stengt siden høsten 2015. Ifølge Reinertsen-rapporten fra 2015, kan den ikke brukes til noe før problematikken med mugg, råtebekjempelse og ventilasjonsanlegget der er utbedret. I rapporten står det at krypkjelleren ikke har isolasjon og knotteplast på muren under bakkenivået, og at området er dårlig drenert. Dette medfører at vanntrykket står mot veggen og skaper fuktighet i påforingsvegger inne, og skaper spesielt dårlig inneklima.

Kostnaden på disse utbedringene er ikke ferdigstilt ennå, ifølge Haug.

Les også: – Fuktskader må avdekkes og løses

Kloakklukt i paviljong fire

I mars 2019 varslet en ansatt ved Sofiemyr skole kommunen om vond lukt i paviljong fire, og utfordringer i forhold til helse og inneklima.

Les også: – Kravene er oppfylt

Nå viser det seg at det har vært problemer med kloakklukten ved paviljong fire igjen.

"Det kan det tyde på at vi har en stakeluke i krypkjeller som muligens ikke er helt tett. Dette er et rom som er beregnet for å holde på tilsigsvann, og vi har i sommer kjørt undertrykk ut fra dette rommet på grunn av muggsoppproblematikken, slik at lukten nå trekker ut fra dette rommet og ut i skolegården. Vi har bestilt tømming av kommen i dette rommet for inspeksjon, og kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har dette på plass. Pumpebil fra Norva 24 vil komme i begynnelsen av uken", skriver rektor Kjetil Myklebust i et brev til foresatte i dag, 25. november.

Ifølge ham er det også planlagt en ny rundvask av skolen i juleferien (re. anm.: Forrige gang var det ved skolestarten i august), og Mycoteam AS vil også gjennomføre nye målinger for å kartlegge problematikken rundt muggsopp på skolen.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at som følge av avvik etter funn av muggsopp i alle kontrollerte rom tidligere i år, har kommunen doblet frekvensen på rundvask av skolen, fra en til to ganger i året.

Vedtatt revet

Sofiemyr skole er 55 år gammel og har 375 elever. Skolen, som bærer preg av alder og dårlig vedlikehold, merker en økning i antall elever på grunn av tilflytting, ifølge det ferske budsjettinnspillet fra Nordre Follo kommunale foreldreutvalg (NFKFU). Sistnevnte ble dannet 23. september i år da de kommunale foreldreutvalgene i Oppegård og Ski ble slått sammen.

Sofiemyr skole er vedtatt revet. Det var opprinnelig planlagt å bygge en ny barneskole på en nabotomt hvor ungdomsskolen ligger i dag.

Det har vært store driftsutfordringer på Sofiemyr skole de siste årene. Behovet for strakstiltak, ifølge tilstandsrapporten fra 2015, er på 3,8 millioner kroner, men behovet for andre nødvendige tiltak for å få skolen opp til en akseptabel standard i forhold til brann, sikkerhet, inneklima og energiforbruk er mye større.

Dersom kommunen utfører de mest nødvendige tiltak, vil skolen fortsatt ikke ha en standard i nærheten av dagens krav til skoler og utforming av slike, ifølge tilstandsrapporten.

Det er gjennomført en konseptvalgutredning for en ny skole (red. anm.: den ble fremlagt for politisk behandling våren 2019). I det videre arbeidet ble det blant annet vedtatt at det skal vurderes en modulbygg, men per i dag har det blitt bevilget kun cirka 40 millioner kroner til rehabilitering av den gamle skolebygningen.

Byggearbeidene skulle starte tidligst i 2022 etter at ungdomsskoleelevene skulle flytte inn i den nye ungdomsskolen på Sofiemyr. Med byggearbeidene på halvannet til to år, ville det være snakk om ventetid på minst fem år.

Foreslått utsatt

Lekkasjer og muggsopp vil trolig prege hverdagen til elever og ansatte ved Sofiemyr barneskole i mange år. Fremdriften av dette prosjektet, prosjektet om Fram ungdomsskole på Sofiemyr samt utvidelsen og rehabilitering av barneskolen på Greverud har nylig blitt foreslått utsatt og avhenger av boligbyggingen i området, ifølge rådmann Gro Herheim.

Som følge av den vanskelige økonomiske situasjonen i Nordre Follo, har rådmannen foreslått å utsette arbeidet med absolutt alle prosjektene i vår kommune utenom det allerede igangsatte byggeprosjektet "Ny Kolbotn skole".

– Alle de andre prosjektene skal utsettes i påvente av behovsanalyser og behovsplaner hvor kommunens behov vurderes helhetlig og strategisk, sier rådmann Gro Herheim.

Hun presiserer at om prosjektene realiseres eller utsettes er opp til folkevalgte. Situasjonen vil bli avklart i kommunestyret i juni 2020.

Rådmannen har også foreslått at hoveddelen av de vedtatte budsjettmidlene til prosjektene blir foreløpig innlemmet i en ny helhetlig skolebehovsplan for Nordre Follo slik at kun midler til forprosjektene gjenstår.

Strakstiltak frem til riving i 2020-2025

Foreldreutvalget (FAU) ved Sofiemyr skole er meget kritiske til rådmannens planer om å utsette prosjektet ytterligere. De mener at et nytt skolebygg må prioriteres og at behovet for det er kritisk. Det kommer frem i det ferske budsjettinnspillet fra det kommunale foreldreutvalget (NFKFU) fra november 2019.

"Utformingen av skolebygget gir ikke de arealene som trengs. Skolen har ikke et fellesrom/aula, gangene bærer preg av å være trange og mangler løsninger for oppheng av klær og skolemateriell. Ventilasjon og inneklima har mangler, noe som tilstandsrapporten helt klart antyder", skriver FAU ved Sofiemyr skole.

De påpeker at i tilstandsrapporten for Sofiemyr skole fra høsten 2015 ble det anbefalt strakstiltak (red. anm.: anbefalte tiltak som burde ha vært gjennomført ut over ordinært vedlikehold i løpet av ett til to år, det vil si i 2016-2017) til 3,8 millioner kroner, slik at den eksisterende skolebygningen kunne brukes i fem til ti år til (frem til 2020-2025). Om to til fem år, det vil si i 2017-2020, skulle det i tillegg settes i gang midlertidige tilitak til 820.000 kroner.

Ifølge FAU har kun det ene av de mange strakstiltakene i rapporten (red. anm.: tiltak 24: brannklassifiserte dører og innevegger, med en anslått kostnad i rapporten på 0,6 millioner kroner) blitt gjennomført på skolen.

"Nå er vi straks i 2020 og det er gått fem år. Det haster med å få til en løsning slik at elever og lærere får optimale forhold for å drive med skolearbeid", skriver FAU.

FAU skriver at strakstiltak gjelder oppgradering av det elektriske anlegget samt tiltak som forbedrer inneklima. Det understrekes også at ny taktekking må prioriteres, og at skolen i tillegg har behov for gjennomgående overflatebehandling.

"Vi opplever at skolen er innenfor minimumskravet når det gjelder hva som må gjøres, men at kommunen ikke strekker seg mer enn nødvendig. Dette er fordi Oppegård kommune ønsker å bygge en ny skole, noe som tilstandsrapporten fra 2015 også fremhever som det mest økonomisk fornuftige på lang sikt," skriver FAU.

Varsler om orienteringssak til våren

I en orienteringssak til formannskapet, med en oversikt over de viktigste sakene som kommunen har jobbet med i år og status på disse per november 2019, står det følgende om Sofiemyr skole:

"Det er utarbeidet en rapport for rom-og funksjonsprogram i samarbeid med brukerne, og det arbeides med mulighetsstudie (KVU). Det tilrettelegges for en orienteringssak til folkevalgtevåren 2020."

Les også: Ingen store strakstiltak på skolene våre i år