Ny ungdomsskole og idrettshaller i Sofiemyr idrettspark

SKULLE ÅPNES I 2022: Det er planlagt en ny ungdomsskole på Sofiemyr for 630 elever. Ungdomsskolen skal erstatte dagens ungdomsskoler på Fløysbonn og Hellerasten. I tilknytning til bygging av skolen, er det planlagt for bygging av idrettshaller med fire spilleflater.
SKULLE ÅPNES I 2022: Det er planlagt en ny ungdomsskole på Sofiemyr for 630 elever. Ungdomsskolen skal erstatte dagens ungdomsskoler på Fløysbonn og Hellerasten. I tilknytning til bygging av skolen, er det planlagt for bygging av idrettshaller med fire spilleflater.

Har allerede investert 35 millioner kroner i Fram skole og flerbrukshall

Den nye ungdomsskolen og idrettshaller i Sofiemyr idrettspark, som skulle ferdigstilles i slutten av neste år, har frem til nå kostet kommunen 35 millioner kroner, hvorav 20 millioner kroner ble brukt på prosjektering.

Pengene ble brukt på gjennomføringen av konseptvalgutredning (KVU), skisseprosjektet og forprosjektet, sier virksomhetsleder for byggeprosjekter i Nordre Follo kommune, Aud Val.

ANSVARLIG FOR PROSJEKTET: Virksomhetsleder for byggeprosjekter i Nordre Follo kommune, Aud Val.
ANSVARLIG FOR PROSJEKTET: Virksomhetsleder for byggeprosjekter i Nordre Follo kommune, Aud Val.

Hun sier rundt 20 millioner av de 35 millioner kroner (ekskl. merverdiavgift) ble brukt på selve prosjekteringen, som totalleverandøren Skanska og tilknyttede rådgivere har utarbeidet i samarbeid med kommunen.

Prosjekteringsarbeidet i regi av Skanska, som ble startet opp i mai 2019, ble avsluttet i februar i år.

Les også: – Fram er nøkkelen for å løsne skoleproppen

Avgjøres denne måneden

SKULLE ÅPNES I 2022: Elever som sogner til Hellerasten og Fløysbonn ungdomsskoler skulle gå ved den nye ungdomsskolen i Sofiemyr idrettspark i 2022.
SKULLE ÅPNES I 2022: Elever som sogner til Hellerasten og Fløysbonn ungdomsskoler skulle gå ved den nye ungdomsskolen i Sofiemyr idrettspark i 2022.

      Fram skole og idrettshaller

  • Ny ungdomsskole (syv-parallell skole med plass til 630 elever, etter den tidligere planlagte  sammenslåing av Hellerasten og Fløysbonn skoler) med ny idrettshall (med fire spilleflater og tilhørende fasiliteter) som kan benyttes av skolene på dagtid. På ettermiddag/kveldstid vil hallen være tilgjengelig for idretten, lag og foreninger.
  • Skulle bygges i Sofiemyr idrettspark rett etter nyttår 2020.
  • Skolen og idrettshallen skulle «henge sammen» som et bygg på fem etasjer. Skolens trinnområder skulle ligge på Sofiemyrplatået med tre fulle etasjer. Idrettshallene skulle ligge på nedre nivå.
  • Bruttoareal: ca. 20.000 kvm.
  • Skulle ferdigstilles i slutten av 2021, med innflytting i 2022.

Oppegård Avis har spurt Aud Val om eventuelle konsekvenser ved den ytterligere utsettelsen av prosjektet eller ved en eventuell stans av det.

Det vil ikke koste kommunen noe fra den dagen prosjektet settes på vent eller stanses, sier hun.

Virksomhetslederen for byggeprosjekter i kommunen forklarer at i kontrakten med Skanska har kommunen beskrevet en frigjøringsklausul som sier at prosjektet når som helst kan settes på vent eller avbrytes, uten at ytterligere kostnader hos leverandør påløpes.

I tillegg er det en forutsetning for gjennomføring av bygging at det foreligger en politisk investeringsbeslutning for prosjektet, sier Val.

Skanskas vedståelsesfrist utløper 3. juli 2020

Oppegård Avis har tidligere skrevet at den politiske behandlingen av saken er utsatt inntil behovsanalyser og politisk behandling av investeringer i Nordre Follo er gjennomført av kommunestyret i slutten av juni i år.

Val sier videre at utover det ovennevnte vil den økonomiske konsekvensen være at leverandørens vedståelsesfrist utløper 3. juli 2020. Det sistnevnte betyr at etter at denne fristen er utløpt vil Skanska ikke være bundet av tilbudet fra kommunen.

En generell prisstigning på 3 prosent må også regnes inn. En endring i prosjektets omfang kan også medføre større eller mindre omprosjektering. Hvis det blir foretatt vesentlige endringer i prosjektet så vil det naturlig ha innvirkning på den kalkulerte prisen og denne må da kalkuleres på nytt, sier hun.

Les også: Uten basishall, men mulig med takkhøyde på ni meter

Store kostnader og konsekvenser for tre skoler

SKOLEKABALEN: Nåværende Sofiemyr barneskole (til venstre på bildet) skulle rives og eiendommen skulle selges for boligutvikling. Nåværende Fløysbonn ungdomsskole (til høyre på bildet) skulle rives og det skulle bygges en ny ungdomsskole nord for den.
SKOLEKABALEN: Nåværende Sofiemyr barneskole (til venstre på bildet) skulle rives og eiendommen skulle selges for boligutvikling. Nåværende Fløysbonn ungdomsskole (til høyre på bildet) skulle rives og det skulle bygges en ny ungdomsskole nord for den.

Ifølge den siste behovsanalysen for skolebyggene i Nordre Follo vil bygging av Fram skole med flerbrukshall få følger for tre skoler: Fløysbonn skole, Sofiemyr skole og Hellerasten skole.

I løpet av årene er det gjennomført oppgraderinger og brukertilpasninger ved Fløysbonn skole, og det har vært diskutert om skolen kunne brukes som barneskole når elevene på ungdomstrinnet flyttet over til Fram skole.

 

Ifølge tilstandsrapporten fra januar 2018 vil en bruksendring, eller rehabilitering av Fløysbonn skole fra ungdomsskole til barneskole, medføre store kostnader.

Det er også slik at en utsettelse av Fram skole vil føre til en utsettelse av ny Sofiemyr skole, fordi det er planlagt at den nye barneskolen skal bygges på tomten der Fløysbonn skole ligger i dag.

Sofiemyr skole har mest kritisk behov for en rask vurdering på grunn av både skolekapasitet og skolemiljø/kvalitet, ifølge den ferske behovsanalysen for skolebyggene i Nordre Follo.

Les også: Sofiemyr skole, et bygg i fritt forfall: Er ikke 60 prosent avvik nok?

Når den forventede tekniske levealderen om ett år

Fløysbonn skole, som er 49 år gammel (fra 1971) og nærmer seg den forventede tekniske levealderen på 50 år, har også dårlig teknisk tilstand. Oppegård Avis har tidligere skrevet at bygningen preges av feil og mangler i forhold til dagens byggetekniske krav og forsvarlig sikkerhetsnivå, men at den kan holdes i drift frem til 2021 med nødvendige strakstiltak på 500.000 kroner.

Det har vært gjennomført en mulighetsstudie som drøftet alternativene rivning eller rehabilitering av Fløysbonnbygget. Resultatet av mulighetsstudie ble rivning av Fløysbonnbygget, og bygging av en ny barneskole på delvis samme plassering som det eksisterende Fløysbonnbygget.

Hellerasten skole, som tar imot elever fra Tårnåsen barneskole, er fra 1967. Det er tidligere vedtatt at også denne ungdomsskolen skulle rives og at tomten kunne selges. Elever som i dag hører til Hellerasten skole ville da få Fram skole som sin nærskole.

Store elevkull i årene fremover

Konsekvensen av å utsette bygging av Fram skole med flerbrukshall er at det vil være elever i Nordre Follo som får sin skolegang i bygg som har stort behov for vedlikehold og oppussing.

Tilgang til spesialrom kan bli redusert som følge av at noen klasserom ikke lenger er egnet til undervisning på grunn av bygningstekniske utfordringer. Uten tilgang til spesialrom, gode fellesareal og tilstrekkelig antall grupperom vil det være krevende å få gjennomført en undervisning som gjør at elevene når kompetansemålene slik de er skissert i den reviderte læreplanen Kunnskapsløftet.

Behovsanalysene viser også at i årene fremover vil det komme store elevkull fra Tårnåsen, Sofiemyr og Østli til disse ungdomsskolene.

Les også: Vil selge kommunale eiendommer for å bygge skoler

Powered by Labrador CMS