Fra busslommer til kantstopp

FØRSTE BUSSLOMME FJERNET: Den aller første kantstoppen for buss ble montert sør før rundkjøringen Skiveien/Sønsterudveien torsdag 14. november.
FØRSTE BUSSLOMME FJERNET: Den aller første kantstoppen for buss ble montert sør før rundkjøringen Skiveien/Sønsterudveien torsdag 14. november.

Første kantstopp er nå på plass

Onsdag denne uken ble saken om Sønsterudveien drøftet i hovedutvlaget for samferdsel i Akershus. Fylkespolitikerne vil ikke snu i denne saken.

Publisert

– I går hadde hovedutvlaget for samferdsel i Akershus sitt aller siste møte før Akershus går inn i nye Viken fylke. Vi fikk bekreftet i møtet at tiltakene for økt bussframkommelighet i Kongeveien og Sønsterudveien gjøres på bakgrunn av fylkestingets generelle føringer om å prioritere økt framkommelighet for bussen, sier fylkespolitiker Solveig Schytz (V), som er leder av hoveduvalget for samferdsel i Akershus.

FAST REPRESENTANT FRA FOLLO: Fylkespolitiker Solveig Schytz (V) er bosatt i Ås og er leder av hoveduvalget for samferdsel i Akershus. Nylig har hun blitt valgt inn i fylkestinget for Viken fylkeskommune. Hun er nå den eneste faste respresentanten i komiteen for samferdsel fra Follo.
FAST REPRESENTANT FRA FOLLO: Fylkespolitiker Solveig Schytz (V) er bosatt i Ås og er leder av hoveduvalget for samferdsel i Akershus. Nylig har hun blitt valgt inn i fylkestinget for Viken fylkeskommune. Hun er nå den eneste faste respresentanten i komiteen for samferdsel fra Follo.

Det var i forbindelse med protestaksjonen og underskriftskampanjen "Nei til å tette busslommene i Kongeveien og Sønsterudveien i Oppegård kommune", som Eirik Storjordet fra Kolbotn satte  gang lørdag 9. november, at Schytz ba administrasjonen i Akershus fylkeskommune om litt mer bakgrunnsinformasjon om den konkrete saken.

Nylig har Venstre-politikeren fra Ås blitt valgt inn i fylkestinget for Viken fylkeskommune. Hun er nå den eneste faste respresentanten i komiteen for samferdsel fra Follo.

Tønnes Steenersen (FrP) fra Ski har blitt valgt inn som første vararepresentant i den samme komiteen. Oppegård Avis har tidligere skrevet at Steenersen er meget kritisk til tiltaket med fjerning av busslommene i Sønsterudveien og Kongeveien.

Les også: Kjemper for busslommene i Sønsterudveien og Kongeveien

– Dette gjøres på bakgrunn av fylkestingets generelle føringer om å prioritere økt framkommelighet for bussen.

Solveig Schytz (V), fylkespolitiker

Mangler 150 underskrifter fra fylket

Gjennom å samle underskrifter har du som innbygger i en kommune eller et fylke rett til å sette en sak på den politiske dagsorden. Du har imidlertid ikke krav på noe bestemt utfall av saken.

Om ansvarsfordelig i dag og fra  og med 2020:

 • Statens vegvesen (SVV) administrerer fylkesvegene på vegne av Akershus fylkeskommune frem til 1. januar 2020.
 • Det betyr at SVV følger opp både planlegging og bygging på fylkesveiormådet etter konkrete vedtak og generelle føringer gitt av fylkestinget. 
 • Fra nyttår, når regionreformen trer i kraft og Akershus, Buskerud og Østfold slås sammen til Viken, får det nye fylket mer ansvar på dette området: da vil fylkestinget selv administrere fylkesveiene. 

Du må bo i den kommunen eller det fylket saken gjelder for å foreslå eller skrive under på en sak. Ungdom under 18 år kan foreslå saker.

I Oppegård eller Nordre Follo må du samle underskrifter fra minimum 300 innbyggere for å sette en sak på den politiske dagsorden.

Siden Sønsterudveien er en fylkeskommunal vei, gjelder det regler for en fylkeskommune. Det betyr at du må samle inn underskrifter fra minimum 500 av innbyggerne i Akershus fylke.

Foreløpig har litt over 350 mennesker signert underskriftskampanjen til Eirik Storjordet. Innlegget hans har blitt delt rundt 430 ganger.

– Det stemmer at om et innbyggerinitiativ samler 500 underskrifter, så skal det behandles i fylkestinget. Når et slikt initiativ kan behandles nå vet jeg ikke, sier Schytz.

Første kantstopp er allerede på plass

Oppegård Avis har nylig skrevet at busslommene langs hele Sønsterudveien og ved klubbhuset i Kongeveien blir fjernet og erstattet med seks nye kantstopp (red. anm.: Kantstopp er en holdeplass med stopp i kjørebanen), slik at bussene stopper i veien mens de slipper passasjerer av og på. Det betyr at bilene må stå bak og vente.

FIRE UKER: Arbeidene skal pågå på dagtid mellom klokken 07:00 og 19:00 mandag til fredag fram til begynnelsen av desember. Det benyttes manuell dirigering og signallys.
FIRE UKER: Arbeidene skal pågå på dagtid mellom klokken 07:00 og 19:00 mandag til fredag fram til begynnelsen av desember. Det benyttes manuell dirigering og signallys.

TORSDAG 14. NOVEMBER: Slik så det ut klokken 16:00 torsdag ettermiddag. Video: Yana Stubberudlien

Arbeidet med fjerning av busslommene i Sønsterudveien startet onsdag forrige uke, og i kveld har den første busslommen like ved rundkjøringen Skiveien/Sønsterudveien blitt erstattet med kanstopp.

Les også: Sjekk hvem representerer Nordre Follo i Viken fylkesting

For å løse hovedutfordringen 

– Å sikre at bussen kommer fram og ikke står i kø en en hovedutfordring for å kunne fortsette og øke kollektivtilbudet i Follo.

Solveig Schytz, leder av hoveduvalget for samferdsel i Akershus

Venstre-politikeren sier tiltakene i Sønsterudveien er en oppfølging av klare prioriteringer i fylkestinget om bedre framkommlighet for bussen samt bedre tilrettelegging for gående og syklende. Schyts understreker at løsningene som er valgt er de faglige anbefalingene fra SVV og Ruter.

– At bussen står i den samme køen som bilene er et økende problem, og er til hinder for å kunne utvikle og øke busstilbudet. Dette er en stor utfodring, særlig inn mot regionbyene Ås og Ski, og gjennom hele bybåndet inn mot Oslo, som Oppegård er en del av, sier Schytz. 

Hun påpeker at dette er grundig adressert som en hovedutfordring i Akershus fylkeskommunes samferdselsplaner og handlingsprogram for samferdsel de siste årene, og har hatt bred politisk tilslutning. Handlingsprogrammet for samferdsel 2019-2023 ble enstemmig vedtatt i desember 2018.

– Å sikre at bussen kommer fram og ikke står i kø en en hovedutfordring for å kunne fortsette og øke kollektivtilbudet i Follo, sier hun. 

– Flere stillestående køer og mer forurensning

– Det er en tankevekker at våre politikere ikke tør å ta tak i dette.

Eirik Storjordet, bosatt på Kolbotn, står bak protestaksjonen mot fjerning av busslommene i Sønsterudveien

Dette er noe Eirik Storjordet fra Kolbotn reagerer på:

– Hvordan kan man unngå at bussene står i den samme køen som bilene når man deler kjørebane og skaper enda flere køer? lurer han på.

Han mener det eneste SVV oppnår med dette tiltaket er at de skaper flere stillestående køer med mer forurensning, dårligere trafikksikkerhet for barn og dåligere fremkommelighet for utrykkningskjøretøy.

– Dersom folk i Oppegård kommune trenger ambulanse eller brannbil så får vi håpe at det ikke skjer i rushtiden. Det er jo derfor man har satt kriterier for antall biler i døgnet ved innføring av kantstopp (red. anm.: hvis årstrafikktallet er på over 12.000 kjøretøy i døgnet anbefales det tiltak med busslommer), påpeker han.

– Jeg er glad for at Statens vegvesen sier de vil følge med på utviklingen og at tiltakene fungerer slik det er tenkt.

Han mener det er et problem at fylkeskommunen nekter å ta nye oppdaterte målinger og lage en konsekvensanalyse som sannsynligvis vil dokumentere at dette tiltaket er i strid med regelverket og et overgrep mot befolkningen.

– Det er en tankevekker at våre politikere ikke tør å ta tak i dette. Det er enkelt og nesten gratis å teste ut hva konsekvensene blir ved stenging av busslommene: Man kan bare lage en provisorisk stenging av alle busslommene med kjegler i en periode for å se hvordan dette fungerer i stedet for å kaste millioner av kroner ut av vinduet, sier Storjordet.

Håper tiltakene fungerer etter hensikten

– Jeg håper tiltakene fungerer etter hensikten, at det blir tryggere å krysse veien, bussen kommer raskere fram, og at dette ikke fører til mer kø for bilene, sier Solveig Schyts.

Hun påpeker at det er flere tiltak enn bare kantstopp som skal gjennomføres samtidig på strekningnen.

– Nye leskur samt opphøyde overganger over veien er også viktige tiltak for at det skal bli tryggere å gå og sykle og mer attraktivt å reise kollektivt, sier hun. 

Fylkespolitikeren sier hun er glad for at SVV sier de vil følge med på utviklingen og at tiltakene fungerer slik det er tenkt.

Forventer fortløpende evaluering

Schytz sier at fylkespolitikerne har jobbet mye med hvordan de kan sikre at det skal bli enklere og mer attraktivt å reise kollektivt.

– Det går stadig flere busser, og veksten i kollektivtrafikken har vært formidabel. Siden Ruter ble etablert i 2008 har veksten i kollektivtrafikken i Akershus har vært på 80 prosent. Vi vil at den veksten skal fortsette, sier hun.

At bussen kommer fram, kommer i tide og er til å stole på er en viktig forutsetning for at flere skal kunne reise kollektivt i hverdagen, påpeher Venstre-politikeren.

– Jeg forventer at Viken fylkeskommune, som også får ansvar for administrasjon av fylkesveiene fra nyttår, følger opp arbeidet med å sikre god framkommelighet for bussen og bedre forhold for gående og syklende, og at det fortløpende evalueres om tiltakene som er satt inn, slik som å bygge kantstopp i stedet for busslommer på en del strekninger, fungerer etter hensikten, sier Schytz.

Dette er planen for Sønsterudveien og Kongeveien:

 • På begge sider av holdeplassene Nordberg, Frøyas vei og Sofiemyr senter skal det totalt etableres seks nye leskur og kantstopp.
 • Busslommene ved klubbhuset i Kongeveien og langs hele Sønsterudveien skal fjernes som følge av dette.
 • Det skal bygges fire opphøyde gangfelt på strekningen (ved innkjøringene til Ødegården, Sofiemyr senter, Frøyas vei og Søndre Skrenten)
 • Det skal etableres bedre belysning langs deler av strekningen.
 • Ved innkjøringene til Wessels vei og Holbergs vei skal krysningspunktene strammes opp ved å flytte fotgjengerfeltene litt lenger inn i Wessels vei og Holbergs vei.
 • Det er fylkeskommunen som har ansvar for strekningen.
 • Tiltakene, som gjennomføres i regi av SVV, har en kostnad på 5,5 millioner kroner.
 • Etter planen skal arbeidet være ferdig i begynnelsen av desember.
 • I anleggsperioden vil det være redusert framkommelighet i Sønsterudveien og Kongeveien.
 • I forbindelse med disse tiltakene vil det bli behov for lysregulering i cirka fire uker.
Powered by Labrador CMS