FORKLARER: Grethe Hovde Parr, som er avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, forklarer regelverket.
FORKLARER: Grethe Hovde Parr, som er avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, forklarer regelverket.

Statsforvalteren: – Tiltaket på Kolbotn skole var ikke lovlig

Statsforvalteren i Oslo og Viken er kritisk til forrige ukes tiltak på Kolbotn skole, med hjemmeskole på 7. trinn som følge av vikarmangelen.

Publisert Sist oppdatert

Forrige uke ble det som følge av vikarmangelen på skolen innført tiltak med hjemmeskole for elevene på 7. trinn på Kolbotn skole.

Som følge av dette har det kommet flere sterke reaksjoner fra både foresatte, men også fra politisk hold.

Gruppelederen for Nordre Follo Høyre, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (H), stilte seg kritisk til tiltaket med hjemmeskole som varte i fire dager. Hun reagerte sterkt på at det ble innført uten et vedtak med hjemmel i smittevernloven og stilte spørsmål rundt lovligheten ved et slik tiltak.

For å finne svar på dette, kontaktet vi Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Les også: Kritisk til hjemmeskole i fire dager som følge av vikarmangel

Manglet vedtak i smittevernloven

Etter å ha lest saken i Oppegård Avis skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken at de ikke kjenner faktum i saken. Allikevel kan Statsforvalteren bekrefte at det ikke finnes hjemmel i regelverket for å sende elever på hjemmeopplæring uten at det er fattet vedtak med hjemmel i smittevernloven § 4-1, som i tilfelle på Kolbotn skole forrige uke.

Etter å ha hatt kontakt med Utdanningsdirektoratet tidligere i dag, har Grethe Hovde Parr, som er avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, bekreftet skriftlig det ikke er lovlig elever hjem uten at det er fattet vedtak i smittevernloven.

– Vi kan bekrefte at verken opplæringsloven eller det midlertidige regelverket åpner for å sende elever på hjemmeopplæring uten at det er fattet vedtak med hjemmel i smittevernloven § 4-1, skriver Hovde Parr.

Hun påpeker at elever har krav på opplæringstilbud på skolen, og vikarmangelen ikke kunne brukes som hjemmel for å sende elever på hjemmeopplæring i flere dager.

– Kun force majeure-hendelser som for eksempel brann kunne ha vært unntaket fra regelverket, ikke vikarmangelen, sier Hovde Parr.

Mangler medisinfaglig begrunnelse

Hovde Parr bekrefter også at Statsforvalteren i Oslo og Viken støtter Utdanningsdirektoratets svar til Statsforvalteren i Rogaland for to uker siden da en liknende sak var under behandling. Dette står i konklusjonen i svaret:

«Kommunen kan ikke ta i bruk trafikklysmodellen eller stenge skoler helt eller delvis uten at det er fattet vedtak med hjemmel i smittevernloven § 4-1. Det samme gjelder der kommunen ønsker å gi elevene deler av opplæringen hjemme. Vurderingen av tiltakene etter § 4-1 må oppfylle kriteriene i § 1-5 om at tiltakene skal være basert på en klar medisinfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering... Dersom det grunnet høyt smittetrykk og påfølgende høyt fravær eller uhåndterlig belastning på helsetjenesten er nødvendig å sette inn lokale smitteverntiltak, bør kommunestyret så langt det er mulig unngå å stenge eller begrense driften i skoler som et smitteverntiltak. Stenging bør derfor være siste utvei».

Ifølge kommunes egen rapportering har det ikke vært noen koronautbrudd på Kolbotn skole de siste ukene, men det har vært rapportert om mye sykdom i kommunen knyttet til forkjølelse og influensa.

Uenig med Statsforvalteren

Kommunalsjef Arnfinn Almås skriver på vegne av kommuneledelsen at de fortsatt mener at tiltaket på Kolbotn skole, med hjemundervisning i fire dager, var lovlig.

– Vi mener fortsatt at tiltaket var lovlig og ikke minst nødvendig slik situasjonen var. Skolene og barnehagene strekker seg langt for å opprettholde et normalt tilbud i en svært krevende tid og har anledning til enten å redusere åpningstid i barnehage eller SFO, eller gjennomføre digital hjemmeundervisning når de har vurdert og forsøkt andre muligheter. Dette er som sagt siste utvei, sier han.

Almås sier tiltaket ble drøftet med både områdeleder for skole og med ham som kommunalsjef.

– Vi mener tiltaket kan hjemles i opplæringslovens forventninger om blant annet gruppestørrelse som er pedagogisk forsvarlig og trygghetsskapende, forsvarlig og pedagogisk ledelse, relevant kompetanse i undervisningsfagene og retten til et trygt og godt skolemiljø for elevene.

– Pedagogiske vurderinger

Kommunalsjefen skriver at kommunen er godt kjent med at tiltaket med digital hjemmeundervisning skal gjøres basert på medisinskfaglige vurderinger fra kommuneoverlegen og politiske vedtak, slik det har blitt gjort tidligere.

– Vi gjorde pedagogiske vurderinger. Tiltaket ble gjennomført på grunn av svært høyt sykefravær og mangel på kjente og kvalifiserte vikarer. Vi så oss nødt til å gjennomføre digital hjemmeundervisning for å gi et trygt og godt undervisningstilbud for elevene på trinnet, forklarer Almås.

– Vi kunne heller ikke hente lærere fra andre skoler fordi det ville gitt fravær og like store utfordringer for andre skoler, legger han til.

Kommunalsjefen sier tiltak med overtidsbetaling brukes der det er mulig, men påpeker at det er lite handlingsrom for dette på barneskoler fordi lærerne underviser nesten hele dagen.

– Da måtte vi i så fall tilbudt undervisning før eller etter skoletid, men det så vi oss ikke stand til på grunn av all organiseringen det ville krevd. For mange elever ville nok det heller ikke vært ønskelig eller mulig, eksempelvis på grunn av skoleskyss eller deltakelse på fritidsaktiviteter.

– Forsvarlig og kvalitativt bedre

– Vi iverksatte digital hjemmeundervisning for å kunne gjennomføre en forsvarlig og kvalitativt bedre undervisning disse dagene enn det vi ville klart på skolen, sier Almås.

Det ble også vurdert at hjemmeskole ville være et bedre tilbud enn oppfølging på skolen i store sammenslåtte grupper eller klasser med få og ukjente vikarer, hvor det også var mangel på vikarer med godkjent lærerutdanning.

– Vi vurderer at dette var et nødvendig og godt tiltak. Skolen var ikke stengt og den digitale hjemmeundervisning ble gitt av kvalifiserte lærere selv om vi er klar over at det ikke er det samme som ordinær undervisning med de faste voksne på skolen, innrømmer kommunalsjefen.

Powered by Labrador CMS