BEKYMRET FOR STØY: Paal Sjøvall, Caroline Monstad Høgsnes, Helge Marstrander og Johanne Ingierd mener at hensynet til barna ikke er blitt hørt eller ivaretatt så langt i planprosessen med PNB.

– Hvem ivaretar barna?

FAU-representanter ved Tårnåsen og Hellerasten skoler krever at det nye beredskapssenteret planlegges med bedre støyskjermingstiltak.

Publisert

– Det kan ikke tillates at barn utsettes for støy slik det legges opp til i reguleringsplanen. Mellom 3.000 og 10.000 skudd og eksplosjoner daglig med tilhørende helikopterstøy vil medføre potensielle helseskader for barna. Seks skoler og barnehager med over 2000 barn vil få sine lærings- og oppvekstsvilkår sterkt forringet som følge av dette, sier Caroline Monstad Høgsnes (40) fra Tårnåsen.

Hun og de andre FAU-representantene fra Tårnåsen og Hellerasten skoler reagerer kraftig på forslaget til reguleringsplanen som er lagt ut til offentlig ettersyn. De mener planforslaget for Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) ikke ivaretar barnas beste, men vektlegger det økonomiske rundt prosjektet.

Les også: Slik blir politiets nye beredsskapssenter på Taraldrud

– Vi har full forståelse for at det er behov for et beredskapssenter, men forventer intet mindre enn at hensynet til barnas beste blir ivaretatt. Har Staten ikke råd til å skjerme området for støy på en bedre måte, har de ikke råd til å bygge dette beredskapssenteret, sier Helge Marstrander (48).

PS! Saken fortsetter under bildet!

Krever bedre tiltak

PNB: Slik kan beredskapssenteret bli seende ut fra luften, sett fra sør.
650-700 METER UNNA: Her kan du se at avstanden mellom planomradet til PNB og den narmeste boligbebyggelsen i Oppegård og Oslo kommuner er på mellom 650 og 700 meter.

Har Staten ikke råd til å skjerme området for støy på en bedre måte, har de ikke råd til å bygge dette beredskapssenteret.

Helge Marstrander (48), FAU-representant

FAU-representantene har nå bedt Kunnskapsdepartementet om å avgi en høringsuttalelse i saken.

Foresatte ved Tårnåsen skole har også rettet en henvendelse til barne- og likestillingsminister Solveig Horne der de ber om at hun tar opp saken i Stortingets spørretime og at departementet avgir høringssvar.

FAU-representantene påpeker at PNB planlegges tett på boligbebyggelse, skoler og barnehager på Tårnåsen, Sofiemyr og Bjørndal.

– Vi kan ikke akseptere utendørs skytebane få hundre meter fra skoler og barnehager, og krever at all skyting og sprengning skal foregå innendørs. Det blir ikke nok med ti meter høye støyvoller rundt skytebanene og overbygging av standplass. På dagtid vil støy uansett få stor negativ konsekvens for skolenes og barnehagenes bruk av friluftsområdene, ifølge planforslaget, sier Paal Sjøvall (45) og Johanne Ingierd (38).

Les også: Se Taraldrud fra fugleperspektiv

De er spesielt bekymret for omfanget og typen støy, og påpeker at støy fra skyting, sprengning og øvelser foreslås i hovedsak på dagtid mens barna er på skolen og i barnehagen. Ifølge planforslaget vil skuddmengden tilsvare 300 skudd i timen eller opp mot 1.000 skudd i timen ved høyt aktivitetsscenario.

Støyoverskridelser

Det foreligger to alternative forslag om tidsbegrensninger for å skjerme naboomgivelsene mot uønsket støy fra PNB. Støy fra skyting og øvelser tillates ikke i noen av disse alternativene på lørdager, søndager og helligdager, ifølge planforslaget.

Caroline Monstad Høgsnes påpeker at dersom det såkalte alternativ to får gjennomslag vil støy fra eksplosiver tillates med overskridelser på inntil ti decibel (dB) over grenseverdiene for maksimalhøyde mellom klokken 10:00 og klokken 14:00 inntil tre dager i uken (tirsdag til torsdag).

– Dette er akkurat i tidsrommet når barna er ute og leker i barnehager, har friminutter i skolegårdene og har uteskole. Ved Tårnåsen skole, som kalles "skolen i skogen", har barna uteskole en dag i uken fra første til fjerde klasse, og også de høyere trinnene bruker skogen mye i sitt undervisningsopplegg, sier FAU-representanten bekymret.

KOMMUNENS STØRSTE BARNESKOLE: Tårnåsen skole er kommunens største barneskole.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Uforutsigbar og uregelmessig impulsstøy

– Her er det snakk om uforutsigbar og uregelmessig impulsstøy fra skyting, sprenging og helikopterstøy, som vil oppleves helt annerledes enn for eksempel trafikkstøy, sier Monstad Høgsnes.  

Hun sier skogen barna oppholder seg i er langt nærmere enn det som er omtalt i planforslaget, og strekker seg i realiteten helt inntil området for det planlagte beredskapssenteret.

FRA LUFTEN Taraldrud sett fra fugleperspektiv. Her kommer beredskapssenteret.

– Vi er spesielt bekymret for typen støy barn og unge risikerer å bli utsatt for, og for omfanget av støyen. Mange barn opplever lyden av skudd og eksplosiver og helikopter som skremmende fordi de assosierer lyden med krig og konflikt. På Tårnåsen skole må noen barn forberedes på brannøvelser i forkant, fordi de blir redde av lyden. Andre barn synes skogen i seg selv er skummel. Skolen har  i tillegg en egen velkomstklasse med barn fra hele kommunen som har opplevd krig før de kom til Norge, sier Monstad Høgsnes.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Frem til 22. juni

FAU-representantene krever en bedre støyregulering og tidsbegrensing for skyte- og øvingsaktivitetene, samt at støyende virksomhet må bygges inn. De oppfordrer også alle innbyggere som blir berørt av PNB til å engasjere seg i saken og sende høringsuttalelse.

BEKYMRET FOR STØY: Paal Sjøvall, Caroline Monstad Høgsnes, Helge Marstrander og Johanne Ingierd mener at hensynet til barna ikke er blitt hørt eller ivaretatt så langt i planprosessen med PNB.

PS! Husk at høringsfristen går ut 22. juni. Kommentarer til planforslaget kan leveres digitalt på regjeringen.no/id2552260 eller på epost til postmottak@jd.dep.no

På hjemmesiden til regjeringen.no finner du også flere relevante plandokumenter, en illustrasjonshefte, tidligere høringsbrev og ulike vedlegg som handler om blant annet helikopterstøy og støy fra skyte- og treningsaktiviteter.

PS! Saken fortsetter under bildet!

– Ikke helseskadelig støynivå

Oppegård Avis har kontaktet Justis- og beredskapsdepartementet (JD) i forbindelse med saken. Etter departementets vurdering vil det være nok med de planlagte støy- skjermingstiltakene.

– De nærmeste områdene rundt PNB vil bli støyutsatt. Det er likevel store deler av friluftsområdene vest for Snipeåsen og nordover mot Grønliåsen hvor skyte- og øvingsstøy vil være mindre merkbar, og som fortsatt vil være attraktive som turområder. Det er uansett ikke tale om støynivå som kan være helseskadelig, presiserer fagdirektør Terje Johnsen i Justis- og beredskapsdepartementets politiavdeling.

– Vesenlig mindre sprengladninger

Johnsen understreker at skyte- og sprengningsøvinger er en viktig del av øvingsvirksomheten som skal foregå ved det planlagte beredskapssenteret.

– Med dette som utgangspunkt har det i planleggingen av senteret derfor blitt lagt spesiell vekt på å redusere utbredelsen av støy så mye som mulig. Dette gjelder både ved utforming av anlegget og bruk av terrenget, omtrent ti meter høye støyvoller og overbygging av standplass ved skytebane, samt ulike begrensninger på aktivitetene (tid og type), sier Johnsen.

Ifølge ham vil det i stor grad bli brukt lyddemper når det skytes, og det vil bli benyttet vesentlig mindre sprengladninger enn hva politiet normalt bruker ved slik øvingsvirksomhet.

Etter departementets vurdering gir forslaget til reguleringsplanen en god balanse mellom hensyn til nasjonale behov og lokale interesser.

Les også: Frykter ekspropriasjon på Taraldrud

– Vi vil samtidig gå nøye gjennom høringsuttalelsene vi mottar, og vurdere behov for justeringer av planen, sier Johnsen.

– Vil være effektive tiltak

NABOER: De nærmeste boligområdene på Ødegården, Hellerasten, Sofiemyr, Tårnåsen og Bjørndal ligger 650-700 meter unna det planlagte beredskapssenteret.

Johnsen sier det er utarbeidet støyberegninger som viser at de planlagte skjermingstiltakene vil være effektive.  

– Verken boliger, skoler eller barnehager i området vil bli belastet med mer støy enn det som er tilrådd i Klima- og miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, sier Johnsen.

Les også: Dette gamle huset på Taraldrud skal på flyttefot

Av de andre støyskjermede tiltakene som eventuelt kan vurderes på stedet, nevner han blant annet plassering i terreng, byggutforming og hvordan byggene plasseres i forhold til hverandre, samt ulike restriksjoner på trening (mengde, tid og type) og skyteretning. Når det gjelder støykonsekvenser, skal de testes gjennom simulering, ifølge Johnsen.

Han presiserer at skyte- og sprengningsøvelser skal foregå både innendørs og utendørs.

– De nasjonale beredskapsressursene har behov for realistisk trening under ulike forhold, både innendørs og utendørs. Det er ikke økonomiske hensyn som begrunner behovet for utendørs trening. Uten tilgang på det på senteret vil politiet måtte benytte fasiliteter som ligger et godt stykke unna Oslo. Det vil ha negativ innvirkning på beredskapen og på muligheten for samtrening mellom politiets nasjonale beredskapsressurser og andre aktører, sier Johnsen.

 

Fakta om PNB:

  • Regjeringen besluttet høsten 2016 at Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) skal bygges på Taraldrud.
  • Det skal bygges treningsfasiliteter og lokaler for beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne samt helikoptertjenesten.
  • Gjennom samlokaliseringen er målet med anlegget høyere kvalitet på beredskap og respons.
  • Senteret planlegges for inntil 300 arbeidsplasser som inkluderer beredskapsressursene, samt administrasjon og servicefunksjoner.
  • PNB planlegges ferdigstilt i 2020, gitt at investeringsbeslutning tas høsten 2017.
  • Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har nå lagt forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn med høring i seks uker. De berørte kommunene, statlige etater, frivillige organisasjoner, naboer og andre med interesse i saken inviteres til å uttale seg i saken frem til høringsfristen går ut 22. juni. Kommentarer til planfors- laget kan leveres digitalt på www.regjeringen.no/id2552260 (her kan du også finne hele planforslaget) eller på epost til postmottak@jd.dep.no. Alle plandokumenter i saken kan du også finne på papir i første etasje i Oppegård rådhus.
  • Kostnadsrammen for prosjektet vil foreligge i august 2017 (de vil fremkomme av budsjettproposisjonen til JD), men ifølge eiers føringer for forprosjektet er  kostnadsrammen for tiltaket satt til 2,5 milliarder kroner (2015-kroner).

  • I KS1-rapporten om PNB (side 51) ble kostnadsrammen for det foreslåtte konseptet på Grønmo anslått til rett over 3,5 milliarder kroner, men i føringene for forprosjektet er prosjektlederen gitt i oppdrag om å prosjektere senteret innenfor en kostnadsramme på 2,5 milliarder kroner. Styringsgruppen har fullmakt til å utvide dette, gitt dokumentert behov. OBS! En kostnadsramme er noe annet enn en forventet kostnad eller en styringsramme. En kostnadsramme omfavner usikkerhet, og usikkerhet vil knytte seg til forhold som inntreffer eller ikke inntreffer. Etter hvert som prosjektutviklingen går fremover vil estimatet for en kostnadsramme normalt reduseres.

Powered by Labrador CMS