JORDVERN

MER FOKUS PÅ JORDVERN: Det blir mer fokus på jordvern i Nordre Follo. Bildet er tatt på Sønsterud gård, og er kun ment som illustrasjon til saken.
MER FOKUS PÅ JORDVERN: Det blir mer fokus på jordvern i Nordre Follo. Bildet er tatt på Sønsterud gård, og er kun ment som illustrasjon til saken.

Får én million til bedre jordvern

Nordre Follo får 1 million kroner til å utarbeide en kommunal jordvernstrategi. Arbeidet er godt i gang. Det er ogsåS foreslått å skåne 545 dekar jord som var avsatt til boligformål.

Publisert Sist oppdatert

Det har vært stor interesse for tilskuddet, ifølge Landbruks- og matdepartementet (LMD). Ved søknadsfristens utløp i slutten av juni kom det inn 47 søknader fra til sammen 54 kommuner. Noen søknader omfatter flere kommuner.

LMD har nå tildelt 1 million kroner til ni søkere, fordelt på til sammen 16 kommuner, hvor blant annet utbyggingspresset er stort.

Følgende kommuner får tilskudd: Nordre Follo, Frogn, Nesodden, Vestby, Ås, Gran, Lunner, Jevnaker, Nittedal, Ål, Melhus, Ørsta, Østre Toten, Ringsaker, Bærum og Vestvågøy. Tilskuddet skal brukes på å utarbeide jordvernstrategier i disse kommunene.

Tilskuddet skal utbetales når LMD får melding om at det er fattet et politisk vedtak om oppstart av utarbeidelse av kommunal jordvernstrategi. Frist for når vedtak må være fattet er 1. november 2022.

3.000 dekar som grense

– Formålet med å utarbeide kommunale jordvernstrategier er økt kunnskap om jordbruksarealene og økt oppmerksomhet rundt jordvernet. Jeg har forventninger til at disse kommunene på den måten bidrar til å redusere nedbygging av dyrka mark, og at de kan være eksempler for andre kommuner, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Strategien bør utarbeides i dialog med statsforvalteren. Fylkeskommunen bør også inviteres inn i arbeidet. Under utarbeidelsen av jordvernstrategien bør kommunen åpne for bred medvirkning fra innbyggere, organisasjoner og andre aktører. Dette kan danne grunnlaget for politiske diskusjoner om prioriteringene knyttet til jordvern.

Det er et nasjonalt mål at den årlige omdisponeringen av dyrket jord ikke skal overstige 3.000 dekar, og at målet skal nås innen 2025. Målet ble fastsatt ved Stortingets behandling av oppdatert jordvernstrategi i 2021.

Skåner mest i Ski

Det blir med andre ord mer fokus på jordvern i Nordre Follo og dette arbeidet er godt i gang.

Parallelt med dette pågår prosessen med rullering av kommuneplanens arealdel for 2023-2024. Planforslaget skal behandles av lokalpolitikerne neste uke. Kommunedirektøren foreslår å sende det på høring og legge ut til offentlig ettersyn i åtte uker.

Det foreslås blant annet å ta ut fra planen cirka 550 dekar som var avsatt til boligformål og som forblir nå "grønne områder". Kun 45 dekar av disse gjelder gamle Oppegård (Ødegården skog). Det er også foreslått endringer for Ekornrud nord, som foreslås endret fra prioritert utbyggingsområde til LNF/ grønnstruktur.

Les også: Del av Ødegård skog foreslås solgt til fremtidig utbygging

Samtidig foreslås det boligfortetting i Kolbotn sentrum, med flere nye rekkehus som kan erstatte eksisterende bebyggelse i Ormerudveien 18, 20 og 22A. De tre eiendommene ligger ikke innenfor det prioriterte utbyggingsområdet per i dag.

I sakspapirene kommer det også frem at Nordre Follo har behov for arealer for å bygge nye omsorgsplasser etter 2024, og at disse arealene bør vurderes i forbindelse med salg og forvaltning av kommunale eiendommer, blant annet på Hellerasten og Sofiemyr.

Powered by Labrador CMS