Salg av kommunal eiendom

NÆRMESTE NABO TIL SNØDEPONIET: Den aktuelle delen av Ødegård skog, som kommunen ønsker å selge til utbygging, ligger like bak kommunens snødeponi i Tverrveien. Foto: Yana Stubberudlien

Del av Ødegård skog foreslås solgt til fremtidig utbygging

Torsdag 22. oktober skal kommunestyret ta stilling til salg av Ødegård skog og seks andre kommunale eiendommer i tidligere Oppegård.

Publisert Sist oppdatert

Eiendommen Ødegård skog er i kommunal eie per i dag. Delen av skogen som er avsatt til bebyggelsesformål i den gjeldende kommuneplanen (det såkalte feltet BT2) og har et areal på rundt 44.000 kvadratmeter, har rådmann Jane Short Aurlien foreslått å selge til en fremtidig utbygging.

SELGER GRØNNE LUNGER: Kartet viser hele eiendommen Ødegård skog som ligger øst for Myrvoll stasjon. Delen av av eiendommen som er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, foreslås solgt. Det er satt krav om felles reguleringsplan for alle eiendommer i sonen og regulering av en ny adkomstvei til Østli skole. Kilde: Norgeskart
BT2: Kartutsnittet viser det aktuelle feltet (BT2, i lilla farget på kartet), som ligger like bak det kommunale snødeponiet (eiendommen 242/117 på kartet) i Tverrveien og har et areal på rundt 44.000 kvadratmeter. Det lilla feltet foreslås nå solgt til utbygging.

Kartutsnittet ovenfor viser den aktuelle delen av Ødegård skog (det lilla feltet på kartet) som er foreslått solgt. Den ligger like ved kommunens snødeponi i Tverrveien (eiendommen 242/117 som ligger vest for deponiet), som du kan se på hovedbildet i saken.

Ødegård skog (BT2)

 • Eies av Nordre Follo kommune.
 • Feltene er avsatt til kombinasjonsformål boliger og offentlig/privat tjenesteyting.
 • Utviklingen skal bygge på følgende føringer:
 1. Områdereguleringen skal ha særlig fokus på natur og friluftsliv med tanke på at område har viktige naturtyper og at tursti/skiløype krysser gjennom området ned mot Østre Greverud.
 2. Dagens utfartsparkering ved Kongeveien skal videreføres.
 3. Planarbeidet skal avklare behov for å sette av arealer til idrettsformål.
 4. Dersom kommunen finner alternativ lokalisering for snødeponi, som ligger nord i området, skal det ved områderegulering vurderes om arealet som er avsatt til dette formålet kan legges til som en utvidelse av BT2, formål bolig og tjenesteyting.

Kilde: Kommuneplan for Nordre Follo for 2019-2030, arealdel Oppegård (vedtatt 13. mai 2019).

Vil selge seks av de totalt syv eiendommene

Torsdag 15. oktober, da saken ble behandlet i formannskapet, ble det klart at flertallspartiene ikke ønsket å åpne for salg av Ødegård skog.

Alle de andre seks eiendommene i tidligere Oppegård ble vedtatt solgt i den nærmeste tiden. Flertallet i Formannskapet vedtok også å selge 13 av de totalt 23 eiendommene i tidligere Ski kommune.

Les også: Sjekk hvilke eiendommer anbefales solgt i tidligere Oppegård

Endelig vedtak skal fattes 22. oktober

Skjebnen til Ødegård skog er ikke avgjort ennå. Det endelige vedtaket i saken skal fattes i kommunestyret torsdag 22. oktober.

Oppegård Avis har skrevet at hittil i år har kommunen solgt kun kommunale eiendommer i tidligere Oppegård kommune.

Tar vi utgangspunkt i at Brostubben 7, som er lagt ut for salg, blir solgt for 5 millioner kroner, vil det totale beløpet på de solgte eiendommene i tidligere Oppegård i år være på 22,7 millioner kroner istedenfor 12 millioner kroner, det vi si nesten det dobbelte av det som var det budsjetterte salgsmålet for hele Nordre Follo kommune i 2020.

Kan bli utvidet senere

Oppegård Avis har tidligere skrevet at overskuddssnøen har vært deponert av kommunen på nabotomten til BT2 siden 2010.

Prøvene av snøen, tatt av Oppegård kommune i mars 2018, viste høye verdier av enkelte tungmetaller. Det ble da påvist forurensning i tilstandsklasse "svært dårlig" for kobber og krom, tilstandsklasse "dårlig" for nikkel og klasse "moderat" for arsen og bly. Det ble også tatt prøver av grunnen. Resultatene av jordprøvene viste tilstandsklassene "meget god til god".

I gjeldende kommuneplan står det at dersom kommunen finner en alternativ lokalisering for snødeponiet, som har et areal på 5,8 mål, skal det ved områderegulering vurderes om arealet som er avsatt til dette formålet kan legges til som en utvidelse av BT2, formål bolig og tjenesteyting. Les om flere føringer ved en eventuell utvikling av BT2 i faktaboksen på siden.

Les saken her: Planer om permanent snødeponi og mellomlager i Tverrveien

– Vil vesentlig forringe barnas hverdag

Facebook-gruppen "Bevar Ødegård skog (BT2)", som ble opprettet for noen få timer siden, har foreløpig rundt 50 medlemmer.

Initiativtaker til gruppen, Karen Lorch-Falch Lind fra Kolbotn, mener det er viktig å de berørte partene kan uttale seg og engasjere seg i saken, og vise gjennom tekst og bilde hvordan nærskogen brukes og hvilken verdi den har for små og store.

Østli skole og flere barnehager vil bli berørt av dette. Vestliveien barnehage i Oppegård, som ligger vest for Ødegård skog, bruker denne skogen til tur flere ganger hver uke, ifølge FAU-leder og tobarnsfar Torkil Hindberg (41), som bor 200 meter unna skogen.

– En utbygging vil vesentlig forringe barnas hverdag i barnehagen da muligheter for turer i skog og mark i nærområdet vil forsvinne, påpeker han.

FAU-lederen ønsker også å dele et konkret eksempel som viser hvor mye denne skogen betyr for barnehagen.

– I perioden før sommeren var de eldste barna ute i skogen hver dag på grunn av utfordringer med plass knyttet til Covid-19-utbruddet. Dette var så populært blant barna at ordningen fortsatte etter at restriksjonene ble myket opp, sier Hindberg.

Han sier FAU vil sterkt oppfordre lokalpolitikerne til ikke å ødelegge barnas muligheter til å få en barnehagetid med flotte opplevelser i naturen i nærområdet.

Har en rekke rødlistede arter

Like før kommunesammenslåingen skrev Oppegård Arbeiderlag (OAL) følgende i sin høringsuttalelse i forbindelse med behandling av saken om arealdelen av kommuneplanen:

"Vi er ikke enig i at arealet av Ødegård skog som i dag er avsatt til kombinert formål justeres slik at det kan bebygges. OAL vil bevare skogområdet sør for Tverrveien slik det er i dag. Det er viktig å beholde større grønne drag i området, ikke minst når vi nå fortetter på Trelasttomta og har tidligere fortetting på Myrvoll/Oppegård og Sofiemyr 2-feltet."

OAL har også understreket at Ødegård skog er et av de siste større, uberørte skogområdene nord i Nordre Follo kommune og har en rekke rødlistede arter.

– Kommer til å stemme for salg

Det er foreløpig usikkert hva Ap og resten av flertallspartiene i Nordre Follo kommer til å stemme for når saken skal behandles i formannskapet i kveld, men det ser ut at opposisjonen har bestemt seg for salget.

Da Høyre-representant Sara Habberstad ble spurt av en av de medlemmene i Facebook-gruppen "Bevar Ødegård skog (BT2)" om hvordan Høyre stiller seg til salget av den aktuelle delen av skogen, skrev hun følgende i sitt svar til ham:

"Vi kommer til å stemme for salg slik rådmannen foreslår. Ettersom de opprinnelig planlagte salgene er stoppet av flertallet, har vi (flertall + mindretall) etterspurt en liste over eiendommer der salg er mulig. At salg av eiendom er nødvendig er det nok også enighet om, men hvilke konkrete salg som gjennomføres er jo i praksis opp til flertallet. Jeg tror det er viktig å se på innholdet også. I sosiale medier og presse får man lett inntrykk av at salg=betong overalt, og kommunalt eid=ingen endring. Slik er det ikke. Det som ligger på bordet nå er ikke beslutningen om bruk, dette er vedtatt tidligere. Uavhengig av salg er det kommunen som beslutter hvordan alle områder reguleres," skrev hun på e-post til Trond Cornelius Brekke.

Da saken ble behandlet i formannskapet torsdag 15. oktober, stemte Høyre og FrP for å selge alle de 30 kommunale eiendommene på rådmannens liste, uten forbehold, inkludert den foreslåtte delen av Ødegård skog.

Disse eiendommene kan bli solgt

Følgende eiendommer i tidligere Oppegård har formannskapet vedtatt for salg:

HOLBERGS VEI 2: Kommunen vil selge en tomt som regulert til offentlig bygg/barnehage for å muliggjøre en samlet utvikling av eiendommene i området.
 • Del av Nedre Ekornrud. Den delen som i dag består av fyllingen kan selges med følgende forbehold: Rådmannen bes legge fram en redegjørelse over konsekvenser for sosial infrastruktur, samt vurdering av potensiell salgsverdi og forventede kommunale utgifter til teknisk infrastruktur. Naturområdene utenfor fyllingen skal ivaretas, og grøntområdene skal forbli i kommunalt eie.
 • Sætreskogveien 1, 2, 6 og 10 (områder som er regulert til bebyggelsesformål rundt Oppegårdsenteret og vest for Oppegård Vel, 6.000 kvadratmeter i areal, regulert til boligbebyggelse og kombinert formål bolig/forretning/kontor). Tidligere forventet kommunen å legge den for salg i 2023.
 • Bakkeveien 1, øst for Myrvoll stasjon. Formannskapet anbefaler å selge del S3 av eiendommen, men ikke S2.
 • Skiveien 71 foran Kiwi Kolbotn (1.800 kvadratmeter i areal, regulering under planlegging). Den er en del av den pågående detaljreguleringen for Sønsterudveien 2 (utbyggingsprosjektet i regi av Foss & Co, som har undertegnet en rammeavtale med kommunen når det gjelder bistand ved kjøp og salg av kommunale eiendommer).
 • Holbergs vei 2 på Sofiemyr, som ligger syd for Bilzentrum (tidligere Kolbotn Bil) i Sønsterudveien 26 (2.065 kvadratmeter i areal, regulert til offentlig bygg/barnehage) anbefales solgt, for å muliggjøre en samlet utvikling av eiendommene i området. Tidligere forventet kommunen å legge denne eiendommen for salg i 2023. Kommunens tidligere vedtak om at tomten skal ha rekkehus/townhouse ble det ikke tatt hensyn til ved siste forslag fra private initiativtakerne i mars i år da det ble foreslått å erstatte næringsbygget i Sønsterudveien 26 og Holbergs vei 2 med flere blokker på fire etasjer samt ni treetasjes hus langs Henriksvei.

Det forutsettes at nevnte eiendommer er regulerte før salg og at grønne korridorer og grøntstrukturer skal hensyntas.

Det endelige vedtaket i de ovennevnte sakene og saken om Ødegård skog skal fattes i kommunestyret onsdag 21. oktober.

Powered by Labrador CMS