Sætreskogveien kjørebro

80 ÅR GAMMEL: Sætreskogveien kjørebro over jernbanen ved Oppegård stasjon er 80 år gammel, smal og har begrenset bæreevne.
80 ÅR GAMMEL: Sætreskogveien kjørebro over jernbanen ved Oppegård stasjon er 80 år gammel, smal og har begrenset bæreevne.

Venter fortsatt på penger fra staten og utbyggerne

– Det vil være lite økonomisk klokt av kommunen å fullfinansiere den nye broen ved Oppegård stasjon alene, sier rådmann Lars Henrik Bøhler. Sjekk videoen hvor Oppegård Vel og FAU-representant ved Greverud skole krever at kommunen tar sin del av ansvaret.

Publisert

Oppegård Avis har nylig skrevet om den 80 år gamle Sætreskogveien kjørebro som går over jernbanen ved Oppegård stasjon.

      Sætreskogveien kjørebro:

 • Broen er 80 år gammel og bærer preg av mangelfullt vedlikehold. 
 • Den har flere skader med betydning for bæreevne og trafikksikkerhet.
 • Hovedbjelker har til dels store korrosjonsskader med påbegynt tverrsnittreduksjon ved opplegg og i overflens mot brudekket.
 • Det er også kraftig korrosjon med tverrsnittreduksjon i begge pilarer spesielt ved innfestning til
  betongfundamenter.
 • Bevegelse og utglidning av stein i skråning under begge landkar.
 • Punktskader i broplaten med
  avskalling og armeringskorrosjon.
 • Det anbefales spesialinspeksjon for å belyse mulige tiltak for
  utbedring/rehabilitering.
 • Evt. en ny bro bør vurderes grunnet lavt tillatt akseltrykk (6 tonn) og uoversiktelig/gammel
  konstruksjon.
 • Kilde: Inspeksjonsrapport (Oppegård kommune) fra 9. november 2017

Kommunen har nylig ferdigstilt detaljtegninger for den nye broen som har en kostnad på cirka 50 millioner kroner, men det er fortsatt usikkert når den nye broen vil bli bygget.

Onsdag 5. juni ble innbyggerinitiativet om den nye broen behandlet av formmanskapet. Innbyggerinitiativet ble fremmet av Oppegård Vel ovenfor Oppegård kommune 25. februar i år.

Akkurat nå behandles saken i kommunestyret.

Les også: Kjemper for ny bro

Fortalte om byvekstavtalen bak lukkede dører

Under behandlingen av saken i formannskapet onsdag forrige uke ble deler av møtet lukket.

I forbindelse med dette viser kommunen til kommunelovens § 31 nr. 5 om møteoffentlighet, som sier følgende:

«Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn dersom de hadde stått i et dokument».

– Formelt er det pause i byvekstforhandlingene. Jeg tror ingen vet ennå når vi kan komme i gang igjen.

Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune

Ifølge protokollen fra møtet informerte ordføreren bak lukkede dører om byvekstforhandlingene. Gjennom disse forhandlingene med staten håper Oppegård kommune å få statlige midler til å kunne finansiere den nye broen.

Byvekstavtalene for Oslo og Akershus skal bidra til å integrere areal- og transportpolitikken i de største byområdene og skal baseres på Nasjonal transportplan 2018-2029.

– Hva er status med disse forhandlingene per i dag?

– Formelt er det pause i byvekstforhandlingene. Jeg tror ingen vet ennå når vi kan komme i gang igjen, sier ordfører Thomas Sjøvold til Oppegård Avis.

Fortsatt uavklart

Det er forskjellige etater som deltar i de administrative byvekstforhandlingene, ifølge Samferdselsdepartementet. De har anbefalt å kontakte Svein Horrisland, kommunikasjonssjefen i Jernbanedirektoratet.

Horrisland bekrefter dette at statusen er uavklart. Han skriver følgende: "Forhandlinger pågår fortsatt og det er ikke avklart når avtale kan være klar".

Oppstart av områdereguleringsplan til høsten

– Kommunen vil arbeide videre på flere arenaer med å få inn et statlig bidrag til broen.

Lars Henrik Bøhler, rådmann i Oppegård kommune

Videre ble møtet åpnet igjen og følgende innstilling ble enstemmig vedtatt:

 • Forslaget om at kommunen skal forskuttere utbygging av broen over jernbanen og vegkrysset ved Skiveien, for så å kreve inn bidrag fra utbyggerne i ettertid støttes ikke.
 • Finansiering av en ny overgangsbro bør søkes løst gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplaner og inngåelse av utbyggingsavtaler, og eventuelt gjennom et statlig bidrag.
 • Arbeidet med områdereguleringsplan for Oppegård lokalsenter skal ha høy prioritet og starte opp høsten 2019.

Penger fra staten og utbyggerbidrag

– Kommunen vil arbeide videre på flere arenaer med å få inn et statlig bidrag til broen. Finansiering til bruen er et av kommunens viktigste krav i de pågående byvekstforhandlingene, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.

KREVER PERMANENT LØSNING: Sjekk hva Oppegård Vel og FAU ved Greverud skole mener om formannskapets vedtak.

Han sier videre at det i tillegg er muligheter for utbyggerbidrag fra boligprosjektene i Durendalveien 1 og Tjernsliveien/Tusseveien.

– Ettersom vi ser gode muligheter for å fremskaffe utbyggerbidrag til broen i forbindelse med de planprosessene i Oppegård syd som er igangsatt, vil vi fortsette dette arbeidet. Det vil derfor være lite økonomisk klokt av kommunen å fullfinansiere broen alene, sier rådmannen.

Krever at permanent løsning gjennomføres raskt

– Det viktigste for oss og beboerne i området er at det på kort sikt kommer kommer på plass en løsning på de trafikkfarlige forholdene for myke trafikanter rundt jernbanebroen, sier Mikael Bergqvist, styreleder i Oppegård Vel.

Imidlertid mener Oppegård Vel at forholdene rundt broen for kjørende, påkjøringen til Skiveien, spesielt i en sydover-retning, og vektbegrensninger på broen viser at en permanent løsning må prioriteres gjennomført så snart som mulig.

– Kan ikke få større utbygging enn Kolbotn

Rådmannen har tidligere påpekt at prosjektet Oppegård Terrasse ikke kan realiseres på grunn av flere forhold, blant annet fordi utbyggingen på stedet ikke kan bli større enn på Kolbotn hvor den største veksten i nordre del av Nordre Follo kommune skal skje.

I samarbeidsavtalen mellom Ski og Oppegård er det nemlig vedtatt at byen Ski skal være et kommunesenter med rådhusfunksjoner, men at Ski og Kolbotn skal fungere som tvillingbyer.

– Kommunen ønsker å utvikle området rundt Oppegård stasjon som et boligområde og lokalsenter som, med sin sentrale beliggenhet, har potensiale for en del vekst, men det er ikke slik at utviklingen her skal forandre stedet totalt. Utviklingen skal ha et volum og en skala som tar hensyn til lokalområdets historie og identitet, forklarer Bøhler.

Ingen løsning for tunge kjøretøy frem til ny bro er på plass

– Kommunen jobber nå med midlertidige tiltak for dagens bro, men hva med de tunge kjøretøyene som er for tunge for denne broen? 

– Inntil en ny bro er på plass vil ikke kjøretøy med et akseltrykk som er så stort at det er høyere enn broens tåleevne kunne kjøre over denne. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at tunge kjøretøy skal fortsette å kjøre gjennom Sætreskogområdet i mange år fremover. Kommunen arbeider for å få på plass en ny bro så raskt som mulig. Den har vært et av Oppegård kommunes viktigste krav i forhandlingene om ny byvekstavtale. Dessverre har forhandlingene dratt ut i tid, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.

Avviser prioritering til estetiske formål fremfor praktiske

Oppegård Vel og mange andre har reagert på at kommunen prioriterer prosjekter som har mer estetiske formål (blant annet bro over Kolbotnvannet til 20 millioner kroner og flytende basseng ved Kolben) enn praktiske og nødvendige formål som for eksempel den nye broen ved Oppegård stasjon.

– Det er ikke slik at de nevnte tiltakene og prosjektene i Kolbotn sentrum prioriteres foran en ny bro ved Oppegård stasjon, men jeg har sett potensialet for å knytte rekkefølgekrav til utbyggingen opp mot finansiering av broen, sier rådmannen og viser til det samme som står i vedtaket.

Han sier kommunen over lengre tid har arbeidet med en løsning for en ny overgangsbro som kan ivareta dagens krav til trafikksikkerhet og kapasitet, og også legge til rette for en videre utvikling av Oppegård syd.

Les også: – Vi er lei av kommunens unnskyldninger