Sofiemyr skole

KRITISK TILSTAND: Barneskolen på Sofiemyr har vært plaget av lekkasjer i lang tid. Flere av disse har blitt utbedret ved å lappe på pappen på taket, og det er usikkert om isolasjonen i takkonstruksjonen under er skiftet, ifølge tilstandsrapportene. Bygget er også dårlig isolert. Problematikken med muggsopp, fukt i krypkjellerne og taklekkasjer har preget skolen det siste året.
KRITISK TILSTAND: Barneskolen på Sofiemyr har vært plaget av lekkasjer i lang tid. Flere av disse har blitt utbedret ved å lappe på pappen på taket, og det er usikkert om isolasjonen i takkonstruksjonen under er skiftet, ifølge tilstandsrapportene. Bygget er også dårlig isolert. Problematikken med muggsopp, fukt i krypkjellerne og taklekkasjer har preget skolen det siste året.

Sjekket inneklima på Sofiemyr skole

Under den siste befaringen på Sofiemyr skole ble 17 rom kontrollert. Her ble det tatt målinger av inneluften og prøver fra støvet deponert på horisontale overflater. Les om resultatene her!

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet om taklekkasjene gjennom mange år og den vedvarende muggsopp-problematikken på Sofiemyr skole.

I vinter ble det eksterne konsulentfirmaet Mycoteam engasjert av kommunen igjen, for en ytterligere oppfølging og utredning av Sofiemyr skoles inneklima.

I slutten av februar ble det gjennomført en befaring for å gå gjennom bygningene ved skolen og gjøre to ulike typer målinger: Målinger av inneluft og prøver fra støvet deponert på horisontale overflater.

Totalt ble det kontrollert 17 rom på skolen. Dette gjelder alle klasserom og arbeidsrom der det tidligere ikke var tatt prøver, ifølge rapporten.

Les også: Avdekket våt isolasjon etter taklekkasjen

Lave verdier av muggsopp i inneluften

Under befaringen 20. februar ble det avdekket flere mindre fuktskader i flere rom i alle de fem paviljongene på skolen, samt en eldre taklekkasje i paviljong fire.

Det ble også påvist flere utettheter i etasjeskiller ned mot krypkjeller i forbindelse med rørgjennomføringer.

Målingene av inneluften, som viste kun en belastning på inneklimaet ved inspeksjonstidspunktet, var gode i alle kontrollerte rom, ifølge Mycoteams vurdering: "Alle prøvestedene viser normale funn og lave verdier av muggsopp i inneluften. Resultatene er gode for alle fem paviljonger. Dette viser at personer som oppholder seg i lokalene på skolen blir eksponert for svært lave nivåer av levedyktige muggsoppsporer".

Les også: – Nå er det nok å spille roulette med våre barns helse

Avdekket økte nivåer av muggsopp fra deponert støv

Prøvetakingen av DNA fra deponert støv (red. anm.: denne metoden er ment som en inneklimakontroll da deponert støv må antas å ha vært i inneluften, ifølge Mycoteam) har avdekket utslag på økte nivåer av muggsopp fra fuktskadete bygningsmaterialer i flere rom i paviljong to og tre, samt to rom i paviljong fire og ett rom i paviljong fem.

Det ble funnet store avvik på flere muggsopparter i tre rom (paviljong 3 og 5) av de totalt 17 rommene som ble kontrollert. I nesten halvparten av de kontrollerte rommene (gjelder åtte rom i paviljongene 2, 3, 4 og 5) ble det påvist middels avvik på flere muggsopparter.

Les også: – Skole uten helsegaranti

Avdekket mye støv i tre kontrollerte rom

Det ble også påvist en del byggestøv og relativt mye støv på prøveflater i klasserommene 135 (paviljong 2), 128 (paviljong 2) og 151 (paviljong 3). Dette er til tross for at siden i fjor sommer skulle grundig hovedrengjøring av alle overflater utføres oftere (to ganger istedenfor én gang per året) og brukes som et av de viktigste verktøyene for å holde muggsoppen i sjakk.

DNA-analyser av støvet viser at verdiene på byggestøvet i alle disse rommene var så høye at de ble klassifisert som store avvik/store konsekvenser. Bakgrunnen for denne vurderingen er basert på Mycoteams erfaring og skalaen er basert på skadegrader fra Norsk Standard.

Mycoteam skriver at "det kan være noe gjenværende støv fra utbedringsarbeid foretatt i fjor sommer, samt at noen overflater ikke har vært rengjort på lang tid".

Les også: Slik vil partiene løse inneklima- og vedlikeholdsproblemene på skolene

Om funnene fra den siste befaringen

AVDEKKET RIK VEKST AV MUGGSOPP: Bildet viser fuktmerker og misfarging på bakplate i skap under håndvask, klasserom 127 i paviljong 2. Bilde: Mycoteam.
AVDEKKET RIK VEKST AV MUGGSOPP: Bildet viser fuktmerker og misfarging på bakplate i skap under håndvask, klasserom 127 i paviljong 2. Bilde: Mycoteam.
AVDEKKET FUKTSKADER: Bildet viser skadet bunnplate i skap under vask i klasserom 150 i paviljong 3.
AVDEKKET FUKTSKADER: Bildet viser skadet bunnplate i skap under vask i klasserom 150 i paviljong 3.
FUKTSKADER I PAVILJONG FIRE: Det ble også avdekket fuktskader i to rom i paviljong fire.
FUKTSKADER I PAVILJONG FIRE: Det ble også avdekket fuktskader i to rom i paviljong fire.

Nedenfor kan du lese om de enkelte funnene i rapporten:

       PAVILJONG 1:

 • I forkant av inspeksjonen var det utført fuging langs yttervegger i alle kontorer.
 • I et eldre bøttekott, som ikke lenger er i bruk, ble det oppdaget fuktskader på gulvflaten under utslagsvask.

      PAVILJONG 2:

 • Bøttekott (rom 134) hadde skader i innkassing rundt rør ved utslagsvask. Det ble observert synlig mugg i himling nede i krypkjeller fra luke ved innkikk.
 • Klasserom 127 og 130 har synlige muggsoppskader i skap under håndvask. Analyse av prøver fra disse skapene viste rik vekst av muggsopp (funn av penselmuggsopper, råtemuggsopper, kjedekondensmuggsopper samt midd- og billeekskrementer).
 • I klasserom 135 ble det avdekket middels avvik på aktinobakterier, flercellesporet kondensmugg, kjedemuggsopp, kulemuggsopper og krypemuggsopper.
 • I klasserom 129 ble det avdekket middels avvik på raggråtemugg.
 • PAVILJONG TRE:
 • Fuktskader etter funn av hull i bunnplate i skap under vask i klasserom 146 og skadet bunnplate i skap under vask i klasserom 150.
 • I klasserom 151 var det avdekket forhøyede verdier (stort avvik) av kulemuggsopper og krypemuggsopper, og middels avvik på pensel-, stråle-, narrepenselmuggsopper, fuktstrålemugg, grønn jordmugg, aktinobakterier, småsporet kondensmugg, kjedemuggsopp og kondensmugg.
 • I klasserom 149 ble det avdekket middels avvik på raggråtemugg og kjedemuggsopp.
 • I klasserom 148 ble det avdekket et stort avvik på raggråtemugg, og middels avvik på pensel-, stråle-, narrepenselmuggsopper, aktinobakterier, nålemuggsopp og svartstrålemugg.
 • PAVILJONG FIRE:
 • Det ble avdekket fuktskader i to rom: Kontor 197 hadde fuktmerker over senket himling og keramikkrom 187 hadde et stort hull rundt røret i et skap under vasken. Det ble også registrert fuktmerker på himlingsplater.
 • I klasserom 198 er det påvist forhøyet nivå av kjedemuggsopp samt pensel-, stråle- og narrepenselmuggsopper (klassifisert som et middels avvik i rapporten). 
 • I tilstøtende grupperom (SFO-kjøkkenet, rom 191) ble det påvist et middels avvik på aktinobakterier og kjedemuggsopp, og det ble påvist en eldre taklekkasje. Bøtta samlet opp vann fra en lekkasje på vannlås i vask. Det ble også observert en bøtte med vann og mugne matrester under utslagsvask. Dette forholdet ble umiddelbart meldt inn, men muggsoppsporer i prøven tatt i rommet kan stamme fra mugne matrester. Dette området må kontrolleres nærmere og utbedres. Rørgjennomføringer fra kjeller under rommet må også kontrolleres og tettes.
 • PAVILJONG FEM:
 • Det ble påvist fuktmerker på linoleum mot skillevegg mot garderobe i rom 165.
 • I rom 169 (aktivitetsrom for SFO) ble det påvist et tydelig økt nivå av pensel-, stråle- og narrepenselmuggsopper (klassifisert som et stort avvik i rapporten), og et middels avvik på aktinobakterier, småsporet kondensmugg, kjedemuggsopp og kondensmugg. I dette rommet er det ingen kjente kilder til muggsoppvekst, og krypkjeller under denne paviljongen er uten kjente fuktproblemer. Rommet må kontrolleres nærmere for å sikre at det ikke er skjulte fuktskader eller andre forhold som kan forklare funnene.

Les også: Rystet over treneringen av skolesaken

Byttet vask med underskap og tettet rundt yttervegger

Mycoteam skriver i sin rapport fra 6. mars at alle de påviste skadene må utbedres, og at "det er sannsynlig at det spres lite muggsoppsporer fra lokale skader til omgivelsene".

Videre skriver de at det er nødvendig med bygningstekniske utbedringer i flere rom:

 • Bøttekottene i paviljong 1 og 2, keramikkrom i paviljong 4 og klasserom med underskap under håndvask i paviljong 2 og 3, med tett rørgjennomføring ned mot gulv og krypkjeller.
 • Himling i keramikkrom og i grupperom 197 (paviljong 4) må avdekkes og kontrolleres nærmere.
 • Nærmere kontroll av aktivitetsrom for SFO (rom 169) for å undersøke om det er fukt- eller muggsoppskader i rommet som hittil ikke er oppdaget.
 • Tette langs overgang mellom gulv og yttervegg i rom som ligger over krypkjeller (paviljong 2, 3 og 4).

Ifølge virksomhetsleder for Byggdrift i Nordre Follo kommune, Hogne Haug ble det utført bygningstekniske utbedringer i henhold til Mycoteams anbefalinger mens skolen var stengt på grunn av covid-19-utbruddet.

Tiltakene som er listet ovenfor er i all hovedsak allerede utført, bøttekottet i paviljong 2 utbedres i disse dager. Det ble også byttet vask med underskap i flere rom og tettet rundt yttervegger for å redusere risiko for spredning av muggsoppsporer fra krypkjeller opp til rom, sier han.

Virksomheten Miljørettet helsevern (red. anm.: tilsynsmyndigheten i Nordre Follo) ved kommuneoverlegen er informert om tiltakene og resultatene av undersøkelsene, ifølge Haug.

Les også: Kritisk behov for ny barneskole

Undertrykksventilering i krypkjellere

Ifølge Mycoteams rapport ble det tidligere gjort ulike tiltak for å begrense spredning av muggsoppsporer til inneluften.

Det ble blant annet etablert undertrykksventilering i kryperom under alle paviljonger, og gjort forbedring av ventilasjon ved rens av kanaler samt en hovedrengjøring.

Virksomhetsleder for Byggdrift i Nordre Follo sier ventilasjon skal ha stått på med undertrykk i krypkjellere siden i fjor sommer, og undertrykksventilasjonen kontrolleres jevnlig for å sikre at den fungerer som tiltenkt.

Les også: Åpent møte om inneklimaet på Sofiemyr skole trakk fullt hus

Fikk hjelp av Mycoteam igjen

I mars ble det også gjennomført tiltak i klasserom to i paviljong fire. Her ble det påvist unormal spredning av muggsopp (penselmuggsopp og i gruppen kulemuggsopper og krypemuggsopper) til romluften i desember 2019.

Etter at det ble påvist forhøyet nivå av muggsoppsporer som forbindes med fuktskader, ble dette klasserommet kontrollert av Mycoteam den 16. mars.

"Det ble oppdaget fuktskade på kjøkkenbenk, samt oppstigende luftstrømmer fra kjeller med tilfluktsrom i etasjen under. Begge forhold kan forklare funn av muggsopp i dette rommet. Undertrykk i rommet vil effektivt trekke muggsopp ut av lukkede konstruksjoner og opp i romluften", skriver Mycoteam i sin rapport.

Rørgjennomføringen mot kjelleren ble fuget igjen for å tette luftlekkasjer. Kjøkkenbenken ble demontert og det ble rengjort under benkeskapet og i hele klasserommet for å fjerne deponert støv på alle horisontale flater.

De nye støvprøvene (det ble målt mengde muggsoppsporer i støv) og DNA-analysen av støvet fra rommet viste kun meget sparsom forekomst av kulemuggsopper og krypemuggsopper i støvet, og ellers ingen tegn til unormal spredning av muggsopp til støvet. Mycoteam konkluderte dermed at klasserommet kunne åpnes for normal bruk igjen uten videre tiltak.

Les også: En bønn fra en far