Sofiemyr skole

PROBLEMER MED TAKET: Det har vært mange taklekkasjer på Sofiemyr skole. I slutten av oktober ble det påvist taklekkasje i paviljong fire. Kort tid etter ble det oppdaget fukt i noen av takplatene i paviljong fem. I desember og januar ble det avdekket flere kritiske forhold med inneklima og muggsopp-problematikken ved flere rom på skolen.
PROBLEMER MED TAKET: Det har vært mange taklekkasjer på Sofiemyr skole. I slutten av oktober ble det påvist taklekkasje i paviljong fire. Kort tid etter ble det oppdaget fukt i noen av takplatene i paviljong fem. I desember og januar ble det avdekket flere kritiske forhold med inneklima og muggsopp-problematikken ved flere rom på skolen.

Skal lete mer etter fuktskader

– Det pågår kontinuerlig tiltak for å håndtere avvikene på Sofiemyr skole, men siden det ikke er klare indikasjoner for hvor problemene ligger, må vi gjøre utvidede bygningstekniske undersøkelser som å åpne opp bygningsmassen i de aktuelle områdene for å lete etter mulige kilder til muggsopp, sier virksomhetsleder for byggdrift i Nordre Follo, Hogne Haug.

Publisert

Som følge av muggsopp-problematikken på Sofiemyr skole ble Mycoteam engasjert for å følge opp forholdene. Rådgivende konsulentfirmaet har tidligere vært på flere inspeksjoner ved skolen og vurdert risiko for spredning av muggsoppsporer.

Ved en rutinemessig inspeksjon i mars 2019 ble det avdekket muggsopp i alle kontrollerte rom. Etter flere tiltak før skolestarten i august 2019 har skolen vært i ordinær drift til tross for flere tilfeller av taklekkasjer i fjor høst.

For å begrense spredning av muggsoppsporer til inneluften ble det gjort ulike tiltak, som etablering av undertrykksventilering i kryperom under alle paviljonger, forbedring av ventilasjon ved rens av kanaler og en hovedrengjøring, ifølge Mycoteam-rapporten.

Ventilasjonen skal ha stått på med undertrykk i krypkjellere siden sommeren 2019 og undertrykksventilasjonen har vært kontrollert jevnlig for å sikre at den fungerer som tiltenkt, men det viser seg at de utførte tiltakene ikke har løst muggsopp-problematikken på skolen.

Les også: Kritisk behov for ny barneskole

Avdekket økt spredning  av muggsopp til flere rom

Ved en rutinemessig kontroll 12. desember i fjor ble det avdekket noe økt spredning av muggsopp til romluften i enkelte rom ved skolen. Mycoteam har avdekket følgende forhold og beskrevet disse i sin rapport:

 • Luftanalysene fra klasserom to i paviljong fire viser tydelig utslag på økt nivå av Penselmuggsopper i inneluften. DNA-prøvene viser tydelig økt forekomst av kulemuggsopper og krypemuggsopper. Alle disse tre gruppene av muggsopp er vanlig forekommende på matvarer, og resultatene kan tyde på at det er en del matavfall i rommet (f. eks. frukt). Vi kan imidlertid ikke utelukke at de forhøyede verdiene skyldes en skjult muggsoppskade. Forholdene må undersøkes nærmere.
 • I klasserom 170 ble det påvist en del sporer fra muggsoppene fuktstrålemugg og raggråtemugg. Dette indikerer at det foregår spredning av muggsoppsporer fra skade til romluften. Forholdene må undersøkes nærmere.
 • I paviljong 1 (kontorfløyen) ble det påvist en del sporer fra muggsoppene svart vannskademugg og raggråtemugg (Chaetomium globosum). Dette indikerer at det foregår spredning av muggsoppsporer fra skade til romluften i kontor 110 og kontor 112. Forholdene må undersøkes nærmere.
 • I aktivitetsrom 137 ble det påvist økt forekomst av nålemuggsopp. Dette er en sopp som er vanlig å finne utendørs i uteluft og på bakken. Vi antar at økt forekomst skyldes spredning utefra og inn i rommet.
 • I allrom 142 ble det påvist økt forekomst av småsporet kondensmuggsopp og nålemuggsopp. Dette er sopp som er vanlig å finne utendørs i uteluft og på bakken. Vi antar at økt forekomst skyldes spredning utefra og inn i rommet.
 • I klasserom 11 ble det påvist økt forekomst av grønn jordmugg. Dette er sopp som er vanlig å finne utendørs i uteluft og på bakken. Vi antar at økt forekomst skyldes spredning utefra og inn i rommet.
 • I SFO-kjøkken ble det påvist økt forekomst av kjedemuggsopp. Dette er sopp som er vanlig å finne utendørs i uteluft og på bakken. Vi antar at økt forekomst skyldes spredning utefra og inn i rommet.
 • Det er påvist en del byggestøv og relativt mye støv på flere prøveflater. Dette viser at det kan være noe gjenværende støv fra utbedringsarbeid foretatt sommeren 2019, samt at noen overflater ikke har vært rengjort på lang tid.

Les også: – Kravene er oppfylt

Negativ påvirkning i to klasserom og to kontorer

Alle overflatene på skolen ble vasket i juleferien. Som følge av avvikene fra desember ble det gjennomført en oppfølgende befaring på skolen den 6. januar i år. Analyseresultatene viste at det var negativ påvirkning på inneluften i to kontorer og to klasserom. Samme dag ble de to klasserommene flyttet til et annet sted på skolen.

SVELLET OPP: Det ble blant annet avdekket at en sokkel under benkeskapet , i klasserom 2 (paviljong 4) svellet opp på grunn fukt.
SVELLET OPP: Det ble blant annet avdekket at en sokkel under benkeskapet , i klasserom 2 (paviljong 4) svellet opp på grunn fukt.

"I kontorfløyen (paviljong 1) var det en svak, ubehagelig lukt ved inspeksjonen. Lukten var svak i korridoren, noe sterkere i kontor 110 og tydelig i kontor 112. Kilden til lukten ble ikke funnet... I krypkjelleren under kontorfløyen ble det oppdaget en pågående vannlekkasje ved befaringen. Det var fritt vann på gulvet flere steder, og fuktig luft nede i krypkjelleren", står det i Mycoteam-rapporten fra januar i år.

I klasserom 170 (paviljong 5), som hadde vært brukt av femteklassingene, ble det ikke påvist forhold som kan forklare funn av muggsopp. En fotlist under håndvasken ble løsnet for kontroll under inspeksjonen 6. januar. Analysene, som avdekket muggsopp av ulike arter, viste kun sparsom forekomst av muggsoppsporer.

PAVILJONG FIRE: I fjor høst ble det avdekket en taklekkasje i paviljong fire. Luftanalysene fra klasserom to i denne paviljongen fra desember 2019 viste tydelig utslag på økt nivå av <a href="https://mycoteam.no/leksikon/penselmuggsopper/">Penselmuggsopper</a> i inneluften. DNA-prøvene viste tydelig økt forekomst av <a href="https://mycoteam.no/leksikon/kulemuggsopper/">kulemuggsopper</a> og <a href="https://mycoteam.no/leksikon/krypemuggsopper/">krypemuggsopper</a>.
PAVILJONG FIRE: I fjor høst ble det avdekket en taklekkasje i paviljong fire. Luftanalysene fra klasserom to i denne paviljongen fra desember 2019 viste tydelig utslag på økt nivå av Penselmuggsopper i inneluften. DNA-prøvene viste tydelig økt forekomst av kulemuggsopper og krypemuggsopper.

I klasserom 2 (paviljong 4), som hadde vært brukt av førsteklassingene, ble en fuktskade avdekket da en sokkel under en kjøkkenbenk ble fjernet for kontroll. Sokkelen svellet opp på grunn av fukt. Under benkeskapet var det også mye støv og skitt, og det ble oppdaget at det kun var delvis rengjort for støv på overflater i dette klasserommet. Det ble også avdekket oppstigende luftstrømmer fra kjelleren. Ifølge rapporten kan begge forhold forklare funn av muggsopp i dette rommet. "Undertrykk i rommet vil effektivt trekke muggsopp ut av lukkede konstruksjoner og opp i romluften", skriver Mycoteam.

Les også: Taklekkasje på Sofiemyr skole

Har ikke kontrollert kjelleren

I oktober i fjor ble det påvist en taklekkasje i kunst- og håndverksrommet i paviljong fire, men kommunen vurderte at den skyldtes en enkelthendelse.

En enkeltlekkasje som dette, forutsatt at det blir tørket opp raskt, gir ikke risiko for muggsoppdannelse, sa Hogne Haug i kommunen til Oppegård Avis.

Senere ble det avdekket våt isolasjon som følge av denne taklekkasjen. Kunst- og håndverksrommet ble stengt som følge av dette i flere måneder, men det er nå åpnet igjen.

I kjelleren under denne paviljongen er det et tilfluktsrom, som holdes stengt siden høsten 2015. Kjelleren har ingen isolasjon og området er dårlig drenert, ifølge tilstandsrapporten fra 2015. Dette medfører at vanntrykket står mot veggen og skaper fuktighet og spesielt dårlig inneklima. Til tross for kunnskap om dette, ble det ikke undersøkt i kjelleren under den siste inspeksjonen  i januar i år.

"Det har vært noe luktproblemer i kjelleren. Kjelleren ble ikke kontrollert nærmere ved befaringen, kun rask innkikk", står det i Mycoteam-rapporten fra 17. januar 2020.

Les også: Avdekket våt isolasjon etter taklekkasjen

Utførte befaring forrige mandag

Mandag 20. januar ble det avholdt et koordineringsmøte mellom flere involverte parter for å se nærmere på muggsopproblematikken på skolen.

Hovedverneombudet og representanter fra Miljørettet helsevern, Sofiemyr skole, Mycoteam og Nordre Follo kommune ved virksomhetene byggdrift, renhold, byggutvikling og vedlikehold, deltok på møtet.

Ifølge Hogne Haug, virksomhetsleder for byggdrift i Nordre Follo, var hensikten med møtet flerdelt.

– Det ble utført en gjennomgang av tidligere rapporter og arbeider, og drøftet utfordringer rundt skolens bygninger. Vi drøftet også kortsiktige og langsiktige løsninger samt oppgavefordeling og konsekvenser for skolens drift i tiden fremover, sier Haug.

Må åpne deler av bygningen

– Det pågår kontinuerlig tiltak for å håndtere avvikene, men siden det ikke er klare indikasjoner for hvor problemene ligger, må vi gjøre utvidede bygningstekniske undersøkelser som å åpne opp bygningsmassen i de aktuelle områdene for å lete etter mulige kilder til muggsopp, sier Haug.

Han sier at samtidig med de allerede pågående arbeidene vil det bli utarbeidet en detaljert plan for videre aktiviteter, ansvarsfordeling og tidsplan for lukking av avvikene.

Les også: – Fuktskader må avdekkes og løses

Dette anbefaler Mycoteam

I den siste rapporten fra 17. januar 2020 anbefaler Mycoteam følgende tiltak:

 • Gjennomgang av ventilasjonen ved skolen, undersøke om det er mulig å balansere
  ventilasjonen bedre i kontorfløy med vekt på kontor 110 og 112.
 • Kontrollere ventilasjonen i paviljong fire. I klasserom to er det mye støy fra
  avtrekksventilasjonen, dette kan trolig rettes ved å se på balansen i ventilasjonen i
  rommet.
 • Lekkasje i krypkjeller under kontorfløya må utbedres.
 • I klasserom to må kjøkkenbenken demonteres. Det må rengjøres under benkeskapet, og rørgjennomføring mot kjeller må fuges og tettes for å unngå at luft trekkes fra kjeller opp i klasserommet.
 • Ny rengjøring av klasserom to for å fjerne deponert støv på alle horisontale flater.
 • Ny prøvetaking fra overflater og inneluft etter fire uker for å kontrollere om det foregår økt spredning av muggsoppsporer til inneluften og til støvdeponier i de tre aktuelle områdene.
 • Ved ny prøvetaking anbefaler vi å ta prøve av ytterligere kontorer/arbeidsrom i kontorfløyen der kontor 110/112 ligger for å sikre at inneluften blir kontrollert i hele fløya. På samme måte anbefaler vi å ta prøver også i klasserom/arbeidsrom som tidligere ikke er undersøkt i paviljong 4.

Les også: Foreløpig budsjettsprekk på 88 millioner kroner

Her kan du lese de siste inspeksjonsrapportene utført av Mycoteam på Sofiemyr skole 12. desember 2019 og 6. januar 2020: