Budsjettforslaget for 2020-2023

EN AV DE MANGE TAKLEKKASJENE: Bildet er fra våren 2015 og viser taklekkasje i paviljong to på Sofiemyr skole.

Prioriterer administrasjonsbygg fremfor skolebygg

Rådmannen foreslår å bruke over 160 millioner kroner til oppgradering av kommunens administrasjonsbygg. Samtidig står flere skoler i forfall og på venteliste.

Publisert

Ifølge rådmannens forslag til investeringsbudsjettet for planperioden 2020-2023 er det foreslått å bruke 160.963.000 kroner til oppgradering av kommunens administrasjonsbygg i løpet av 2020-2023 hvorav rundt 60 millioner kroner er foreslått å bruke i 2020.

I tillegg har rådmannen foreslått å bruke 32.250.000 kroner til rehabilitering av Oppegård rådhus i løpet av 2020-2021.

I forslaget til driftsbudsjettet står det også et nytt tiltak som rådmannen foreslår å bevilge midler til i 2020 og 2021: Profilering av Nordre Follo.

"I forbindelse med etablering av ny Nordre Follo kommune skal det utarbeides ulike profileringstiltak", står det i forslaget. Rådmannen har foreslått å bruke 5 millioner kroner til dette tiltaket fordelt på to år.

Les også: Avdekket våt isolasjon etter taklekkasjen

Har planer om å bruke over 160 millioner kroner på dette

Ifølge rådmannens forslag til investeringsbudsjettet knyttet til budsjettposten 10093 Tiltak, kommunale bygg, er det opprettet en tiltaksplan for oppgradering av kommunens administrasjonsbygg.

Sistnevnte beskriver planer for generell oppgradering og utbedring av byggene samt tiltak knyttet til universell utforming, ENØK (energiøkonomisering), HMS (red. anm.: Helse, miljø og sikkerhet er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere), tiltak med elektriske anlegg og brannvern i administrasjonsbyggene.

Pålegg fra myndighetene

"Formålet med investeringen er å fortløpende tilrettelegge kommunens bygg i henhold til forskrifter og regelverk for universell utforming. Dessuten utføre diverse energisparetiltak som etterisolering og utskifting av teknisk utstyr. Utbedringsarbeider på el-tavler, branntettinger og utskifting av branndører og -vegger, i tillegg til utskifting av alarmanlegg på flere kommunale bygg må utføres", står det i rådmannens forslag.

Det påpekes at oppgradering av elektriske anlegg og brannteknisk utbedring utføres for å etterkomme pålegg fra myndighetene.

Videre står det at tiltaksplanen dessutten er foreslått styrket med midler til renholdsmaskiner, utskiftning av LED lys i eksisterende bygg, strøm og fjernvarme tiltak som er kostnadsreduserende samt utbedringer knyttet til ekstraordinære krav til rådhusfunksjonenes lokaler og til lokalisering av ikke-stedbundne tjenester.

Samlokalisering av fagmiljøene

Oppegård Avis har nylig skrevet om samlokalisering av fagmiljøene i Ski og Oppegård. Virksomhet Eiendom i Oppegård er i dag i hovedsak lokalisert i Kolbotnveien 22 som kommunen leier, mens en tisvarende virksomhet i Ski har flyttet ut av sine lokaler i Westgaarden og har midlertidig plassering i flere bygg.

NY KOLBOTN SKOLE: Nye Kolbotn skole vil ha plass til 784 elever når den står ferdig i 2021. Høsten 2018 vedtok kommunestyret rehabilitering og utvidelse av Kolbotn skole basert på gjennomført forprosjekt. Skolen hadde 371 elever i 2018/2019 mens maks. kapasitet var 367 elever (plankapasitet 95 %: 349 elever). Nå bygges skolen ut med en vesentlig overkapasitet – selv i 2040.

Ifølge rådmannen disponerer kommunen ikke lokaler som gjør det mulig å samlokalisere disse to virksomhetene på en hensiktsmessig måte. Det beste tilbudet for samlokalisering ble det funnet hos Atlas Copco-bygget i Berghagan 7 på Langhus. Leietilbudet er totalt på 3 millioner kroner per år inkludert felleskostnader. Det er også estimert et oppgraderingsbehov i lokalene på om lag fem millioner kroner.

Les også: Skal flytte fra Kolbotn til Langhus

Utsetter bygging av tre skoler i Oppegård

 

Samtidig har rådmannen foreslått å utsette alle de øvrige utbyggingsprosjektene i Oppegård med unntak av Kolbotn skole.

Utsettelsen gjelder blant annet den nye ungdomsskolen på Sofiemyr (Fram ungdomsskole), den nye barneskolen på Sofiemyr og utvidelsen og rehabiliteringen av barneskolen på Greverud.

De allerede vedtatte budsjettmidlene for disse prosjektene, er foreløpig innlemmet i den nye skolebehovsplanen slik at kun midler til forprosjektene gjenstår.

– Prosjektene skal utsettes i påvente av behovsanalyser og behovsplaner hvor kommunens behov vurderes helhetlig og strategisk, sier rådmann Gro Herheim.

Hun presiserer at om prosjektene realiseres eller utsettes er opp til folkevalgte. Prosessen rundt de utsatte investeringene ikke er komplett før sommeren.

Situasjonen vil bli avklart etter den politiske behandlingen av den økonomiske rapporten for første tertial 2020. Sistnevnte skal behandles i kommunestyret i juni 2020. Frem til sommeren vil det foregå en kvalitetssikring av tallgrunnlaget i dokumentet. Det kommer også flere forslag om nødvendige justeringer i rammene, ifølge rådmannen.

Les også: Slik vil partiene løse inneklima- og vedlikeholdsproblemene på skolene

"Analysene viste at vi på flere områder ved videreføring av dagens investeringsambisjoner vil sitte med en betydelig overkapasitet innen skoler og barnehager i forhold til innbyggernes behov. "

Utdrag fra rådmannens forslag til strategi- og handlingsplanen i Nordre Follo for 2020-2023

Ny skolebehovsplan

Rådmannen skriver at arbeidet med å lage en enhetlig skolebehovsplan for hele Nordre Follo kommune settes i gang i løpet av høsten/vinteren 2019/2020.

"Kapasiteten på skolene i Oppegård og Ski bør vurderes samlet, og man bør se på hva slags typer skoler som trengs, barne- og/eller ungdomsskoler og dessuten hvor i kommunen behovene er størst. Det bør vurderes paviljonger for elever ved Ski barneskole og Ski ungdomsskole som en midlertidig løsning for å gi oss handlingsrom til å finne de gode langsiktige løsningene som også kan ses i sammenheng med andre typer kommunale tjenester. Planlegging og oppføring av Greverud barneskole, ny ungdomsskole på Sofiemyr (Fram) samt oppføring av ny ungdomsskole på Finstad
med flerbrukshall bør utredes og vurderes grundig", skriver rådmannen i sitt forslag.

Avdekket betydelig overkapasitet innen skoler og barnehager

Det er nå ikke sikkert at alle de tidligere vedtatte skolene og barnehagene skal realiseres. Da rådmannens forslag til strategi- og handlingsplanen i Nordre Follo for 2020-2023 ble lagt frem fredag forrige uke, sa rådmannen at investerinsambisjonene for noen investeringer må senkes for å sikre fortsatt gode tjenester i den nye storkommunen.

"I utarbeidelsen av prøvebudsjettet for 2019 for Nordre Follo viste analysene at vi på flere områder ved videreføring av dagens investeringsambisjoner vil sitte med en betydelig overkapasitet innen skoler og barnehager i forhold til innbyggernes behov. Samtidig er det dokumentert behov for betydelige ressurser for å ivareta eksisterende verdier i bygg og annen infrastruktur. Prøvebudsjettet viste også at finansieringen av de planlagte investeringene ville føre til omfattende reduksjon i dagens tjenesteproduksjon. Derfor må vi vurdere investeringsbehovene i den nye kommunen samlet. Da får vi et godt grunnlag for nye og felles prioriteringer."

Store variasjoner fra skole til skole

Alle skolebyggene i Oppegård ble kartlagt høsten 2015. Kartleggingen ble gjort
med basis i informasjon fra eiendom, i samarbeid med rektorene ved skolene. I 2018 ble skolebruksplanen revidert.

I fjor var det faktiske elevtallet i Oppegårdskolen 3.749. Den ledige kapasiteten angitt i enkeltplasser var da på cirka 500 elever.

SKULLE RIVES, MEN ER UTSATT IGJEN: I fjor hadde Sofiemyr skole 385 elever, mens maks. kapasitet var 375 elever (plankapasitet, 95 prosent, 356 elever). Skolen er dårlig isolert totalt sett og har behov for omfattende tiltak. Foto: Yana Stubberudlien

I den reviderte skolebruksplanen fra 2018 står det at samlet sett har Oppegård kommune tilsynelatende god skolekapasitet, men på grunn av de store variasjonene i antall elever på de ulike trinnene må skolene ha en viss reserve.

"Skolene på Greverud, Sofiemyr og Kolbotn har et høyere elevtall enn plangrensen på 95 prosent. Flåtestad ligger omtrent på 90 prosent plangrense. Vassbonn, Ingieråsen, Østli og Tårnåsen skole har noe ledig kapasitet per i dag. Tårnåsen skole er vertsskole for Velkomstklassen, hvor elevene er registrert ved sine nærskoler og ikke ved Tårnåsen, så her er den ledige kapasiteten lavere enn hva som fremgår av
tabellen," står det i skolebruksplanen.

Les også: Varsler store kutt i investeringsambisjonene og driftsbudsjettet

Ble varslet om dette i 2015

Flere av skolene i Oppegård har et enormt behov for oppussing og strakstiltak. Kommunen ble varlset om dette i 2015 da Reinertsen AS avdekket enorme behov for strakstiltak på Kolbotn, Sofiemyr, Greverud, Tårnåsen, Hellerasten og Fløysbonn skoler.

Her kan du lese hva som skulle gjøres på de aktuelle skole. Klikker du på leslenkene under hver skole, kan du lese rapportene i sin helhet:

Les også: Sjekk hva som må gjøres på din skole

Behov for en ny plan?

"Sofiemyr skole har vært plaget av lekkasjer i lang tid, noe som også synes på himlingsplater. Disse lekkasjene har blitt utbedret ved å lappe på pappen på taket, og det er usikkert om isolasjonen i takkonstruksjonen under er skiftet", står det i tilstandsrapporten fra Reinertsen AS fra 2015, som beskrev ulike strakstiltak og midlertidige tiltak for denne skolen.

Det viste seg at behovet for å utføre tiltak på denne skolen var så stort at det ble senere vedtatt at skolen skulle rives. I påvente av dette skulle kommunen ikke sette i gang med større tiltak, sa den avgåtte rådmannen i fjor.

I tilstandsrapporten fra 2015 står det blant annet at hele skolen er dårlig isolert. Det antydes også at det kan være en del innebygget fukt inne i takkonstruksjonen. Bare for taket har Reinertsen AS anbefalt strakstiltak på over en million kroner. Innen ett til to år (innen 2016-2017) skulle det legges en ny tolags papp på hele taket og gjennomføres stikkprøveundersøkelse for å finne ut om det har vært fukt i isolasjonen.

Til tross for politiske vedtak om riving, omfattende planer, kartlegginger og muggsoppanalyser i forbindelse med rapportert dårlig inneklima, påviste lekkasjer og funn av muggsopp på skolen gjennom flere år, står denne barneskolen fortsatt på venteliste. Nok en gang skal kommunen vurdere behovet for en ny barneskole på Sofiemyr.

Les også: Slik fjernes muggsoppen på Østli

Powered by Labrador CMS