14 ÅR UNDER SAKSBEHANDLING: Utlekking av radioaktive stoffer fra alunskiferfyllingen på Taraldrud anses som en kilde til radioaktiv forurensning, som er svært alvorlig for Nordre Follo kommune. Det har gått 14 år siden denne saken ble oversendt forurensningsmyndighetene. Supplerende undersøkelser fra 2017 viste at det er enda større volumer med forurenset material på Taraldrud enn det som var kjent tidligere. Innfelt illustrasjon viser det opprinnelige forslaget fra grunneieren om å bygge et fullverdig vegserviceanlegg med 165 oppstillingsplasser for vogntog og tilhørende service. Foto: JD/Silje Aslaksen/ Innfelt illustrasjon: Norconsult
14 ÅR UNDER SAKSBEHANDLING: Utlekking av radioaktive stoffer fra alunskiferfyllingen på Taraldrud anses som en kilde til radioaktiv forurensning, som er svært alvorlig for Nordre Follo kommune. Det har gått 14 år siden denne saken ble oversendt forurensningsmyndighetene. Supplerende undersøkelser fra 2017 viste at det er enda større volumer med forurenset material på Taraldrud enn det som var kjent tidligere. Innfelt illustrasjon viser det opprinnelige forslaget fra grunneieren om å bygge et fullverdig vegserviceanlegg med 165 oppstillingsplasser for vogntog og tilhørende service. Foto: JD/Silje Aslaksen/ Innfelt illustrasjon: Norconsult

Ber om å starte reguleringssaken på nytt

Grunneieren av alunskiferdeponiet på Taraldrud ber Nordre Follo kommune om å gjenoppta reguleringsprosessen for tiltaksområdet syd for beredskapssenteret for å kunne bygge 165 døgnhvileplasser for tungtransport.

Publisert Sist oppdatert

– For å komme videre i saken er det en klar erkjennelse fra alle hold at reguleringsplanprosessen må gjennomføres. Vi ber derfor om at Miljødirektoratet tar opp igjen dialogen fra 2018 og anmoder nok en gang kommunen om å gjenoppta reguleringsprosessen for tiltaksområdet, sier utviklingsdirektør John Mjøen i NHP Eiendom på vegne av grunneieren, Åsland Næringspark Eiendom.

Dette bør du vite om Taraldrud alunskiferdeponi

  • Det anslås at omtrent 52.000 kubikkmeter alunskifer ligger ved Taraldrudkrysset per i dag.
  • Alunskifermassene, som ble ulovlig dumpet på stedet siden 1978 og antakeligvis fram til 2006, inneholder høye konsentrasjoner av radioaktivt uran og problematiske metaller, som fortsatt forurenser Snipetjernsbekken. Sistnevnte er en del av vassdraget til Gjersjøen, en drikkevannskilde for rundt 40.000 innbyggere i Ås og tidligere Oppegård.
  • Det anslås at om lag 40 prosent av svartskifermassene befinner seg på arealet eid av Statens vegvesen (SVV) opp mot E6 og rundt den samt påkjøringsrampen fra E6 til Sofiemyr, mens resten av massene ligger på eiendommen til Åsland Næringspark Eiendom (ÅNE) sør for Taraldrudkrysset.

I slutten av september sendte han et brev til Eli Mathisen i Miljødirektoratet. Her påpeker Mjøen at prosessen rundt opprydding av alunskiferdeponiet på Taraldrud involverer mange offentlige myndigheter og det er krevende å få alle aktører til å samhandle. Videre understreker han at Nordre Follo kommune som planmyndighet spiller en viktig rolle i saken.

– Som en viktig del av arbeidet med tiltaksplanen har etterbruk vært et sentralt tema. Denne problemstillingen berører ikke kun forurensningsloven, men også plan‐ og bygningsloven der kommunen har en viktig rolle som planmyndighet, påpeker Mjøen i brevet.

Fortsatt under behandling hos DSA og MD

Alunskifermassene, som ble ulovlig dumpet på stedet siden 1978 og antakeligvis fram til 2006, inneholder høye konsentrasjoner av radioaktivt uran og problematiske metaller, som fortsatt forurenser Snipetjernsbekken.

Taraldrud-deponiet ble først oppdaget i 2006, men til tross for alvoret i saken er saken fortsatt under behandling hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Miljødirektoratet (MD).

Da ÅNE kjøpte den aktuelle eiendommen hvor alunskiferdeponiet ligger, var de godt informert om at området var alvorlig forurenset og at eiendommen ligger i marka. Siden 2012 har grunneieren kommet med forslag til oppryddingstiltak, men kombinert med forslag om utvikling av eiendommen som næring og døgnhvileplasser for tungtransport.

Utviklingsdirektør John Mjøen i NHP Eiendom har sendt et brev på vegne av grunneieren på Taraldrud, Åsland Næringspark Eiendom. Foto: NHP Eiendom.
Utviklingsdirektør John Mjøen i NHP Eiendom har sendt et brev på vegne av grunneieren på Taraldrud, Åsland Næringspark Eiendom. Foto: NHP Eiendom.

Krav om godkjent tiltaksplan

Det ble startet en reguleringsplanprosess, og det ble utarbeidet og vedtatt et planprogram i tidligere Ski kommune i 2016. Det opprinnelige forslaget, som handlet om et fullverdig vegserviceanlegg med plass til 165 oppstillingsplasser for vogntog og tilhørende service, ble nedstemt og et alternativt vedtak fra Ap, Sp, SV og V i Ski fikk et knapt flertall med 6 mot 5 stemmer. I vedtaket fra 2016 står det følgende:

«Før regulering kan igangsettes, skal det foreligge godkjent tiltaksplan for opprydding av alunskiferdeponiet på Taraldrud. Slik godkjent tiltaksplan foreligger ikke, og det er ingen forhold i saken som tilsier at dette punktet må endres. Saken returneres derfor til administrasjonen til godkjent tiltaksplan for opprydding av alunskiferdeponiet på Taraldrud foreligger. Hvis/når saken fremmes på nytt, ber utvalget om at det i saksfremlegget redegjøres bedre for tiltakets klima/miljøprofil, tiltakets trafikksikrede (inngjerdede) lekemuligheter for barn og for sjåførenes mulighet til å drive fysisk aktivitet på området."

Reagerer på at prosessen har stoppet opp

John Mjøen reagerer på at reguleringsprosessen har stoppet opp siden den gang.

– Denne prosessen stoppet opp i forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen mellom Ski og Oppegård kommuner. En brevutveksling fra 27. februar 2018 mellom Miljødirektoratet og Ski kommune vedrørende plansaken synes å ha stoppet opp i 2018, etter at Ski kommune i brev fra 13. september 2018 bad om klargjøring av etterbruken fra «statlig hold». Etterbruken som er foreslått er en døgnhvileplass for tungtransporten, påpeker Mjøen.

Han skriver videre at siden Statens vegvesen (SVV) også er en grunneier i det aktuelle området som er omfattet av forurensningstiltaket, har det vært tett dialog mellom ÅNE og SVV for å løse saken på best mulig måte.

Mjøen sier at 2. september 2020 sendte SVV et brev til Nordre Follo kommune for å svare ut interessene til «statlig hold» når det gjelder etterbruk av eiendommen etter opprydningsarbeidene. Oppegård Avis har bedt kommunen om innsyn i det aktuelle brevet.

Dette skrev Ski kommune i 2018

I september 2018 ble det sendt et brev fra tidligere Ski kommune ved virksomhetsleder Hans Vestre til Miljødirektoratet (MD). Kommunen ba MD om en avklaring på om det anses som tvingende nødvendig å avslutte et innkapslet alunskiferdeponi med tette toppdekkingsmasser, eller om det vil kunne vurderes en tilbakeføring av eiendommen til skogproduserende stand.

Videre ba Ski kommune om en bekreftelse fra "statlig hold" om det ut fra samferdselsmessige behov anses som tvingende nødvendig å etablere en døgnhvileplass for anslagsvis 165 vogntog umiddelbart syd for Politiets nasjonale beredskapssenter. Til slutt skrev Hans Vestre at Ski kommune i motsatt fall ville avvente en eventuell behandling av reguleringsplanen til Nordre Follo er etablert.

Les også: Endelig fokus på radioaktiv forurensning ved Taraldrudkrysset

Powered by Labrador CMS