OPPTATT AV STØY: Gunnar Sveen, som har skrevet debattinnlegget, bor i Kolbotn sentrum og er opptatt av saker som handler om støy i boligstrøk. Foto: Privat

– Dette er ikke i samsvar med deres politiske program

«Vi forventer at politiske partier i Nordre Follo setter støy på agendaen på de neste møtene i utvalg, formannskap og kommunestyre», skriver Gunnar Sveen i sitt leserinnlegg.

Publisert

Kommunepolitikere – dere lovet noe i programmene deres hva støy angår.

I retningslinjer for behandling støy i arealplanlegging, T-1442, står det følgende: Sumstøy er samlet støybelastning der et mottakerpunkt er utsatt for støy fra flere kilder. Kalles også flerkildestøy.

Overført til oss på Kolbotn vil det si; jernbanestøy + veistøy + helikopterstøy + skytestøy + anleggsstøy + husholdningsstøy (høytrykksspyler, gressklipper osv.). Foreligger dette for Nordre Follo?

Programfestet

Enkelte av de politiske partiene nedfelte noe om det i sine lokale partiprogram før kommunevalget i 2019. Se blant annet Senterpartiets program på side 14:

Støybelastningen for kommunens innbyggere må kartlegges, og det må vurderes tiltak ved støykilder i Nordre Follo på bakgrunn av de nye anbefalingene til WHO, for eksempel ved jernbanen og beredskapssenteret.

Og de tok dette videre inn i den politiske plattform for de rødgrønne som fikk flertall ved samme valg.

Videre henter vi fra samme plattform:

Innleie av eksterne konsulenter i kommunale tjenester bør i størst mulig grad unngås.

Støy i byggesaker

I en konkret forespørsel til administrasjonen hva støy angår fikk vi følgende svar om praksis i byggesaker:

"Når anleggsarbeider skal i gang, er støy fra denne type arbeider regulert i den enkelte reguleringsplan, samt i kommuneplanen.

Innen arbeidene skal i gang blir det utarbeidet en støyprognose beregnet ut fra topografi, bygninger samt hvilke typer anleggsmaskiner og anleggsarbeider som skal utføres. Denne støyprognosen utarbeides av rådgivende ingeniører innen fagområdet, og sendes til kommunen i byggesaken.

Anleggsarbeider vil ofte overskride verdiene som er satt i plan for de nærmeste naboene. Ansvarlig søker må i slike tilfeller søke om dispensasjon fra støykravet, legge ved støyprognosen og beskrive hvilke avbøtende tiltak som vil bli iverksatt.

Avbøtende tiltak kan være forskjellige typer støydempinger av gjerder, arbeidsmetoder, stilletider, alternative arbeidsplasser og overnattingstilbud. Dette vurderes da i saksbehandlingen av dispensasjonssøknaden.

Tilfeldig måling av anleggsstøy i et område preget av veldig mange støykilder, vil ikke være presist nok til å gi gode resultater som kan følges opp. Så langt er det gode beregninger og riktig gjennomførte tiltak som viser seg å være den beste måten for kommunen å følge opp anleggsstøyen på."

Ikke i samsvar med politiske program

Det er min oppfatning at det hva støy angår ikke er samsvar mellom de politiske program og administrasjonens evne til å følge opp dette.

I praksis innebærer det at utbyggerne gjennom sine rådgivere styrer prosessen om støyproblemene – og får det som de vil.

Vi forventer at de politiske partiene nå setter støy på agendaen på de neste møter i utvalg, formannskap og kommunestyre.

Støy er en betydelig større miljøfaktor for oss som bor her enn «fossilfrie anleggsmaskiner», slik Halvor Stormoen (H) sa.

Powered by Labrador CMS