KLAR FOR POLITISK BEHANDLING: Her kan du lese avtalen mellom Oppegård og Ski i sin helhet!

Her er avtalen for Nordre Follo

Dette har Oppegård og Ski blitt enige om. Les hele avtalen fra A til Å her!

Publisert

Avtalen er skrevet under, og Oppegård og Ski har blitt enige om hvordan den nye kommunen skal bli. 

Nye oavis.no bringer deg her avtalen i sin helhet, slik at du kan studere hvordan den nye kommunen kommer til å bli.

Forslaget skal behandles i kommunestyret i oktober.

Nordre Follo kommune
Avtale mellom Oppegård og Ski

1 Nordre Follo kommune – mangfold og bærekraft

Kommunene har fått og vil få nye utfordringer og større oppgaver, blant annet innen helse og omsorg. Nordre Follo vil få en sterk vekst i befolkningen. Dette stiller krav til alle kommunale tjenester. Endringer i klimaet gjør at vi må tenke nytt for å sikre god vannkvalitet, forhindre oversvømmelser og redusere forurensning.

Oljeinntektene i Norge avtar, og vi må forberede oss på å skape arbeidsplasser i andre og nye næringer. En ny generasjon flotte barn og unge vokser opp, samtidig vet vi at mange sliter med andre problemer i dag enn tidligere. Vi er en attraktiv del av Osloregionen og mange vil flytte hit. Utbyggingen av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Follobanen og E18 gir muligheter.

1 Mål for etableringen av Nordre Follo kommune:

1. Nordre Follo kommune skal gi et godt, likeverdig og variert tilbud til sine innbyggere, ved å:

• Utvikle sterke og stabile fagmiljøer med utviklingsmuligheter for den enkelte ansatte • Organisere tjenestetilbudet på en hensiktsmessig måte
• Påta seg nye og større oppgaver
• Videreutvikle by(er), tettsteder og bygder sine positive særpreg

2. Nordre Follo kommune er en viktig premissleverandør for levedyktig samfunnsutvikling både lokalt og nasjonalt ved å:

• Bruke arealplanlegging som et sentralt verktøy for å sikre effektive transportårer og attraktive bo- og næringsområder innenfor rammen av et vern av dyrket mark, markaområder, strandsonen og viktige grøntstrukturer
• Styrke folkehelsearbeidet blant innbyggerne
• Legge til rette for et bærekraftig, innovativt og konkurransedyktig næringsliv
• Være i front på bruk av ny teknologi og se nye løsninger
• Styrke arbeidet med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering
• Være en foregangskommune på vei til lavutslippssamfunnet
• Påvirke beslutningene i statlige og fylkeskommunale prosesser

3. Nordre Follo kommune har en bærekraftig økonomi ved å:

• Sikre at økonomien er i balanse og forblir solid i et langsiktig perspektiv
• Sikre økonomisk handlingsrom for kommunen
• Ta høyde for økt tilflytting og demografiske endringer i befolkningen
• Redusere antall interkommunale selskaper

4. Nordre Follo kommune er en demokratisk og inkluderende kommune for innbyggere og egne ansatte ved å: 

Tilrettelegge for gode møteplasser for barn og unge og gi dem reell medbestemmelse
• Sikre sterk folkevalgt styring

2 Region og befolkning

Nordre Follo kommune er en del av Osloregionen som er i vekst. Oppegård og Ski har til sammen 57 053 innbyggere (SSB folketall per 1.1.2016). Folketallet vil kunne stige til nærmere 80 000 innbyggere i 2040. Kilde: SSB høyt alternativ (HHMH)

Samlet areal for Oppegård og Ski er 203 km2. Bybåndet fra Oslo til Ski inngår i den nye kommunen. Kommunen har prioriterte vekstområder og et rikt kulturlandskap, landbruks-, skogs- og kystarealer.

Nordre Follo kommune er en del av det sammenhengende bo-, service- og arbeidsmarkedet i Osloregionen. Østfoldbanen, Follobanen, E6 og E18 er viktige hovedtransportårer fra Oslo til Europa som går gjennom den nye kommunen.

3 Kommunenavn

Navn på den nye kommunen skal være Nordre Follo. Det skal lages et nytt kommunevåpen og symboler for Nordre Follo kommune. Nordre Follo kommune benytter ordførerkjedet fra Oppegård.

4 Prinsipper for bygging av den nye kommunen

Oppegård og Ski kommune traff vedtak om å etablere en ny kommune i juni 2016. Denne avtalen legges til grunn for etablering av Nordre Follo kommune og legges fram for kommunestyrene i Oppegård og Ski i oktober 2016.

Avtalen beskriver målene for Nordre Follo kommune og prosessen fram til nytt kommunestyre er etablert.

Nordre Follo kommune etableres fra 1.1.2020. I fasen med etableringen av den nye kommunen kan betegnelsen Nordre Follo kommune tas i bruk.
Dagens kommuner er ulike, men likeverdige i etableringsprosessen.

Etablering av den nye kommunen skal:
• Ta utgangspunkt i verdiene likeverdighet, raushet, åpenhet, engasjement og respekt
• Legge til rette for at fagmiljøene lærer av hverandre, og tar med seg det beste fra dagens kommuner
• Bidra til mangfold, innovasjon og nytenkning
• Involvere og ivareta de ansatte
• Sikre en balansert lokalisering av tjenester og kommunale arbeidsplasser
• Gjøre kommunen i stand til å påta seg nye og større oppgaver

5 Kommunestruktur

Ski skal være kommunesenteret. Politisk og administrativ ledelse lokaliseres i Ski. Kolbotn og Ski skal utvikles som tvillingbyer og det skal være kommunale servicetorg begge steder.

Tjenester som barnehager, skoler og helse- og omsorgstjenester opprettholdes i nærmiljøene. Dette er tjenester det er viktig å ha kort vei til. Andre tjenester skal samles for å sikre sterke fagmiljøer, kunnskapsutvikling, stordriftsfordeler, innovasjon og god kvalitet. Detaljene i lokaliseringen vedtas av fellesnemnda (se kapittel 12).

Foreløpig fellesnemnd skal vurdere behovet for bygging av et nytt rådhus i Ski sentrum. Det legges til rette for midlertidig samlokalisering av administrasjonene for å bygge en felles kultur.

6 Politisk organisering og lokaldemokrati

Kommunestyret skal ha 47 medlemmer. Den nye kommunen skal ha formannskapsmodell med hovedutvalg. Det skal legges til rette for et levende lokaldemokrati basert på innbyggermedvirkning og deltakelse.
Den nye kommunen skal understøtte lokalt engasjement og stedsutvikling, herunder samarbeid med lag, foreninger og frivilligheten.

Fellesnemnda utreder utvalgsstruktur og ressurser til politisk virksomhet. Rammene skal sikre sterk politisk styring og mulighet for aktiv deltakelse fra alle partier i det nye kommunestyret.

Innbyggermedvirkning:

Det finnes en rekke måter å sikre deltakelse og medvirkning for innbyggerne utover de lovpålagte. Dette kan for eksempel være:


• Barn og unges kommunestyre og ungdomsråd
• Aktiv dialog med innbyggerne gjennom musikkråd, kulturråd o.l.
• Befaringer
• Kommunalt foreldreutvalg
• Barnetråkk – barn og unge registrerer hvor de trives eller ikke trives, inngår i planarbeidet
• Pedaltråkk – innbyggerne registrerer digitalt sitt sykkelmønster
• Innbyggerundersøkelser og brukerdialog
• Folkemøter og andre medvirkningsarenaer

7 Samfunnsutvikling

Nordre Follo kommune skal ha en aktiv og tydelig rolle som samfunnsutvikler ved å samle kommunens ressurser til det beste for innbyggerne og næringslivet i regionen. Regionale og nasjonale planer legges til grunn, herunder Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Kommunen skal være en pådriver overfor regionale og nasjonale myndigheter.

Kommunen skal tilrettelegge for sin del av veksten i Osloregionen gjennom å utvikle bærekraftige byer og tettsteder med vekt på inkludering, folkehelse og gode og varierte bo- og oppvekstmiljøer. En flerkulturell kommune er en styrke for kulturlivet, bomiljøer og næringsliv.

Etablerte byer, tettsteder og bygder og deres positive særpreg skal videreutvikles. Ski og Kolbotn skal utvikles som tvillingbyer.
Kommunen vil ha et helhetlig perspektiv på areal- og transportutvikling. Innbyggere og næringsliv skal gis gode muligheter for kollektivtilbud. Kommunen skal være pådriver for gode og miljøvennlige transportløsninger og oppgradering av fylkesveiene. Sammenhengende gang- og sykkelveier gjennom hele kommunen med sykkelekspressvei fra Ski via Kolbotn til Oslo skal prioriteres.

Det skal arbeides for et kollektivnettverk med god struktur og kort ventetid basert på skinnegående transport, samt rute- og matebusser som binder hele kommunen sammen og gir god forbindelse med Oslo. Fremtidig løsning for gods på bane skal ikke belaste eksisterende lokalspor.

Kommunen skal arbeide for full mobil- og bredbåndsdekning.
Nordre Follo kommune skal være et tyngdepunkt for framtidig arbeidsplassetablering i Osloregionen. Det skal legges til rette for private nærings- og eiendomsinvesteringer og statlige og fylkeskommunale investeringer.

NMBU og forskningsinstitutter på Campus Ås utgjør en internasjonalt anerkjent kunnskapsbase som Nordre Follo ønsker å ha et aktivt samarbeid med. Kommunen har som ambisjon å bli kjent for et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Dette skal skje gjennom et nært samarbeid med NMBU, andre forskningsinstitusjoner, næringsliv og regionale og nasjonale myndigheter. Utviklingen skal ta hensyn til klima og miljø. Det skal legges til rette for sammenhengende grøntstrukturer for å sikre biologisk mangfold og gode rekreasjonsområder. Markagrensen skal respekteres og jordvernet skal styrkes.

Tvillingby: Utvikling som tvillingbyer innebærer at disse er innsatsområder for økt by- og næringsutvikling. Byene komplementerer hverandre og utgjør sammen en god helhet. Byene har god sykkelvei- og kollektivdekning både seg i mellom og med andre byer og tettsteder.

Markaloven og markagrensen: Markaloven (lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner) skal sikre markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Den skal fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelser og idrett, samtidig som det tas hensyn til bærekraftigbruk til andre formål.

8 Tjenestetilbud

Nordre Follo kommune skal levere gode, likeverdige, brukervennlige og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne i hele kommunen. Kommunen har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og i front på innovasjon innen gode helse- og omsorgstjenester.

Tjenester innbyggerne har behov for i hverdagen skal leveres i nærmiljøet der folk bor. Eksempler på dette er barnehage, skole, helse- og omsorgstjenester og kultur- og fritidsaktiviteter. Det bør være kort vei til lokale kultur- og idrettstilbud. Det skal leveres gode tjenester i hele kommunen.

Kolben skal videreutvikles som en sentral kulturarena. Bibliotekstjenestene skal være godt tilgjengelig for kommunens innbyggere. Det skal opprettholdes gode tilbud i tvillingbyene Kolbotn og Ski.

Frivillig arbeid er et vesentlig bidrag til velferden i samfunnet. Nordre Follo kommune skal tilrettelegge for et godt samarbeid med lag, foreninger, lokale aktører og frivillighet i hele kommunen. Det skal tilrettelegges for sambruk av arenaer og lokaler.

Nordre Follo kommune skal være i front på bruk av teknologi og nye løsninger.

Kommunen skal tilby god og rask saksbehandling og ivareta innbyggernes rettssikkerhet og kravet til god forvaltningsskikk.
Nordre Follo kommune skal styrke arbeidet med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

9 Interkommunale samarbeid

Antall interkommunale selskaper og samarbeid skal reduseres. Det skal gjøres en gjennomgang av samarbeidsavtaler og interkommunale tjenester med sikte på en hensiktsmessig drift og styring av tjenestene. Fellesnemnda gis i oppdrag å utrede hvilke som bør reforhandles og hvilke som bør drives i egen regi.

Ved avvikling av interkommunale samarbeid vil den nye kommunen søke å ivareta eventuell overtallighet gjennom forhandlinger med øvrige eierkommuner.

Fellesnemnda skal også gjennomgå øvrige samarbeidsavtaler, herunder regionale og internasjonale samarbeid.

10 Økonomi

Nordre Follo kommune skal ha en økonomiforvaltning som sikrer at økonomien er i balanse og forblir solid i et langsiktig perspektiv. Kommunen skal innrette sin økonomi slik at den har evne til større investeringer samt tåler variasjon i inntekter og utgifter.

Kommunen skal harmonisere skatter, avgifter og egenbetaling for tjenester.
En eventuell eiendomsskatt må vedtas av det nye kommunestyret.

Kommunenes posisjoner i fond, stiftelser, aksjeselskaper og pensjonsfond skal gjennomgås og avklares før sammenslutningen. Tilsvarende gjennomgang skal også gjøres for kommunenes garantiforpliktelser.

Harmonisering: I forbindelse med etablering av en ny kommune er det behov for å se på alle egenbetalinger og kommunale avgifter slik at det på sikt blir likt for alle innbyggerne i Nordre Follo kommune.

11 Kommunen som arbeidsgiver

Nordre Follo kommune skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsgiver som gir utviklingsmuligheter for den enkelte ansatte og for organisasjonen samlet. I den nye kommunen skal vi bygge en lærende organisasjon der man deler kompetanse og erfaring til felles beste.

Nordre Follo kommune skal rekruttere, videreutvikle og beholde kapasitet og kompetanse innen alle tjenesteområder.

Kommunen skal være offensiv med hensyn til lærlingordninger og liknende. Gjennom inntak av lærlinger ønsker Nordre Follo kommune å bidra til at unge mennesker får utdanning og jobb.

Det skal tilrettelegges for et godt og forutsigbart samarbeid mellom kommunen som arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Tillitsvalgte og vernetjenesten skal inkluderes i hele prosessen med å bygge en ny kommune. Det er viktig å sikre de tillitsvalgte tilstrekkelige rammevilkår for å kunne bidra i omstillingsprosessen med å bygge en ny kommune.
Vedtak om å etablere en ny kommune omfattes av arbeidsmiljølovens kap. 16, regler om virksomhetsoverdragelse. Dette betyr at arbeidstakers rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen overføres til den nye arbeidsgiveren.

Alle fast ansatte beholder ansettelsesforholdet i forbindelse med etablering av den nye kommunen.

Eventuell overtallighet løses ved naturlig avgang eller tilbud om andre oppgaver eller nytt arbeidssted i den nye kommunen (endringsoppsigelser).
Lønn, velferdsgoder og arbeidsreglement harmoniseres.

12 Fellesnemnd

Etter at Stortinget i 2017 har truffet vedtak om sammenslutning skal det opprettes en fellesnemnd1, jf. inndelingsloven § 26. Fellesnemnda skal forberede og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge den nye kommunen fra 1.1.2020.

Det skal velges fem representanter med varamedlemmer av og blant kommunestyremedlemmene i hver av deltakerkommunene. Nemnda velger selv leder og nestleder. Fellesnemnda fatter sine beslutninger med alminnelig flertall, men skal søke å skape enighet om beslutningene. Kommunene har en gjensidig forventning om at fellesnemnda skal være et konsensusorgan. Oppegård har ledervervet i nemnda i 2017 og 2019, Ski har ledervervet i 2018. Den andre kommunen har nestlederen.

Inndelingslova gir fellesnemnda et særskilt ansvar for saker av økonomisk betydning. Nemnda skal forberede arbeidet med økonomiplanen og budsjettet for 2020. Nemnda skal uttale seg til de respektive kommunenes budsjett og økonomiplaner til departementet, jf. inndelingslova § 26 (3), og til de eksisterende kommunestyrene. Investeringsprosjekter som er igangsatt skal gjennomføres som planlagt. Nye investeringer fra 2018-2019 hvor det ikke er inngått kontrakt om gjennomføring skal behandles av fellesnemnda før de vedtas i den enkelte kommune.

Nemnda kan opprette et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder, jf. inndelingslova § 26 (6), som gis fullmakt til å gjøre vedtak i enkeltsaker eller saker som ikke er prinsipielle. Arbeidsutvalget kan innstille til fellesnemnda i samarbeid med prosjektleder for sammenslutningsarbeidet.

rbeidsoppgaver og fullmakter som ikke er regulert i inndelingslova fastsettes i reglement som vedtas i de respektive kommunestyrene, jf. inndelingslova § 26 (4). Fellesnemnda disponerer et eget budsjett. Utgifter i forbindelse med administrasjon og fellesnemnd dekkes innenfor engangsstøtte/reformstøtte og påvirker ikke driftsbudsjettet i dagens kommuner.

Fellesnemnda behandler alle prinsipielle forhold som gjelder sammenslutning av kommunene. Kommunene har ansvaret for sin egen drift frem til og med 31.12.2019. Spørsmål som er av betydning for den nye kommunen forelegges fellesnemnda før vedtak fattes. Fellesnemnda kan på eget initiativ uttale seg om saker som er til behandling i kommunenes forskjellige utvalg, og som kan ha konsekvenser for sammenslutningsprosessen og den nye kommunen, herunder kommuneplanene.

Fullmakt til fellesnemnda:
• Opprette partssammensatt utvalg og oppnevne medlemmer
• Foreta ansettelser. Nemnda ansetter selv administrasjonssjef. Nemnda gis myndighet til å delegere videre ansettelsesmyndighet til administrasjonssjef
• Administrasjonssjef rapporterer til fellesnemnda
• Vedta revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra kontrollutvalgene i de deltakende kommunene
• Vedta ny arbeidsgiverpolitikk
• Fremforhandle nødvendige avtaler for å sikre gode overgangsordninger eller samarbeidsordninger for den nye kommunen ved uttreden av samarbeidsavtaler og interkommunale tjenester
• Vedta nytt kommunevåpen og eventuelle andre symboler for Nordre Follo kommune

Nemnda innstiller til nytt kommunestyre:
• Politisk delegeringsreglement fra kommunestyret til formannskap, hovedutvalg, andre råd og utvalg og rådmann i den nye kommunen fra 1.1.2020
• Reglement for gjennomføring av politiske møter
• Antall medlemmer i formannskap og hovedutvalg
• Ressurser til politisk virksomhet i den nye kommunen
• Handlingsplan og budsjett for 2020 i den nye kommunen
• Nødvendige avtaler for å sikre gode overgangsordninger eller samarbeidsordninger for den nye kommunen ved uttreden av samarbeidsavtaler og interkommunale tjenester

Nemnda innstiller til eksisterende kommunestyrer:
• Forslag til handlingsregel for økonomiforvaltningen og investeringer fram til ny kommune er etablert
• Prosjektplan og budsjett for sammenslutningen av kommunene
• Forslag til uttreden eller reforhandling av samarbeidsavtaler og interkommunale tjenester
Oppgaver til nemnda:
• Utrede harmonisering av skatter, avgifter og egenbetaling for tjenester og lage en plan for dette
• Koordinere arbeidet med harmonisering av lønns- og arbeidsvilkår
• Tilrettelegge for en verdiprosess som skal bidra til å bygge en felles, positiv kultur for samarbeidet mellom folkevalgte, mellom folkevalgte og administrasjonen, og mellom kommunen og innbyggerne
• Utrede hvilke samarbeidsavtaler og interkommunale tjenester som bør reforhandles og hvilke som bør drives i egen regi
• Utrede nye metoder for innbyggermedvirkning som skal være klart til etablering av kommunen
• Kartlegge kommunal eiendom og kommunale bygg
• Sikre god informasjon og dialog med kommunestyrene i de eksisterende kommunene

Foreløpig fellesnemnd

Fellesnemnda kan først starte sitt arbeid etter Stortingets vedtak i 2017. Det nedsettes derfor en foreløpig fellesnemnd fra 1.1.2017. Foreløpig fellesnemnd opprettes på samme måte som fellesnemnda.

Den foreløpige fellesnemnda skal sikre politisk koordinering i kommunene fram til fellesnemnda trer i kraft. Foreløpig fellesnemnd kan ikke gjøre vedtak som binder den nye kommunen før sammenslutningen er vedtatt av Stortinget. Ved behov må nemnda gå tilbake til kommunestyrene og få nødvendige likelydende vedtak. Kommunene stiller nødvendige administrative ressurser til disposisjon for nemnda.

Den foreløpige nemnda skal:
• Utarbeide forslag til eksisterende kommunestyrer om budsjett for den foreløpige fellesnemndas arbeid
• Utarbeide forslag til prosjektplan og budsjett for fellesnemndas videre arbeid med sammenslutning av kommunene
• Starte rekrutteringsprosess for felles administrasjonssjef
• Sørge for medvirkning fra de ansatte, herunder opprettelse av et midlertidig partssammensatt utvalg
• Starte kartleggings- og harmoniseringsarbeidet
• Utarbeide kommunikasjonsstrategi for arbeidet med å bygge en ny kommune og legge til rette for god informasjon og kommunikasjon med innbyggere og ansatte
• Utrede godtgjøring til fellesnemndas medlemmer og organisering av fellesnemndas arbeidsform
• Utarbeide forslag til nytt kommunevåpen og eventuelle andre symboler for Nordre Follo kommune

13 Partssammensatt utvalg

Det opprettes et partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, i tråd med bestemmelsene i kommunelovens § 25, arbeidsmiljøloven, inndelingslovens § 26 og Hovedavtalen.

Fra fellesnemnda oppnevnes en politiker fra hver kommune, samt fellesnemndas leder og nestleder som arbeidsgivers medlemmer til partssammensatt utvalg. Fra arbeidstakersiden oppnevner de ansatte ett medlem fra hver kommune.

Partssammensatt utvalg har samme funksjonstid som fellesnemnda.
Det partssammensatte utvalget sørger for at prosessen frem til 1.1.2020 skjer i samsvar med bestemmelsene i nevnte lov- og avtaleverk som regulerer forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.
Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget skal blant annet gi uttalelse i saker som vedrører overordnede personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planer, i forbindelse med kommunesammenslutningen.
Midlertidig partssammensatt utvalg opprettes på samme måte som det partssammensatte utvalget.

14 Tilslutning fra flere kommuner

Dersom andre kommuner i Folloregionen ønsker å slutte seg til denne avtalen, åpnes det for det.

Powered by Labrador CMS