MANGLER FLERE LÆRERE: Det er i snitt flere elever per lærer i Nordre Follo enn i de kommunene vi kan sammenligne oss med (kommunegruppe elleve), men også i Viken fylke og landet ellers. Arkivbildet er fra 2017, tatt på Sofiemyr skole.

Mangler flere lærere i grunnskolen

Ifølge den ferske tilstandsrapporten for skolene og barnehagene har Nordre Follo flere utfordringer, og spesielt når det gjelder lærertetthet og spesialundervisning.

Publisert Sist oppdatert

Kommunen har nylig offentligjort den nyeste tilstandsrapporten for alle barnehagene og skolene i Nordre Follo. Dokumentet er på 98 sider, og gir et bilde av faktiske resultater i skolen og pedagogisk utviklingsarbeid i barnehager og skoler i vår kommune.

Rapporten, utarbeidet av kommuneadministrasjonen i samarbeid med skoler og barnehager, skal behandles i utvalget for oppvekst, idrett og kultur onsdag denne uken og i kommunestyret onsdag 3. november.

Bekymringsfullt skolefravær

I Nordre Follo er det en økning i problemer knyttet til skolefravær. Kommunen har 60 elever som har alvorlig grad av bekymringsfullt skolefravær.

Ifølge rapporten skyldes skolefraværet en sammensatt problematikk i forhold til blant annet angst og psykiske lidelser.

Behov for lærere

Ifølge rapporten har Nordre Follo en effektiv skoledrift. Tallene for lærertetthet viser at Nordre Follo har for få lærere. Det er i snitt flere elever per lærer i Nordre Follo enn i de kommunene vi kan sammenligne oss med (kommunegruppe elleve), men også i Viken fylkeskommune (51 kommuner) og landet ellers.

Lærernormen ble fullstendig innført i 2019-2020 og sier at ved ordinær undervisning skal det være 15 elever på 1.-4. trinn, og 20 elever på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn.

STATUS FOR 2020-2021: Lærernormen ble fullstendig innført i 2019-2020 og sier at ved ordinær undervisning skal det være 15 elever på 1.-4. trinn, og 20 elever på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn.

I 2020-2021 hadde Nordre Follo i gjennomsnitt 0,2 flere elever per lærer på 1.-4. trinn enn gjennomsnittet i kommunegruppe elleve og Viken fylke. På 5.-7. trinn hadde vi 1,4 flere elever per lærer enn i kommunegruppe elleve og 0,9 flere enn i Viken. På 8.-10. trinn er vi mer på samme nivå, men fortsatt 1,4 flere elever per lærer enn snittet nasjonalt.

Kommunen skriver i rapporten av for å oppfylle kravene i lærernormen på alle skoler, må det gjøres prioriteringer, og at dette krever god styring på skoleeiernivå (kommunen eier skolene) og skoleledernivå.

Få elever får spesialundervisning

Det kommer også frem at andelen elever som fikk spesialundervisning i Nordre Follo i 2020-2021, ligger godt under landsgjennomsnittet (6.3 prosent for Nordre Follo, 7.3 prosent for Viken og 7.5 prosent for Norge).

På 1.-7. trinn er andelen på 5.2 prosent, og trenden har vært nedgående de siste årene, mens på ungdomstrinnet har andelen vært stabil lav over tid (8.8 prosent i Nordre Follo, 9.4 prosent i Viken og 9.6 prosent i landet).

Læringsmiljø og mobbing

Resultatene fra elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn om læringsmiljø viser at Nordre Follo ligger på samme nivå eller over snittet for kommunegruppe elleve, Viken og landet.

Mobbetallene for Nordre Follo (6.8 prosent på 7. trinn og 4.3 prosent på 10. trinn) ligger under snittet for kommunegruppe elleve og Viken fylke (7.3 og 5.3 prosent), men også landet (7.5 og 5.5 prosent).

På 7. trinn er mobbetallet noe høyere i Nordre Follo for 2020-2021 enn for året før det, mens på 10. trinn har vi en positiv utvikling.

Kommunen skriver at skoler med høyt mobbetall skal følges opp for å sikre inkludering og et trygt og godt skolemiljø.

Gode karakterer

Resultater på nasjonale prøver er gode på 5., 8. og 9. trinn. Vi har færre elever på de laveste mestringsnivåene og en høyere andel elever på de høyeste mestringsnivåene, sammenliknet med snittet for kommunegruppe 11, Viken og landet.

Standpunktkarakterene i 2020-2021 er omtrent som året før, og på samme nivå eller noe over resultatet for kommunegruppe 11, Viken og landet. Grunnskolepoengene er også høyere enn hos de vi sammenlikner oss med.

Færre minoritetsspråklige barn i barnehager

Når det gjelder tall for barnehagene, så kommer det frem at Nordre Follo har færre minoritetsspråklige barn i barnehagene enn befolkningsgrunnlaget skulle tilsi.

Kommunen skriver at de vil jobbe for å øke denne andelen, og påpeker at barnehage er en viktig arena for integrering, læring av språk og sosialisering. Det påpekes også at det er behov for kompetanseheving i barnehagene knyttet til å skape inkluderende fellesskap.

Er tilfreds med resultatene

Kommunedirektør Øyvind Henriksen skriver i sin vurdering at han er tilfreds med mange av resultatene i rapporten.

Han anbefaler at rapporten tas nå til orientering og at kunnskapsgrunnlaget benyttes i arbeidet med å videreutvikle skolene og barnehagene i Nordre Follo til beste for barn og unge.

Om prioriteringene

Resultatene i rapporten vil bli fulgt opp i kommunens økonomi- og handlingsplan for 2022-2025, men også gjennom temaplaner. De enkelte barnehagene og skolene vil også følge opp sine resultater i virksomhetsplaner, i personalmøter og i samarbeidsutvalgene.

Det påpekes også at rektorene har ansvar for å informere lærere, elever og foresatte om skolens resultater, drøfte hvilke tiltak som bør igangsettes for så å bedre resultatene og synliggjøre tiltakene i skolens virksomhetsplan.

Aktuelle prioriteringer for barnehage og skole vil det tas hensyn til i de årlige budsjettprosessene. Kommunedirektøren legger frem sine forslag til budsjettet for 2022 fredag denne uken. I desember må kommunestyret ta stilling til disse forslagene når budsjettet skal vedtas.

Powered by Labrador CMS