14.7 PROSENT: 14.7 prosent, eller 5 av de totalt 34 fast ansatte på Bjørkås sykehjem er nå langtidssykemeldt.

Sliter med langtidssykemeldte

En av ti ansatte på barneskolene i Nordre Follo er langtidssykemeldt. Situasjonen er også krevende i barnehagene, på sykehjemmene og i hjemmetjenesten.

Publisert Sist oppdatert

– Vi jobber hele tiden for å få denne andelen ned, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

Oppegård Avis har bedt kommunen om en oversikt over antall langtidssykmeldte (sykemeldte over 16 dager) blant ansatte innen barnehagene, skolene og sykehjemmene omsorgsboligene/ hjemmetjenesten i Nordre Follo.

Ifølge tabellen kommunen har sendt oss har hjemmetjenesten flest langtidssykemeldte ansatte (19) per i dag. Blant de lokale sykehjemmene varierer antallet fra 5 langtidssykemeldte på Bjørkås (14.7 prosent av de totalt 34 fast ansatte), 8 langtidssykemeldte på KOMBO (15.09 prosent av de totalt 53 fast ansatte) og 8 langtidssykemeldte på Greverud (7 prosent av de cirka 115 fast ansatte) til 9 langtidssykemeldte på Høyås (7 prosent av de totalt 129 fast ansatte).

Tre av kommunens barnehager, hvorav to av disse i gamle Oppegård (Kapellveien og Ødegården barnehager), har 5 langtidssykemeldte per barnehage, mens innen skolene er det Follo barne- og ungdomsskole (FBU) som har flest langtidssykemeldte (11 av de totalt 54 fast ansatte på FBU).

ANTALL LANGTIDSSYKEMELDTE: Tabellen viser antall langtidssykemeldte (fra fem og flere enn fem) per enkelte barnehager, skoler, sykehjem, omsorgsboliger og i hjemmetjenesten. Oppegård Avis jobber fortsatt med å innhente en oversikt over antall fast ansatte for virksomhetene i tabellen, for å kunne regne andelen av langtidssykemeldte. Kommunen skriver at de ikke kan oppgi denne informasjonen før på fredag.

En av ti er langtidssykemeldt

Blant de rene barneskolene er det totalt syv skoler som har flere enn fem langtidssykemeldte, hvorav flertallet av de rammede skolene ligger i gamle Oppegård kommune.

Andelen av langtidssykemeldte på de lokale barneskolene ligger på rundt 10 prosent: 7 av 70 ansatte på Greverud skole, 5 av 50 ansatte på Kolbotn skole og og 5 av ca. 60 ansatte på Sofiemyr skole og 7 av 60 ansatte på Vassbonn skole.

Status per i dag

Per i dag har 19 av de totalt 75 virksomhetene flere enn 5 langtidssykemeldte, mens 56 av de totalt 75 virksomhetene har færre enn 5 langtidssykemeldte.

Kommunen gir ikke opplysninger over kommunale virksomheter som har færre enn fem sykemeldte per nå. Dette er av hensyn til fare for å lekke helseopplysninger, ifølge Øyvind Kramer, som er konstituert HR-sjef i kommunen.

Ser vi nærmere på de tre områdene (barnehagene, skolene og sykehjemmene/ omsorgsboligene/ hjemmetjenesten) hver for seg, får vi følgende status for hele kommunen:

  • 40 barnehager har færre enn 5 langtidssykemeldte.
  • 2 sykehjem har færre enn 5 langtidssykemeldte.
  • 14 skoler har færre enn 5 langtidssykemeldte.

Ikke overrasket

– Hva synes du om situasjonen med langtidssykemeldte på skolene, i barnehagene og på sykehjemmene i kommunen?

– I utgangspunktet er langtidssykemeldt, en langtidssykemeldt for mye. Vi ønsker at alle skal være på jobb så sant dette er mulig, og vi skal legge til rette for den enkelte, skriver kommunedirektør Øyvind Henriksen.

– Hva er årsaken til den oppståtte situasjonen med så høy andel av langtidssykemeldte?

– Dette er jo ikke en oppstått situasjon. I alle virksomheter er enkelte ansatte langtidssykemeldte, og i en organisasjon som lønner ut i størrelsesorden 5.000 ansatte vil det være et visst antall som også er langtidssykemeldte dessverre, sier Henriksen.

Om igangsatte tiltak

– Hva gjør kommunen for å få denne andelen ned?

Kommunedirektøren påpeker at årsaken til at medarbeidere blir langtidssykemeldte er svært sammen satt, men ofte er det på grunn av alvorlig sykdom av en eller annen sak som ikke har noe med arbeidsplassen å gjøre.

– Da er vår viktigste oppgave å bidra til at den enkelte kan ha kontakt med arbeidsplassen etter behov og at vi tilrettelegger så godt vi kan.

Videre sier han at i andre tilfeller kan det for eksempel være slitasjeskader og liknende.

– Da jobber vi målrettet for å bedre arbeidssituasjonen til de ansatte med riktige hjelpemidler, sier Henriksen.

Han påpeker at utover det ovennevnte har kommunen, i samarbeid med NAV og KS, satt i gang en rekke ulike tiltak i virksomhetene der sykefraværet er høyt.

– I økonomi- og handlingsplan for planperioden 2022-2025 vil kommunestyret sette mål for sykefraværet, og dette vil bli forankret i den enkelte virksomhet som skal lage sine tiltak for å redusere sykefraværet i 2022, sier Henriksen.

Jobbet 136.000 timer på overtid

Dårlig arbeidsmiljø og brudd på arbeidsmiljøloven kan også være en mulig forklaring for de enkelte tilfellene hos de langtidssykemeldte. Forrige uke skrev Oppegård Avis blant annet om at i løpet av de siste tolv månedene har kommuneansatte brukt 136.000 timer på overtidsarbeid.

– Kan dette være en medvirkende årsak til at de enkelte kommuneansatte har blitt langtidssykemeldt?

– Det er det ikke mulig å konkludere med på det nåværende tidspunkt, sier Henriksen.

Ifølge kommunedirektøren kan disse timene i noe grad føres tilbake til bygging av Nordre Follo og håndtering av pandemi. Da arbeidsmiljøutvalget skulle behandle saken torsdag forrige uke, ble de forsikret av Henriksen om at kommunen vil med god arbeidstidsplanlegging kunne redusere behovet for overtid.

Kommunedirektøren har vurdert at det er realistisk å redusere både sykefravær, overtid og brudd på arbeidsmiljøloven gjennom et fortsatt godt partssamarbeid, god dialog med lederne i tjeneste og et prioritert fokus på temaene framover.

Opp mot 20,4 prosent

Torsdag 28. oktober fikk Oppegård Avis en oppdatert liste fra kommunen. Den viser at SFO-ansatte ved Sofiemyr skole har den største andelen (20.4 prosent av de totalt 11 fast ansatte) av langtidssykemeldte fra 17 til 40 dager, mens Holberg barnehage på Sofiemyr har en tilsvarende høy andel (20.4 prosent av de totalt 15 fast ansatte) for sykefravær på over 40 dager.

Powered by Labrador CMS