Behovsanalysen for skolebyggene i Nordre Follo

SKULLE ÅPNES I 2022: Elever som sogner til Hellerasten og Fløysbonn ungdomsskoler skulle starte på Fram skole på Sofiemyr i 2022. Realisering av den nye ungdomsskolen med ny flerbrukshall ville ha løsnet på den oppståtte proppen for flere skoler og idretten, men nå foreslår rådmannen å utsette prosjektet.
SKULLE ÅPNES I 2022: Elever som sogner til Hellerasten og Fløysbonn ungdomsskoler skulle starte på Fram skole på Sofiemyr i 2022. Realisering av den nye ungdomsskolen med ny flerbrukshall ville ha løsnet på den oppståtte proppen for flere skoler og idretten, men nå foreslår rådmannen å utsette prosjektet.

Foreslår å utsette Fram skole og flerbrukshall på Sofiemyr

Rådmannen har vurdert at kun Sofiemyr skole, Hellerasten skole og hovedbygningen på Greverud skole samt fire skoler i Ski har behov for rask vurdering i juni.

Publisert

– Dessverre må flere skoleprosjekter stå på vent en stund til, men bygging av Fram skole (red. anm.: Den planlagte ungdomsskolen på Sofiemyr) med ny flerbrukshall er proppen for flere prosjekter på Sofiemyr. En utsettelse av dette prosjektet vil føre til en utsettelse av ny Sofiemyr skole, fordi det er planlagt at barneskolen skal bygges på tomten der Fløysbonn skole ligger i dag. Derfor må vi diskutere handlingsrommet grundig fremover, sier utvalgsleder Camilla Hille (V), som taler på vegne av de flertallspartiene i Nordre Follo.

      Behovsanalyser

  • Det er utarbeidet behovsanalyser for formålsbygg innenfor tjenesteområdene barnehage, skole, pleie og omsorg og idrett.
  • De første behovsanalysene, som ble lagt frem 27. februar, er basert på befolkningsvekst ut fra boligutbygging som har fått tillatelse fra kommunen, og gir en god oversikt over behovene for de neste tre-fire årene.
  • Det er lagt til grunn at behovsanalysene skal ha et perspektiv på 20 år, det vil si fra 2020 til 2040.
  • Les mer her.

Hun påpeker at det samme også gjelder for Finstad barneskole og Finstad ungdomsskole, som er en propp for hele sentrumsutviklingen i Ski.

Konsekvenser for flere skoler og idretten

LOVER GRUNDIG VURDERING: – Fokus må være at vi bygger for framtiden og ikke «kladder» på halvgode løsninger, sier Camilla Hille (V), utvalgslederen for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo kommune.
LOVER GRUNDIG VURDERING: – Fokus må være at vi bygger for framtiden og ikke «kladder» på halvgode løsninger, sier Camilla Hille (V), utvalgslederen for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo kommune.

Konsekvensen av å utsette bygging av Fram skole med flerbrukshall er også at det vil være ungdomselever på Fløysbonn og Hellerasten skoler som får sin skolegang i bygg som har stort behov for vedlikehold og oppussing.

Det påpekes også at i årene fremover vil det komme store elevkull fra Tårnåsen, Sofiemyr og Østli til disse ungdomsskolene. 

"Tilgang til spesialrom kan bli redusert som følge av at noen klasserom ikke lenger er egnet til undervisning på grunn av bygningstekniske utfordringer. Uten tilgang til spesialrom, gode fellesareal og tilstrekkelig antall grupperom vil det være krevende å få gjennomført en undervisning som gjør at elevene når kompetansemålene slik de er skissert i den reviderte læreplanen Kunnskapsløftet", skriver administrasjonen i sin vurdering.

Ny tomt som alternativ

– Hvis vi må utsette Fram-prosjektet må vi starte diskusjoner om hvorvidt vi kan finne en alternativ tomt for den nye barneskolen på Sofiemyr, eller iverksette andre løsninger for skolen.

Camilla Hille (V), utvalgslederen for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo kommune

– Vi må tilstrebe å prioritere realisering av både Fram-prosjektet og den nye barneskolen på Sofiemyr. Hvis vi må utsette Fram-prosjektet, må vi starte diskusjoner om hvorvidt vi kan finne en alternativ tomt for den nye barneskolen, eller iverksette andre løsninger for skolen, sier Hille.

For å få en bedre forståelse av plangrepet har hun invitert hele utvalget på en omvisning på Fløysbonn skole og i hele planområdet mandag 16. mars. Både aksjonsgruppen «Ny Sofiemyr skole nå» og FAU er invitert til å delta i møtet.

Skal behandles i mars

Det var i slutten av desember at kommunestyret ba rådmannen om en helhetlig gjennomgang av alle investeringsprosjekter for å kartlegge behovene for blant annet skoler og barnehager i Nordre Follo.

I slutten av mars vil formannskapet og kommunestyret behandle de første behovsanalysene.

Behov for rask vurdering

De første behovsanalysene, som ble lagt frem 27. februar, viser at flere skolebygg i Nordre Follo har store utfordringer enten på grunn av byggets tilstand eller på grunn av kapasitet.

MEST KRITISK BEHOV: Sofiemyr skole har mest kritisk behov for en rask vurdering på grunn av både skolekapasitet og skolemiljø/kvalitet, ifølge den ferske behovsanalysen for skolebyggene i Nordre Follo.
MEST KRITISK BEHOV: Sofiemyr skole har mest kritisk behov for en rask vurdering på grunn av både skolekapasitet og skolemiljø/kvalitet, ifølge den ferske behovsanalysen for skolebyggene i Nordre Follo.

Ifølge det ovennevnte dokumentet har seks skoler i Nordre Follo størst behov for en rask vurdering.

– Sofiemyr skole peker seg ut til å være den skolen det er mest kritisk behov for en rask vurdering på grunn av både skolekapasitet og skolemiljø/kvalitet, men jeg kan ikke forskuttere noen beslutninger, sier Hille.

Både barneskolen og ungdomsskolen i Ski skal vurderes kun på grunn av kapasitet, mens Greverud skole (hovedbygningen), Hellerasten skole, Vevelstadåsen skole og Finstad skole, Tussebo skal vurderes på grunn av kvalitet.

Drukner i planer

Allikevel blir det ikke fattet noen vedtak for disse skolene før sommeren. Behovsanalysene vil frem til juni brukes som grunnlaget for de såkalte behovsplanene, som skal sikre at kommunen har riktig kapasitet i byggene.

De politiske prioriteringene skal dermed utsettes til juni i påvente av «Behovsplanene – versjon 1.0». Administrasjonen forklarer at grunnen til denne utsettelsen er at de på nåværende tidspunkt mangler viktig informasjon, som hvor mye kommunen kan investere for, hvilke utbyggingsområder som skal prioriteres og hvilke tjenestetilbud man skal ha.

Alle de andre skolene som ikke er nevnt under «Behovsplaner – versjon 1.0» vil bli tatt med i det videre arbeidet med nye versjoner av behovsplanene. Neste versjon av behovsplanene, «Behovsplaner – versjon 2.0», vil bli ferdigstilt våren 2021 og skal utarbeides i forbindelse med arbeidet med LDIP (langsiktig driftsanalyse og investeringsplan). Deretter forventes det at behovsplanene vil bli oppdatert med to til tre års mellomrom.

Langsiktig plan

«Behovsplaner – versjon 2» skal handle om skoler som antas å ha tilstrekkelig god byggetilstand, forutsatt normalt vedlikehold og fortløpende vurderinger av nødvendige rehabiliteringer, og antas å ha tilstrekkelig god kapasitet i en fireårsperiode.

Administrasjonen skriver at befolkningsprognosen viser at befolkningsveksten i kommunen blir lavere enn det man tidligere har planlagt for, noe som har medført et behov for å vurdere kommunens behov for investeringer på nytt.

Maks antall elever

Til sommeren skal det også utarbeides en politisk sak om maks antall elever i en klasse.

Per i dag opereres det med ulike makstall elever per klasse i tidligere Oppegård og Ski. Kun på 3.-7. trinn er makstallet likt (28 elever). Ellers har Oppegård vurdert som «pedagogisk forsvarlig» å ha større klasser enn Ski (på 1.-2. trinn: 22 elever per klasse i Ski vs. 28 elever i Oppegård, på 8.-10- trinn: 28 elever i Ski vs. inntil 30 elever i Oppegård).

Antall klasserom på den enkelte skole vil i noen grad henge sammen med det klassedelingstallet som vurderes å være «pedagogisk forsvarlig» i Nordre Follo.

Kommunen avviker fra nasjonale minstestandarder for utearealer. Det viser seg også at ikke alle skoler oppfyller anbefalingen i forskriften for miljørettet helsevern, som anbefaler ett toalett per 20 elever.

Les også: Rystet over treneringen av skolesaken

Powered by Labrador CMS