Oppegård syd

– Dagens situasjon med jernbanebroen er ikke tilfredsstillende i forhold til trafikksikkerhet, men tidligere dialog med Bane NOR om denne saken har dessverre ikke ført fram til løsning, sier plansjef i Oppegård kommune, Arild Øien.

Prosjekterer ny overgangsbro med fortau

Oppegård kommune er i ny dialog med Bane NOR om en ny overgangsbro med fortau ved Oppegård stasjon.

Publisert

– Dagens situasjon er ikke tilfredsstillende i forhold til trafikksikkerhet, men tidligere dialog med Bane NOR om denne broen har dessverre ikke ført fram til løsning. Bane NOR har til nå ikke hatt noen planer for å utbedre broen. Som en konsekvens av dette stoppet også kommunens planarbeid for Oppegård syd opp, sier plansjef i Oppegård kommune, Arild Øien.

Han forklarer at det er et todelt eierskap på broen i dag. Bane NOR eier selve brokonstruksjonen, mens kommunen eier asfalten på toppen.

Les også: Kjemper for ny bro

Rundt 400 underskrifter

Oppegård Avis har nylig skrevet at Oppegård Vel startet underskriftskampan-
jen «Ny jernbanebro ved Oppegård stasjon nå!» på opprop.net.

Klokken 15.00 onsdag denne uken ble det registrert 396 underskrifter.

HAVNET I BAKEVJA: – Har jernbanebroen, Oppegård lokalsenter og de nærmeste omgivelsene havnet i bakevja i Oppegård kommune? spør Ragnar Dahl og Geir Hokholt i Oppegård Vel.

– Målet vårt var å samle inn minst 300 underskrifter som var nødvendig for å sette i gang et innbyggerinitiativ, sier Ragnar Dahl (78) og Geir Hokholt (57) fra velet.

På vegne av innbyggerne i Oppegård syd krever de en snarlig løsning på jernbanebroen som i mange år har hindret en utvikling av Oppegård stasjonsområde, lokalsenteret og de nærmeste omgivelsene. 

– De siste femten årene har det blitt tatt en rekke viktige initiativ til utvikling av nærområdet vårt uten at kommunen som reguleringsmyndighet har respondert på dette. Dette skaper bekymringer for oss og gjør at tålmodigheten vår er nå i ferd med å renne ut, sier de to.

I kveld skal kommunen arrangere et åpent møte om kommuneplanen for Nordre Follo. Møtet skal finne sted i grendehuset. Selv om brosaken ikke er på programmet, håper velets styre at de i det minste kan overlevere underskriftene.

– Bane NORs ansvar

Plansjef Aril Øien sier kommunens virksomhet UTE har vært i kontakt med Bane NOR for å se på ulike løsninger, og har blant annet slått fast at det  ikke er mulig å bygge på en ekstra gangvei på siden av broen.

– En eventuell løsning kan være å innføre lysregulering for biler slik at det bare kjøres en bil i bredden over broen. Dette er vi i ferd med å avklare med Statens vegvesen (SVV) på grunn av trafikkutfordringene som forplanter seg på fylkesvei. Fortauet på den ene siden bør også utvides og sikres med gjerde, og dette mener Bane NOR at vi kan gjøre. Samtidig vurderer vi å salte preventivt på broen for å bedre fremkommeligheten. Når det gjelder selve broen, så er den Bane NORs ansvar, sier Øien.

Han legger til at Bane NOR gjennomførte i sommer rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeider under broen for å sikre brukonstruksjonen.

Prosjekterer ny overgangsbro med fortau

– Det trengs ingen endringer i kommuneplanen for å lage ny bro. Den kan løses i områdereguleringen for Oppegård syd, sier Øien.

Han sier områdereguleringen for Oppegård syd startet først i 2013, men så ble prosessen stoppet opp. Etter en politisk planavklaringssak i Utvalg for miljø og plan høsten 2017, ble planprosessen startet opp igjen.  

– I samråd med Bane NOR startet vi i år arbeidet med å prosjektere en ny overgangsbro med fortau. Inkludert i dette utarbeides en ny kostnadsberegning.
Vi har engasjert firmaet Structor AS til å bistå i arbeidet. Arbeidet antas sluttført før årsskiftet 2018/2019, sier plansjefen i Oppegård kommune.

Han sier kommunen er nå i en ny dialog med Bane NOR.

– Om kort tid vil vi legge et ferdig prosjektert og kostnadsberegnet forslag på bordet. Dette har vi lagt ned mye arbeid i. Målet er at det skal bidra til å få fortgang i saken, sier Øien.

Han sier når prosjektert bro og et detaljert kostnadsoverslag foreligger, vil Oppegård kommune be om en ny avklaring med Bane NOR.

Foto: Yana Stubberudlien

Oppstart med ny avkjørsel fra Skiveien om ett år

NYE SENIORBOLIGER SOM NABO: Oppegård kommunestyre vedtok 19. mars 2018 regulering for Durendalveien 1. Her skal det bygges inntil 44 seniorleiligheter.

Øien sier at i vedtatt detaljreguleringsplan for fylkesveien 152 Skiveien, Stenfeldt – Greverud, ligger en ny avkjørsel fra Skiveien og over jernbanen regulert med en løsning som ivaretar nye krav til høyde på en ny overgangsbro.

– Planlagt framdrift er at SVV starter opp anleggsarbeidene ved årsskiftet 2019/2020. For å sikre at adkomsten og gang og sykkelveien blir anlagt i riktig høyde i forhold til en ny overgangsbro er det ønskelig at dette samkjøres i prosjekteringen av den nye overgangsbroen.

Inntil 44 millioner kroner

Kostnadene med en ny kjørebro ble tidligere estimert til å være på 32 til 44 millioner kroner, og de ble foreslått i sin helhet dekket av noen få fremtidige utbyggere i nærområdet, ifølge planavklaringen i forbindelse med områdereguleringen for Oppegård lokalsenter.

"Durendalveien 1", som dreier seg om bygging av inntil 44 seniorleiligheter sørvest for broen, er det eneste prosjektet som det på nåværende tidspunkt foreligger konkrete planer for, men forhandlinger om utbyggingsavtale med Durendalveien har til nå vært utsatt i påvente av avklaringer fra Bane NOR, ifølge Øien.

Han sier det er antydet en pris for bidraget fra utbyggerne på mellom 1.800 og 2.000 kroner per kvadratmeter (bruttoareal for boliger), men dette vil avklares nærmere.

– Med et bruttoareal på 4.600 kvadratmeter i Durendalveien 1 vil det være snakk om et beløp på rundt 9 millioner kroner. Dette er åpenbart for mye for oss, sier Kirsti Høiseth, som representerer utbyggeren.

Powered by Labrador CMS