SVARER: Kjell G. Pettersen (H) og Ida Lindtveit Røse (KrF) svarer på innlegget til Jens Nordahl fra MDG.
SVARER: Kjell G. Pettersen (H) og Ida Lindtveit Røse (KrF) svarer på innlegget til Jens Nordahl fra MDG.

Grøntområder, investeringer og ansvarlig budsjettering

Jens Nordahl fra MDG sparer ikke på kruttet i sin beskrivelse for å stemple Høyre og KrFs politikk og kommunestyrets arbeid. Påstandene er både unyanserte og til dels uriktige.

Publisert

Når han frustreres over samarbeidsklima er det på sin plass å stille spørsmål om han selv bidrar til et bedre debatt- og samarbeidsklima med en slik måte å argumentere på. Det er også synd at en politiker som selv har deltatt både i diskusjonene og vedtakene bidrar til å spre feilinformasjon.

Nå skal vi ikke falle i den samme grøften, og nøyer oss derfor med noen konkrete kommentarer til noen av de påstander han fremfører.

Svartskog

I inneværende kommunestyreperiode har Høyre og KrF sørget for å skrinlegge den store Oppegård vest utbyggingen på Svartskog. Det var opprinnelig en planlagt

– Vi har full respekt for at MDG ønsker å prioritere annerledes enn oss, men det er altså ikke mulig å bruke penger to ganger.

utbygging for rundt 3000 boliger. Men i tettstedet Bålerud har vi tillat en fortetting i eksisterende boligområde på inntil 100 boliger. Vi håper dette kan bidra til å gi  grunnlag for et bedre busstilbud.

Rikeåsen

Tidligere har hele Rikeåsen vært planlagt for tett boligbygging. Vi ønsker ikke å boliger i denne viktige nærskogen. Derfor har vi nå foreslått at nesten hele området skal forbli det grøntområdet det er i dag. Det er riktig at det ligger igjen et lite felt i det mest skrånende terrenget nærmest stasjonen. Før vi konkluderer endelig skal vi lese de ulike høringsuttalelsene.

Kolbotn svømmehall

Generasjonsparken ble etablert som en midlertidig park, slik at området kunne brukes til noe positivt mens planleggingen for videre utvikling av området skulle foregå. Når vi nå har vedtatt sentrumsplanen og utviklingen av Kolbotn øst, og dette skal realiseres vil parken flyttes. Alt innholdet i parken skal flyttes til andre parkområder i Kolbotn sentrum. Det skal etableres flere parker, blant annet skal rådhusparken utvides, gangveier rundt Kolbotnvannet og parker ved Storebukta. I tillegg blir det også fortsatt noe parkareale foran den nye svømmehallen. Når det gjelder ny svømmehall så er det et viktig grep at hallen legges i Kolbotn sentrum. En slik hall alene vil årlig ha over 100 000 besøkende. Det trenger handelsstanden på Kolbotn og det vil være med å nå vårt mål om mer liv i sentrum. Det er også et viktig grep for folkehelsen. Det nye badet vil være i kort avstand og nært kollektivt, uavhengig av hvor i kommunen man bor. Selvsagt har det også en økonomisk side at vi kan finansiere halve investeringen ved å selge et prosjekt med leiligheter på denne tomten.

Sofiemyrhallen og Sofiemyr skole

Når svømmehallen flyttes til Kolbotn sentrum, ny ungdomskole etableres omtrent der Brytehuset ligger i dag og ny barneskole bygges på Fløysbonntomta, vil tomten etter Sofiemyr skole og Sofiemyrhallen bli ledig. Hellerasten skole skal også flytte inn i den nye flotte ungdomskolen. For å delfinansiere alle de investeringene, som også MDG støtter, skal det bygges boliger på disse tomtene. Uten dette ville vi ikke hatt mulighet til å finansiere de viktige og helt nødvendige nye investeringene. Vi ønsker at flere barnefamillier skal kunne etablere seg i kommunen, og det skal vi tilrettelegge for her. Dette er for øvrig ikke sammenlignbart med de andre nevnte prosjektene fordi her snakker vi om å bygge på allerede bebygde tomter.

Ansvarlig økonomistyring

Høyre og KrF er opptatt av ansvarlig budsjett. I tillegg til de nevnte investeringene gjennomfører vi også oppussing og utvidelse av Kolbotn skole og vi har også andre store investeringer i vente: Greverud skole, Flåtestad skole og ikke minst utvidelse av Greverud sykehjem. Sistnevnte er eneste investering som MDG har stemt mot. For Høyre og KrF er det ikke et alternativ å kutte investeringer som sikrer tilstrekkelig sykehjemskapasitet. Kommunen vil i årene som kommer fåstore utfordringer innenfor helse og omsorgsfeltet, med flere oppgaver overført fra staten og en stadig større andel eldre innbyggere.

Vi har full respekt for at MDG ønsker å prioritere annerledes enn oss, men det er altså ikke mulig å bruke penger to ganger. Så da vil det være redelig å fortelle hvilke andre investeringer dere vil stoppe, hvordan dere skal sikre tilstrekkelig kapasitet uten disse investeringene eller om alt skal lånefinansieres. I så fall vil det være interessant å få vite hvor i driftsbudsjettet kuttene skal tas for å dekke kapitalutgiftene.

MDG oppfordrer innbyggere som ønsker forandring å benytte stemmeretten. Høyre og KrF ønsker at alle benytter stemmeretten, uavhengig politisk ståsted. Vi ønsker en saklig debatt og synliggjøring av politiske forskjeller, men vi mener det skjer best når man forholder seg til riktig faktagrunnlag og unngår unødvendig stempling og karikering av de politiske motstanderne. 

Powered by Labrador CMS