PLANENE FREMOVER: I dag legger rådmannen frem sin innstilling til hvordan kommunen bør drives i årene som kommer.

Slik mener rådmannen at kommunen skal drives frem til 2020

Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett for 2017-2020 blir lagt frem. Se pressekonferansen igjen slik den ble streamet live tidligere i ettermiddag.

Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett for for Oppegård kommune for årene 2017-2020 blir lagt frem på en pressekonferanse klokken 13.00 i ettermiddag. 

PS! Her er noen av hovedtrekkene i rådmannens forslag, som du forøvrig kan lese i sin helhet via lenke nederst i saken.

Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett for perioden 2017-20 ble offentliggjort på en pressekonferanse mandag 24. oktober.

Forslaget signaliserer at rådmannen ønsker å opprettholde en bærekraftig økonomi og en robust organisasjon, som setter brukerne i fokus.

Vi forventer at antall innbyggere øker med ca. 6 prosent frem til 2020, og at andelen over 80 år øker med 20 prosent. Befolkningsveksten gir press på infrastrukturen og utfordringer når det gjelder kapasitet i tjenestetilbudet.  

Tiltak for å møte innbyggernes behov for tjenester


Rådmannen møter dette ved å ta i bruk flere plasser på Høyås bo- og rehabiliteringssenter, bygge omsorgsboliger, etablere flere barnehageplasser, satse på forebygging og styrke arbeidet innenfor rus og psykiatri.

I årene framover vil han fokusere på tidlig innsats, hjemmebaserte tjenester og barn og unges utfordringer når det gjelder psykisk helse.

Kapasitetsutvidelser


I kommende økonomiplanperiode er det foreslått bruttoinvesteringer på 1,9 mrd. kroner. De største investeringene er innenfor skole, pleie- og omsorg samt idrett.

Samlet vil disse investeringene gi store kapasitetsutvidelser og moderne bygg.

Folkehelse og miljø

Sosial ulikhet i helse er den største folkehelseutfordringen.  Kommunen er derfor opptatt av å legge til rette for deltakelse og fysisk aktivitet.

Folkehelse blir også ivaretatt ved gode miljømessige løsninger, gang- og sykkelveier og ved å bruke alternative energikilder, ifølge rådmannens forslag,

Rådmannen vil fortsette utviklingen av Kolbotn sentrum og arbeidet med å oppgradere vann- og avløpsnettet. Han foreslår også å etablere en renovasjonsordning sammen med Ski.

Nordre Follo kommune


I juni vedtok kommunestyrene i Oppegård og Ski å etablere en større kommune i Follo. I oktober vedtok de respektive kommunestyrene en avtale som danner grunnlaget for den nye kommunen fra 2020. 

Arbeidet med å bygge en ny kommune vil påvirke organisasjonen de nærmeste årene.

Effektiviseringstiltak 


Rådmannens forslag til budsjett for 2017 innebærer et netto driftsresultat på ca. 7 mill. kroner, eller 0,3 prosent. Fra 2018 vil netto driftsresultat være negativt og budsjettet er saldert mot bruk av fond.

Dette betyr at situasjonen er krevende utover i planperioden. Rådmannen vil imidlertid jobbe videre for å tilpasse driften til de økonomiske rammene.

Gjennom prosjektet «Kultur for endring» arbeider kommunen blant annet systematisk med innovasjon og fornyelse.

Det langsiktige målet med prosjektet er at det skal bidra til bærekraftig økonomi og styrke samhandlingen på tvers i kommunen. Rådmannen vil også satse ytterligere på digitale løsninger og foreslår å bygge opp en robust infrastruktur, i tillegg til å videreføre arbeidet med velferdsteknologi og digitale ferdigheter i skolen.

Drifts- og investeringsbudsjett


Forslag til driftsbudsjett for 2017 er 1901 millioner kroner, mot 1870 millioner kroner i 2016.

Brutto driftsresultat i 2017 er 32 millioner kroner, mens netto driftsresultat er 7 mill. kroner (0,3 prosent). Rådmannen foreslår investeringer for 1860 millioner kroner de neste fire årene.

Rådmannens forslag behandles i Formannskapet 16. november og i Kommunestyret 12. desember

Klikk her for å lese rådmannens forslag i sin helhet!

PS! Pressekonferansen er snart over, men i videovinduet øverst i saken kan du se den igjen i sin helhet.

Powered by Labrador CMS