SKAL FLYTTE FRA TÅRNÅSEN: Både tannlegesenteret og tannlegekontoret er nødt til å flytte fra Tårnåsen senter, men det ser ut som at det blir vanskelig å finne passende lokaler på Kolbotn torg for tannlegene .Foto: Yana Stubberudlien

– Det er helt natta at kommunen skal bestemme hva som skal være på et kjøpesenter

Kommunedirektøren anbefaler å gi midlertidig tillatelse for to år til Tårnåsen legesenter, slik at legekontoret etablerer seg på Kolbotn torg. Etablering av tannlegekontoret på samme sted blir frarådet. Dette får gruppelederen i FrP til å reagere kraftig.

Publisert Sist oppdatert

Kommunen har nå fått til behandling en søknad om å endre bruken fra tidligere butikklokaler til Hennes & Mauritz på Kolbotn torg til tjenesteyting i form av et lege- og tannlegekontor.

Saken behandles i kveld av utvalget for areal, klima og byggesak. I saksfremlegget påpekes det at bruksendringen av lokalene på kjøpesenteret krever dispensasjon fra kommunen siden bruksendringen er i strid med formålet i reguleringsplan og bebyggelsesplan.

Saken kommer opp til politisk behandling fordi det skal skje en utbygging av Tårnåsen senter, med blant annet 137 nye leiligheter, og dagens leietakere har fått oppsigelse av utbyggeren.

Tilbyr butikklokalene til H&M

Tårnåsen legesenter og Tårnåsen tannlegesenter må flytte ut av senteret, og har ikke klart å finne egnede lokaler. De har også oppsøkt kommunen for å få hjelp til det. Kommunen skriver at de ikke har noen egne ledige lokaler å tilby.

Eieren av Kolbotn torg, Citycon, har inngått avtale med legene og tannlegene om å leie de tidligere H&M-lokalene på øvre torg, med inngangen vest for Kullebunden Spiseri.

Kommunen påpeker at leietagerne trenger et midlertidig sted å være fram til de kan returnere til Tårnåsen.

OVERSIKTSTEGNING FOR LEGE- OG TANNLEGEKONTOR PÅ TORGET. Den interne rulletrappen blir fjernet og forbindelsen mellom etasjene blir borte når legesenteret og tannlegekontoret flytter til øvre torg. Tegning: Embark

Vurderer mot treningssenter og bowlinghall

Kommunen innrømmer at et skifte av formål fra butikk til tjenesteyting på Kolbotn torg, bør i utgangspunktet ikke skje via dispensasjon som i dette tilfelle, men at det istedenfor bør skje gjennom en reguleringsprosess med blant annet kartlegging av innbyggeres behov og type ettertraktede aktiviteter.

Videre påpekes det at "kommuneplanen gir føringer for utviklingen av Kolbotn sentrum som en attraktiv og urban by, og tvillingby til Ski".

Kommunen skriver at dersom det skal tillates at butikk og næringslokaler benyttes til andre formål, bør det i utgangspunktet skje etter en grundig vurdering av konsekvensene slike endringer medfører for Kolbotns videre utvikling.

Kommunen påpeker at de også har mottatt søknad om tillatelse til etablering av treningssenter på Kolbotn torg, og er kjent med at Citycon også vurderer en bowlinghall her.

Samfunnskritisk, men ikke for tannlegekontoret

En midlertidig driftsstans av Tårnåsen legesenter vurderes som samfunnskritisk av kommunedirektør Øyvind Henriksen.

Han anbefaler derfor å sikre fortsatt drift av legesenteret ved å gi en midlertidig dispensasjon for bruk av lokaler i Kolbotn torg for to år, det vil si i påvente av permanente lokaler på Tårnåsen eller andre egnede lokaler.

– Situasjonen for tannlegekontorene er alvorlig, men kan ikke vurderes som samfunnskritisk slik som driften av legesenteret, som dreier seg om et legetilbud til 8.500 innbyggere, påpeker Henriksen.

Kommunedirektøren anbefaler derfor ikke at det gis dispensasjon for etablering av tannlegekontor på torget.

Kommunedirektøren påpeker at han løfter dispensasjonssaken til politisk behandling fordi den vurderes som prinsipiell sett i forhold til konsekvensene dispensasjonene kan ha for Kolbotn sentrum, Tårnåsen lokalsenter og legekontoret med pasienter.

Skifte av tradisjonell varehandel med tjenestehandel

Ifølge Citycon, som eier Kolbotn torg, opplever flere leietakere i dag at det er krevende å drive virksomhet på senteret. Videre at det er flere ledige lokaler og fall i kundebesøk.

Citycon mener at etablering av tjenesteyting vil trekke flere folk til senteret. Samtidig påpeker selskapet at flere kjøpesentre skifter ut tradisjonell varehandel med tjenestehandel. Ifølge kommunen ønsker Citycon seg tilsvarende rammebetingelser.

– Ved etablering av fastlege- og tannlegekontor vil det være behov for å åpne fasadene mot øvre torg, for å slippe inn dagslys og gi naturlig utsyn. Det vil bli inngang til kontoret fra torget og felles resepsjonsarealer, venteværelse og pauserom ut mot øvre torg, slik at store vindusflater kan holdes åpne. Dersom det er nødvendig å skjerme for innsyn, kan det være aktuelt å bruke vindusflater til skjermer som viser informasjon eller reklame, som igjen vil skape liv på torget, står det i saksfremlegget.

FØR OG ETTER: Ansvarlig søker Arkicon AS har, på oppfordring fra kommunen, sendt inn følgende illustrasjoner som viser øvre torg før og etter bruksendringen (bildene av dagens situasjon er tatt etter at H&M nå har flyttet ut). Kilde: hentet fra saksfremlegget, Nordre Follo kommune

Fra 13.000 til 75.000 besøkende per år

Ansvarlig søker skriver på vegne av Citycon at etablering av denne type næring vil gi mer kvalitet til senteret og flere kunder enn det er i dag.

Det påpekes også at det er estimert om lag 75.000 årlig besøkende i lokalene til lege- og tannlegesenteret, mot 13.000 i dag. I tillegg kommer følgepersoner som vil benytte tiden i senteret.

Kommunen påpeker at det er kun gitt tre dispensasjoner i reguleringsplanen per i dag. Disse gjelder takhatt (kotehøyde), etablering av BUA og plassering av parkeringsplass. I bebyggelsesplanen er det også gitt kun tre dispensasjoner hittil – to for mindre overskridelse av bebygd areal på to boligblokker og én fra krav til lekeareal.

Krever varig dispensasjon for begge

Gruppeleder FrP Nordre Follo kommune, Knut Tønnes Steenersen, reagerer på at kommunen vil gi dispensasjon for legesenteret i to år, men ikke for tannlegene.

– Det er helt natta at kommunen skal bestemme hva som skal være på et kjøpesenter, sier Steenersen.

Han fremmer følgende forslag:

«Utvalg for areal, klima og byggesak finner det ikke som sin oppgave å instruere kjøpesentre i kommunen hvordan de skal innrede driften sin og overprøve hvilke leietakere de kan ha i sine sentere. Utvalget gir derfor en varig dispensasjon uten tidsbegrensning for etablering av både tannlegekontor og legesenter».

FrP-politikeren påpeker at det kan være en krevende prosess for de berørte leietakere på Tårnåsen senter.

– Det ser ikke ut som legesenteret og tannlegekontoret får lokaler i nye Tårnåsen Senter. Det er dyrt å etablere et legesenter, spesielt for to år. Tannlegen får ikke lokaler, sier han.

Presset ut av Tårnåsen senter

Vi har tidligere skrevet om prosjektet Tårnåsen Torg. Det er Insenti AS som skal utvikle området rundt dagens Tårnåsen senter med 137 nye leiligheter fordelt på seks bygninger. I tillegg til leilighetene vil det bli etablert næringsvirksomhet på bakkeplan.

Selve kjøpesenteret skal også bygges om. Det skal også etableres et nytt handelstorg mot Valhallaveien. Nye Tårnåsen senter vil by på et utvalg av daglige servicetilbud som matbutikk (KIWI) samt miks av servering og andre forretninger.

I prosjektbeskrivelsen nevnes det ikke noe om legesenteret og tannlegekontoret. Det nye senteret på Tårnåsen, slik det er omsøkt, viser ingen arealer som egner seg til disse tjenestene.

Av brevene som legene‐ og tannlegene har sendt inn i forbindelse med dispensasjonssøknaden, fremkommer det at de i praksis blir presset ut av senteret av utbygger. Legene har informert om at de i tre år har forsøkt å finne egnede lokaler, men har ikke lykkes. Tannlegene har også vært på jakt etter nye lokaler i lengre tid.

Foreslår etablering på Trelasttomta

Det er et uttalt ønske fra både legene, tannlegene og Citycon selv om en permanent etablering av lege- og tannlegekontor på Kolbotn torg. Tannlegene har sågar inngått en tiårskontrakt med Citycon.

Kommunedirektøren foreslår i saksfremlegget at tannlegene etablerer seg på et annet sted enn på Kolbotn torg. "Kommunen er kjent med at det kan være ledige lokaler i nybyggene på Trelasttomta (Myrvoll), som dekker arealbehovet til tannlegene", skriver Henriksen.

Kommunedirektøren forventer at legene kan fortsette sitt leieforhold på Tårnåsen inntil det er aktuelt med riving av lokalene de leier i dag.

SLIK KAN TÅRNÅSEN TORG SE UT: Slik skal Tårnåsen Torg se ut når alt er ferdig. Første byggetrinn består av tre bygninger nord i planområdet (bygg 4-6 på illustrasjonen). Illustrasjon: A-lab

– Har forståelse for Citycons argumenter om tomme lokaler

Kommunen skriver at de har satt i gang et prosjekt for å gjøre uterommene i Kolbotn sentrum mer attraktive, og legger ned betydelige ressurser i dette. Oppegård Avis har skrevet at kommunen har engasjert eksterne konsulenter fra Multiconsult for 2 millioner kroner i forbindelse med dette prosjektet. Vi har også omtalt "bokstavprosjektet" til 150.000 kroner på Jan Baalsruds plass.

Kommunen påpeker at både prosjektet om å gjøre Kolbotn sentrum attraktivt og tilretteleggingen for fortetting i senteret er grep kommunen gjør for å støtte opp om handel og Kolbotn som et attraktivt sted å drive næring.

– Eiendomsstrukturen har gitt eieren av Kolbotn torg nærmest monopol på næringseiendom i denne delen av sentrum, og hvordan næringslokalene forvaltes og utvikles har dermed stor betydning for hvor vellykket utviklingen av Kolbotn sentrum blir, skriver kommunedirektøren.

Videre skriver Henriksen at han har forståelse for Citycons argumenterer om tomme lokaler og fall i kundebesøk, samtidig som potensialet for et økt kundegrunnlag bør være til stede etter hvert som flere innbyggere flytter inn i Kolbotn sentrum.

Tvillingbyen til Ski, med tett og nært sentrum

Kommunen skriver at de bygger opp om kommuneplanens visjon om å utvikle Kolbotn som en tvillingby til Ski.

"Sentrum skal være tett og nært og gi de tilbud som innbyggerne skal ha. I områdene utenfor sentrum, begrenses mulighetene for å drive næring som konkurrerer med kjøpesenteret, ved at lokalsentrene får begrenset mulighet til næringsarealer, annet enn matbutikk og mer nødvendig tjenesteyting som helse, frisør og så videre", står det i saksfremlegget.

Powered by Labrador CMS