VERVET 17 SMITTEVERNAMBASSADØRER: Det lokale kvinnenettverket har vervet 17 flerkulturelle kvinner som skal bistå i informasjonsformidling om smitteverntiltakene. Bildet ble tatt på et av de siste møtene i slutten av oktober. Foto: Oppegård Frivilligsentral.

Vervet 17 smittevernambassadører

Økt smitteforekomst blant flere innvandrergrupper bekymrer Folkehelseinstituttet. De mener kommunene fortsatt har en jobb å gjøre for å nå ut med informasjon og tiltak. Kvinnenettverket i tidligere Oppegård har engasjert seg i dette arbeidet og vervet 17 lokale smittevernambassadører til frivillig arbeid for å kunne redusere koronasmitte blant innvandrergruppene i Nordre Follo.

Publisert Sist oppdatert

Statistikken over smittetall, som ble registrert i hele Norge i løpet av høsten, viser at det har vært særlig økt smitterisiko for personer født i Pakistan, Irak, Afghanistan, Serbia og Tyrkia. De siste ukene har også personer med fødeland Polen og Somalia hatt økt smitterisiko, skriver Kommunal Rapport, som har sett på den siste risikorapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) fra 5. november.

Den økte forekomsten av Covid-19-smitte blant innvandrere er kjent fra også andre europeiske land, skriver FHI, som mener det også er grunnlag for å tro at mørketallene er større i disse gruppene.

Videre understreker FHI at kommunene fortsatt har en jobb å gjøre for å nå ut med informasjon og tiltak. Se en liste over de anbefalte tiltakene nederst i saken.

Hviler ikke på laurbærene

Oppegård Avis har i dag bedt kommunen om innsyn i den lokale smittestatistikken for september-oktober, som bekrefter eller avkrefter det ovennevnte, samt en oversikt over tiltakene kommunen har satt i gang for å nå ut innbyggerne med innvandrerbakgrunn med informasjon.

Frivillige ildsjeler hviler ikke på laurbærene, selv i den tøffe koronatiden. Det viser seg at det lokale kvinnenettverket i tidligere Oppegård (sanitetskvinnene i Oppegård, soroptimistene, Oppegård Frivilligsentral og Oppegård Røde Kors) tok initiativ til å etablere et nettverk med lokale smittevernambassadører som behersker flere ulike språk, slik at informasjonen om smitteverntiltakene kan spres gjennom disse til de flerkulturelle miljøene i Nordre Follo.

Språkproblemer og vegring mot testing

Ifølge FHI er det flere årsaker til den økte Covid-19-forekomsten, blant annet manglende forståelse av kommunikasjonen om smitteverntiltak og dårligere tilgang til eller vegring mot koronatesting.

– Det er også noe våre lokale smittevernambassadørene har bekreftet etter samtalene med sine landsmenn som er bosatt her. De opplever også at flere forholder seg til smittevernreglene i egne land istedenfor det som er anbefalte smitteverntiltak i Norge, sier Anne Solhaug, som er leder av Oppegård Frivilligsentral.

17 lokale smittevernambassadører

Frivillige fra det lokale kvinnenettverket startet først med noe planlegging i april. I slutten av september ble det arrangert første kurs hvor de vervet flere fremmedspråklige kvinner til frivillig arbeid.

– Per i dag har vi fått 17 kvinnelige smittevernambassadører som kan 19 forskjellige språk. De kommer fra følgende land: Eritrea, Afghanistan, Kina, Somalia, India, Trinidad og Tobago, Kenya, Syria, Kongo, Russland, Sudan, Polen, Filippinene, Palestina, Litauen og Pakistan, sier Anne Solhaug stolt.

I tillegg ble to "bydelsmammaer" fra Oslo engasjert i saken, og deltok i møter og gruppearbeid. Det ble også opprettet gruppen "Smittevernambassadører i Nordre Follo" på Facebook hvor det legges ut informasjon om smittevernråd på flere språk.

– Vi er innstilt på å hjelpe videre og planlegger å lage stand ved Kolbotn torg og Ski Storsenter hvor smittevernambassadørene kan møte opp for å formidle informasjon om Covid-19-testing og smitteverntiltakene på flere språk, sier Solhaug.

Hun sier de har fått et tilskudd på 40.000 kroner fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI). Midlene ble brukt på innleide foredragsholdere og informasjonsmateriell til smittevernambassadørene.

20 prosent i Ski og 16 prosent i Oppegård

Innbyggere med innvandrerbakgrunn utgjorde 20,42 prosent av befolkningen i tidligere Ski (6298 personer) og 16,18 prosent av befolkningen i tidligere Oppegård (tilsvarer 4432 personer), viser statistikken fra SSB fra mars i fjor.

Kommunen med flest innvandrere er fortsatt Oslo, hvor innvandrerandelen var 33,4 prosent per 1. januar 2019. Drammen hadde også en stor innvandrerbefolkning, tilsvarende 28 prosent av totalbefolkningen. I andre enden av skalaen har vi Rindal med en andel på 3,4 prosent.

Polen, Pakistan og Sverige

De fem største innvandringsgruppene i tidligere Oppegård i fjor var Polen (431 personer), Pakistan (385), Sverige (356), Somalia (180) og Danmak (177).

De fem største innvandringsgruppene i tidligere Ski var Polen (566 personer), Sverige (426), Irak (381) , Kosovo (326) og Pakistan (299).

De største gruppene av innvandrere i hele Norge var fra Polen, Litauen, Somalia, Sverige, Pakistan og Irak.

Her kan du lese om de anbefalte tiltakene

I rapporten peker FHI på hva kommunene bør bli bedre på. Kommunal rapport har gjengitt flere av anbefalingene:

  • Det bør etableres gode systemer for bestilling i av kvalifisert tolk, god oversikt over innvandrerbefolkningen lokalt og rutiner for hvordan ressurspersoner med rett språk- og kulturkompetanse kan involveres lokalt.
  • Alle kommuner bør ha oversikt over frivillige organisasjoner, menigheter, ressurspersoner med språk- og kulturkompetanse som kan mobiliseres i det forebyggende arbeidet.
  • Alle kommuner bør ha oversikt over bransjer og virksomheter med mange arbeidsinnvandrere og vurdere hvordan disse kan involveres og nås i smittevernarbeidet.
  • Det bør vurderes å etablere telefontjenester bemannet av helsepersonell med rett språkkompetanse.
  • Det er behov for bruk av tolk ved smittesporing. FHI erfarer at enkelte kommuner ikke benytter tolk i dette arbeidet i dag. Det kan føre til misforståelser, både om hvem som er nærkontakter og hvilke regler som gjelder for isolasjon og karantene.
  • Det er behov for lavterskel-teststasjoner uten timebestilling i de største byene og oversatt informasjon om hvor man finner teststasjoner. Å bestille testing krever lese-, IT- og språkkompetanse, og noen steder fødselsnummer. Dette gjør at terskelen for testing for enkelte er høy.
  • Tydelig informasjon om at testing hos kommunen er gratis.
Powered by Labrador CMS