ENGASJERER SEG FOR IDRETTSPARKEN: Nina K. Vøllestad i Oppegård Idrettsråd har sendt oss dette debattinnlegget rundt den politiske behandlingen av den nye storhallen og Sofiemyr Crossover-prosjektet.

– Hvorfor bør hele Sofiemyr Crossover realiseres nå?

Nina K. Vøllestad i Oppegård Idrettsråd har sendt oss dette debattinnlegget om bygging- og finansiering av den nye idrettsparken på Sofiemyr.

Publisert

Ordfører Thomas Sjøvold sa i 2015 at det er viktig å lytte til idretten (OAvis 21. mai 2015). Da var han ordførerkandidat og vi nærmet oss kommunevalget. Vi tror vi har noe å bidra med, og ber han og øvrige politikere lytte til det idretten selv sier og ikke bare hvordan andre fremstiller våre synspunkter.  

Rådmannen har nå lagt fram en anbefaling for kommunestyret om eierskap og driftsform som idretten ikke er enige i. Han anbefaler at kommunen bygger og drifter anlegget selv. Idrettens syn kommer fram av innspill til administrasjonen samt oppslag i denne avisen i forrige uke. Hvorfor er ikke idretten enig i rådmannens anbefaling? 

Tidligere innspill

Politikerne har i forbindelse med tidligere diskusjoner om ny hall, bedt idretten om å samle seg, noe vi mener vi har gjort. Her har idretten levert til fulle. Vi har også fått til et samarbeid med kommunens administrasjon. Høsten 2015 og våren 2016 dannet vi i fellesskap tre arbeidsgrupper og en av disse skulle se på eierskaps- og driftsmodeller. Idretten presenterte en rekke eksempler som viste gode erfaringer med alternative til kommunalt eie.

HAR ANDRE TALL: Leif Wedøe i Kolbotn tennisklubb (f.v.), Nina Vøllestad i Oppegård Idrettsråd, Jon Erik Ofstad i KIL og Vidar Fålun i OI sitter på helt andre regnestykker enn kommunen, og mener det kan bygges langt mer hall for pengene enn hva kommunen mener.

Les også: – Vi kan få mye mer hall for pengene enn hva kommunen har regnet seg frem til

Felles for disse, var en klart lavere kostnadsramme enn kommunen så langt har klart, og omtrent halvparten av hva kommunens kalkyler er for de tre hallflatene kommunen planlegger på Sofiemyr. Idretten har gjentatte ganger etterspurt grunnlaget for hvorfor det er så stort sprik. Vi ble lovet dette våren 2016, men dette kom aldri.

Forsinket og mangelfull utredning

Kommunestyret vedtok 20. juni 2016 at det skulle være en ambisjon å realisere hele Crossover- konseptet, ikke bare tre hallflater. Dette ble idretten veldig glade for, og vi har tatt det som et viktig signal. Som et første trinn vedtok man å bygge en hall med tre hallflater innenfor en kostnadsramme på 230 millioner kr. Kommunestyret vedtok også at skulle gjennomføres en mulighetsanalyse og en utredning av alternative eierskaps- og driftsmodeller høsten 2016. Vi har etterspurt dette, men så vidt vi vet har dette ikke blitt gjort. Det finnes heller ikke noe om dette i saksfremlegget for behandling i mars 2017.

Les også: – Kolbotn - en trivelig småby for alle

I rådmannens saksfremlegg gjøres det et poeng av at idrettens forslag vil forsinke prosessen. Vi forstår ikke dette. Vi har spilt inn en plan der vi vil få etablert et aksjeselskap før sommeren. Det er etter vårt syn rådmannen som har skapt forsinkelser ved manglende oppfølging av vedtaket i kommunestyret i juni 2016.

Idrettens forslag

Idretten forslag til en eierskapsmodell baserer seg på at kommunen, private og idretten er aksjeeiere. Vi har lagt opp til at kommunen (og idretten) samlet er største aksjonær og dermed har kontroll. Rådmannen sier i sitt saksfremlegg at dersom det kommer kapital tilsvarende 10 % av nettokostnadene på bordet, er han villig til å diskutere alternativ modell. Kapitalen er ferd med å realiseres. Idrettslagene fremmer i disse dager årsmøtevedtak om å stille med kapital. Første vedtak ble gjort i KILs årsmøte mandag 13 mars, med full støtte fra hele klubben. Idretten står virkelig samlet her.

Hønefoss arena

For å få enda bedre underlag for ideene i idrettens forslag, inviterte idrettsrådet i august 2016 kommunens ledelse, de politiske partier og kommunens administrasjon til en studietur til Hønefoss area. Vi fikk da vist frem at de priser vi har operert med, har gitt mulighet for å bygge med den kvalitet kommunen ønsker. Vårt inntrykk var at alle deltagere var enige om at et slikt bygg ville vi gjerne hatt.

Gevinstene ved idrettens forslag?

Å realisere hele Crossover som ett prosjekt er kostnadseffektivt sammenlignet med å gjøre det i flere trinn. Videre vil økning i areal fra tre hallflater til hele Crossover-konseptet ikke bare komme idretten til gode, men vil være mer fremtidsrettet i forhold til å dekke opp for skolenes behov for arealer til lovpålagt kroppsøvingsundervisning. Omtrent 50 % av tiden vil kunne benyttes av skolene.  Det er derfor ikke snakk om 230 milloner til idretten alene.

Les også: Stor fest for nytt dagsenter

Ved å realisere hele Crossover, vil vi få mer spillemidler, og netto kostnad for kommunen vil reduseres. Ytterligere spillemidler er sannsynlig ved å ta med Ski kommune i selskapet. En felles eierskapsstruktur vil være det mest effektive, fremfor å ha en delt løsning der kommunen eier en del og et privat selskap en annen del. Synergier og fellesbruk vil være mye vanskeligere å utløse ved å ikke ha bygget samlet hos en eier.

Våre politiske ledere har over lang tid vært opptatt av å få inn idretten til å drifte anleggene og derved redusere kostander. Dette har idretten stilt seg positive til, og Østre Greverud idrettshall skulle være et prøveprosjekt på det. Så langt har dette ikke latt seg realisere, angivelig på grunn av strenge regler for offentlige anskaffelser. En løsning som anbefalt i saksfremlegget, vil derfor ikke gi muligheter for andre driftsformer enn kommunal drift. Ved å lage et aksjeselskap som skal bygge, eie og drifte, vil en slik innsparing kunne realiseres. Dette var en av de virkelige store gevinstene ved Hønefoss arena. Jeg ønsker samtidig å avlive en myte om at aksjeselskap som eier idrettsanlegg kan ta ut utbytte. Det er ikke tillat å gjøre dette når anlegget mottar spillemidler. Et overskudd vil gå tilbake til driften av anlegget og ikke minst til vedlikehold.  

Lunken interesse

I saksfremlegget fra administrasjonen er deres viktigste argument mot idrettens forslag at man må unngå forsinkelser. Vi stusser over at dette fremføres. Det er faktisk administrasjonen selv som har forsinket prosjektet i forhold til de vedtak om fremdrift som ble vedtatt i fjor. Idretten har forsøkt så godt vi kan å dytte på dette, men har blitt møtt med at prosjektkontoret må komme på plass.

VI forstår ikke dette på andre måter enn at man aldri har vært interessert i å følge opp idrettens forslag. Men enda mer alvorlig er det at det synes som om de heller ikke har fulgt opp politikernes vedtak.

Powered by Labrador CMS