MANER TIL FORNUFT: SP-politiker Paal Sjøvall ber med-politikerne få beina ned på jorda.

– Nei til demenslandsby, ja til et demensvennlig samfunn

Senterpartiet ønsker et demensvennlig samfunn – ikke et lukket samfunn for de med demens.

Publisert

Den siste tiden har flere av partiene på høyre-fløyen vært i media og fremmet demenslandsby som løsningen på hvordan Nordre Follo kommune kan møte et økende antall innbyggere med demens. Senterpartiet oss nødt til å heise et rødt flagg og advare. Om dette skal være løsningen vi ser for oss i Nordre Follo, er vi redd for at vi skaper et pengesluk av et prosjekt som vil koste langt mer enn det smaker. Bærum kommunes prestisjebygg Carpe Diem trekkes frem som et eksempel til etterfølgelse – erfaringene er langt fra så gode som de fremstilles. Kostnadsrammen på prosjektet var på vanvittige 735 millioner, trolig mer spiselig for kommuneøkonomien i Bærum enn Nordre Follo, som tross alt skal omstille for 400 millioner kommende fireårsperiode.

Målet med Carpe Diem var aldri å tilføre Bærum kommune flere demensplasser. Hele fire-fem ulike sykehjem ble lagt ned og målet var å sentralisere og rasjonalisere driften ved bygging av Lindelia og Carpe Diem. Men rasjonaliseringen ble aldri et faktum. Kommunedirektøren i Bærum skrev det slik i et notat 31.05.2023: «For lav grunnbemanning og høyt sykefravær ga betydelige utfordringer den første tiden. Man erfarte også at fysisk innramming og teknologi ikke er ensbetydende med lavere bemanningsfaktor, slik man forutsatte før åpning». Videre skriver kommunedirektøren at de erfarer at en del av brukerne er for dårlige til å nyttiggjøre seg tilbudet som finnes på Carpe Diem.

Man endte altså opp med en svært kostbar sentraliseringsprosess. Senterpartiet tror at det er helt andre tiltak som må til for bærekraftig demensomsorg også i fremtiden. Det vil kreve tøff prioritering av interne ressurser og det er vi beredt til å levere på. Senterpartiet vil jobbe for gode tjenester til personer med demens i nærmiljøet. Dette vil vi gjøre gjennom å: vedtaksfeste dekningsgrad på langtidsplasser og heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Dette vil gi kommunen forutsigbarhet i planleggingen av kapasitet på helsebygg i møte med en aldrende befolkning. Vi vil sikre en forutsigbar kapasitet. sørge for bedre samordning, kapasitet, åpningstider, spredning og variasjon innen dag- og aktivitetstilbud. Dette vil ha stor betydning for pårørendes omsorgsbyrde og avlastning i det daglige. 

Vi må styrke kapasiteten i hjemmesykepleien. Det er her den store veksten vil måtte håndteres, sikre midler til økt kompetanseheving innen demens for alle ansatte i eldreomsorgen. Dette må regnes som generalistkompetanse og bidra til at helsepersonell er bedre rustet til å møte demenssyke og deres pårørende på en best mulig måte, sikre nok skjermede forsterkede plasser for de som er alvorlig demenssyke og jobbe for en moderat befolkningsvekst for å sikre at ikke helsetjenestene presses raskere enn nødvendig. 

Så kjære medpolitikere i alle farger – få beina på jorda og få hodet ut av skyene. Bli med å vis ansvar og sørg for at vi ikke sysler bort fellesskapets ressurser. Vi må først og fremst skape innbyggerverdi.

Paal Sjøvall

Andrekandidat for Nordre Follo SP

Powered by Labrador CMS