FIKK ÉN NY ELEV: Kostnadene for Kolbotn skole har økt fra 444 til 532 millioner kroner, som betyr en overskridelse av det vedtatte budsjettet på rundt 20 prosent. I midten av november 2021 ble den nye skolen åpnet. Antall elever på skolen har siden den gang økt fra 351 til 352.
FIKK ÉN NY ELEV: Kostnadene for Kolbotn skole har økt fra 444 til 532 millioner kroner, som betyr en overskridelse av det vedtatte budsjettet på rundt 20 prosent. I midten av november 2021 ble den nye skolen åpnet. Antall elever på skolen har siden den gang økt fra 351 til 352.

Har 432 ledige plasser

Mens flere skoler i nærområdet sliter med sprengt kapasitet og gamle skolebygg, har Kolbotn skole 432 ledige plasser.

Publisert Sist oppdatert

Om 20 år er det beregnet at overkapasiteten vil være på 349 ledige plasser.

Antall elever og skolekapasitet (plankapasitet, 95 prosent) på barneskolene i Oppegård:

1. Greverud skole: 522 elever (plankapasitet for 532 elever uten moduler eller 638 med moduler)

2. Tårnåsen skole: 566 elever (plankapasitet for 718 elever)

3. Vassbonn skole: 420 elever (plankapasitet for 559 elever)

4. Sofiemyr skole: 399 elever (plankapasiteten akkurat nå er ukjent pga blant annet stengte rom på skolen)

5. Østli skole: 373 elever (plankapasitet for 426 elever)

6. Kolbotn skole: 352 elever (784 med plankapasitet på 100 prosent eller 705 elever med plankapasitet på 90 prosent).

* Nye Sofiemyr skole skal bygges med skolekapasitet for 784 elever (784 med plankapasitet på 100 prosent) eller 705 elever (med plankapasitet på 90 prosent). .

Kilde: GSI-tall for skoleåret 2022-2023, per 1. oktober 2022

– Ja, det vil være overkapasitet på skolen om 20 år hvis vi ikke finner gode løsninger, så vi vil fortsette arbeidet med å bruke ledige arealer på en god måte, sier kommunalsjef Arnfinn Almås i Nordre Follo kommune.

Kolbotn skole, som ble åpnet 15. november i fjor, har 352 elever, men er bygget med skolekapasitet for inntil 784 elever.

Det betyr at skolen har per i dag 432 ledige plasser, som er mer enn antall elever på de fleste barneskolene i Oppegård hver for seg (se faktaboks).

Nåværende overkapasitet på Kolbotn skole viser en marginal endring siden forrige skoleår da skolen hadde 433 ledige plasser.

Basert på den innrapporterte statistikken, hentet fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) til Utdanningsdirektoratet, hadde Kolbotn skole færre elever i fjor enn for fem år siden. I 2017-2018 hadde skolen 386 elever, mens i 2021-2022 ble antallet redusert til 351.

ANTALL ELEVER PÅ KOLBOTN SKOLE: Tabellen, Oppegård Avis har laget, er basert på den innrapporterte statistikken for Kolbotn skole de siste fem årene.
ANTALL ELEVER PÅ KOLBOTN SKOLE: Tabellen, Oppegård Avis har laget, er basert på den innrapporterte statistikken for Kolbotn skole de siste fem årene.

65 nye elever om 20 år

Siden Kolbotn skole ble åpnet i november i fjor har 19 nye elever startet på skolen, men endringene for årene fremover vil være marginale, ifølge prognosene i kommunens langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) for 2022-2042.

Disse tallene viser at om 20 år vil Kolbotn skole få 65 nye elever. Dette vil ikke være nok til å fylle opp skolen.

Ifølge GSI har antall elever på 1. trinn ved Kolbotn skole blitt redusert fra 55 elever fordelt på tre klasser i 2021-2022 til 46 elever fordelt to klasser dette skoleåret. Kommunalsjef Arnfinn Almås er allikevel optimistisk.

– Elevtallsprognosene viser en økning i årene som kommer. Elevtallet på skolen har ikke gått ned. Skolen jobber fleksibelt og trinnbasert, hvor klassene ses i sammenheng. Det vil si at det vil være undervisningsgrupper med ulik størrelse i løpet av uken og skoleåret. Undervisningsgruppene kan variere avhengig av elevens behov, eller hvilke fag eller tema det jobbes med, sier Almås.

Har ingen plan ennå

Det finnes et vedtak om at kommunen skal se på alternativer til å fylle opp tomme skolelokaler på Kolbotn. Tidligere skrev Oppegård Avis om at det skulle lages en plan i løpet av sommeren 2022 for hvordan ledigkapasiteten på Kolbotn skole skulle utnyttes.

Per i dag har kommunen ingen konkret plan på dette.

– Vi utarbeider ikke en egen plan for hvordan vi skal benytte ledige arealer, men det er et pågående arbeid i hele kommunen med å bruke formålsbyggene og kvadratmeterne våre mest mulig kostnadseffektivt. For et liten stund siden begynte vi å bruke noen av de ledige klasserommene til velkomstklasser for ukrainske elever, siden det var fullt i velkomstklassen på Tårnåsen, sier Almås.

Flyttet ukrainske elever

For de elevene som kommer fra andre land har kommunen siden 2014 hatt tilbudet med velkomstklassen, som er lokalisert på Tårnåsen skole. Antall elever i velkomstklassen har økt fra 20 elever i 2014 til litt over 30 elever våren 2022.

De flerkulturelle elevene som benytter seg av dette tilbudet hører til på ulike trinn og kommer fra flere barne- og ungdomsskoler i kommunen. De er i velkomstklassen på Tårnåsen skole tre dager i uken, mens de resterende to dagene i uken skal de være på nærskolen.

Siden kommunen har sagt ja til å bosette 200 ukrainske flyktninger i år og mange av disse har barn i skolealder, har antall elever i velkomstklassen økt.

Nylig har det blitt bestemt å flytte alle ukrainske elever fra velkomstklassen på Tårnåsen skole til Kolbotn skole. Ifølge rektor Hege Ekanger Bjerke ved Tårnåsen skole har det blitt opprettet to velkomstklasser for disse elevene på Kolbotn skole, mens Tårnåsen skole har to velkomstklasser for elevene fra andre land.

Ifølge Katti Anker Teisberg, som er områdeleder for skolene i Nordre Follo, er det plass til 15 elever i hver av de to klassene med de ukrainske elevene. De 27 ukrainske elevene som går i velkomsttilbudet på Kolbotn skole er ellers registrert på sine nærskoler rundt omkring i kommunen.

349 ledige plasser om 20 år

Når over halvparten av skolekapasiteten står ubenyttet, vil situasjonen ikke bli endret stort med 27 ukrainske elever som benytter seg av tilbudet med velkomstklassen tre dager i uken.

– Vi jobber kontinuerlig med å bruke ledige arealer på en best mulig måte, og inneværende år vil som sagt deler av de ledige lokalene benyttes for å ha et robust velkomsttilbud til ukrainske elever. Vi ser også at vi vil ha en positiv elevtallsutvikling de kommende årene, også framover mot utgangen av langsiktig driftsanalyse og investeringsplanperiode (LDIP) i 2042, sier kommunalsjefen.

435 AV 784 PLASSER: Kolbotn skole hadde 351 elever forrige skoleår og 370 elever dette skoleåret, mens skolen er bygget for 784 elever. Ifølge prognosene i LDIP for 2022-2042 vil Kolbotn skole ha 435 elever i 2042, som betyr at om 20 år vil det være 349 ledige plasser på skolen.
435 AV 784 PLASSER: Kolbotn skole hadde 351 elever forrige skoleår og 370 elever dette skoleåret, mens skolen er bygget for 784 elever. Ifølge prognosene i LDIP for 2022-2042 vil Kolbotn skole ha 435 elever i 2042, som betyr at om 20 år vil det være 349 ledige plasser på skolen.

Samtidig innrømmer Almås at det fremdeles vil være stor overkapasitet på Kolbotn skole om 20 år (435 elever og 349 ledige plasser i 2042), ifølge prognosene i LDIP han viser til.

– Ja, det vil være overkapasitet på skolen om 20 år om vi ikke finner gode løsninger for bruk av ledige lokaler, sier han.

– Det ses på løsninger

SKOLEKAPASITET I NORDRE FOLLO: Det er kun på barneskolene på Sofiemyr og Østli i gamle Oppegård at skolekapasiteten er usikker (gul farge) og har høy utnyttelse. For ungdomsskolene har Fløysbonn og Hellerasten skoler samme status.
SKOLEKAPASITET I NORDRE FOLLO: Det er kun på barneskolene på Sofiemyr og Østli i gamle Oppegård at skolekapasiteten er usikker (gul farge) og har høy utnyttelse. For ungdomsskolene har Fløysbonn og Hellerasten skoler samme status.

– Hva synes du om den oppståtte situasjonen med Kolbotn skole hvor skolen vil ha en stor overkapasitet i minst 20 år til, mens flere andre skoler i nærområdet vil slite med sprengt kapasitet og gamle skolebygg?

– Det er en utfordring vi jobber med, og vi prøver å finne løsninger hele tiden, sier Almås.

– Hvilke løsninger ser dere på i tillegg til den midlertidige løsningen med to klasser for ukrainske elever som bruker Kolbotn skole tre ganger i uken?

– Det ses på løsninger, men vi kan ikke si noe om det på nåværende tidspunkt, sier Almås.

Unge vs. eldre

Forgubbing i Kolbotn sentrum har ofte vært drøftet i Oppegård Avis. Vi skrev om den befolkningsframskrivingen fra august 2018, som ga et dystert bilde av den demografiske utviklingen i vår kommune frem til 2040.

Ifølge den ville det blir en stor økning i antall innbyggere over 80 år, samtidig som barnetallsveksten ville stagnere fullstendig i 2027.

Allerede i 2037, det vil si om 15 år, vil antall barn fra null til fem år og antall eldre på over 80 år være lik. Til tross for de dystre befolkningsprognosene fra 2018, satset lokalpolitikerne høyt på Kolbotn skole og bygget den nye skolen med en overskridelse på 88 millioner kroner og uten en plan for hvordan den enorme overkapasiteten skal fylles opp.

BARNETALLSVEKSTEN KAN STAGNERE FULLSTENDIG OM FEM ÅR: I befolkningsframskrivingen fra august 2018 så man et dystert bilde av den demografiske utviklingen i gamle Oppegård frem til 2040. Den viste at det ville blir en stor økning i antall innbyggere over 80 år, samtidig som barnetallsveksten ville stagnerer fullstendig om syv til åtte år etter 2018.
BARNETALLSVEKSTEN KAN STAGNERE FULLSTENDIG OM FEM ÅR: I befolkningsframskrivingen fra august 2018 så man et dystert bilde av den demografiske utviklingen i gamle Oppegård frem til 2040. Den viste at det ville blir en stor økning i antall innbyggere over 80 år, samtidig som barnetallsveksten ville stagnerer fullstendig om syv til åtte år etter 2018.
Powered by Labrador CMS