Kampen for Generasjonsparken

KJEMPER: Artikkelforfatteren er en av mange som nå engasjerer seg for å bevare Genererasjonsparken i Kolbotn sentrum.

Bevar Generasjonsparken

I november 2018 vedtok et flertall i kommunestyret å bygge leilighetsbygg og svømmehall i Generasjonsparken, selv om det finnes alternative løsninger.

Publisert

Både i Oppegård Avis, Østlandet Blad og på de lokale sidene, gruppene og diskusjonene på Facebook, er det stort engasjement rundt saken. Sist lørdag hadde vi en stor markering i Generasjonsparken for å bevare den fine parken vår.

Politikere fra fortrinnsvis Nordre Follo Høyre mener vi ikke trenger Generasjonsparken, fordi de nye planene skal bli så mye bedre. I april 2019 kom planen for grøntområder og offentlige rom i Kolbotn sentrum, som bygger på sentrumsplanen. Plandokumentet viser at det er stor usikkerhet knyttet til hvordan området rundt Kolbotnvannet faktisk vil bli. Per i dag finnes det ingen konkrete planer som vi med sikkerhet kan vite lar seg gjennomføre. I utgangspunktet var det tenkt turveier i grus rundt Veslebukta, men grunnforholdene er «svært dårlige og det vil være nødvendig å kombinere flere tekniske løsninger». «Boardwalk på pæler», er en løsning som foreslås, og «flyteelementer direkte i vann», men at «videre detaljprosjektering vil avgjøre hvilken utforming som kan benyttes». I tillegg til svært dårlige grunnforhold må det jobbes med løsninger som ivaretar «kantsonene langs vannet» og «vannsirkulasjon» i Kolbotnvannet.  

På østsiden av Veslebukta (fra Generasjonsparken til Nedre Tangen) skal eneboligene erstattes av leilighetsbygg. Når eneboligene rives har tanken vært at hagene åpnes opp og gjøres tilgjengelige for innbyggerne, men legg merke til at eneboligene som står der i dag ikke har anlagt noen hage ned mot vannet. Områdene mot vannet består av myrområder og sumpskog og det vil ikke bli noen grøntområder som det går an å oppholde seg i her.

På vestsiden av Veslebukta (Båtsleppa), er det stor usikkerhet om utbyggere skal bygge langs vannet eller om eneboligene skal stå, men også her får vi vite at grunnforholdene til dels er svært dårlige og vi forstår at det også her er lite grøntarealer å hente. Turveien rundt bukta og broen som er tenkt over til Båtsleppa antas å være ferdig om fem år, i 2024. Det er lenge til.

Til tross for all usikkerheten og all tiden det tar, skal Generasjonsparken selges før sommeren. Fem år før vi ser resultatene av de svært usikre planene som foreligger for området rundt vannet. Kolbotns eksisterende og eneste mulighet for en park mot Kolbotnvannet skal selges, asfalteres og bygges igjen. Nordre Follo Høyre, med støtte av AP og KrF, mener at det ikke gjør noe, at Generasjonsparken bare kan erstattes med Rådhusparken, som ikke ligger ved Kolbotnvannet og som alltid står tom. Eller med de to små grøntområdene (Nær 1 og Nær 2) som utbyggerne utformer i forbindelse med byggeprosjektet i Storebukta. Disse ligger relativt langt unna sentrum og med innsyn fra leiligheter og rekkehus.

Men de tar feil. Generasjonsparken er unik. Generasjonsparken er en suksess. Oppskriften ligger først og fremst i beliggenheten mot vannet, men også tilknytningen til Kolbens brede kultur- og aktivitetstilbud med åpen barnehage, bibliotek, språkkurs, seniorsenter etc. Kolben og Generasjonsparken hører sammen, to offentlige møteplasser, et innerom og et uterom som inkluderer alle generasjoner på et sted. De nye planene sprer generasjonene litt her og litt der, litt i «Nær 1», litt i «Nær 2» og litt i «Rådhusparken» og med det mister vi noe verdifullt.

Lørdag 1. juni møtte vi opp rundt 300 små og store for å markere at vi ønsker å bevare parken. Med de håndskrevne underskriftene er det snart 700 som signert underskriftskampanjen «Bevar Generasjonsparken», og det slutter ikke.

Det understrekes i plandokumentet at området rundt Kolbotnvannet er avgjørende for sentrumsutviklingen og at det er «av stor betydning at det er bred enighet om hvordan området rundt Kolbotnvannet best kan utvikles». Engasjement finner ikke alltid så lett veien inn i det politiske systemet, og jeg oppfordrer alle folkevalgte til å ta innover seg engasjementet, møte det med åpenhet og nysgjerrighet. Vi prøver å fortelle at Generasjonsparken må med i de nye planene for Kolbotn sentrum. Vi venter en dobling av innbyggere til Kolbotn og vi trenger store, fine grøntområder ved vannet som er gode å være i. Det er fra Kolbotnvannet og naturen rundt med kortreist park- og friuftsliv midt i sentrum, at Kolbotn utmerker seg og henter sin identitet, ikke fra en ny bru. Bevar Generasjonsparken! Den vil sikre en åpen, grønn, møteplass med hjerterom for alle generasjoner i århundrer fremover.

Les også: – Tiden for å bygge parker ned må være forbi

Powered by Labrador CMS