FORESLÅR FLERE STORE INVESTERINGER: Rådmann Lars Henrik Bøhler la frem sine forslag til budsjettet i planperioden.

Sjekk hva 3,5 milliarder skal brukes på

Les om rådmannens forslag til de enorme investeringene for de neste fire årene.

Publisert

Til tross for at den økonomiske situasjonen etter sammenslåingen med Ski kommune fra 2020 blir utfordrende, foreslår rådmannen bruttoinvesteringer på om lag 3,5 milliarder kroner for de neste fire årene.

– Samlet sett vil disse investeringene utgjøre en stor fornyelse og kapasitetsutvidelse for kommunen vår og innbyggerne, sier Bøhler.

Les også: Må spare 184 millioner på fire år

Forslag til investeringer og tiltak

Rådmannen foreslår følgende tiltak og investeringer for planperioden 2019-2022:

 • Infrastruktur og mer:
 • Kolbotn sentrum, offentlig infrastruktur (til de to broene over Veslebukta, utvikling av Øvre og Nedre Torg, byparken, grøntsonen langs vannet og turveier). Det er foreslått kommunal finansiering  av dette på 150 millioner kroner foredelt på fire år (2019-2022). Endring i bruksareal (BRA) er den største faktoren for at kostnadene kan endres. Ved lavere utbygging av BRA vil kommunens kostnader øke ytterligere hvis alle planer skal gjennomføres og kvalitet opprettholdes.
 • Veier, kommunale anlegg, fortau med mer: 23,6 millioner kroner (hvorav 7 mill. i 2019 til utskifting av LED-belysning, 7 mill. i 2020, 4,8 mill. i 2021 og 4,8 mill. i 2022). Bevilgningen skal dekke utgifter ti lmindre anlegssmessige oppgraderinger på kommunalt veinett (som for eksempel siktforbedringer, mindre breddeutvidelser, dreneringsarbeider, bygging av snuplasser, forsterkningstiltak, veilys med mer).
 • Generelle trafikksikringstiltak (blant annet Aksjon skolevei og Trygg Trafikks konsept Hjertesoner ved kommunens grunnskoler): 500.000 kroner per år i planperioden.
 • Elbysykkelordning: 1,5 millioner kroner ti lutredningsarbeid i 2020.
 • Gang- og sykkelveiprosjektet, sykkelstrategi/sykkelhotellene: 576.000 kroner i 2019 og 480.000 kroner i 2020.
 • IKT-infrastruktur/Ny IKT-plattform i Nordre Follo (blant annet kjøp av rådgivning, nye servere, nye klienter, oppgradering av nettverk med mer): 271,7 millioner kroner i 2018-2022 hvorav Oppegårds andel er på 50,6 millioner kroner.
 • Nytt saks- og arkivsystem for Nordre Follo: 33 millioner kroner i planperioden hvorav Oppegårds andel er på ca. 11 millioner kroner.
 • Usikkerhetsavklaringer: ca. 516,3 millioner kroner (netto). Prosjekter «Ny barneskole på Sofiemyr», «Kolbotn skole», «Ny svømmehall på Kolbotn» samt «Ny idrettshall» og «Ny ungdomsskole på Sofiemyr» er foreslått avrådmannen med urealistiske prosjektkostnader, ifølge investeringsforslagene. «For å redusere risikoen ved å vedta urealistisk lave budsjetter», har rådmannen gjort en grov kalkulasjon på hva tilleggene kan tenkes å bli og lagt dem inn under «Objekt 9966 Usikkerhetsavklaringer», det vil si eget objekt i investeringsprogrammet. Rådmannen foreslår å sette av 62,3 millioner kroner til dette i 2019, 132 millioner kroner i 2020, 175 millioner kroner i 2021 og 147 millioner kroner i 2022. Til sammen dreier usikkerhetsavsetningene seg om et beløp på over en halv milliard kroner (netto).
 • Egenkapitaltilskudd til KLP som skal føres i investeringsregnskapet: 24,7 millioner kroner i planperioden. Kommunen har ikke anledning ti lå lånefinansiere dette, så rådmannen foreslår at tilskuddet finansieres ved overføring fra drift eller bruk av fond.
 • Samlet låneopptak er foreslått til 674 millioner kroner i 2019, 438 millioner kroner i 2020, 561 millioner kroner i 2021 og 362,5 millioner kroner i 2022.
 • Startlån (midler som kommunen låner fra Husbanken for videre utlån til enkeltperosner): 90 millioner kroner per år i planperioden.
 • Skoler og barnehager:
 • Det skal gjennomføres fullføring av fjorårets satsing når det gjelder økning av lærertettheten på 1.-4. trinn, med én ny lærer per trinn i 2019. Pedagognormen i barnehagene blir også fulgt opp. Rådmannen foreslår å øke satsningen innen skole og barnehage til 12 millioner kroner totalt i 2019.
 • Utskifting og supplering av elevenes chrombøker og Ipader (antatt levetid utgår i 2021): 9,2 millioner kroner.
 • Sikringstiltak (lekeutstyr på kommunale lekeplasser): 8.240.000 kroner.
 • Kolbotn skole, nytt bygg og rehabilitering: ca. 142 millioner kroner i 2019 og ca. 193 millioner kroner i 2020. Planlegges ferdigstilt innen utgangen av 2020. Kostnadsrammen er på 345.440.000 kroner + 28 millioner kroner til inventar.
 • Det er lagt inn midler til midlertidig skole på «Solkollen» i den perioden Kolbotn skole er under utvidelse og rehabilitering.
 • Ny ungdomsskole på Sofiemyr: 38,3 millioner kroner i 2019, 63,3 millioner kroner i 2020 og 42,2 millioner kroner i 2021. Kostnadsrammen er på 149,6 millioner kroner + 25 millioner kroner til inventar i 2021. Planlagt byggestart tidligst våren 2019.
 • Rehabilitering av Fløysbonn-bygget:  Kostnadsrammen er på 40 millioner kroner + inventar til 20 millioner kroner. Det forventes komplett leveranse av mulighetsstudie i desember 2018. Rehabelitering/bygging av ny skole er planlagt for 2020-2021.
 • Tilbygg på Flåtestad skole til 36 millioner kroner pluss 8 millioner kroner til inventar (4 mill. i 2018, 16 mill. i 2019 og 24 mill. i 2020). Det utredes mulighet for kapasitetsutvidelse fra 324 til 460-470 elever, det vil si et tilbygg med en ekstra base i tillegg til noen spesialrom. Byggestart er planlagt i 2019/2020.
 • Det er planlagt at Newton-rommet skal åpne høsten 2019 i Kolben. Prosjektkostnad: 1.110.000 kroner.
 • Greverud skole, rehabilitering og mulig utvidelse. Totalkostnad for en eventuell rehabilitering: 104 millioner kroner. Bygging i 2019-2020.
 • Helse og omsorg:
 • De nye omsorgsboligene i Edv. Griegs vei 7-9 åpner i mai 2019, og vil innebære en kapasitetsutvidelse. Rådmannen foreslår å bevilge 71 millioner kroner i 2019 til bygget og 10 millioner kroner til inventar. Prosjektkostnaden har økt. Endringen fra opprinnelig bevilgning skyldes at det i kommunestyrets vedtak fra februar 2015 om at "Rådmannen skal påse at tomten utnyttes maksimalt innenfor reguleringsbestemmelser og bygglinjer. Dersom mulig skal antall boliger i prosjektet økes". Dette medførte en økning av antall boliger i prosjektet, og dermed økt prosjektkostnad. Nettorammen har økt med 4 millioner kroner (fra 175,3 til 179,3 millioner kroner).
 • 420 millioner kroner for 2019-2022 til utvidelse av Greverud sykehjem med 62 boenheter pluss 20 millioner kroner til inventar. Det er behov for ferdigstillelse i 2022 med oppstart av planlegging og prosjektering i 2019.
 • En bil til hjelpemiddellageret i 2019 (til transport av utstyr til brukere): 367.000 kroner.
 • Velferdsteknologi: ca. 6 millioner kroner i planperioden.
 • Idrett:
 • Ny idrettshall på Sofiemyr (fire spilleflater): 162,8 millioner kroner (prosjektkostnad). Idrettshallen skal bygges sammen med ny ungdomsskole, plassert ved skrenten på Sofiemyr idrettspark. I tillegg til opprinnelig budsjettramme for idrettshallen er det lagt til 6 millioner kroner i ekstraordinære spillemidler. Byggestart vil tidligst bli våren 2019 og forventet ferdigstillelse er innen utgangen av 2021.
 • Ny svømmehall på Kolbotn: 40 millioner i 2019 og ca. 66 millioner kroner i 2020. Det er vedtatt at svømmehallen skal bygges ved Kolben, feltet skal bygges ut med en kombinasjon av svømmeanlegg og boliger. Salg av boligene skal være med å finansiere anlegget. Regulert areal for boligutvikling skal selsges mot oppføring av en svømmehall på feltet.
 • Nytt kunstgressdekke på Østre Greverud i 2019: 3,5 millioner kroner.
 • Turnhall i Ski: 5 millioner kroner i 2019 (Oppegårds andel), mens brutto prosjektramme er på 110 millioner kroner. 
 • Svømmehall på Langhus: 22,5 millioner kroner (Oppegårds andel), mens brutto prosjektramme er på 450 millioner kroner. 
 • Teknisk sektor:
 • Anskaffelse av biler og maskiner, vann og avløp: 8,8 millioner.
 • Oppgradering av vannverket: 48,5 millioner kroner.
 • Sikring av hovedvannforsyning: 12 millioner kroner.
 • Utbedring av vannledningsnett: 48 millioner kroner.
 • Rehabilitering av avløpsnett: 48 millioner kroner.
 • Utvidelse av gjenvinningsstasjonen på Sofiemyr: ca. 36 millioner kroner. Kostnadsrammen er 46,5 millioner kroner.
 • VA-anlegg på Bålerud: 38 millioner kroner i 2019 + det var avsatt 10 millioner kroner i 2018. Anleggsstart i 2019. Totalkostnaden er på 57 millioner kroner.
 • Reservevannledning Fløysbonn-Åsland: 19 millioner. Totalkostnad: 76 millioner kroner hvor beredskapssenteret skal betale deler av anleggskostnaden.
 • Flyktninger og vanskeligstilte:
 • 15 millioner kroner per år til flyktningboliger (seks til åtte boliger/leiligheter per år).
 • 6 millioner kroner per år i 2019, 2021 og 2022, 18 millioner kroner i 2020 til gjennomgangsboliger for vanskeligstilte/rusmisbrukere/personer med psykiske lidelser/funksjonshemmede/ungdomsboliger (to til tre boliger per år, og seks ekstra boenheter i 2020 inkl. personalbase i forbindelse med etablering av boliger for beboere med nedsatt funksjonsevne i privat regi).

Les også: Vil selge kommunale eiendommer for en halv milliard

Powered by Labrador CMS