SLIK KAN DET BLI: Skissen anskueliggjør hvordan et signalbygg slik som foreslått i områdeplanen vil kunne fortone seg, sett fra Kolbotn Terrasse.

– Vi protesterer mot høyhus

– Som nærmeste naboer til Sentrumsbygget advarer styreledelsen i Kolbotn Terrasse sterkt mot et signalbygg og høyhus slik det åpnes for i områdereguleringen.

Publisert

Sameiene Kolbotn Terrasse 5/7 og 17/19 stiller seg sterkt undrende til de fremlagte planer for Områderegulering i Kolbotn sentrum.  Vi er av den oppfatning at det ikke er konsistens i forhold til forliggende planer og uttalelser i det fremlagte forslag.

Antall nye boliger sett i forhold til uttalelser om at sentrum skal fremstå som «en grønn og frodig hage» blir ikke ivaretatt. 

Sterkt negative konsekvenser

Forslaget fører til byggehøyder og fortetning som får sterkt negative konsekvenser for miljø og trivsel, vi nevner signalbygg i forbindelse med Sentrumsbygget og planer for fortetning nederst i Ormerudveien.

Planen åpner for såkalte signalbygg med opptil tolv etasjer (like høyt som Landerudblokken) i Sentrumsbygget.

KAN BLI SIGNALBYGG: Slik ser Sentrumsbygget i Kolbotnveien 7 ut. Foto: Yana Stubberudlien.

Et gedigent fremmedelement

Vi har i dag tre bygg i sentrum som markører: Rådhuset, Kolben og Sentrumsbygget foruten Kullebunden Gård. Kullebunden gård er allerede fredet mens Rådhuset og Sentrumsbygget er anbefalt bevart av fylkeskommunen. Av disse byggene utgjør Kolben med torget det naturlige sentrum.

Et signalbygg med opptil tolv etasjer vil for det første virke som et gedigent fremmedelement og trekke oppmerksomheten vekk fra det naturlige sentrum.

Videre vil det ikke være tilpasset nabobebyggelsen og virke som en massiv barriere mot bebyggelsen i Kolbotn Terrasse, nybyggene i Ormerudveien og Kullebunden Gård.

SLIK KAN DET BLI: Skissen anskueliggjør hvordan et signalbygg slik som foreslått i områdeplanen vil kunne fortone seg, sett fra Kolbotn Terrasse.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Tilfredstiller ikke forutsetningene

Vi vil peke på at kommuneplanen for Oppegård 2011 – 2022 samt saksdokumentene i den nå fremlagte planen, angir nødvendigheten av at ny bebyggelse «skal ha kvaliteter som gir samspill med eksisterende bebyggelse når det gjelder høyder, form, avstand, farge og materialbruk».

Vi kan ikke se at ett eller flere signalbygg slik som angitt i illustrasjonsplanen på noen måte tilfredsstiller disse forutsetningene.

Vindturbulens

Et moment er også den vindturbulensen høye bygg/tårn vil skape på bakkeplan der bl.a. uteservering er skissert.

Det har tidligere vært fremstilt en modell som grunnlag for utviklingen av Kolbotn sentrum hvor dette skal fremtre som «en grønn og frodig hage», hvor Kolbotnvannet skal være kjernen og midtpunktet for «nesten en byutvikling».

Vi har oppfattet at det har vært bred politisk enighet om dette. Ett eller flere signalbygg med tårn vil utvilsomt virke som et gedigent fremmedelement.

Samspillet må ivaretas

I dokumentet «Planbeskrivelse med konsekvensutredning, områderegulering for Kolbotn sentrum», omtales betydningen av at de omkringliggende landskapsrommene til Kolbotn kirke og Oppegård rådhus ivaretas. Det påpekes disse byggenes særegne beliggenheter og former.

Vi forstår det slik at det er et samspill mellom disse byggene i sentrumslandskapet, og at dette må ivaretas. Dette vil ikke bli oppfylt med et dominerende signalbygg plassert midt mellom dem.

Vil være svært støyutsatt

Boligene i et signalbygg der hvor sentrumsbygget nå ligger vil ha en minsteavstand til nærmeste spormidte på 15 meter, mens Jernbaneverket setter den til 30 meter.

Boliger helt inntil et så høyt trafikkert spor vil selvfølgelig også være svært støyutsatt.  I tillegg til den godstrafikken som er planlagt på denne banestrekningen kan det umulig være tilrådelig å bygge et stort antall boliger kloss opp til sporet.

Vi oppfatter at planforslaget ikke er konsistent mht. et signalbygg som foreslått i planen i stasjonsområdet.

Vil ligge svært tett

Som nærmeste nabo til Kolbotnveien 6 (DNB-bankbygget) og Ormerudveien 1 A og B / Skolebakken 2, vil vi utdype våre synspunkter på utbygging av disse eiendommene.

Kolbotnveien 6 som i dag er i bruk til næringsformål, er i to etasjer og ligger vis-à-vis bevaringsområdet Kullebunden gård og ved innkjørselen til miljøgaten. Planen angir en byggehøyde på fem til seks etasjer for et nybygg.

Bygg over fire etasjer vil ikke være godt tilpasset nabobebyggelsen. De vil ligge svært tett innpå byggene Kolbotn Terrasse 5-7 og 17-19, og ta mye av morgensolen for disse, spesielt for de nedre etasjene.

Byggene vil dessuten ligge kun noen få meter fra krysset Ormerudveien-Kolbotnveien. Trafikken i disse veiene vil øke vesentlig fra det den er i dag med blant annet buss- og personbiltrafikk knyttet til den nye stasjonen.

Tatt i betraktning at Ormerudveien også er en skolevei, vil det være svært uheldig med en utkjørsel for et stort antall bo- og-næringsenheter så nær krysset.

Forgubbing av sentrum

Kolbotn sentrum fremstår i dag som et område hvor det praktisk talt ikke bor barn og yngre mennesker.

Kolbotn sentrum med signalbygg og høyhus og med en boligtetthet på opptil 1800 leiligheter, herav et stort antall småleiligheter, vil i høy grad forsterke denne utviklingen.

Med en utbygging som foreslått, tror vi ikke bosettingsmønsteret vil endres. En mer variert og lavere bebyggelse med en lavere tomteutnyttelse er trolig det eneste som kan endre alderssammensetningen i sentrum.

Advarer sterkt mot planen

Vi vil som nærmeste naboer sterkt advare mot et signalbygg og høyhus slik det åpnes for i områdereguleringen.

Vi kan ikke se at en så tett konsentrasjon av bygg og mennesker vil kunne bli et sentrum som vil utgjøre et godt bomiljø og et trivelig og fremtidsrettet område for handel og ferdsel med den økte trafikkbelastningen, dårlige sol og lysforhold, støy og mangel på grøntarealer som vi her har skissert.

Med opptil 1800 boenheter i sentrum vil mangel på parkeringsplasser bidra til kaos og store problemer. Det å forutsette at det skal etableres tilbud med tett og hyppig avgang med matebusser fra områdene Tårnåsen, Sofiemyr, Ødegården, Myrvoll etc., er etter vår oppfatning en illusjon. Det må også tas høyde for parkering for fritidstransport, til og fra trening, idrettsstevner, kulturarrangementer etc. på kveldstid og i helger, ikke minst for småbarnsforeldre. Ikke noe transportsystem vil kunne dekke slike behov.

I planen foreslås en svømmehall i sentrum, muligens i sokkeletasjen på sentrumsbygget. Et slikt anlegg som er sterkt publikumsrettet, vil kreve tilgang på parkeringsplasser. Vi kan ikke se at det er satt av arealer til dette.

Powered by Labrador CMS